Asmens duomenų chartija

Data – 2019 m. sausio 3 d.

Šis dokumentas papildo „MAKE.ORG“ Bendrąsias Sąlygas ir atspindi „Make.org“ prisiimtus įsipareigojimus, susijusius su galiojančiais asmens duomenų tvarkymui taikomais teisės aktais, ypač 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) 2016/679, įsigaliojusiu 2018 m. gegužės 25 d. (toliau – BDAR).

Šiuo atveju „Make.org“ yra atsakinga už tvarkymą.

TVARKYMO APRAŠYMAS

„Make.org“ labai rūpinasi asmens duomenų apsauga bendrai bei, konkrečiai, savo vartotojų asmens duomenų apsauga. „Make.org“ tai yra viena pagrindinių skaitmeninių technologijų vertybių ir esminė sąžinės laisvės sąlyga. Todėl „Make.org“ įsipareigoja rinkti tik tuos asmens duomenis, kurie yra reikalingi jos svetainės ir jos paslaugų veikimui.

„Make.org“ pateikė deklaraciją Nr. 2005312 CNIL (Nacionalinei informatikos ir laisvių komisijai) ir paskyrė DAP (duomenų apsaugos pareigūną), kad užtikrintų geriausią įmanomą apsaugos lygį.

„Make.org“ galės tvarkyti asmens duomenis tik vykdydama savo misiją.
       
Siekiama šių tikslų:
„Make.org“ svetainės ir paslaugų naudojimo ir tobulinimo
„Make.org“ kampanijų įgyvendinimo

Tvarkomi šie asmens duomenys:
identifikavimo elementai
kontaktiniai duomenys
duomenys, reikalingi „Make.org“ svetainės ir paslaugų naudojimui bei kampanijų įgyvendinimui

MAKE.ORG ĮSIPAREIGOJIMAI

„Make.org“ įsipareigoja:
tvarkyti duomenis vien tik jos misijos tikslais;
užtikrinti asmens duomenų konfidencialumą;
užtikrinti, kad tretieji asmenys, įgalioti tvarkyti asmens duomenis:
įsipareigotų laikytis konfidencialumo reikalavimų arba jie būtų tinkamai teisiškai įpareigoti laikytis konfidencialumo;
būtų tinkamai apmokyti asmens duomenų apsaugos srityje;
paisytų pritaikytosios („Privacy By Design“) ir standartizuotosios duomenų apsaugos principų nuo pat priemonių, produktų, programų ar paslaugų projektavimo.

DUOMENŲ GAVĖJAI

Neviršydami savo įgaliojimų asmens duomenis gali gauti:
asmenys, atsakingi už paslaugos vykdymą, asmenys, atsakingi už santykių su vartotojais ir skundų tvarkymą, asmenys atsakingi už logistikos ir informatikos paslaugas bei jų vadovai pagal hierarchiją;
subrangovai, jei tarp subrangovų ir „Make.org“ pasirašytoje sutartyje nurodyti subrangovų įsipareigojimai, susiję su duomenų saugumo ir konfidencialumo užtikrinimu;
kampanijų, apie dalyvavimą kuriose vartotojai buvo informuoti, partneriai.

ATSKLEIDIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS

Asmens duomenys, tvarkomi vykdant misiją, negali būti atskleisti tretiesiems asmenims, išskyrus aukščiau nurodytus atvejus, arba jei to reikalauja įstatymai ar kiti teisės aktai.

SLAPUKAI

Kad Vartotojui nereikėtų identifikuotis kaskart naudojantis Paslauga, išskyrus, kai naudojamasi pirmą kartą, „Make.org“ naudoja sesijos slapukus. Šie kompiuteryje saugomi failai leidžia identifikuoti Vartotoją kiekvieno prisijungimo prie Svetainės metu. Be to, siekdama pagerinti Paslaugą, „Make.org“ naudoja slapukus, skirtus matuoti auditoriją, pavyzdžiui, peržiūrėtų puslapių skaičių, apsilankymų skaičių, Svetainės lankytojų veiklą ir jų grįžimo dažnumą.

Šie slapukai leidžia tik pagerinti svetainės ir paslaugų funkcionavimą bei atlikti statistinius Svetainės lankytojų srauto tyrimus, kurių rezultatai yra visiškai anoniminiai.

Bendrai, bet kuris Vartotojas, jei pageidauja, gali nesutikti su slapukų naudojimu, pasirinkdamas tinkamus savo naršyklės nustatymus, kuriais slapukai išjungiami (naudojamos naršyklės pagalbos skyriuje nurodyti veiksmai, kuriuos reikėtų atlikti).

VARTOTOJŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

„Make.org“ įgyvendina visas šias Vartotojų teises: teisę susipažinti, teisę reikalauti ištaisyti, ištrinti ir nesutikti, teisę į tvarkymo apribojimą, teisę į duomenų perkeliamumą, teisę, kad Vartotojui nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu (įskaitant profiliavimą) grindžiamas sprendimas.

Šios teisės gali būti įgyvendintos bet kokiomis priemonėmis, įskaitant elektroninio laiško siuntimą šiuo adresu: contact@make.org

TVARKYMO SAUGUMAS IR KONFIDENCIALUMAS

„Make.org“ imsis visų būtinų priemonių, kad apsaugotų ir užtikrintų asmens duomenų vientisumą ir konfidencialumą.

„Make.org“ visų pirma įsipareigoja įgyvendinti technines ir organizacines priemones, leidžiančias, atsižvelgiant į geriausius šioje srityje taikomus būdus, užtikrinti tinkamą saugumo ir konfidencialumo, susijusio su asmens duomenų tvarkymu ir pobūdžiu, lygį.

DUOMENŲ LIKIMAS

Duomenys saugomi:
kampanijos įgyvendinimui reikalingą laiką;
trejus metus nuo naudojimosi svetaine ar paslaugomis pabaigos arba vartotojo išsiregistravimo.

Jei Vartotojas to prašo, duomenys nebus saugomi ilgiau nei nustatyta teisės aktų reikalavimuose.

DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS

Duomenų apsaugos pareigūnas, paskirtas pagal Europos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 37 straipsnį, yra SELARL FWPA Avocats, 18 rue des Pyramides, 75001, Paryžius, atstovaujamas advokato Jean-Baptiste Soufron.
Su juo galima susisiekti šiuo adresu: contact@make.org

DUOMENŲ TVARKYMO KATEGORIJŲ REGISTRAS

„Make.org“ pareiškia, kad raštu pildo visų duomenų tvarkymo veiklų, atliktų vykdant jos misijas, kategorijų registrą.