Podmínky používání MAKE.ORG

- ze dne 30. října 2017 -

Make.org je organizace nezávislá na politických stranách, která provozuje internetové stránky a služby volně přístupné pro veřejnost.

Za tímto účelem umožňuje uživatelům předkládat na těchto stránkách návrhy. Pokud si to ostatní uživatelé přejí, mohou pak tyto návrhy komentovat nebo pro ně hlasovat a tím je podpořit. Cílem je, aby se ve společnosti vyprofilovaly úvahy o otázkách veřejného zájmu, zejména v hospodářské, sociální a občanské oblasti. Tyto úvahy pak budou moci převzít partneři Make.org, kteří je pomohou konkretizovat a realizovat.

1. PŘEDMĚT SLUŽBY

Účelem těchto všeobecných podmínek je definovat způsoby a podmínky používání služeb nabízených Make.org (dále jen „služby“), a rovněž v tomto rámci vymezit práva a povinnosti stran.

Tyto podmínky jsou dostupné a lze si je kdykoliv vytisknout prostřednictvím přímého odkazu umístěného v dolní části domovské stránky.

Případně je lze doplnit zvláštními podmínkami používání některých služeb nebo zvláštními podmínkami používání pro některé specifické uživatele. V případě rozporu mají zvláštní podmínky přednost před podmínkami všeobecnými.

2. PROVOZOVATEL STRÁNEK A SLUŽEB

Stránky a služby (nebo společně jen „služby“) provozuje společnost Make.org, zjednodušená akciová společnost se základním kapitálem 1 000 eur se sídlem na adrese 4 rue René Villermé, 75011, PARIS, zapsaná v obchodním rejstříku v Paříži pod číslem 820 016 095 (dále jen „Make.org“).

3. PŘÍSTUP KE STRÁNKÁM A SLUŽBÁM

Přístup ke stránkám a službám je zdarma.

S výhradou omezení uvedených na stránkách má volný přístup:

• každá fyzická osoba plně právně způsobilá přijímat závazky v rámci těchto všeobecných podmínek. Fyzická osoba, která není plně způsobilá k právním úkonům, je oprávněna k přístupu ke stránkám a službám pouze se souhlasem svého právního zástupce,
• každá nezletilá osoba se svolením svých právních zástupců a pod jejich dohledem,
• každá právnická osoba jednající prostřednictvím fyzické osoby, která je právně způsobilá uzavírat smlouvy jménem a na účet právnické osoby.

4. SOUHLAS SE VŠEOBECNÝMI PODMÍNKAMI

Předmětem těchto všeobecných podmínek používán

í (dále jen „VPP“) je stanovit způsob přístupu ke službám a jejich používání uživateli. Představují smlouvu mezi Make.org a uživateli služby. Zrušují a nahrazují veškerá dřívější ustanovení a obsahují veškerá práva a povinnosti stran. VPP jsou sdělovány každému uživateli, aby se s nimi seznámil.

Používání služby znamená úplný a bezvýhradný souhlas s těmito VPP. Nesouhlas má za následek vzdání se používání uvedené služby.

Používání služby rovněž znamená úplný a bezvýhradný souhlas s pravidly využívání údajů Make.org, která jsou nedílnou součástí těchto VPP a jsou zde dostupná.

Tyto VPP může Make.org kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit. Jakákoliv změna bude účinná okamžitě, počínaje uvedením nového znění VPP on-line na stránkách. Uživatelé jsou tudíž vyzývání, aby si na internetových stránkách pravidelně kontrolovali poslední verzi VPP. Pokud tak neučiní, bude se mít za to, že nové znění všeobecných podmínek používání bezvýhradně přijímají.

5.0 POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK

5.1 Přístup ke stránkám

Stránky jsou volně přístupné veřejnosti a všichni uživatelé je mohou navštěvovat a hlasovat o návrzích

5.2 Registrovaní uživatelé

Všichni uživatelé mohou na stránkách hlasovat, ale předkládat občanské návrhy mohou pouze registrovaní uživatelé. Uživatelé, kteří si přejí hlasovat, se tedy mohou zaregistrovat na stránkách tak, že vyplní k tomu určený formulář. Musí tudíž poskytnout veškeré informace označené jako povinné. Žádná neúplná registrace nebude schválena.

Uživatelé zaregistrovaní na stránkách jsou zvlášť definováni jako „registrovaní uživatelé“.

Registrovaní uživatelé ručí za to, že veškeré informace uvedené v registračním formuláři jsou přesné, aktuální a věrné a nemají klamavý charakter.

Uživatel se zavazuje, že bude tyto informace ve svém osobním prostoru aktualizovat tak, že se s Make.org spojí elektronicky a zašle zprávu na adresu contact@Make.org.

Registrovaný uživatel je poučený a souhlasí s tím, že informace uvedené za účelem vytvoření nebo aktualizace jeho účtu jsou důkazem o jeho totožnosti. Informace zadané uživatelem jsou závazné ihned po jejich potvrzení.

5.3 Účet a osobní prostor

Registrace má automaticky za následek otevření účtu (dále jen „účet“), který umožňuje přístup do osobního prostoru (dále jen „osobní prostor“), kde lze řídit používání služeb způsobem a podle technických prostředků, které Make.org považuje za nejvhodnější a které se mohou časem měnit.

Registrovaní uživatelé mohou kdykoliv vstupovat do svého osobního prostoru, poté co provedli identifikaci pomocí svého uživatelského jména a hesla.

Registrovaní uživatelé se zavazují, že budou využívat služby výhradně osobně a neumožní žádné třetí osobě, aby je používala místo nich a jejich jménem, pokud za to nepřevezmou plnou odpovědnost.

Registrovaní uživatelé jsou rovněž odpovědní za zachování důvěrnosti svého uživatelského jména a svého hesla. Pokud zjistí, že jejich účet byl používán bez jejich vědomí, musí o tom okamžitě uvědomit Make.org. Uznávají, že Make.org má právo přijmout veškerá opatření, která jsou v podobném případě vhodná.

5.4 Pravdivost poskytnutých informací a zneužití totožnosti

Uživatelé potvrzují pravdivost a přesnost informací předaných prostřednictvím služeb, přičemž uvedené informace nemohou v žádném případě být klamavé, lživé, nesprávné nebo zavádějící.

Make.org připomíná, že podle článku 226-4-1 trestního zákoníku: „Za zneužití totožnosti třetí osoby nebo použití jednoho nebo více údajů jakéhokoliv druhu umožňujících její ztotožnění za účelem narušení jejího klidu nebo klidu druhé osoby nebo poškození její cti nebo pověsti, je uložen trest odnětí svobody v délce jednoho roku a peněžitý trest ve výši 15 000 €.

Za tento trestný čin jsou ukládány stejné tresty, pokud je spáchán v rámci komunikační sítě vůči osobám on-line.“

Každému uživateli podezřelému ze zneužití nebo pokusu o zneužití totožnosti může být dočasně přerušen nebo zakázán přístup ke službě, aniž je dotčena případná náhrada škody, kterou by společnost Make.org mohla uplatňovat.

6.0 POPIS SLUŽEB

6.1 Návrhy občanů

Platforma umožňuje uživatelům, aby hlasovali o občanských návrzích, které byly předloženy ostatními uživateli.

Všechny občanské návrhy uložené na Make.org mají stejnou šanci být transformovány do podob občanských akcí.

Právě odevzdáním svého hlasu může uživatel pomoci tomu, aby se návrh stal občanskou akcí, v níž se Make.org bude angažovat.

Make.org chápe svoji roli jako roli prostředníka mezi občanským návrhem a partnery akcí. (Viz 6.8 Partneři akcí)

6.2 Formulování občanského návrhu

Registrovaní uživatelé mohou předkládat své vlastní občanské návrhy, které jsou určeny ke zveřejnění, komentování, analyzování a diskusi a jsou předkládány uživatelům k hlasování.

6.3 Forma a obsah občanských návrhů

Každý občanský návrh musí povinně začínat výrazem „Je třeba“ a může obsahovat maximálně 140 znaků. Občanský návrh musí být čitelný a sepsaný v češtině, v obecně srozumitelném tvaru, bez zkratek a nadužívání velkých písmen.

Návrh nesmí obsahovat prvky, které by byly v rozporu se zákonem a s dobrými mravy a jejichž znění by porušovalo ustanovení těchto všeobecných podmínek používání.

6.4 Moderování a zveřejňování občanského návrhu

Občanský návrh je před zveřejněním posouzen moderátorem za podmínek stanovených v těchto VPP. Žádost o zveřejnění občanského návrhu bude týmy Make.org vyřízena co nejrychleji, s cílem odpovědět do 48 hodin.

Tým moderátorů Make.org každý přijatý občanský návrh před jeho zveřejněním on-line nejprve posoudí. Uživatel tudíž musí dbát, aby občanský návrh zbytečně neodesílal opakovaně, a aby nepředkládal stejný občanský návrh několikrát. Nesmí rovněž zahlcovat stránky spamy tak, že bude předkládat stejná řešení s různými elektronickými adresami.

Po schválení občanského návrhu uživatele bude návrh zveřejněn na stránkách a jeho autorovi bude zasláno oznámení o zveřejnění.

V případě odmítnutí občanského návrhu uživatele zašle Make.org uživateli elektronickou zprávu s oznámením tohoto odmítnutí. Uživatel tedy bude moci bez omezení předložit nový občanský návrh.

Po jeho zveřejnění prostřednictvím služby bude moci být uvedený návrh v rámci služby upřednostněn, aniž by Make.org ručila za frekvenci jeho zobrazení či počet shlédnutí.

Make.org se zavazuje, že svévolně nezmění přípustné obsahy předložených návrhů splňující požadavky jejích pravidel moderování, kromě případných úprav souvisejících s pravopisem.

6.5 Žádost registrovaného uživatele o odstranění jeho občanského návrhu

Za předpokladu, že by si registrovaný uživatel přál, aby byl jeho zveřejněný občanský návrh odstraněn, zašle svoji žádost mailem Make.org na následující adresu: contact@Make.org.

Žádost uživatele o odstranění bude zpracována Make.org v přiměřené lhůtě.

6.6 Hlasování o občanském návrhu

Všichni uživatelé se mohou prostřednictvím svých hlasů vyjádřit k občanským návrhům uvedeným na stránkách, aniž by si museli založit účet, a to kliknutím na tlačítka „Souhlasím“, „Nesouhlasím“ nebo „Zdržuji se hlasování“.

6.7 Využití občanských návrhů

Využití pro statistické účely. Make.org bude moci využívat občanské návrhy, agregované nebo neagregované, očištěné od jakýchkoliv osobních údajů, a to včetně kompilací a syntéz, pro statistické účely, studie nebo jakékoliv jiné účely.

Využití pro diskuse. Občanské návrhy zveřejněné na stránkách budou moci být vybrány Make.org pro provedení analýzy, zpracování komentářů a/nebo prodiskutování u příležitosti politických debat organizovaných Make.org nebo jejími partnery.

Využívání za účelem zpracování zpráv a studií Make.org bude moci vybrat občanské návrhy zveřejňované na stránkách a rovněž s nimi spojené hlasování, zejména za účelem zpracování analýz, zpráv a studií pro statistické účely a výzkum, anebo jako podklad pro přípravu návrhů reforem.

Zveřejňování bílých knih Make.org bude moci vydat nebo se podílet na vydání nekomerčních bílých knih, do nichž budou částečně nebo plně převzaty občanské návrhy.

Využití pro redakční účely Občanské návrhy a s nimi spojené hlasování budou mimo to moci být převzaty, komentovány a analyzovány Make.org anebo partnery z řad novinářů za účelem zpracování redakčních obsahů.

Využívání pro účely komunikace Občanské návrhy budou rovněž moci být využity Make.org na internetových stránkách a pro zobrazení v rámci propagačních prostor provozovaných partnery Make.org. V takovém případě bude občanský návrh využitý v reklamních prostorách zveřejněn anonymně v případě, že byl původně rovněž anonymní, anebo s popiskem uvádějícím křestní jméno, věk a název departmentu, pokud uživatel tyto informace zadal.

Realizace občanských návrhů Konečně pak budou moci být návrhy transformovány a využity pro konkrétní akce, a to buďto přímo uživateli nebo prostřednictvím partnerů akcí platformy Make.org, s čímž je uživatel, který byl autorem návrhu, srozuměn, stejně jako další uživatelé hlasující pro tento návrh, a výslovně s tím souhlasí.

6.8 Partneři akcí

Make.org zmobilizuje subjekty občanské společnosti (podniky, sdružení, nevládní organizace), aby se chopily nejvíce podporovaných návrhů na platformě a dali jim konkrétní formu.

Tito partneři se budou moci sami a přímo chopit kteréhokoliv návrhu nacházejícího se v „prostoru pro akce“, aby jej posléze realizovali, a to kdykoliv a bez toho, že by je Make.org systematicky oslovovala.

Make.org chápe svoji roli jako roli prostředníka mezi občanskými návrhy a svými partnery akcí.

Make.org se poté ujistí o skutečné realizaci občanských akcí a jejich medializaci.

7.0 DOKAZOVÁNÍ

Uživatel uznává a výslovně souhlasí s tím, že:

údaje shromážděné na stránkách a v zařízeních informatických systémů Make.org jsou důkazem o uskutečnění operací, k němuž došlo v rámci těchto podmínek; tyto údaje představují jediný způsob dokazování, který je mezi stranami přípustný.

8.0 POVINNOSTI UŽIVATELE

Aniž jsou dotčeny ostatní závazky stanovené v těchto podmínkách, uživatel se zavazuje, že bude dodržovat následující povinnosti:

8.1 Dodržování zákonů a nařízení

Uživatel se zavazuje, že při používání služeb bude dodržovat platné zákony a nařízení a že nebude porušovat práva třetích osob či veřejný pořádek. Nese zejména výhradní odpovědnost za řádné plnění všech náležitostí, především administrativního, daňového a/nebo sociálního charakteru, a za všechny platby příspěvků, poplatků nebo daní jakéhokoliv druhu, které musí případně uhradit v souvislosti s používáním služeb. Společnost Make.org neponese za žádných okolností z tohoto důvodů jakoukoliv odpovědnost.

8.2 Používání internetových stránek a služeb

Uživatel potvrzuje, že se na internetových stránkách seznámil s parametry a omezeními všech služeb, zejména technického charakteru. Za využívání služeb nese osobní odpovědnost.

Uživatel je obeznámen a souhlasí s tím že realizace služeb je podmíněna jeho připojením k Internetu a že kvalita služeb je přímo závislá na tomto připojení, za nějž nese výhradní odpovědnost.

Uživatel se zavazuje, že nebude zveřejňovat návrhy reklamního charakteru nebo návrhy propagující výdělečné služby. Uživatel se zavazuje že nebude zveřejňovat návrhy, které by nebyly seriózní nebo nesouvisely s tématem. Uživatel se zavazuje, že služby bude využívat výhradně osobně. Z tohoto důvodu tedy nebude jakýmkoliv způsobem postupovat, propůjčovat nebo převádět, částečně či úplně, svá práva nebo povinnosti vyplývající z těchto podmínek.

Uživatel se zavazuje, že nebude zveřejňovat návrhy propagující nebo hanobící strany, organizace nebo veřejně činné osoby.

Uživatel je rovněž výhradně odpovědný za vztahy, které případně naváže s jinými uživateli a za informace, jež jim v rámci služeb poskytne. V rámci těchto vztahů a sdělení by měl jednat přiměřeně opatrně a soudně. Kromě toho se uživatel zavazuje, že při výměně názorů s ostatními uživateli bude dodržovat obvyklá zdvořilostní a slušnostní pravidla.

Uživatel se zavazuje, že se zdrží vyjádření nebo předkládání návrhů v rozporu se zákonem a s dobrými mravy, a zejména (aniž by šlo o vyčerpávající seznam):

•vyjádření navádějících k rasové nenávisti, rasistických, antisemitských, xenofobních, homofobních vyjádření apod....
•vyjádření násilného, pornografického, pedofilního charakteru apod...
•vyjádření obsahujících nadávky, urážky, pomluvy nebo vyjádření poškozujících osobnostní práva třetích osob,
•vyjádření popírajících zločiny proti lidskosti a uznávané případy genocidy a ospravedlňování zločinů;
•vyjádření podněcujících ke spáchání zákonem postihovaných činů, jako je podněcování k páchání násilných a teroristických činů, k prodeji omamných látek apod.;
•vyjádření narušujících soukromý život nebo duševní vlastnictví třetích osob,
•vyjádření porušujících presumpci neviny nebo ohrožujících utajení vyšetřování atd.
•vyjádření znevažujících lidskou důstojnost;
•vyjádření, která mohou být považována za zneužití svobody projevu.

8.3 Vztahy k Make.org

Uživatel se zavazuje, že poskytne Make.org veškeré potřebné informace k řádnému provádění služeb. Obecněji se uživatel zavazuje, že bude aktivně spolupracovat s Make.org za účelem řádného plnění těchto podmínek.

Uživatel souhlasí s tím, že jeho návrhy budou reprodukovány podle pravidel indexace, formátování a zvýrazňování platformy Make.org jakožto poskytovatele služby.

9.0 ZÁRUKY UŽIVATELE

9.1 Obsahy

Uživatel nese výhradní odpovědnost za obsahy jakéhokoliv druhu (redakční, grafické, audiovizuální nebo jiné, a to včetně názvů, a/nebo zobrazení, která uživatel případně zvolil pro svoji identifikaci na stránkách) které šíří v rámci služeb (dále jen „obsahy“).

Ručí platformě Make.org za to, že má veškerá potřebná práva a doporučení pro šíření těchto obsahů.

Zavazuje se, že uvedené obsahy budou zákonné, nebudou ohrožovat veřejný pořádek, dobré mravy nebo práva třetích osob, nebudou porušovat žádné právní nebo správní ustanovení a obecně nebudou takového druhu, aby ohrozily občanskoprávní nebo trestněprávní odpovědnost Make.org.

Aniž by se jednalo o vyčerpávající výčet, uživatel tedy nesmí šířit zejména:

pornografické, obscénní, neslušné, šokující nebo pro rodiny nevhodné obsahy, obsahy pomlouvačné, urážlivé, násilnické, rasistické, xenofobní nebo revizionistické,
padělané obsahy,
obsahy útočící na image třetí osoby
lživé či klamavé obsahy nebo obsahy navrhující nebo propagující nezákonné, podvodné nebo klamavé činnosti
obsahy poškozující informační systémy třetích osob (jako jsou viry, červi, trojské koně apod.),
a obecněji obsahy schopné poškodit práva třetích osob nebo způsobit újmu třetím osobám, jakýmkoliv způsobem nebo jakoukoliv formou.

9.2 Hranice používání služeb

Uživatel uznává, že služby mu nabízejí doplňkové řešení, avšak ne alternativní způsob realizace činností, které již jinak využívá, pro dosažení téhož cíle, a že toto řešení nemůže tyto ostatní způsoby nahradit.

Uživatel musí přijmout řešení nezbytná k tomu, aby svými vlastními prostředky zabezpečil informace ze svého osobního prostoru, které považuje za potřebné.

Uživatel je obeznámen a souhlasí s tím že realizace služeb je podmíněna jeho připojením k Internetu a že kvalita služeb je přímo závislá na tomto připojení, za nějž nese výhradní odpovědnost.

9.3 Reklamace a náhrady škody

Uživatel bude chránit platformu Make.org před všemi stížnostmi, reklamacemi, jakýmikoliv akcemi a požadavky, kterým by Make.org mohla být vystavena, pokud by uživatel porušil kteroukoliv ze svých povinností nebo záruk podle těchto všeobecných podmínek.

Zavazuje se, že poskytne platformě Make.org náhradu škody za jakoukoliv újmu, kterou by utrpěla, a uhradí veškeré výdaje, náklady a/nebo sankce, které by jí z těchto důvodů vznikly.

10.0 ZAKÁZANÉ CHOVÁNÍ

Je přísně zakázáno používat služby k následujícím účelům:

výkon protiprávní či podvodné činnosti nebo činnosti poškozující práva nebo bezpečnost třetích osob
porušování veřejného pořádku nebo platných zákonů a předpisů, proniknutí do informačního systému třetí osoby nebo jakákoliv jiná činnost schopná poškozovat, kontrolovat, ovlivňovat nebo sledovat, částečně či úplně, informační systém třetích osob, porušovat jeho celistvost nebo bezpečnost, zasílání nevyžádaných e-mailů a/nebo komerčního průzkumu či poptávek,
úpravy s cílem zlepšení referencí internetových stránek třetích osob, napomáhání nebo podněcování k některé nebo některým z výše uvedených činností, a to v jakékoliv podobě nebo jakýmkoliv způsobem,
a obecněji jakékoliv praktiky zneužívající služby k jinému účelu, než je ten, pro nějž byly vytvořeny.
Uživatelům se přísně zakazuje kopírovat a/nebo zneužívat pro své účely nebo pro účely třetí osoby koncepce, technologie nebo jakýkoliv jiný prvek stránek Make.org.

Dále se přísně zakazuje: (i) jakékoliv chování, které by mohlo přerušit, pozastavit či zpomalit nepřetržité poskytování služeb nebo mu zabránit, (ii) veškeré zásahy nebo pokusy o zásahy do systémů Make.org, (iii) veškeré zneužití systémových zdrojů stránek, (iv) veškeré akce, které mohou způsobit neúměrné zatížení infrastruktury stránek, (v) veškeré zásahy do opatření pro zajištění bezpečnosti a ověřování, (iv) veškeré jednání, které může poškodit práva a finanční, obchodní nebo morální zájmy Make.org nebo uživatelů jejích stránek, a konečně obecněji (vii) veškeré případy nedodržení těchto všeobecných podmínek.

Je přísně zakázáno zpeněžovat, prodávat nebo postupovat, a to částečně či úplně, přístup ke službám nebo stránkám, jakož i k informacím, které jsou hostovány a/nebo sdíleny na stránkách.

11.0 OMEZENÍ ZÁRUKY PLATFORMY MAKE.ORG

11.1 Kvalita služeb

Make.org nemůže zaručit, že nedojde k přerušení služby. Make.org se zavazuje, že bude službu poskytovat s maximální péčí a v souladu s osvědčenými technickými postupy s tím, že se jedná pouze o povinnost vynaložit maximální úsilí, což uživatelé uznávají a s čímž výslovně souhlasí.

Společnost Make.org se zavazuje, že bude pravidelně provádět kontroly, aby ověřila fungování a přístupnost stránek. Z tohoto důvodu si Make.org vyhrazuje možnost dočasného přerušení přístupu ke stránkám z důvodu údržby. Stejně tak nebude platforma Make.org odpovědná za dočasné potíže nebo dočasnou nepřístupnost stránek z důvodů, které nemůže ovlivnit, z důvodu vyšší mocí nebo pro poruchy telekomunikačních sítí.

Společnost Make.org nezaručuje uživatelům, (i) že služby, které jsou trvale sledovány, zejména s cílem zlepšení jejich výkonnosti a progresivnosti, budou absolutně prosté chyb, omylů nebo nedostatků, (ii) že služby, vzhledem k jejich standardnímu charakteru a k tomu, že nejsou nabízeny pouze jednomu danému uživateli na základě jeho vlastních osobních omezení, budou odpovídat specifickým potřebám a očekáváním uživatelů.

11.2 Obsahy

I když jsou služby moderované, nemůže platforma Make.org odpovídat za obsahy, jejichž autory jsou třetí osoby, každá případná reklamace musí být tedy v první řadě adresována autorovi dotčených obsahů.

Obsahy, které představují újmu pro třetí osoby mohou být oznamovány Make.org způsobem uvedeným v článku 6.1.5 zákona 2004-575 ze dne 21. června 2004 týkajícího se důvěryhodnosti digitální ekonomiky; Make.org si vyhrazuje možnost přijmout opatření uvedená v par. 12.

11.3 Ztráta informací

Vzhledem k tomu, že služba je poskytována zdarma, odmítá Make.org jakoukoliv odpovědnost v případě případné ztráty informací přístupných v osobním prostoru uživatele, který je povinen si uložit jejich kopii a nebude moci z tohoto důvodu uplatňovat žádnou náhradu škody.

11.4 Škoda

V každém případě je odpovědnost, kterou by mohla společnost Make.org nést na základě těchto podmínek, výslovně omezena pouze na přímé škody, které průkazně utrpí uživatel.

12.0 DUŠEVNÍ VLASTNICTÍ

12.1 Vlastnictví Make.org

Společnost Make.org si nedělá nárok na žádné vlastnictví údajů a obsahů poskytnutých uživateli.

Systémy, výpočetní programy, struktury, infrastruktury, databáze a obsahy jakéhokoliv druhu (texty, zobrazení, vizuály, hudby, loga, značky, databáze atd.) využívané platformou Make.org v rámci stránek jsou chráněny všemi platnými právy duševního vlastnictví nebo platnými právy výrobců databází.

Uživatel je odpovědný za veškeré reprodukování, zobrazování, publikování, předávání nebo obecně jakékoliv nepovolené používání služby jako celku nebo její části, a informací, které obsahuje, bez výslovného povolení platformy Make.org.

Veškeré demontáže, dekompilace, dešifrování, pořizování výtahů, opětovné používání, kopie a obecněji veškeré reprodukční činnosti, zobrazování, šíření nebo využívání některého z těchto prvků, a to částečně nebo jako celku, bez povolení platformy Make.org, jsou přísně zakázány a mohou být předmětem soudního stíhání.

12.2 Vlastnictví občanských návrhů

Samotné občanské návrhy jsou vlastnictvím jejich autorů, kteří poskytují platformě Make.org licenci k používání, jež není výhradní, je přenosná a bezplatná, platí pro Francii a zbytek světa k jakémukoliv používání on-line a pro jakýkoliv způsob šíření po dobu trvání těchto VPP a pro veškeré účely uvedené v těchto VPP.

13.0 ODKAZY A STRÁNKY TŘETÍCH OSOB

Make.org nenese v žádném případě odpovědnost za technickou dostupnost internetových stránek nebo mobilních aplikací provozovanými třetími stranami (včetně jejích případných partnerů), k nimž by uživatel měl přístup prostřednictvím internetových stránek.

Platforma Make.org není odpovědná za obsahy, reklamy, produkty a/nebo služby nabízené na těchto stránkách a mobilní aplikace třetích osob, k nimž se uvádí, že se řídí vlastními podmínkami používání.

Make.org rovněž nenese odpovědnost za transakce, k nimž dojde mezi uživatelem a kterýmkoliv odborným nebo komerčním inzerentem (včetně případných partnerů Make.org), k němuž by byl uživatel nasměrován prostřednictvím internetových stránek a za žádných okolností se nemůže jako strana zúčastnit případných sporů jakéhokoliv druhu se třetími osobami, které by se týkaly zejména dodávek výrobků a/nebo služeb, záruk, prohlášení a ostatních povinností jakéhokoliv druhu, jež jsou pro tyto třetí strany závazné.

14.0 SANKCE A VYPOVĚZENÍ SMLOUVY

V případě nedodržení kteréhokoliv ustanovení těchto všeobecných podmínek nebo obecněji při porušení platných zákonů a nařízení ze strany uživatele, si Make.org vyhrazuje právo přijmout jakákoliv vhodná opatření, a zejména:

pozastavit nebo vypovědět přístup ke službám pro uživatele, který zákony či předpisy nedodržel nebo porušil, anebo se na těchto činech podílel,
zrušit veškerý obsah umístěný on-line na stránkách,
upozornit veškeré příslušné orgány,
zahájit jakékoliv soudní projednávání.
Obecně, v případě, že uživatel nedodrží své povinnosti uvedené v těchto všeobecných podmínkách, a/nebo v případě porušení kteréhokoliv příslušného zákona nebo nařízení, bude platforma Make.org oprávněna ve vztahu k němu tyto všeobecné podmínky vypovědět, a to bez výpovědní lhůty či předchozího upozornění.

Vypovězení těchto všeobecných podmínek používání bude mít za následek ukončení přístupu dotčeného uživatele ke službám, jakož i odstranění jeho údajů a obsahů. Uživatel bude o tomto vypovězení informován elektronickou poštou zaslanou na adresu, kterou zadal při své registraci. Vypovězením nebude dotčena náhrada škody, kterou by případně mohla společnost Make.org požadovat za účelem náhrady případné újmy, která jí vznikla z neplnění povinností ze strany uživatele. Make.org bude moci následně odmítnou vytvořit uživateli na nový účet ke službě.

Vzhledem k tomu, že se jedná o bezplatné služby, bude moci platforma Make.org kdykoliv a bez předchozího upozornění zveřejnění občanského návrhu zrušit, a to z jakéhokoliv důvodu, dočasně nebo definitivně.

Opět z důvodu bezplatnosti služeb bude Make.org moci kdykoliv a  bez předchozího upozornění služby částečně nebo úplně pozměnit či zrušit, a to z jakéhokoliv důvodu, dočasně nebo definitivně.

Ze žádné výpovědi, přerušení, změny nebo zrušení služeb neplyne uživateli nárok na náhradu škody.

15.0. DOBA TRVÁNÍ SLUŽEB, ZRUŠENÍ REGISTRACE

Služby jsou poskytovány na dobu neurčitou.

Registrovaný uživatel služeb může kdykoliv svoji registraci zrušit zasláním příslušné žádosti platformě Make.org elektronickou poštou na adresu contact@make.org

Zrušení registrace je účinné s okamžitou platností.
Má za následek okamžité zrušení účtu registrovaného uživatele, jakož i jeho návrhů.

16.0 ZMĚNY

Make.org si vyhrazuje možnost tyto všeobecné podmínky kdykoliv změnit.

Uživatel bude o těchto změnách informován jakýmkoliv užitečným způsobem.

Uživatel,který nesouhlasí se změnou všeobecných podmínek musí svoji registraci zrušit způsobem stanoveným v těchto VPP.

Má se za to, že každý uživatel, který využívá služby po vstupu změněných všeobecných podmínek v platnost, s takovými změnami souhlasí.

17.0 INTEGRITA

Pokud bude jedno nebo několik ustanovení těchto podmínek považováno za neplatné na základě určitého zákona nebo nařízení, nebo dojde k jejich zneplatnění na základě konečného rozhodnutí příslušného soudu, budou tato ustanovení považována za neexistující. Pokud ostatní ustanovení těchto podmínek zůstanou v platnosti a zachovají si v maximální možné míře svoji účinnost a rozsah, strany se zavazují, že v případě potřeby vyvinou společné úsilí, aby bylo neplatné ustanovení nahrazeno platným, které bude svým charakterem co možná nejblíže tomu, které má nahradit.

18.0 VZDÁNÍ SE PRÁV

Skutečnost, že jedna ze stran v určitou chvíli nevyužije některé ustanovení těchto podmínek, není možné vykládat jako vzdání se práv, která jí podle těchto podmínek náleží, ani ji za takové považovat; tato skutečnost nijak neovlivní platnost těchto podmínek, a to částečně ani úplně, a nedotkne se práva dotčené strany na to, aby postupovala příslušným způsobem.

Žádná ze stran nebude pokládána za stranu, která se zřekla práva, které má podle smlouvy, pokud tak neučiní písemným dokumentem opatřeným jejím podpisem.

19.0 VYŠŠÍ MOC

Každá nepředvídaná a neodvratná událost nezávislá na vůli stran, jako jsou (výčet není vyčerpávající) vojenské nebo teroristické činy, trestné činy, vzpoury, přírodní nebo průmyslové katastrofy, výbuchy, zabavení ze zákona či jiné ustanovení zákonů či nařízení obsahující omezení výkonu činnosti platformy Make.org, poruchy elektronických komunikačních sítí nezávislých na vůli Make.org apod., musí být pokládána za případ vyšší moci. V případě vyšší moci může být Make.org donucena službu pozastavit. Účinky smlouvy jsou pak pozastaveny a mohou být obnoveny až po zániku vyšší moci na zbývající dobu trvání platnosti smlouvy. Účinky smlouvy také nemusí být obnoveny.

20.0 JAZYK

V případě překladu těchto všeobecných podmínek do jednoho nebo více jazyků se bude v případě sporu nebo protikladného názoru na význam termínu nebo ustanovení výklad řídit francouzským zněním.

21.0 ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

Tyto všeobecné podmínky se řídí francouzským právem.

V případě sporu týkajícího se platnosti, výkladu a/nebo provádění těchto všeobecných podmínek se strany dohodly, že pro rozhodnutí budou příslušné výhradně soudy v Paříži, pokud imperativní procesní pravidla nestanoví jinak.

22.0 VSTUP V PLATNOST

Tyto všeobecné podmínky vstoupily v platnost 31.10.2017