Richtlijnen voor persoonsgegevens

Op 3-1-2019

Dit document is een aanvulling op de Algemene Voorwaarden van MAKE.ORG en vertegenwoordigt de verplichtingen van Make.org wat betreft het respect voor de van kracht zijnde regelgeving op het gebied van gegevensbescherming en in het bijzonder de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 die van kracht is sinds 25 mei 2018 (hierna "AVG" genoemd).

In dit kader is Make.org verantwoordelijk voor de behandeling van de gegevens.

BESCHRIJVING VAN BEHANDELING

Make.org neemt uitermate goed zorg voor de persoonsgegevens in het algemeen en die van zijn gebruikers in het bijzonder. Dit is voor Make.org een van de fundamentele waarden van de digitale omgeving en een essentiële waarde voor de gewetensvrijheid. Make.org belooft de hoeveelheid van de verzamelde persoonsgegevens te beperken tot wat absoluut nodig is voor het functioneren van de website en de diensten.

Make.org heeft een verklaring ingediend bij de Franse CNIL onder nummer 2005312 et heeft een DPO aangesteld om een zo'n hoog mogelijk niveau van bescherming te kunnen garanderen.

Make.org behandelt de persoonsgegevens alleen voor de uitoefening van de missie.
       
Ze worden voor de volgende doelstellingen gebruikt:
gebruik en verbetering van de website en de diensten van Make.org
uitvoering van de Make.org-campagnes

De behandelde gegevens met een persoonlijk karakter zijn:
identificatie-elementen
adresgegevens
gegevens nodig voor het gebruik van de website en de diensten van Make.org en de uitvoer van de campagnes

VERPLICHTINGEN VAN MAKE.ORG

Make.org belooft:
de gegevens alleen te gebruiken voor de uitvoer van de missie;
de vertrouwelijke behandeling van gegevens van persoonlijke aard te waarborgen;
erop toe te zien dat de derden die geautoriseerd zijn de gegevens van persoonlijke aard te behandelen:
beloven de vertrouwelijke behandeling van de gegevens te behandelen of onderworpen zijn aan een wettelijke verplichting voor vertrouwelijke behandeling;
de nodige informatie ontvangen over de bescherming van gegevens van persoonlijke aard;
rekening te houden met, wat betreft de hulpmiddelen, producten, applicaties of diensten, de principes voor bescherming van gegevens zodra deze zijn aangemaakt en de standaardbescherming van gegevens (Privacy By Design).

BEGUNSTIGDEN

De volgende personen kunnen, binnen de grenzen van hun respectievelijke toekenningen, toegang hebben tot gegevens met een persoonlijk karakter:
personen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoer van de diensten of de behandeling van de relatie met gebruikers en eisen, logistieke en IT-diensten en hun managers; de toeleveranciers zodra zij een contract hebben getekend voor toeleveranciers en Make.org waarin de verplichtingen voor toeleveranciers wat betreft de bescherming van de veiligheid en de vertrouwelijke behandeling van de gegevens staan vermeld; de partners voor de campagnes waarvoor de gebruikers op de hoogte worden gesteld van hun deelname.

COMMUNICATIE MET DERDEN

De gegevens van persoonlijke aard die worden behandeld voor de uitvoering van de missie worden niet verspreid aan derden, behalve in de gevallen hierboven geschreven of in het geval van een wettelijke of reglementaire bepaling.

COOKIES

Om te voorkomen dat de gebruiker zich elke keer moet identificeren na zich de eerste keer te hebben ingeschreven, maakt Make.org gebruik van sessiecookies. Met deze bestanden op de computer kan de Gebruiker worden geïdentificeerd elke keer dat hij verbinding maakt met de Website. Om de Dienst te verbeteren, gebruikt Make.org cookies om het gebruik te kunnen meten, zoals voor het aantal bekeken pagina's, het aantal bezoekers, de activiteiten van de bezoekers op de Website en hoe vaak de bezoekers terugkomen.

Deze cookies zijn alleen bedoeld om het functioneren van de website en de diensten te verbeteren en worden bijvoorbeeld gebruikt voor het aanmaken van statische onderzoeken, die volledig zijn geanonimiseerd, over het bezoekersverkeer op de Website.

In het algemeen geldt dat indien de Gebruiker het gebruik van cookies niet wil, hij deze kan uitschakelen via de hiervoor bedoelde configuratie van zijn browser voor het deactiveren van cookies (in de hulprubriek van de browser staat precies uitgelegd wat de procedure is).

GEBRUIK MAKEN VAN GEBRUIKERSRECHTEN

Make.org past alle gebruikersrechten toe, zoals: recht op inzage, recht op rectificatie, recht op gegevenswissing en bezwaar, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid, het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming (waaronder profilering).  

Van dit recht kan gebruik worden gemaakt met alle middelen, en voornamelijk via het versturen van een e-mail naar het adres contact@make.org

VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKE BEHANDELING

Make.org neemt alle maatregelen nodig voor het bewaren en respecteren van de integriteit en vertrouwelijke behandeling van de gegevens van persoonlijke aard.

Make.org belooft zo goed mogelijk de technische en organisatorische maatregelen te nemen om een niveau van veiligheid en vertrouwelijke behandeling te garanderen die geschikt is wat betreft de huidige risico's voor de behandeling en de aard van de behandelde gegevens van persoonlijke aard.

WAT ER MET DE GEGEVENS GEBEURT

De gegevens worden bewaard:
gedurende de tijd nodig voor de uitvoer van de campagne;
voor een duur van drie jaar aan het eind van het gebruik van de website of de diensten of de uitschrijving van de gebruiker.

De gegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan als de gebruiker hierom vraagt.

AFGEVAARDIGDE VOOR GEGEVENSBESCHERMING

De afgevaardigde voor gegevensbescherming, aangewezen voor de toepassing van artikel 37 van de Europese regelgeving voor gegevensbescherming is SELARL FWPA Avocats, 18 rue des Pyramides, 75001 Parijs, Frankrijk, vertegenwoordigd door mr. Jean-Baptiste Soufron.
Er kan met hem contact worden opgenomen via contact@make.org

REGISTER VAN DE VERWERKINGSACTIVITEITEN

Make.org verklaart een schriftelijk register bij te houden over alle verwerkingsactiviteiten uitgevoerd in het kader van de uitvoer van de missies.