Pravidla ochrany osobních údajů

Dne 03/01/2019

Tento dokument doplňuje všeobecné podmínky MAKE.ORG a představuje závazky Make.org, pokud jde o dodržování platných nařízení týkajících se osobních údajů, a zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 účinné od 25. května 2018 (dále jen „GDPR“).

V tomto rámci bude společnost Make.org odpovědná za zpracování.  

POPIS ZPRACOVÁNÍ

Platforma Make.org velice pečlivě dbá o ochranu osobních údajů obecně a osobních údajů uživatelů zvlášť.
Pro Make.org se jedná o jednu ze základních hodnot digitální sféry a jednu z podstatných podmínek svobody svědomí. Za tímto účelem se platforma Make.org zavazuje omezit množství shromažďovaných osobních údajů na to, co je skutečně nutné pro fungování jejích stránek a služeb.

Platforma Make.org předložila Národní komisi pro informatiku a svobody (CNIL) hlášení pod číslem 2005312, aby se zaručila za nejlepší možnou úroveň ochrany.

Platforma Make.org bude moci zpracovávat osobní údaje výhradně v rámci provádění své činnosti.
       
Konečné cíle jsou následující:
používání a zkvalitňování stránek a služeb Make.org
realizace kampaní Make.org

Zpracovávají se následující osobní údaje:

identifikační údaje
kontaktní údaje
údaje potřebné pro používání stránek a služeb Make.org, jakož i pro realizaci kampaní

POVINNOSTI MAKE.ORG

Make.org se zavazuje:
zpracovávat údaje výhradně pro účely související s její činností;
zaručit důvěrnost osobních údajů;
dohlížet, aby třetí strany oprávněné zpracovávat osobní údaje:
přijaly závazek, že budou dodržovat důvěrnost údajů, anebo aby byly ze zákona vázány povinností zachovávat důvěrnost údajů;
absolvovaly potřebná školení v oblasti ochrany osobních údajů;
zohlednily, pokud jde o nástroje, produkty, aplikace nebo služby, zásady ochrany údajů, a to hned při jejich navrhování, a zásady ochrany údajů již při návrhu (Privacy By Design).

ADRESÁTI

Přístup k osobním údajům mohou mít v rozsahu svých pravomocí:  
osoby pověřené prováděním služby, osoby pověřené řešením vztahů s uživateli a reklamací, osoby pověřené logistickými službami a informatikou, jakož i jejich nadřízení;
subdodavatelé, pokud jsou ve smlouvě uzavřené mezi subdodavateli a platformu Make.org uvedeny povinnosti, které subdodavatelé mají v oblasti ochrany bezpečnosti a důvěrnosti údajů;
partneři pro kampaně, u nichž budou uživatelé upozorněni na účast partnerů.

SDĚLOVÁNÍ TŘETÍM STRANÁM

Osobní údaje zpracovávané při provádění činnosti nesmí být žádným způsobem zpřístupněny třetím stranám s výjimkou výše uvedených případů, anebo na základě ustanovení zákonů nebo nařízení.

COOKIES

Platforma Make.org používá krátkodobé cookies, aby se uživatel s výjimkou prvního přístupu nemusel při každém dalším přístupu na stránky identifikovat. Soubory uložené v počítači umožňují identifikaci uživatele při každém jeho připojení ke stránkám. Kromě toho, v zájmu zlepšení služby, používá platforma Make.org cookies na měření týkající se návštěvnosti, jako je počet prohlédnutých stránek, počet návštěv, aktivita návštěvníků na stránce a frekvence návratu.

Tyto cookies umožňují pouze vylepšovat fungování stránek a služeb a rovněž zpracovávat statistiky o návštěvnosti stránek, jejichž výsledky jsou naprosto anonymní.

Obecně může každý návštěvník, který si to přeje, odmítnout používání cookies tak, ze na svém prohlížeči nastaví parametry ´ pro deaktivaci cookies (pravidla postupu jsou uvedena v sekci Help používaného prohlížeče).

UPLATŇOVÁNÍ PRÁV UŽIVATELŮ

Make.org uplatňuje veškerá práva uživatelů, jako jsou: právo na přístup, na opravu, na výmaz a právo vznést námitku, právo na omezené zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů, právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování (včetně profilování).

Práva mohou být uplatněna jakýmkoliv způsobem, a zejména zasláním mailu na adresu: contact@make.org

BEZPEČNOST A DŮVĚRNOST ZPRACOVÁNÍ

Make.org přijme jakékoliv opatření nutné pro zajištění a zabezpečení integrity a důvěrnosti osobních údajů.

Make.org se zejména zavazuje, že přijme technická a organizační opatření umožňující zajistit, s ohledem na stav osvědčených technických postupů, přiměřenou úroveň bezpečnosti a důvěrnosti vzhledem k rizikům, které představuje zpracování a povaha zpracovávaných osobních údajů.

OSUD ÚDAJŮ

Údaje jsou uchovávány:
po dobu nutnou k provádění kampaně;
po dobu tří let po ukončení používání internetových stránek nebo služeb anebo po zrušení registrace uživatele.

Pokud uživatel o uchování požádá, budou údaje uchovány maximálně po dobu stanovenou zákonem.

INSPEKTOR OCHRANY ÚDAJŮ

Inspektor ochrany údajů ustavený podle článku 37 evropského nařízení o ochraně údajů je kancelář SELARL FWPA Avocats, 18 rue des Pyramides, 75001, Paris, kterou zastupuje advokát Jean-Baptiste Soufron.
Lze se s ním spojit na adrese: contact@make.org

REGISTR KATEGORIÍ ČINNOSTÍ ZPRACOVÁNÍ

Make.org prohlašuje, že povede písemné záznamy o všech kategoriích činností zpracování prováděných v rámci plnění svých úkolů.