Πολιτική απορρήτου

Την 3η Ιανουαρίου 2019

Το παρόν έγγραφο συμπληρώνει τους γενικούς όρους της MAKE.ORG και περιέχει τις δεσμεύσεις της Make.org όσον αφορά τον σεβασμό της ισχύουσας νομοθεσίας περί επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, που τέθηκε σε εφαρμογή την 25η Μαΐου 2018 (εφεξής «ΓΚΠΔ»).

Σε αυτό το πλαίσιο, η Make.org είναι υπεύθυνη για την εν λόγω επεξεργασία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Make.org ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων εν γένει και για την προστασία των χρηστών της ειδικότερα. Είναι για την Make.org μία από τις θεμελιώδεις αξίες του ψηφιακού κόσμου και απαραίτητη προϋπόθεση της ελευθερίας συνείδησης. Για τον σκοπό αυτό, η Make.org αναλαμβάνει την υποχρέωση να περιορίζει τον όγκο των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μόνο στα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστοτόπου και των υπηρεσιών του.

Η Make.org έχει υποβάλει στην εθνική επιτροπή πληροφορικής και ελευθεριών της Γαλλίας (CNIL) τη δήλωση αριθ. 2005312 και έχει επιλέξει να διορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων προκειμένου να εγγυηθεί τη μέγιστη δυνατή προστασία.

Η Make.org μπορεί να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μόνο στο αυστηρό πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων της.


       
Οι επιδιωκόμενοι στόχοι είναι οι εξής:
χρήση και βελτίωση του ιστοτόπου και των υπηρεσιών της Make.org
υλοποίηση των εκστρατειών της Make.org

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται επεξεργασία είναι τα εξής:
τα στοιχεία ταυτοποίησης
τα στοιχεία επικοινωνίας
τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη χρήση του ιστοτόπου και των υπηρεσιών της Make.org, καθώς και για την υλοποίηση των εκστρατειών

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ MAKE.ORG

Η Make.org αναλαμβάνει την υποχρέωση:
να επεξεργάζεται τα δεδομένα αποκλειστικά για τους σκοπούς της αποστολής της,
να εγγυάται την εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
να διασφαλίζει ότι οι τρίτοι που έχουν άδεια να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:
δεσμεύονται να τηρούν την εμπιστευτικότητα ή αναλαμβάνουν νομική υποχρέωση εμπιστευτικότητας,
λαμβάνουν την απαραίτητη εκπαίδευση όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
να λαμβάνει υπόψη, σε σχέση με τα εργαλεία, τα προϊόντα, τις εφαρμογές ή τις υπηρεσίες της, τις αρχές προστασίας των δεδομένων από τη στιγμή του σχεδιασμού και προστασίας των δεδομένων εξ ορισμού (Privacy By Design).

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Μπορούν, εντός των ορίων των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:
τα πρόσωπα που είναι αρμόδια για την εκτέλεση της υπηρεσίας, για τη διαχείριση της σχέσης με τους χρήστες και τις απαιτήσεις, για την υλικοτεχνική υποστήριξη και τις υπηρεσίες πληροφορικής, καθώς και οι προϊστάμενοί τους,

οι υπεργολάβοι εφόσον η σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ των υπεργολάβων και της Make.org αναφέρει τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν οι υπεργολάβοι σε θέματα προστασίας της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας των δεδομένων, οι συνεργάτες για τις εκστρατείες στις οποίες οι χρήστες ειδοποιούνται για τη συμμετοχή τους.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται επεξεργασία κατά την άσκηση των καθηκόντων δεν μπορούν να κοινοποιηθούν προς τρίτους στις προαναφερθείσες περιπτώσεις, ή βάσει νομικής ή κανονιστικής διάταξης.

COOKIES

Προκειμένου να μην χρειάζεται η ταυτοποίηση του χρήστη για κάθε πρόσβασή του στην υπηρεσία, εκτός από την πρώτη πρόσβαση, η Make.org χρησιμοποιεί cookies περιόδου λειτουργίας. Πρόκειται για αρχεία που αποθηκεύονται στον υπολογιστή και επιτρέπουν την ταυτοποίηση του χρήστη κάθε φορά που συνδέεται στον ιστότοπο. Επιπλέον, με στόχο τη βελτίωση της υπηρεσίας, η Make.org χρησιμοποιεί cookies μετρήσεων κοινού, όπως προβολές σελίδων, αριθμός επισκέψεων, δραστηριότητα των επισκεπτών στον ιστότοπο και συχνότητα επιστροφής τους.

Αυτά τα cookies έχουν ως στόχο μόνο τη βελτίωση της λειτουργίας του ιστοτόπου και των υπηρεσιών, καθώς και την κατάρτιση στατιστικών μελετών σχετικά με την επισκεψιμότητα του ιστοτόπου, τα αποτελέσματα των οποίων είναι απολύτως ανώνυμα.

Εν γένει, κάθε χρήστης μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να απαγορεύσει τη χρήση cookies επιλέγοντας τις αντίστοιχες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης για την απενεργοποίηση των cookies (η στήλη βοήθειας του προγράμματος περιήγησης διευκρινίζει τα απαραίτητα βήματα).

ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Η Make.org εφαρμόζει το σύνολο των δικαιωμάτων των χρηστών, όπως: δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και αντίρρησης, περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, δικαίωμα στη μη αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ).

Η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων είναι δυνατή με κάθε μέσο, και ιδίως με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση: contact@make.org

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Make.org λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να τηρεί και να σέβεται την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η Make.org αναλαμβάνει ιδίως την υποχρέωση να εφαρμόζει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίζει, λαμβάνοντας υπόψη τις ορθές πρακτικές, κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας και εμπιστευτικότητας όσον αφορά τους κινδύνους που ενέχει η επεξεργασία και η φύση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται επεξεργασία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα διατηρούνται:
για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την υλοποίηση της εκστρατείας,
για διάρκεια τριών ετών μετά το πέρας της χρήσης του ιστοτόπου ή των υπηρεσιών, ή μετά την ακύρωση της εγγραφής του χρήστη.

Τα δεδομένα δεν διατηρούνται πέραν του διαστήματος που προβλέπεται από τον νόμο εάν ο χρήστης το απαιτήσει.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων που ορίζεται βάσει του άρθρου 37 του ευρωπαϊκού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων είναι η εταιρεία SELARL FWPA Avocats, στη διεύθυνση 18 rue des Pyramides, 75001, Παρίσι, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κο. Jean-Baptiste Soufron.
Η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας της είναι: contact@make.org

ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Make.org δηλώνει ότι τηρεί γραπτό μητρώο όλων των κατηγοριών δραστηριοτήτων επεξεργασίας που ασκούνται στο πλαίσιο της εκπλήρωσης της αποστολής της.