Handvest voor persoonsgegevens

Op 03/01/2019

Het huidige document vervolledigt de Algemene Voorwaarden van MAKE.ORG en vormen de verbintenis van Make.org tot naleving van de van kracht zijnde regelgeving voor de verwerking van persoonsgegevens, en meer bepaald Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 die van kracht is sinds 25 mei 2018 (hierna “de AVG”).

In deze context is Make.org de verwerkingsverantwoordelijke.

BESCHRIJVING VAN DE VERWERKING

Make.org heeft veel aandacht voor de bescherming van persoonsgegevens in het algemeen en voor de persoonsgegevens van haar gebruikers in het bijzonder. Voor Make.org vormt deze bescherming een van de basiswaarden van de digitale wereld, en een essentiële voorwaarde voor vrijheid van geweten. Daarom verbindt Make.org zich ertoe om alleen persoonsgegevens te verzamelen die effectief noodzakelijk zijn voor de werking van haar website en diensten.

Make.org heeft een verklaring neergelegd bij de CNIL (de Franse privacycommissie) onder het nummer 2005312, en heeft een afgevaardigde voor gegevensbescherming aangesteld om het best mogelijke beschermingsniveau te waarborgen.

Make.org kan alleen persoonsgegevens verwerken binnen de context van haar missie.
       
Hierbij worden de volgende doeleinden voor ogen gehouden:
Gebruik en verbetering van de website en diensten van Make.org
Uitvoering van de campagnes van Make.org

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
Elementen voor identificatie
Contactgegevens
Gegevens die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website en de diensten van Make.org, en voor de uitvoering van de campagnes

VERPLICHTINGEN VAN MAKE.ORG

Make.org verbindt zich ertoe om:
De gegevens alleen te verwerken voor de doeleinden van haar missie;
De persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen;
Erover te waken dat geautoriseerde derden voor verwerking van persoonsgegevens:
Zich ertoe verbinden om de gegevens vertrouwelijk te behandelen, of een wettelijke verplichting tot vertrouwelijkheid opgelegd krijgen;
De nodige opleiding krijgen voor bescherming van persoonsgegevens;
Rekening houden met de principes voor gegevensbescherming bij het ontwerp van hun tools, producten, applicaties of diensten, en voor standaard gegevensbescherming (Privacy by Design).

BESTEMMELINGEN

Binnen de limieten van hun respectieve bevoegdheden, kunnen de volgende personen toegang hebben tot de persoonsgegevens:
Personen belast met de uitvoering van de dienst, personen belast met de behandeling van de relaties met de gebruikers en klachten, personen belast met logistieke en computerdiensten, en hun hiërarchische verantwoordelijken;
Onderaannemers aangezien het contract tussen hen en Make.org verplichtingen voorziet voor onderaannemers in verband met de beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens;
Partners bij campagnes waarvoor de gebruikers werden ingelicht over hun deelname.

MEDEDELING AAN DERDEN

Buiten de hiervoor vermelde gevallen of door een wettelijke bepaling of regelgeving, mogen persoonsgegevens die worden verwerkt voor de uitvoering van de missie mogen niet worden verspreid onder derden.

COOKIES

Make.org gebruikt sessiecookies opdat de Gebruiker zich na een eerste aanmelding niet opnieuw zou moeten aanmelden bij elk bezoek aan de Dienst. Dankzij deze bestanden die op de computer worden geplaatst, kan de Gebruiker worden herkend bij elk bezoek aan de Website. Om de Dienst te verbeteren, gebruikt Make.org ook cookies voor publieksmeting, zoals het aantal bekeken pagina’s, het aantal bezoeken, de activiteit van bezoekers op de Website en de regelmaat waarmee ze terugkeren naar de Website.

Deze cookies laten alleen toe om de werking van de website en diensten te verbeteren, en om statistisch onderzoek met geanonimiseerde resultaten te voeren over de bezoekersstroom van de Website.

In het algemeen kan elke Gebruikers desgewenst het gebruik van cookies weigeren door de cookies te deactiveren via zijn browserinstellingen (in de rubriek voor hulp van de browser wordt uitgelegd hoe dat moet).

UITOEFENING VAN DE RECHTEN VAN GEBRUIKERS

Make.org past het geheel van rechten van de gebruikers toe, zoals: het recht op toegang, correctie, verwijdering en verzet, het recht op beperking van de verwerking, het recht op draagbaarheid van de gegevens, het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming (inclusief profilering).

Deze uitoefening kan gebeuren met alle middelen, meer bepaald door een e-mailbericht te sturen naar het adres: contact@make.org

VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID VAN DE VERWERKING

Make.org zal de nodige maatregelen treffen om de normen voor integriteit en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens in stand te houden en te doen naleven.

Make.org verbindt zich er met name toe om technische en organisatorische maatregelen te voorzien om - rekening houdend met de gangbare normen - een aangepast niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid te garanderen met betrekking tot de risico’s die de verwerking en aard van de verwerkte persoonsgegevens inhouden.

BEWARING VAN DE GEGEVENS

De gegevens worden bewaard:
Zolang als nodig is voor de uitvoering van de campagne;
Voor drie jaar na stopzetting van het gebruik van de website of diensten, of nadat de gebruiker zich uitschrijft.

De gegevens worden niet langer dan de wettelijk verplichte termijn bewaard als de gebruiker dit vraagt.

AFGEVAARDIGDE VOOR GEGEVENSBESCHERMING

De afgevaardigde voor gegevensbescherming die wordt aangesteld in toepassing van artikel 37 van de Europese algemene verordening gegevensbescherming is de SELARL FWPA Avocats, Rue des Pyramides 18, 75001 Parijs, vertegenwoordigd door Meester Jean-Baptiste Soufron.
U kunt contact opnemen met deze persoon via het adres: contact@make.org

REGISTER VAN DE VERWERKINGSACTIVITEITEN

Make.org verklaart een schriftelijk register bij te houden van de verwerkingsactiviteiten die worden uitgevoerd in de context van de uitvoering van haar missies.