Pravidlá ochrany osobných údajov

Zo dňa 3. 1. 2019

Tento dokument dopĺňa Všeobecné podmienky MAKE.ORG a predstavuje záväzok platformy Make.org, pokiaľ ide o dodržiavanie platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na spracovanie osobných údajov, a osobitne nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 2016/679 z 27. apríla 2016, ktoré nadobudlo účinnosť 25. mája 2018 (ďalej len „GDPR“).


Platforma Make.org bude v tomto rámci zodpovedná za spracovanie.

OPIS SPRACOVANIA

Platforma Make.org osobitne starostlivo dbá o ochranu osobných údajov vo všeobecnosti a osobných údajov používateľov osobitne.
Pre Make.org ide o jednu zo základných hodnôt digitálneho sektora a o jednu z podstatných podmienok slobody svedomia. Platforma Make.org sa zaväzuje na tento účel obmedziť množstvo zhromaždených osobných údajov len na to, čo je potrebné na fungovanie jej stránky a služieb.

Platforma Make.org predložila Národnej komisii pre informatiku a slobody (CNIL) vyhlásenie pod číslom 2005312, aby sa zaručila za čo najlepšiu možnú úroveň ochrany.

Platforma Make.org bude môcť spracúvať osobné údaje výlučne v rámci plnenia svojho poslania.
       
Konečné ciele sú tieto:
používanie a zlepšovanie stránky a služieb Make.org
realizácia kampaní Make.org

Spracúvané osobné údaje sú:

identifikačné prvky
kontaktné údaje
údaje potrebné na používanie stránky a služieb Make.org, ako aj na realizáciu kampaní

POVINNOSTI PLATFORMY MAKE.ORG

Platforma Make. org sa zaväzuje:
spracúvať údaje výlučne len na ciele spojené s jej poslaním;
zaručiť dôvernosť osobných údajov;
dohliadať na to, aby tretie strany oprávnené na spracovanie osobných údajov:
sa zaviazali rešpektovať dôvernosť, alebo aby boli viazané primeranou zákonnou povinnosťou o dôvernosti;
absolvovali potrebné školenie v oblasti ochrany osobných údajov;
pokiaľ ide o nástroje, produkty, aplikácie alebo služby, vziať do úvahy zásady ochrany údajov hneď pri ich navrhovaní a zásady štandardnej ochrany údajov (Privacy By Design).

ADRESÁTI

Prístup k osobným údajom môžu mať v rozsahu svojich jednotlivých právomocí:

osoby poverené plnením služby, osoby poverené riešením vzťahu s užívateľmi a reklamácií, osoby poverené logistickými a informatickými službami, ako aj ich nadriadení;
subdodávatelia, pokiaľ sa v zmluve podpísanej medzi subdodávateľmi a platformou Make.org spomínajú povinnosti prináležiace subdodávateľom v oblasti ochrany bezpečnosti a dôvernosti údajov;
partneri pri kampaniach, v ktorých budú používatelia upozornení o ich účasti.

POSKYTNUTIE TRETÍM STRANÁM

Osobné údaje spracúvané pri plnení poslania sa nijako nesmú poskytnúť tretím stranám okrem prípadov ustanovených vyššie alebo na základe ustanovenia zákona či nariadenia.

COOKIES

Na to, aby sa používateľ nemusel identifikovať pri každom prístupe k službe okrem prvého prístupu, používa platforma Make.org krátkodobé cookies.
Súbory uložené v počítači umožňujú identifikovať používateľa pri každom jeho pripojení na stránku. Z druhej strany v záujme zlepšenia služby používa platforma Make.org cookies na meranie návštevnosti, ako je počet prezretých stránok, počet návštev, aktivita návštevníkov na stránke a frekvencia ich návratu.  

Tieto cookies len umožňujú zlepšovať fungovanie stránky a služieb, ako aj vypracovanie štatistických štúdií o návštevnosti stránky, ktorých výsledky sú úplne anonymné.

Každý používateľ môže všeobecne, pokiaľ si to praje, odmietnuť používanie cookies tým, že si vyberie vhodné parametre svojho prehliadača na deaktivovanie cookies (položka pomoci používaného prehliadača spresňuje postup, ktorý treba dodržať).

UPLATŇOVANIE PRÁV POUŽÍVATEĽOV

Platforma Make.org uplatňuje súbor práv používateľov ako: právo prístupu, právo na opravu, právo na vymazanie a právo namietať, právo na obmedzenie spracovania, právo na prenos údajov, právo nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania (vrátane profilovania).


Toto si možno uplatniť akýmkoľvek spôsobom, a najmä zaslaním elektronickej pošty na adresu: contact@make.org

BEZPEČNOSŤ A DÔVERNOSŤ SPRACOVANIA

Platforma Make.org prijme akékoľvek potrebné opatrenie na zachovanie a zabezpečenie celistvosti a dôvernosti osobných údajov.


Platforma Make.org sa hlavne zaväzuje zaviesť technické a organizačné opatrenia, ktoré umožnia zabezpečiť vzhľadom na stav osvedčených technických postupov primeranú úroveň bezpečnosti a dôvernosti z hľadiska rizík spojených so spracovaním a charakterom spracúvaných osobných údajov.

OSUD ÚDAJOV

Údaje sa uchovávajú:

na čas potrebný na realizáciu kampane;
v trvaní troch rokov po ukončení používania stránky či služieb alebo po zrušení registrácie používateľa.

Údaje nebudú uchované dlhšie ako predpisuje zákon, pokiaľ o to používateľ požiada.

OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA OCHRANU ÚDAJOV

Osoba zodpovedná za ochranu údajov, určená podľa článku 37 európskeho nariadenia o ochrane údajov, je SELARL FWPA Avocats, 18 rue des Pyramides, 75001, Paris, ktorú zastupuje advokát Jean-Baptiste Soufron.

Možno ho kontaktovať na adrese: contact@make.org

REGISTER KATEGÓRIÍ SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTÍ

Platforma Make.org vyhlasuje, že písomne vedie register všetkých kategórií spracovateľských činností vykonávaných v rámci plnenia svojich úloh.