Moderatiehandvest

Elk ingediend burgervoorstel wordt gemodereerd voorafgaand aan de publicatie op het platform. Voorstellen die niet voldoen aan het Moderatiehandvest opgesteld door Make.org, worden geweigerd en niet online gepubliceerd.


Een voorstel kan worden geweigerd voor de volgende redenen:

- Het is dusdanig opgesteld dat het onbegrijpelijk is voor de andere burgers, of bevat moeilijk te begrijpen afkortingen of symbolen;

- Het houdt geen verband met het onderwerp, het geeft geen antwoord op de vraag die werd gesteld bij de raadpleging;

- Het is opgesteld in een taal die niet overeenstemt met de gekozen taal voorde raadpleging van het land waarvoor u een voorstel maakt, dus de officiële taal van de Europese Unie die het vaakst wordt gesproken door de burgers van uw land;

- Het is onrespectvol tegenover iedereen. Meer bepaald als het discriminerend is, of aanzet tot haat of geweld;

- Het is beledigend of opgesteld met aanstootgevende woorden;

- Het is partijdig. Bijvoorbeeld als het een politieke partij of een politieke/publieke figuur verdedigt of afbreekt, of als het nieuwe aanhangers probeert te werven;

- Het is commercieel. Bijvoorbeeld als het van publicitaire aard is of diensten aanprijst;

- Het bevat meerdere ideeën tegelijk, want voorstellen met één enkel idee maken het burgers gemakkelijker om hun mening te geven, en maken de raadpleging beter begrijpelijk voor iedereen. Als u meerdere ideeën heeft, raden we u aan om verschillende voorstellen te maken.


Als uw voorstel werd geweigerd voor een van de hiervoor vermelde redenen, wordt u daarvan op de hoogte gebracht via een e-mailbericht met uitleg.


Het is echter duidelijk dat uw idee aan uw toebehoort, ongeacht de moderatie van de teams van Make.org, en dat het niet aan ons is om de inhoud of globale zinsbouw van uw voorstel te wijzigen.