Pravidlá moderovania

Každý občiansky príspevok sa bude moderovať pred každým uverejnením na platforme. Návrhy, ktoré nespĺňajú pravidlá moderovania vypracované platformou Make.org, sú ihneď zamietnuté a nedávajú sa online na stránku.


Návrh môže byť zamietnutý z týchto dôvodov:  

- keď je napísaný spôsobom, ktorý je nezrozumiteľný iným občanom, alebo keď obsahuje ťažko pochopiteľné skratky či symboly,

- keď je od veci, teda neodpovedá na otázku položenú pri ankete,

- keď je napísaný jazykom, ktorý nie je jazykom zvoleným pre anketu krajiny, pre ktorú ste predložili návrh, teda úradným jazykom Európskej únie, ktorým hovorí čo najväčší počet občanov vašej krajiny,

- keď je v rozpore s úctou k ostatným.

Najmä ak má diskriminačných charakter alebo vyzýva k nenávisti či k násiliu,

- keď je urážlivý alebo napísaný hrubými výrazmi,

- keď je zaujatý.

Napríklad keď obhajuje alebo znevažuje politickú stranu, politickú či verejne činnú osobu, alebo keď má prozelytický charakter,

- keď má komerčný charakter.

Napríklad keď má reklamný charakter, alebo propaguje služby,

- keď obsahuje súbežne viac nápadov, lebo jeden nápad v jednom návrhu umožňuje občanom ľahšie vyjadriť svoj názor a ankete zas umožňuje byť zrozumiteľnejšou.

Ak máte viac nápadov, odporúčame vám vypracovať viac návrhov.


Ak bol váš návrh zamietnutý z už uvedených dôvodov, bude vám to oznámené vo vysvetľujúcom e-maile.  


Samozrejme, bez ohľadu na moderovanie, ktoré vykonávajú tímy platformy Make.org, váš nápad je vaším vlastníctvom a nám neprináleží meniť jeho význam ani celkovú syntax.