Polityka prywatności

Z dnia 03.01.2019 r.

Niniejszy dokument stanowi uzupełnienie ogólnych warunków użytkowania platformy MAKE.ORG i przedstawia zobowiązania Make.org w sprawie przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, a zwłaszcza rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. obowiązującego od 25 maja 2018 r. (dalej „RODO”).

W tym kontekście platforma Make.org będzie odpowiedzialna za przetwarzanie danych.

OPIS PRZETWARZANIA

Make.org troszczy się o ochronę danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem danych osobowych swoich użytkowników. Dla Make.org jest to jedna z fundamentalnych wartości cyfrowego świata i jeden z warunków niezbędnych dla wolności sumienia. W tym celu Make.org zobowiązuje się do ograniczenia ilości zbieranych danych osobowych wyłącznie do tych, które są niezbędne do funkcjonowania witryny i serwisu.

Make.org złożyła we francuskiej Krajowej Komisji Informatyki i Swobód (CNIL) deklarację pod numerem 2005312 i postanowiła mianować inspektora ochrony danych, aby zagwarantować najwyższy możliwy poziom ochrony.

Make.org będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w ramach ścisłego wykonywania swoich zadań.
       
Cele są następujące:
używanie i udoskonalenie witryny i serwisu Make.org
uruchomienie kampanii Make.org

Przetwarzane są następujące dane osobowe:
elementy identyfikacyjne
dane kontaktowe
dane potrzebne do korzystania z witryny i serwisu Make.org oraz do uruchomienia kampanii

OBOWIĄZKI MAKE.ORG

Make.org zobowiązuje się do:
przetwarzania danych wyłącznie w celu wykonywania swoich zadań;
zagwarantowania poufności danych osobowych;
zadbania o to, aby osoby trzecie upoważnione do przetwarzania danych osobowych:
zobowiązały się do przestrzegania poufności lub podlegały odpowiedniemu prawnemu obowiązkowi zachowania poufności;
przeszły potrzebne szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych;
uwzględnienia, w kwestii narzędzi, produktów, aplikacji oraz serwisu, zasad ochrony danych już w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych (Privacy By Design).

ODBIORCY

Do danych osobowych, w ramach odpowiedniego zakresu działania, mogą mieć dostęp:
osoby odpowiedzialne za obsługę serwisu, osoby odpowiedzialne za relacje z użytkownikami i reklamacje, osoby odpowiedzialne za usługi logistyczne i informatyczne oraz ich bezpośredni przełożeni;
podwykonawcy, gdy tylko umowa podpisana pomiędzy podwykonawcami a Make.org wymienia obowiązki spoczywające na podwykonawcach w zakresie ochrony bezpieczeństwa i poufności danych;
partnerzy kampanii, o udziale w których użytkownicy zostali powiadomieni.

PRZEKAZYWANIE OSOBOM TRZECIM

Dane osobowe przetwarzane w ramach realizacji zadań nie mogą być ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków określonych powyżej lub na mocy przepisów ustawowych i wykonawczych.

PLIKI COOKIE

Make.org używa plików cookie sesji, aby użytkownik nie musiał się logować przy każdym dostępie do serwisu, za wyjątkiem pierwszego razu. Pliki te są przechowywane na komputerze, umożliwiając identyfikację użytkownika podczas każdego łączenia się z witryną. Ponadto, w celu ulepszenia serwisu, Make.org używa plików cookie do pomiarów oglądalności, takich jak liczba oglądanych stron, liczba odwiedzin, aktywność odwiedzających w witrynie oraz częstotliwość ich powrotu.

Pliki te służą jedynie do poprawy działania witryny i serwisu oraz do tworzenia badań statystycznych dotyczących ruchu odwiedzających witrynę, których wyniki są całkowicie anonimowe.

Ogólnie mówiąc, każdy Użytkownik może, jeśli sobie tego życzy, nie wyrazić zgody na korzystanie z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, aby wyłączyć obsługę plików cookie (sekcja pomocy używanej przeglądarki wskaże kroki, które należy wykonać).

KORZYSTANIE UŻYTKOWNIKÓW Z ICH PRAW

Make.org szanuje wszystkie prawa użytkownika, takie jak: prawo dostępu do danych, ich poprawiania, usunięcia i sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do niepodlegania automatycznej decyzji indywidualnej (w tym profilowania).

Z tych praw można skorzystać za pomocą wszelkich środków, głównie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres contact@make.org

BEZPIECZEŃSTWO I POUFNOŚĆ PRZETWARZANIA

Make.org podejmie wszelkie niezbędne środki w celu zachowania i zapewnienia integralności i poufności danych osobowych.

Make.org zobowiązuje się w szczególności do wprowadzenia środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia, z uwzględnieniem zasad sztuki, poziomu bezpieczeństwa i poufności odpowiedniego do ryzyka związanego z przetwarzaniem i charakteru przetwarzanych danych osobowych.

PRZECHOWYWANIE DANYCH

Dane będą przechowywane:
przez czas konieczny do uruchomienia kampanii;
na okres trzech lat po zakończeniu korzystania z witryny i serwisu lub od chwili wyrejestrowania się użytkownika.

Dane nie będą przechowywane w sposób wykraczający poza zobowiązania prawne, jeśli użytkownik tego zażąda.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektorem ochrony danych powołanym zgodnie z art. 37 europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych jest firma SELARL FWPA Avocats, 18 rue des Pyramides, 75001 Paryż, reprezentowana przez mecenasa Jeana-Baptiste’a Soufrona.
Można się z nim skontaktować pod adresem: contact@make.org

REJESTR KATEGORII CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM

Make.org oświadcza, że prowadzi pisemny rejestr wszystkich kategorii czynności związanych z przetwarzaniem prowadzonych w ramach wykonywania swoich zadań.