Personuppgiftspolicy

Daterat till den 3/1 2019

Detta dokument kompletterar MAKE.ORG's Allmänna Villkor och visar Make.org's förbindelser för att uppfylla gällande regelverk för behandling av personuppgifter, och i synnerhet Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 som tillämpas sedan 25 maj 2018 (nedan kallad "Dataskyddsförordningen").

Inom den ramen är Make.org ansvarig för behandlingen.

BESKRIVNING AV BEHANDLINGEN

Make.org fäster stor vikt vid att skydda personuppgifter i största allmänhet, och sina användares i synnerhet. Det är en av Make.org's grundläggande värderingar för digital teknik och ett absolut nödvändigt villkor för samvetsfriheten. Därför förbinder sig Make.org att minska antalet personuppgifter som samlas in till det absolut nödvändiga för att dess webbplats och tjänster ska fungera.  

Make.org har lämnat in en anmälan till den franska dataskyddsmyndigheten CNIL under nummer 2005312, och har även utsett ett dataskyddsombud för att garantera bästa möjliga skyddsnivå.

Make.org får bara behandla personuppgifter som helt klart ingår i dess uppdrag.
       
Ändamålen är följande:
användning och förbättring av Make.org's webbplats och tjänsterna
verkställande av Make.org's kampanjer

De personuppgifter som behandlas är:
uppgifter för identifiering
kontaktuppgifter
uppgifter som krävs för att använda att Make.org's webbplats och tjänster, och för att genomföra kampanjerna

MAKE.ORG:s SKYLDIGHETER

Make.org förbinder sig att:
endast behandla uppgifterna i syfte att utföra sitt uppdrag;
garantera personuppgifterna sekretess;
se till att tredje parter som tillåts att behandla personuppgifterna:
förbinder sig att respektera sekretessen eller lyder under en lämplig lagstadgad sekretessplikt;
får nödvändig utbildning om skydd av personuppgifter;
ta hänsyn till dataskyddsreglerna redan när man utformar sina verktyg, produkter, applikationer eller tjänster, och dataskydd som standard (Privacy By Design).

MOTTAGARE

Följande kan inom ramen för sina befogenheter få tillgång till personuppgifter:
Personer som ser till att tjänsten utförs, de som sköter kundkontakter och reklamationer, de som sköter logistik- och datatjänster samt deras chefer; underleverantörer om det i avtalet som undertecknats mellan underleverantörerna och Make.org står vad underleverantörerna har för skyldigheter när det gäller  dataskydd och sekretess;
partners i kampanjer där användarna har informerats om deras medverkan.

KOMMUNIKATION TILL TREDJE PART

Personuppgifter som behandlas för att utföra uppdraget får inte spridas till tredje part utom i ovanstående fall, eller på grund av en lagbestämmelse eller förordning.

KAKOR

För att användaren inte ska behöva identifiera sig varje gång hen går in på Tjänsten, förutom den första gången, använder Make.org sig av sessionskakor. Dessa filer som lagras på datorn gör att man kan identifiera Användaren vid varje anslutning på webbplatsen. Dessutom använder Make.org kakor för målgruppsmätning som exempelvis besökta sidor, antal besök, vad besökarna gör på Webbplatsen och deras återbesöksfrekvens.

Dessa kakor gör att man kan få webbplatsen att fungera bättre och göra statistikstudier om besökarnas trafik på webbplatsen. Resultaten är helt anonyma.

Användaren kan välja att spärra användningen av kakor genom att ställa in sin webbläsare så att den avaktiverar kakor (hjälprubriken i den använda webbläsaren förklarar hur man gör).

UTÖVANDE AV ANVÄNDARNAS RÄTTIGHETER

Make.org tillämpar alla användarrättigheter som exempelvis: rätt till tillgång, rättelse, radering och invändningar, rätt till begränsning av behandling, rätt till dataportabilitet, rätt att inte utsättas för automatiserat individuellt beslutsfattande (även profilering).

Användaren kan utöva sina rättigheter på valfritt sätt, bland annat genom att skicka e-post till adressen: contact@make.org

SÄKERHET OCH SEKRETESS I BEHANDLINGEN

Make.org vidtar alla de åtgärder som krävs för att personuppgifternas integritet och sekretess ska skyddas och respekteras.

Make.org förbinder sig bland annat att införa lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som garanterar en lämplig säkerhets- och sekretessnivå enligt konstens alla regler, med tanke på de risker som finns med behandlingen och med typen av personuppgifter som behandlas.

VAD HÄNDER MED UPPGIFTERNA SEDAN

Uppgifterna lagras:
den tid som krävs för att genomföra kampanjen;
i tre år efter att användningen av webbplatsen eller tjänsterna upphört eller användaren avregistrerat sig.

Uppgifterna kommer inte att sparas längre tid än lagskyldigheterna om användaren begär det.

DATASKYDDSOMBUD

Till dataskyddsombud enligt artikel 37 i den europeiska dataskyddsförordningen utses SELARL FWPA Avocats, 18 rue des Pyramides, 75001, Paris, som företräds av Jean-Baptiste Soufron.
Han kan kontaktas på adressen: contact@make.org

REGISTER ÖVER KATEGORIER AV BEHANDLINGAR

Make.org intygar att den för ett skriftligt register över alla kategorier av behandlingar som görs inom ramen för sina uppdrag.