Pravidla moderování

Moderování každého předloženého občanského návrhu se provádí před zveřejněním na platformě. Návrhy, které nebudou odpovídat pravidlům moderování stanoveným Make.org, budou v tomto stadiu odmítnuty a nebudou zpřístupněny on-line.

Návrh může být odmítnut z následujících důvodů:
- pokud je sepsán způsobem nesrozumitelným pro ostatní občany nebo obsahuje obtížně srozumitelné zkratky nebo symboly,
- pokud neodpovídá tématu, to znamená neodpovídá na otázku položenou v průběhu ankety,
- pokud je sepsán v jiném jazyce, než v tom, který byl zvolen pro anketu v zemi, kde byl podán návrh, to znamená v jazyce Evropské unie, kterým hovoří nejvíce občanů vaší země,
pokud je v rozporu s úctou k ostatním. Zejména pokud má diskriminační charakter nebo vyzývá k nenávisti nebo násilí,
- pokud je urážlivý nebo používá hrubé výrazy,
- pokud není nestranný. Pokud například oslavuje nebo hanobí nějakou politickou stranu, politickou nebo veřejně činnou osobnost, nebo pokud horlivě propaguje určitou víru,
- pokud je komerční. Například pokud má reklamní charakter nebo propaguje služby,
- pokud obsahuje několik myšlenek současně, protože obsahuje-li návrh pouze jednu myšlenku, občané mohou snáze vyjádřit své stanovisko a anketa je srozumitelnější. Pokud máte myšlenek více, doporučujeme vám vypracovat více návrhů.

Je-li váš návrh odmítnut z výše uvedených důvodů, bude vám to oznámeno vysvětlujícím e-mailem.

Bez ohledu na moderování, které týmy Make.org provádějí, jedná se o vaši myšlenku a nám nepřísluší měnit její smysl nebo obecnou syntaxi vašeho návrhu.