Isikuandmete kaitse eeskirjad

Seisuga 03.01.2019
Käesolev dokument täiendab MAKE.ORGi üldtingimusi ja kujutab endast Make.orgi võetud kohustusi seoses isikuandmete töötlemise suhtes kohaldatavate kehtivate õigusnormide, ja eelkõige Euroopa parlamendi ja nõukogu 27. mai 2016. aasta määruse (El9 2016/679, mis on kohaldatav alates 25. maist 2018, (edaspidi „andmekaitse üldmäärus“"), järgimisega.

Selles raamistikus vastutab Make.org andmete töötlemise eest.

TÖÖTLEMISE KIRJELDUS

Make.org tunneb eelkõige muret isikuandmete kaitsmise pärast üldiselt ja eeskätt oma kasutajate isikuandmete kaitsmise pärast. Tegemist on Make.orgi jaoks ühega digitaalvaldkonna põhiväärtustest ja südametunnistuse vabaduse olulise tingimusega. Selleks kohustub Make.org piirama kogutud isikuandmete hulka kuni määrani, mis on vajalik ainult tema saidi ja teenuste toimimiseks.

Make.org on esitanud Prantsusmaa sõltumatule andmekaitseametile CNIL avalduse numbri 2005312 all ja on otsustanud nimetada ametisse andmekaitseametniku, et tagada võimalikult kõrge kaitse tase.

Make.org võib isikuandmeid töödelda üksnes oma ülesannet rangelt täites.
       
Soovitud eesmärgid on järgmised:
Make.orgi saidi ja teenuste kasutamine ja parandamine
Make.orgi kampaaniate elluviimine
Töödeldud isikuandmed on:
identifitseerimisandmed
kontaktandmed
Make.orgi saidi ja teenuste kasutamiseks, samuti kampaaniate elluviimiseks vajalikud andmed

MAKE.ORGi KOHUSTUSED

Make.org kohustub:
töötlema andmeid üksnes oma missiooni eesmärkidel;
tagama isikuandmete konfidentsiaalsuse;
tagama, et kolmandad isikud, kes on volitatud isikuandmeid töötlema, kohustuvad austama konfidentsiaalsuse põhimõtet või täitma asjakohast seadusjärgset konfidentsiaalsuskohustust,
saama vajalikku koolitust isikuandmete kaitse vadkonnas;
võtma seoses vahendite, toodete, rakenduste või teenustega arvesse  lõimitud andmekaitse ja vaikimisi andmekaitse põhimõtteid (Privacy by Design ehk erelu kavandatud puutumatus).

ANDMESUBJEKTID

võivad oma vastavate volituste raames omada isikuandmetele juurdepääsu:
teenuse osutamise eest vastutavad isikud, isikud, kelle üleanne on käsitleda kasutajate ja kaebustega seonduvat, isikud, kes vastutavad logistika- ja IT-teenuste ees, samuti nende vastutavad töötajad;
alltöövõtjad, kui alltöövõtjate ja Make.orgi vahelises lepingus on sätestatud alltöövõtjaid koormavad kohustused seoses andmete turvalisuse ja konfidentsiaalsuse kaitsmisega;
partnerid, kes on seotud kampaaniatega, mille puhul kasutajaid on nende osalemisest teavitatud.

TEABE EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

Missiooni elluviimise käigus töödeldavaid isikuandmeid ei või kolmandatele isikutele avaldada välja arvatud eespool või õigusakti või määrusega ette nähtud juhtudel.

KÜPSISED

Selleks et kasutaja ei peaks igal teenusele juurdepääsul oma isikut tuvastama, välja arvatud esimesel ühinemisel, kasutab Make.org sessiooniküpsiseid. Need arvutis talletatud failid võimaldavad tuvastada kasutajat igal saidiga ühendumisel. Lisaks kasutab Make.org oma teenuse parandamiseks küpsiseid, et teha kindlaks saidi kasutajaskonna suurus, külastatud lehekülgede arv, saidi külastuste arv, külastajate tegevus saidil ja saidile tagasipöördumiste sagedus.

Küpsised võimaldavad üksnes parandada sadi ja teenuste toimimist, amuti teha statistilisi uuringuid saidi külastajate liikluse kohta, mille tulemused on täiesti anonüümsed.

Üldiselt võib iga kasutaja soovi korral küpsiste kaasutamisega mitte nõustuda, valides oma brauseri asjakohased seaded, et kõpsised keelata (kasutatava brauseri spikrirubriigis täpsustatakse, kuidas toimida).

KASUTAJATE ÕIGUSTE TEOSTAMINE

Make.org kohaldab kõiki kasutajate õigusi, nagu juurdepääsu saamise õigus, paranduste esitamise õigus, kustutamise ja vastuväidete esitamise õigus, andmete töötlemise piiramise õigus, andmete liikuvuse õigus, õigus sellele, et tema kohta ei tehta automatiseeritud otsust (sealhulgas profiili loomine)

Seda õigust saab teostada iga vahendiga, eeskätt e-kirja saatmisega aadressile: contact@make.org
Make.org võtab kõik meetmed, mis on vajalikud selleks, et säilitada isikuandmete terviklikkus ja konfidentsiaalsus ja jõustada selle austamine.


Make.org võtab eeskätt kohustuse kehtestada tehnilised ja korralduslikud meetmed, mis võimaldavad tagada, võttes arvesse head inseneritava, asjakohase turva- ja konfidentsiaalsuse taseme seoses töödeldavate isikuandmete töötlemise ja iseloomuga seotud riskidega.

ANDMETE SAATUS

Andmeid säilitatakse:
nii kaua, kui see on kampaania elluviimiseks vajalik;
kolmeaastase ajavahemiku jooksul alates saidi või teenuste kasutamise lõpetamisest või kasutaja registreerimise lõpetamisest.

Andmeid ei säilitata üle õiguslike kohustuste kohase aja, kui kasutaja seda nõuab.

ANDMEKAITSEAMETNIK

Euroopa andmekaitsemääruse artikli 37 kohaselt määratud andmekaitseametnik on SELARL FWPA Avocats, asukohaga 18 rue des Pyramides, 75001, Paris, keda esindab advokaat Jean-Baptiste Soufron.
Temaga saab ühendust võtta meiliaadressil: contact@make.org

TÖÖTLEMISTEGEVUSTE KATEGOORIATE REGISTER

Make.org teatab, et ta peab kõikide tema ülesannete täitmise raames teostatud töötlemistegevuste kategooriate kohta kirjalikku registrit.