Gebruiksvoorwaarden van MAKE.ORG

- op 30 oktober 2017 -
Make.org is een partijonafhankelijke organisatie die een website publiceert met diensten die openstaan voor het publiek.

Hiervoor kunnen Gebruikers Voorstellen maken op de website. Andere Gebruikers kunnen vervolgens naar wens een reageren of stemmen op deze Voorstellen om ze te ondersteunen. Het doel hierbij is om gedachten over zaken van algemeen belang naar voren te brengen, meer bepaald over economische, sociale, burgerlijke aangelegenheden. Deze gedachten kunnen dan worden overgenomen door partners van Make.org om te helpen bij de concrete vormgeving en verwezenlijking ervan.

1. DOEL VAN DE DIENSTVERLENING

De huidige algemene voorwaarden bepalen de modaliteiten en voorwaarden voor gebruik van de diensten die worden aangeboden op Make.org (hierna: de “Diensten”), evenals de rechten en verplichtingen van de partijen in deze context.

U kunt ze te allen tijde raadplegen en afdrukken via een directe koppeling onderaan de startpagina van de website.

Ze kunnen desgevallend worden aangevuld met bijzondere gebruiksvoorwaarden voor bepaalde Diensten, of met bijzondere gebruiksvoorwaarden voor specifieke gebruikers. Bij tegenstrijdigheden gelden de bijzondere voorwaarden vóór deze algemene voorwaarden.

2. EXPLOITANT VAN DE WEBSITE EN DIENSTEN

De Website en de Diensten (of samen “de Diensten”) worden geëxploiteerd door Make.org, een Vereenvoudigde Vennootschap op Aandelen met een kapitaal van 1.000 euro, met maatschappelijke zetel in Rue René Villermé 4, 75011, PARIJS, ingeschreven in het handelsregister van PARIJS onder het nummer 820 016 095 (hierna “Make.org”).

3. TOEGANG TOT DE WEBSITE EN DIENSTEN

De toegang tot de Website en Diensten is gratis.

De toegang is vrij onder voorbehoud van de beperkingen voorzien op de website:

Voor natuurlijke personen met volledige juridische bevoegdheid om verbintenissen aan te gaan overeenkomstig deze algemene voorwaarden; Natuurlijke personen die niet over volledige juridische bevoegdheid beschikken, mogen zich alleen toegang verschaffen tot de Website en Diensten met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger.
Voor minderjarigen met toestemming en onder het toezicht van hun wettelijke vertegenwoordigers;
Voor rechtspersonen die handelen door tussenkomst van een natuurlijke persoon met de juridische bevoegdheid om verbintenissen aan te gaan in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

4. ACCEPTATIE VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

De huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna “AGV”) bepalen de modaliteiten volgens dewelke de Gebruiker toegang krijgt tot de Diensten, en de Diensten kan gebruiken. Ze vormen een contract tussen Make.org en de Gebruikers van de Dienst. Ze annuleren en vervangen alle voorgaande bepalingen, en vormen het geheel van rechten en verplichtingen van de partijen. De AGV worden meegedeeld aan elke Gebruiker, die er kennis van neemt.

Het gebruik van de Dienst veronderstelt volledige acceptatie zonder voorbehoud van de huidige AGV. Bij niet-acceptatie mag de Dienst niet worden gebruikt.

Het gebruik van de Dienst houdt ook volledige acceptatie zonder voorbehoud in van het Beleid voor gegevensgebruik van Make.org, dat integraal deel uitmaakt van de huidige AGV, en hier kan worden geraadpleegd.

De huidige AGV kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door Make.org. Eventuele wijzigingen treden onmiddellijk in werking na de onlinepublicatie van de nieuwe versie van de AGV op de Website. Het is daarom aangeraden dat de Gebruiker regelmatig de meest recente versie van de AGV raadpleegt op de Website. Indien de Gebruiker dit niet doet, wordt hij geacht de nieuwe versie van de Algemene Gebruiksvoorwaarden zonder voorbehoud te accepteren.

5.0 GEBRUIK VAN DE WEBSITE

5.1 Toegang tot de website

De website is open voor het publiek, en alle Gebruikers kunnen de website bezoeken en er stemmen op Voorstellen.

5.2 Geregistreerde Gebruikers

Alle Gebruikers kunnen stemmen op de website, maar alleen geregistreerde Gebruikers kunnen Burgervoorstellen maken. Gebruikers die dit wensen, kunnen zich registreren op de website door het betreffende formulier in te vullen. Hierbij moeten alle gegevens aangeduid als “verplicht” worden verstrekt. Onvolledige registraties worden niet goedgekeurd.

De Gebruikers die zich registreren op de website worden specifiek aangeduid als “Geregistreerde Gebruikers”.

De Geregistreerde Gebruikers waarborgen dat alle gegevens vermeld in het registratieformulier exact, actueel en waarheidsgetrouw zijn, en geen misleidende elementen bevatten.

De Geregistreerde Gebruiker verbindt zich ertoe om de gegevens in zijn Accountruimte bij te werken door per e-mail contact op te nemen met Make.org via het adres contact@Make.org.

De Geregistreerde Gebruiker weet en accepteert dat de ingevoerde gegevens om een Account te maken of bij te werken gelden als bewijs van zijn identiteit. De Gebruiker is gebonden door de ingevoerde gegevens na hun bevestiging.

5.3 Account en Accountruimte

Bij de Registratie wordt automatisch een Account geopend (hierna: het “Account”), dat toegang geeft tot een accountruimte (hierna: de “Accountruimte”) om het gebruik van de Diensten te beheren op de wijze en met de technische middelen die Make.org het meest geschikt acht, en die na verloop van tijd kunnen veranderen.

Geregistreerde Gebruikers krijgen te allen tijde toegang tot hun Accountruimte nadat ze zich hebben aangemeld met hun gebruikersnaam en wachtwoord.

Geregistreerde Gebruikers verbinden zich ertoe om alleen persoonlijk gebruik te maken van de Diensten, en om geen derden in hun plaats of voor hun rekening gebruik te laten maken van de Accountruimte, tenzij ze er de volledige verantwoordelijkheid voor dragen.

Geregistreerde Gebruikers zijn ook verantwoordelijk voor de geheimhouding van hun gebruikersnaam en wachtwoord. Ze moeten onmiddellijk contact opnemen met Make.org als ze opmerken dat hun Account zonder hun medeweten werd gebruikt. In voorkopend geval verlenen ze Make.org het recht om aangepaste maatregelen te nemen.

5.4 Waarheidsgetrouwheid van de verstrekte gegevens en identiteitsfraude

De Gebruikers verklaren dat de via de Diensten verstrekte gegevens waarheidsgetrouw en exact zijn. Deze gegevens mogen in geen geval bedrieglijk, onwaar, incorrect of mogelijkerwijze misleidend zijn.

Make.org herinnert in deze context aan artikel 226-4-1 van het Franse strafwetboek: “Fraude met de identiteit van een derde, of gebruik van een of meerdere gegevens van eender welke aard die identificatie mogelijk maken, met het doel om zijn rust of die van een andere persoon te verstoren, of om een andere persoon in diskrediet te brengen, is strafbaar met een jaar gevangenisstraf en een boete van € 15.000.

Dezelfde straffen zijn van toepassing als de inbreuk online wordt begaan op een publiek communicatienetwerk.”

Voor elke Gebruiker die verdacht wordt van identiteitsfraude of een poging tot identiteitsfraude kan de Dienst worden opgeschort of kan de toegang tot de Dienst worden verboden, onverminderd een eventuele schadevergoeding die Make.org kan eisen.

6.0 BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

6.1 Burgervoorstellen

Het platform biedt Gebruikers de mogelijkheid om een stem uit brengen over Burgervoorstellen van andere Gebruikers.

De burgervoorstellen op Make.org hebben allemaal dezelfde kans om te worden omgezet in acties.

Door te stemmen, kunnen gebruikers maken dat een voorstel uitgroeit tot een Burgeractie waarvoor Make.org een verbintenis aangaat.

Make.org treedt vervolgens op als tussenpersoon voor de burgervoorstellen en actiepartners. (Zie 6.8 Actiepartners)

6.2 Een Burgervoorstel maken

Geregistreerde Gebruikers kunnen zelf Burgervoorstellen maken. Deze worden vervolgens gepubliceerd, becommentarieerd, geanalyseerd en besproken, en voorgelegd ter stemming aan de Gebruikers.

6.3 Vorm en inhoud van de Burgervoorstellen

Elk Burgervoorstel dient te beginnen met “Er moet” en mag maximaal 140 tekens bevatten. Het Burgervoorstel moet leesbaar zijn, en opgesteld zijn in het Nederlands in een vorm die voor iedereen begrijpelijk is, zonder afkortingen en zonder overmatig gebruik van hoofdletters.

Het voorstel mag geen elementen bevatten die indruisen tegen de wet of de goede zeden, of die de bepalingen van de huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden schenden.

6.4 Moderatie en publicatie van Burgervoorstellen

De publicatie van Burgervoorstellen van Gebruikers wordt gemodereerd volgens de voorwaarden in de huidige AGV. Verzoeken voor publicatie van een Burgervoorstel worden zo snel mogelijk verwerkt door de medewerkers van Make.org. We streven naar een responstijd van maximaal 48 uur.

De moderatordienst van Make.org onderzoekt elk ontvangen Burgervoorstel voordat het online wordt geplaatst. Gebruikers moeten hier rekening mee houden en een Burgervoorstel niet onnodig opnieuw verzenden of meermaals indienen. Gebruikers mogen ook de Diensten niet spammen door dezelfde Oplossing meermaals voor te stellen via verschillende e-mailadressen.

Na goedkeuring van een Burgervoorstel wordt het gepubliceerd op de Dienst en wordt een bericht van publicatie gestuurd naar de auteur ervan.

Bij weigering van een Burgervoorstel, wordt dit door Make.org meegedeeld aan de Gebruiker in een e-mailbericht. De Gebruiker kan dan eventueel een nieuw Burgervoorstel indienen.

Na publicatie op de Dienst kan het voorstel worden uitgelicht, ook al garandeert  Make.org noch de regelmaat waarmee het voorstel wordt weergegeven, noch het publiek.

Make.org verbindt zich ertoe om toegestane inhoud die voldoet aan de moderatieregels niet willekeurig te wijzigen, en zich te beperken tot de correctie van eventuele spelfouten.

6.5 Verzoek voor verwijdering van een Burgervoorstel van een Geregistreerde Gebruiker

Als een Geregistreerde Gebruiker zijn gepubliceerde Burgervoorstel wil laten verwijderen, kan hij een verzoek richten aan Make.org via het volgende adres: contact@Make.org.

Het verzoek tot verwijdering van de Gebruiker zal binnen een redelijke termijn worden behandeld door Make.org.

6.6 Stemmen over een Burgervoorstel

Gebruikers kunnen zich uitspreken over de burgervoorstellen op de Website door erover te stemmen. Ze hoeven daarvoor geen account te maken, maar kunnen klikken op de knoppen “Akkoord”, “Niet akkoord” of “Blanco stem”.

6.7 Gebruik van de Burgervoorstellen

Gebruik voor statistische doeleinden. Make.org kan de Burgervoorstellen al dan niet gegroepeerd en zonder persoonsgegevens, met inbegrip van compilaties of syntheses, gebruiken voor statistische doeleinden, studies of andere doeleinden.

Gebruik voor debatten. Burgervoorstellen die op de Dienst werden gepubliceerd, kunnen door Make.org worden geselecteerd voor analyse, becommentariëring en/of bespreking tijdens publieke debatten georganiseerd door Make.org of haar partners.

Gebruik voor rapporten en studies. Burgervoorstellen die op de Dienst werden gepubliceerd, kunnen met hun bijbehorende stemmen door Make.org worden geselecteerd voor analyse, rapportage of studie voor statistische doeleinden en onderzoek, of om projecten voor hervormingen samen te stellen.

Publicatie van witboeken. Make.org kan niet-commerciële witboeken waarin Burgervoorstellen geheel of gedeeltelijk werden overgenomen, publiceren of copubliceren.

Gebruik voor uitgave. Burgervoorstellen kunnen met hun bijbehorende stemmen ook worden overgenomen, becommentarieerd en geanalyseerd door Make.org en/of partnerjournalisten voor de samenstelling van editoriale inhoud.

Gebruik voor communicatiedoeleinden. Make.org kan Burgervoorstellen ook gebruiken op de Website of weergeven in publiciteitsruimte die wordt geëxploiteerd door de partners van Make.org. Bij gebruik van een Burgervoorstel in dergelijke publiciteitsruimte, wordt het voorstel anoniem gepubliceerd als het anoniem werd gepubliceerd op de Website, of met vermelding van de voornaam, leeftijd en regio als de Gebruiker deze informatie heeft verstrekt.

Uitvoering van Burgervoorstellen. De voorstellen kunnen ook direct door Gebruikers of via actiepartners van Make.org worden gebruikt voor concrete veranderingsacties. De Gebruiker die het voorstel heeft ingediend en de Gebruikers die hun stem uitbrachten over het voorstel, begrijpen dit en gaan hier uitdrukkelijk mee akkoord.

6.8 Actiepartners

Make.org zal actoren van de burgermaatschappij (ondernemingen, verenigingen, ngo’s) aanspreken om de voorstellen die de meeste steun kregen op het platform concreet vorm te geven.

De actiepartners kunnen te allen tijde en zonder dat Make.org daar systematisch op aanstuurt, zelf voorstellen uit de “Actieruimte” plukken om ze tot uitvoering te brengen.

Make.org treedt op als tussenpersoon voor de burgervoorstellen en actiepartners.

Make.org vergewist zich vervolgens van de effectieve tenuitvoerbrenging en mediatisering van de burgeracties.

7.0 BEWIJS

De Gebruiker verklaart en accepteert uitdrukkelijk:

dat de gegevens afkomstig van de website en computerinstallaties van Make.org het bewijs vormen voor de realiteit van de handelingen in de context van de huidige AGV; dat deze gegevens de enige geldige vorm van bewijs vormen tussen de partijen.

8.0 VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

Onverminderd de andere verplichtingen vermeld in deze AGV, verbindt de Gebruiker zich ertoe om de volgende verplichtingen na te komen:

8.1 Naleving van de wetten en verordeningen

De Gebruiker verbindt zich ertoe om bij het gebruik van de Diensten de van kracht zijnde wetten en verordeningen na te leven, om geen rechten van derden te schenden en om de openbare orde niet te verstoren. Hij is als enige verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van alle administratieve, fiscale en/of sociale formaliteiten, en voor de betaling van alle bijdragen, heffingen of belastingen die hij desgevallend verschuldigd zou zijn met betrekking tot zijn gebruik van de Diensten. Make.org kan hier in geen enkel geval verantwoordelijk voor worden gesteld.

8.2 Gebruik van de Website en Diensten

De Gebruiker verklaart kennis te hebben genomen van de kenmerken en technische beperkingen van de Diensten op de Website. Hij is als enige verantwoordelijk voor zijn gebruik van de Diensten.

De Gebruiker is ervan op de hoogte en accepteert dat hij voor de toepassing van de Diensten moet beschikken over een internetverbinding, en dat de kwaliteit van de Diensten direct afhankelijk is van deze verbinding, waarvoor hij als enige verantwoordelijk is.

De Gebruiker verbindt zich ertoe om geen voorstellen van publicitaire aard te publiceren, en geen publiciteit te maken voor diensten met winstgevend oogmerk. De Gebruiker verbindt zich ertoe om geen voorstellen te publiceren die niet ernstig zijn of geen verband houden met het onderwerp. De Gebruiker verbindt zich ertoe om alleen persoonlijk gebruik te maken van de Diensten. Hij zal zich er bijgevolg van weerhouden om zijn rechten of verplichtingen met betrekking tot deze AGV geheel of gedeeltelijk en op geen enkele wijze af te staan, toe te wijzen of over te dragen aan een derde.

De Gebruiker verbindt zich ertoe om geen voorstellen te maken die partijen, organisaties of publieke personen promoten of afbreken.

De Gebruiker is ook als enige verantwoordelijk voor de relaties die hij eventueel aanknoopt met andere Gebruikers, en voor de informatie die hij aan hen doorgeeft in de context van de Diensten. Hij dient blijk te geven van voorzichtigheid en gezond verstand bij deze relaties en communicatie. De Gebruiker verbindt zich er tevens toe om bij zijn omgang met andere Gebruikers de gebruikelijke regels voor beleefdheid en hoffelijkheid in acht te nemen.

De Gebruiker verbindt zich ertoe om geen mededelingen of voorstellen te doen die indruisen tegen de wet en de goede zeden, en zich te onthouden van (niet-beperkende lijst):

uitlatingen die aanzetten tot rassenhaat, racistische, antisemitische, xenofobe, homofobe enz. uitlatingen;
uitlatingen van gewelddadige, pornografische, pedofiele, enz. aard;
uitlatingen die beledigend, kleinerend, lasterlijk zijn, of die indruisen tegen de persoonlijkheidsrechten van derden;
negationistische uitlatingen over misdaden tegen de mensheid of erkende genocides, of verheerlijking van misdaden;
uitlatingen die aanzetten tot wettelijk strafbare feiten, zoals het aanzetten tot gewelddaden, terrorisme, verkoop van verdovende middelen, enz.;
uitlatingen die de privacy of intellectuele-eigendomsrechten van derden schenden,
uitlatingen die ingaan tegen het vermoeden van onschuld, of de geheimhouding van het vooronderzoek, enz.;
uitlatingen die afdoen aan de menselijke waardigheid;
uitlatingen die kunnen worden beschouwd als misbruik van de vrije meningsuiting.

8.3 Relatie met Make.org

De Gebruiker verbindt zich ertoe om aan Make.org alle gegevens te verstrekken die nodig zijn voor een goede uitvoering van de Diensten. De Gebruiker verbindt zich er in het algemeen toe om actief samen te werken met Make.org voor een goede uitvoering van deze AGV.

De Gebruiker stemt ermee in dat zijn voorstellen worden weergegeven volgens de indeling, lay-out en uitlichting van Make.org, in haar hoedanigheid van uitgever van de Dienst.

9.0 GARANTIES VAN DE GEBRUIKER


9.1 Inhoud

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van alle aard (redactionele, grafische, audiovisuele of andere inhoud, inclusief de naam en/of afbeelding die de Gebruiker eventueel kiest voor zijn identificatie op de website) die hij verspreidt in de context van de Diensten (hierna: de “Inhoud”).

Hij garandeert aan Make.org dat hij over de nodige rechten en autorisaties beschikt voor verspreiding van de Inhoud.

Hij garandeert dat de betreffende Inhoud wettig is, geen inbreuk pleegt op de openbare orde, de goede zeden of de rechten van derden, geen wettelijke of reglementaire bepalingen schendt, en in het algemeen de burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid van Make.org niet zal inroepen.

De Gebruiker verbindt zich ertoe om geen Inhoud met de volgende kenmerken te verspreiden (niet-beperkende lijst):

Pornografische, obscene of onzedige Inhoud, choquerende Inhoud of Inhoud die niet geschikt is voor families, lasterlijke, beledigende, gewelddadige, racistische, xenofobe of revisionistische Inhoud;
Vervalste Inhoud;
Inhoud die de afbeelding van een derde schendt;
Leugenachtige of misleidende Inhoud, of Inhoud om onwettige, frauduleuze of misleidende activiteiten voor te stellen of te promoten;
Inhoud die schadelijk is voor computersystemen van derden (zoals een virus, Trojaans paard, enz.);
En in het algemeen Inhoud die de rechten van derden kan schenden of schade kan toebrengen aan derden, ongeacht op welke wijze of in welke vorm.

9.2 Gebruiksbeperkingen van de Diensten

De Gebruiker erkent dat de Diensten een aanvullende oplossing bieden, die echter geen alternatief vormt voor de middelen die hij reeds gebruikt voor hetzelfde doel, en dat deze oplossing deze andere middelen niet kan vervangen.

De Gebruiker dient de nodige maatregelen te treffen om met eigen middelen de informatie die hij nodigt acht, op te slaan in zijn Accountruimte.

De Gebruiker is ervan op de hoogte en accepteert dat hij voor de toepassing van de Diensten moet beschikken over een internetverbinding, en dat de kwaliteit van de Diensten direct afhankelijk is van deze verbinding, waarvoor hij als enige verantwoordelijk is.

9.3 Klachten en schadevergoedingen

De Gebruiker vrijwaart Make.org voor eventuele klachten, aanklachten, vorderingen en eisen ten aanzien van Make.org doordat de Gebruiker zijn verplichtingen of garanties in deze algemene voorwaarden niet is nagekomen.

Hij verbindt zich ertoe om Make.org te vergoeden voor eventuele schade, en om alle kosten, lasten en/of veroordelingen te betalen die Make.org hierdoor kan oplopen.

10.0 VERBODEN GEDRAG

Het is streng verboden om de Diensten te gebruiken voor de volgende doeleinden:

Illegale of frauduleuze activiteiten, of activiteiten die de rechten van derden schenden, of hun veiligheid in het gedrang brengen;
Verstoring van de openbare orde of schending van wetten en verordeningen die van kracht zijn;
Binnendringing in het computersysteem van derden, of elke activiteit om schade toe te brengen aan het computersysteem van derden, om het deels of volledig te controleren, binnen te dringen of te intercepteren, of om de integriteit of veiligheid ervan te schenden;
Verzending van ongevraagde e-mailberichten en/of e-mailberichten voor prospectie of commerciële verzoeken;
Handelingen om de referencing van een derde website te verbeteren;
Elke vorm of wijze van hulp of aansporing om een van de hiervoor vermelde daden en activiteiten uit te voeren;
En in het algemeen elke daad om de Diensten te benutten voor doeleinden waarvoor ze niet zijn ontworpen.
Het is streng verboden voor Gebruikers om het concept, de technologieën of andere elementen van de website van Make.org te kopiëren en/of in te zetten voor eigen doeleinden of doeleinden van derden.

Het volgende is eveneens streng verboden: (i) alle gedrag om de voortzetting van de Diensten te onderbreken, op te schorten, te vertragen of te verhinderen, (ii) elke indringing of poging tot indringing in de systemen van Make.org, (iii) elke vorm van verduistering van de systeemmiddelen van de website, (iv) alle handelingen om de infrastructuur van de website buitensporig te belasten, (v) pogingen om de maatregelen voor beveiliging en authenticatie te schenden, (vi) alle handelingen om de financiële, commerciële of morele rechten en belangen van Make.org of gebruikers van haar website te schenden, en in het algemeen (vii) elke inbreuk op de huidige algemene voorwaarden.

Het is streng verboden om de toegang tot de Diensten of de website en de gegevens die er gehost en/of gedeeld worden deels of volledig te gelde te maken, te verkopen of weg te geven.

11.0 GARANTIEBEPERKINGEN VAN MAKE.ORG


11.1 Kwaliteit van de service

Make.org kan niet garanderen dat de Dienst nooit zal worden onderbroken. Make.org verbindt zich ertoe om de Dienst met de nodige snelheid en volgens de gangbare normen te leveren. Dit betreft evenwel slechts een middelenverbintenis, en de Gebruikers erkennen en accepteren dit uitdrukkelijk.

Make.org verbindt zich ertoe om regelmatig controles van de goede werking en toegankelijkheid van de website uit te voeren. Hierbij behoudt Make.org zich de mogelijkheid voor om de toegang tot de website tijdelijk te onderbreken voor onderhoud. Make.org kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor moeilijkheden of tijdelijke ontoegankelijkheid van de website te wijten aan externe factoren, overmacht of storingen op het telecommunicatienetwerk.

Make.org garandeert de Gebruikers niet (i) dat de Diensten volledig vrij zijn van fouten, gebreken of defecten, ondanks het feit dat er onaflatend gewerkt wordt aan de verbetering van de prestaties en de vooruitgang, (ii) dat de Diensten specifiek zullen beantwoorden aan hun behoeften en verwachtingen, aangezien de Diensten standaard zijn en niet afgestemd op de persoonlijke noden van een bepaalde Gebruiker.

11.2 Inhoud

Ook al worden de Diensten gemodereerd, kan Make.org niet verantwoordelijk worden gesteld voor de Inhoud afkomstig van derden-auteurs. Eventuele klachten moeten in de eerste plaats worden gericht aan de auteur van de betreffende Inhoud.

Inhoud die schade kan berokkenen aan een derde kan aan Make.org worden gemeld volgens de bepalingen voorzien in artikel 6 I 5 van de Franse wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie. Make.org behoudt zich het recht voor om de maatregelen te treffen die worden beschreven in artikel 12.

11.3 Gegevensverlies

Aangezien de dienst gratis wordt verstrekt, wijst Make.org elke verantwoordelijkheid af bij eventueel verlies van de gegevens in de Accountruimte van de Gebruiker. De Gebruiker dient zelf een kopie op te slaan en kan geen schadevergoeding eisen bij verlies.

11.4 Schadevergoeding

De eventuele verantwoordelijk van Make.org met betrekking tot deze AGV is uitdrukkelijk beperkt tot bewezen directe schade geleden door de Gebruiker.

12.0 INTELLECTUELE EIGENDOM

12.1 Eigendom van Make.org

Make.org eist de eigendom van de Gegevens en Inhoud afkomstig van de Gebruikers niet op.

De systemen, software, structuren, infrastructuren, databases en inhoud van alle aard  (tekst, afbeeldingen, beelden, muziek, logo’s, merken, database, enz.) doe door Make.org worden geëxploiteerd voor de website zijn beschermd door alle van kracht zijnde intellectuele-eigendomsrechten of rechten voor producenten van databases.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor elke reproductie, weergave, publicatie, overdracht of in het algemeen elke niet-geautoriseerde exploitatie van een deel of de gehele Dienst en de gegevens die deze bevat, die gebeurt zonder uitdrukkelijke autorisatie van Make.org.

Elke disassemblage, decompilatie, decodering, extractie of kopie, elk hergebruik en in het algemeen elke handeling voor gehele of gedeeltelijke reproductie, weergave, verspreiding en gebruik van één van deze elementen zonder autorisatie van Make.org  is streng verboden en kan leiden tot gerechtelijke vervolging.

12.2 Eigendom van Burgervoorstellen

De Burgervoorstellen zelf zijn eigendom van hun auteurs, die aan Make.org voor de duur van deze AGV en alle daarin vermelde gebruikswijzen een niet-exclusieve, overdraagbare en gratis exploitatielicentie verlenen voor Frankrijk en de rest van de wereld, voor alle gebruik online en voor elke verspreidingswijze.

13.0 LINKS EN DERDE-WEBSITES

Make.org kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de technische beschikbaarheid van websites of mobiele applicaties die worden geëxploiteerd door derden (met inbegrip van eventuele partners) en waartoe de Gebruiker zich toegang verschaft via de Website.

Make.org neemt geen enkele verantwoordelijk voor de beschikbare inhoud, publiciteit, producten en/of diensten op deze websites en mobiele applicaties van derden, die worden geregeld door hun eigen gebruiksvoorwaarden.

Make.org is ook niet verantwoordelijk voor eventuele transacties tussen de Gebruiker en adverteerders, vakmensen of handelaars (met inbegrip van eventuele partners van Make.org) waarbij de Gebruiker terechtkomt via de Website, en kan niet tussenkomen bij eventuele geschillen met derden over de levering van producten en/of diensten, garanties, verklaringen en andere verplichtingen van deze derden.

14.0 SANCTIES EN ONTBINDING

Make.org behoudt zich het recht voor om aangepaste maatregelen te treffen bij niet-naleving van een bepaling van deze algemene voorwaarden, of in het algemeen bij schending van de toepasselijke wetten en verordeningen door een Gebruiker, meer bepaald:

De toegang tot de Diensten opschorten of ontbinden voor de Gebruiker die de niet-naleving of inbreuk heeft begaan, of eraan heeft deelgenomen;
Alle online geplaatste inhoud van de website verwijderen;
De mededelingen die Make.org nuttig acht publiceren op de website;
De betreffende autoriteiten inlichten;
Eventuele gerechtelijke actie ondernemen.
In het algemeen kan Make.org wanneer de Gebruiker zijn verplichtingen zoals voorzien in deze AGV niet nakomt en/of inbreuk pleegt op van kracht zijnde wetten of verordeningen, de huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden van rechtswege ontbinden zonder voorafgaande kennisgeving of formaliteit.

Bij ontbinding van de huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden zal de betreffende Gebruiker geen toegang meer hebben tot de Diensten, en worden zijn gegevens en inhoud verwijderd. De Gebruiker zal per e-mail worden ingelicht over de ontbinding op het adres dat werd opgegeven bij de registratie. De ontbinding zal plaatsvinden onverminderd de schadevergoeding die Make.org kan eisen voor de eventuele geleden schade door de tekortkomingen die de Gebruiker ten laste worden gelegd. Make.org kan daarna weigeren om een nieuw account te maken op de Dienst voor de Gebruiker.

Aangezien de Diensten gratis zijn, kan Make.org te allen tijde, voor eender welke reden en zonder voorafgaande kennisgeving de publicatie van een Burgervoorstel tijdelijk of definitief verwijderen.

Aangezien de Diensten gratis zijn, kan Make.org ook te allen tijde, voor eender welke reden en zonder voorafgaande kennisgeving de Diensten gedeeltelijk of volledig wijzigen of verwijderen.

Een ontbinding, onderbreking, wijziging of verwijdering van de Diensten geeft de Gebruiker in geen enkel geval recht of een vergoeding.

15.0 DUUR VAN DE DIENSTEN, UITSCHRIJVEN

De registratie voor de Diensten is van onbepaalde duur.

De Geregistreerde Gebruiker kan zich te allen tijde uitschrijven voor de Diensten door per e-mail een verzoek te richten aan Make.org via contact@make.org

De uitschrijving gebeurt met onmiddellijke ingang. Bij de uitschrijving worden het Account van de Gebruiker en zijn Voorstellen automatisch verwijderd.

16.0 WIJZIGINGEN

Make.org behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

De Gebruiker zal op aangepaste wijze worden ingelicht over deze wijzigingen.

Gebruikers die niet akkoord gaan met de gewijzigde algemene voorwaarden, moeten zich uitschrijven voor de Diensten volgens de modaliteiten voorzien in deze AGV.

Elke Gebruiker die gebruik maakt van de Diensten na de inwerkingtreding van de gewijzigde algemene voorwaarden, wordt geacht ermee akkoord te gaan.

17.0 INTEGRITEIT

Als een of meerdere bepalingen van deze AGV nietig worden verklaard door een wet of verordening, of door een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, worden deze

als niet geschreven beschouwd. De andere bepalingen van deze AGV blijven voor zover mogelijk van kracht en toepasselijk. De Partijen verbinden zich ertoe om indien nodig teoverleggen en de nietige bepaling te vervangen door een geldige bepaling die in de mate van het mogelijke aanleunt bij de bepaling die ze vervangt.

18.0 NIET-VERZAKINGSBEDING

Het feit dat een Partij zich op een gegeven moment niet beroept op een bepaling van deze AGV, kan niet worden geïnterpreteerd of beschouwd als een verzaking aan zijn rechten volgens deze AGV, heeft geen enkele invloed op de geldigheid van de gedeeltelijke of volledige AGV, en zal de rechten om van de betreffende Partij om dienovereenkomstig te handelen niet aantasten.

Een Partij kan alleen met een schriftelijke en ondertekende afstandsverklaring verzaken aan een recht dat verworven is volgens de contractuele bepalingen.

19.0 OVERMACHT

Elke onvoorziene, onweerstaanbare gebeurtenis buiten de wil van de Partijen, zoals (en zonder beperking) oorlogshandelingen of terrorisme, criminele handelingen, oproer, natuurrampen of industriële rampen, explosies, wettelijke vorderingen en andere bepalingen van wetgevende of regelgevende maatregelen die de uitoefening van de activiteit van Make.org beperken, de verstoring van elektronische communicatienetwerken buiten de wil van Make.org, enz., moet worden beschouwd als een geval van overmacht. Make.org kan genoodzaakt zijn om de Dienst te onderbreken bij overmacht. In dat geval worden de gevolgen van het contract opgeschort, om voor de resterende duur van het contract te worden hervat na afloop van het geval van overmacht. De gevolgen kunnen ook vervallen blijven.

20.0 TAAL

Indien de huidige algemene voorwaarden worden vertaald in een of meerdere talen, geldt het Frans als taal voor interpretatie bij tegenspraak of betwisting van de betekenis van een term of bepaling.

21.0 TOEPASSELIJKE WETGEVING EN JURISDICTIE

De huidige algemene voorwaarden worden geregeld door de Franse wetgeving.

Bij betwisting van de geldigheid, interpretatie en/of uitvoering van de huidige algemene voorwaarden, komen de partijen overeen dat de rechtbanken van Parijs als enige bevoegd zijn voor de rechtspraak, behoudens andere dwingende procedureregels.

22.0 INWERKINGTREDING

De huidige algemene voorwaarden zijn in werking getreden op 31/10/2017.