Brugsbetingelser for MAKE.ORG

- den 30. oktober 2017 -

Make.org er en uafhængig og upartisk organisation, som redigerer et tilgængeligt websted og tjenester for det offentlige publikum.

I dette øjemed giver den Brugerne mulighed for at komme med Forslag på webstedet. De andre Brugere, som ønsker det, kan derefter kommentere eller stemme på disse Forslag for at støtte dem, idet målsætningen er at få overvejelser og spørgsmål af almen interesse til at vokse frem i samfundet, især vedrørende økonomiske, sociale, samfundsnyttige og borgerlige anliggender. Disse overvejelser kan dernæst blive genoptaget af Make.org’s partnere, som hjælper med at gøre dem konkrete og føre dem ud i livet.


1. TJENESTENS MÅLSÆTNING

Nærværende generelle brugsbetingelser har den målsætning at definere retningslinjer og betingelser for anvendelsen af de foreslåede tjenester på Make.org (herefter: ”Tjenester”), samt at definere parternes rettigheder og forpligtelser inden for disse rammer.

De er blandt andet tilgængelige og kan udskrives på et vilkårligt tidspunkt via et direkte link nederst på webstedets startside.

De kan i påkommende tilfælde suppleres af særlige brugsbetingelser i forbindelse med visse Tjenester eller særlige brugsbetingelser i forbindelse med visse brugere. Hvis der findes modsigelser, er de særlige brugsbetingelser fremherskende frem for disse generelle brugsbetingelser.


2. WEBSTEDETS OG TJENESTERNES DRIFTSLEDER

Webstedet og Tjenesterne (eller i fællesskab kaldet ”Tjenester”) drives af selskabet Make.org, SAS (forenklet aktieselskab) med en kapital på 1000 euro, med hovedkontor på 4 rue René Villermé, 75011, PARIS, registreret i Handels- og selskabsregistret (RCS) i PARIS under nummer 820 016 095 (herefter ”Make.org”).


3. ADGANG TIL WEBSTEDET OG TJENESTERNE

Adgangen til webstedet og tjenesterne er gratis.

Den er åben under forbehold af de forudsete begrænsninger på webstedet:

for enhver fysisk person, som har fuld rets- og handleevne til at engagere sig for nærværende generelle betingelser. En fysisk person, som ikke er i besiddelse af fuld rets- og handleevne, kan kun få adgang til Webstedet og Tjenesterne med sin værges samtykke,
for enhver mindreårig, som har sine værgers tilladelse til det og er under deres opsyn,
for enhver juridisk person, som handler gennem en fysisk person i besiddelse af fuld rets- og handleevne for at handle på vegne af og i den juridiske persons navn.


4. ACCEPT AF DE GENERELLE BETINGELSER

Nærværende generelle Brugsbetingelser (herefter ”CGUS”) har den målsætning at definere de nærmere retningslinjer for at Brugeren kan få adgang til og anvende Tjenesterne. De udgør en aftale mellem Make.org og Tjenestens Brugere. De annullerer og erstatter alle tidligere bestemmelser og beskriver alle parternes rettigheder og forpligtelser. CGUS meddeles til alle Brugere, som tager kendskab til dem.

Anvendelsen af Tjenesten indebærer en accept uden forbehold af samtlige nærværende CGUS. En manglende accept medfører således en afståelse fra at bruge Tjenesten.  

Anvendelsen af Tjenesten indebærer ligeledes en accept uden forbehold af Make.org’s politik vedrørende anvendelse af personoplysninger, som er en uadskillelig del af nærværende CGUS og som er tilgængelig her.

Nærværende CGUS kan ændres på et vilkårligt tidspunkt og uden varsel af Make.org. Enhver ændring træder i kraft med øjeblikkelig virkning, når den nye version af CGUS er lagt ud på Webstedet. Brugeren opfordres således til at se den seneste version af CGUS på Webstedet. Brugeren vil i modsat fald blive anset for at acceptere den nye version af de Generelle Brugsbetingelser uden forbehold.


5.0 ANVENDELSE AF WEBSTEDET

5.1 Adgang til webstedet

Webstedet er åbent for publikum og alle Brugere kan besøge det og stemme på Forslagene.


5.2 Tilmeldte Brugere

Alle Brugere kan stemme på webstedet, men kun Tilmeldte Brugere kan komme med Forslag. Med henblik herpå kan alle, som ønsker det, tilmelde sig på webstedet ved at udfylde den hertil forudsete formular. De skal i så fald udfylde alle de oplysninger, der er anført som obligatoriske. En ufuldstændig tilmeldelse vil ikke blive godkendt.

De tilmeldte Brugere på webstedet defineres specifikt som ”Tilmeldte Brugere”.

De tilmeldte Brugere garanterer, at alle de anførte oplysninger i formularen er nøjagtige, opdaterede og oprigtige, uden nogen form for misvisende eller vildledende karakter.

Brugeren forpligter sig til at opdatere disse oplysninger i sit Personlige Område ved at kontakte Make.org med mail på adressen contact@Make.org.

Den Tilmeldte Bruger er underrettet om og accepterer, at de indtastede oplysninger med henblik på at oprette eller opdatere sin Konto, udgør et bevis på vedkommendes identitet. De indtastede oplysninger af Brugeren er forpligtende, så snart de er godkendt.


5.3 Konto og Personligt Område

Tilmeldelsen medfører en automatisk åbning af en konto (herefter: ”Konto”), som giver adgang til et personligt område (herefter: ”Personligt Område”), der giver mulighed for at forvalte anvendelsen af Tjenesterne i den form og med de tekniske midler, som Make.org anser for at være mest passende og som kan udvikle sig over tid.

De Tilmeldte Brugere kan til enhver tid få adgang til deres Personlige Område, når de identificerer sig ved hjælp af deres bruger-id og adgangskode.

De Tilmeldte Brugere forpligter sig til udelukkende at bruge Tjenesterne personligt og ikke tillade en tredjepart at bruge dem i stedet for eller på deres vegne, med mindre de påtager sig det fulde ansvar herfor.

De Tilmeldte Brugere er ligeledes ansvarlige for at bevare deres bruger-id og adgangskode fortroligt. De skal omgående kontakte Make.org, hvis de bemærker, at deres Konto er blevet brugt uden deres vidende. De anerkender, at Make.org har ret til at tage alle nødvendige forholdsregler i sådanne tilfælde.


5.4 De meddelte oplysningers rigtighed og identitetstyveri

Brugerne attesterer rigtigheden og nøjagtigheden af de meddelte oplysninger ved hjælp af Tjenesterne, idet de nævnte oplysninger under ingen omstændigheder kan være vildledende, løgnagtige, ukorrekte eller skabe et urigtigt indtryk.

Make.org påminder om, at i henhold til artikel 226-4-1 i den franske straffelov: ”Det at stjæle en tredjeparts identitet eller anvende en eller flere data af enhver art, som tillader at identificere tredjeparten i den hensigt at forstyrre vedkommendes eller andres fred eller skade vedkommendes ære eller anseelse, straffes med et års fængsel eller en bøde på 15.000 €.

Denne overtrædelse straffes med samme straf, når den begås på et offentligt online kommunikationsnetværk”.

Enhver Bruger, som mistænkes for identitetstyveri eller forsøg på identitetstyveri, kan blive suspenderet eller forbudt adgang til Tjenesten, uden at det berører en eventuel skadeserstatning, som Make.org kan gøre krav på.


6.0 BESKRIVELSE AF TJENESTERNE

6.1 Borgerforslag

Platformen tilbyder Brugerne at stemme på Borgerforslag, som er foreslået af andre Brugere.

Alle Brugerforslag, som lægges ud på Make.org, har lige chancer for at blive omsat til handlinger.

I kraft af sin stemme kan brugeren give et forslag mulighed for at blive til en Borgerhandling, som Make.org forsvarer.

Make.org opfatter dernæst sin rolle som et mellemled mellem borgerforslag og handlingspartnere. (Se 6.8 Handlingspartnere)


6.2 Formulering af et Borgerforslag

De Tilmeldte Brugere kan fremsende deres egne Borgerforslag, som er beregnet til at blive publiceret, kommenteret, analyseret og debatteret, og som vil blive genstand for Brugernes afstemning.


6.3 Borgerforslagenes form og indhold

Alle Brugerforslag skal starte med ”Det er nødvendigt” og de må højst indeholde 140 tegn. Borgerforslagene skal være læselige og redigeret på dansk på en måde som alle kan forstå, uden forkortede ord og udtryk og uden overdreven brug af store bogstaver.

Forslagene må ikke indeholde elementer, som er i modstrid med loven, offentlig orden og sædelighed, eller udtryk som overtræder bestemmelserne i nærværende Generelle Brugsbetingelser.


6.4 Moderation og publicering af Borgerforslag

Publiceringen af Brugerens Borgerforslag er underlagt moderation inden for rammerne af de nævnte betingelser i nærværende CGUS. Anmodningen om publicering af et Borgerforslag bliver behandlet så hurtigt, det kan lade sig gøre for Make.org teamene og med den målsætning at give et svar i løbet af 48 timer.

Make.org’s moderationstjeneste undersøger alle modtagne Borgerforslag, før de lægges ud online. Derfor bør Brugeren ikke unødigt gentage fremsendelsen af et Borgerforslag og ikke foreslå det samme Borgerforslag to gange. Brugeren bør heller ikke sende de samme Løsninger til Tjenesterne med forskellige e-mailadresser.

Når Brugerens Borgerforslag er godkendt, vil den blive publiceret på Tjenesten og ophavsmanden vil blive underrettet om publiceringen.

Hvis Brugerens Borgerforslag afvises, vil Brugeren blive underrettet om denne afvisning af Make.org med e-mail. Derefter står det Brugeren frit at sende et nyt Borgerforslag.

Når Brugerforslaget er publiceret af Tjenesten, er det muligt at fremhæve det på Tjenesten, uden at Make.org dog kan garantere visningens hyppighed eller publikum.

Make.org forpligter sig til ikke at ændre foreslået indhold arbitrært, når dette indhold er tilladt og lever op til reglerne for moderation, ud over eventuelle rettelser af stavefejl.


6.5 Anmodning om sletning af et Borgerforslag fra en Tilmeldt Bruger

I det tilfælde hvor en Tilmeldt Bruger ønsker at slette sit Borgerforslag, efter at det er blevet publiceret, skal vedkommende sende sin anmodning med e-mail til Make.org på følgende adresse: contact@Make.org.

Brugerens anmodning om sletning vil blive behandlet i løbet af en fornuftig tidsfrist af Make.org.


6.6 Afstemning om et Borgerforslag

Alle Brugere kan udtrykke sig ved afstemning om de brugerforslag, der findes på Webstedet, uden behov for at oprette en konto, ved at klikke på knapperne ”Enig”, ”Uenig” eller ”Blank stemme”.


6.7 Anvendelse af Brugerforslag

Anvendelse til statistiske formål. Make.org kan bruge Brugerforslag renset for personoplysninger, hvad enten de er godkendte eller ikke, inklusiv kompilationer og synteser til statistiske formål og undersøgelser eller ethvert andet formål.

Anvendelse til debatter De publicerede Brugerforslag af Tjenesten kan udvælges af Make.org i den hensigt at analysere, kommentere og/eller debattere dem under offentlige debatter organiseret af Make.org eller dens partnere.

Anvendelse med henblik på rapporter og undersøgelser. De publicerede Brugerforslag af Tjenesten såvel som de tilknyttede afstemninger kan udvælges af Make.org, blandt andet for at udføre analyser, rapporter og undersøgelser til statistiske formål eller forskning, eller de kan give anledning til udarbejdelse af reformprojekter.

Publicering af hvidbøger. Make.org kan redigere eller deltage i redaktionen af hvidbøger til ikke-kommerciel anvendelse, som helt eller delvist reproducerer Borgerforslagene.

Redaktionel anvendelse. Borgerforslagene og de tilknyttede afstemninger kan blive genoptaget, kommenteret eller analyseret af Make.org og/eller partnerjournalister med henblik på udarbejdelse af redaktionelt indhold.

Anvendelse med henblik på kommunikation. Brugerforslagene kan ligeledes blive brugt af Make.org på Webstedet og blive vist på annonceindrykninger, som drives af partnere til Make.org. I dette tilfælde vil et Borgerforslag blive anvendt i nævnte annonceindrykninger på en fuldstændig anonym måde, hvad enten det oprindeligt er blevet publiceret anonymt eller sammen med fornavn, alder og region, hvis Brugeren har givet disse oplysninger.

Udførelse af Brugerforslag Endelig kan forslagene blive genstand for en konkret omdannelse enten direkte af Brugerne eller i kraft af Make.org’s partnerhandlinger, hvad Brugeren, som oprindeligt havde fremsendt Forslaget, såvel som Brugerne, der har stemt på det, er helt indforstået med og udtrykkeligt accepterer.


6.8 Handlingspartnere

Make.org mobiliserer aktører i civilsamfundet (virksomheder, foreninger, ngo’er) for at få dem til at tage de forslag op, som har fået størst tilslutning på platformen, og føre dem ud i livet.

På et vilkårligt tidspunkt og uden at Make.org henvender sig systematisk til dem, kan disse handlingspartnere selv tage forslag fra ”Handlingsområdet” op direkte for at iværksætte dem.

Make.org opfatter sin rolle som et mellemled mellem borgerforslag og sine handlingspartnere.

Make.org opfølger dernæst den faktiske iværksættelse af borgerhandlingerne og deres formidling.


7.0 BEVIS

Brugeren anerkender og accepterer udtrykkeligt:

at de indsamlede data på webstedet og på Make.org’s it-udstyr gælder som bevis på realiteten af de udførte foranstaltninger inden for rammerne af nærværende brugsbetingelser;
at disse data udgør det eneste tilladte bevis mellem parterne.

8.0 BRUGERENS FORPLIGTELSER

Uden at det berører andre forpligtelser forudset i nærværende brugsbetingelser, Brugeren forpligter sig til at overholde følgende forpligtelser:


8.1 Overholdelse af love og forskrifter

I forbindelse med brugen af Tjenesterne forpligter Brugeren sig til at overholde gældende love og forskrifter og ikke at krænke tredjeparters rettigheder eller offentlig ro og orden. Brugeren er blandt andet den eneste ansvarlige for korrekt gennemførelse af administrative, skattemæssige og/eller sociale formaliteter og enhver betaling af gebyr, afgifter eller skatter af enhver art, som i påkommende tilfælde måtte være pålagt Brugeren i forbindelse med dennes anvendelse af Tjenesterne. Make.org kan under ingen omstændigheder drages til ansvar herfor.


8.2 Anvendelse af Webstedet og Tjenesterne

Brugeren anerkender at have fået kendskab på webstedet til egenskaber og betingelser, isæt tekniske, for alle Tjenesterne. Brugeren er den eneste ansvarlige for sin egen anvendelse af Tjenesterne.

Brugeren er underrettet om og accepterer, at iværksættelsen af Tjenesterne kræver en tilslutning ved Internettet og at Tjenesternes kvalitet afhænger direkte af denne tilslutning, som Brugeren alene er ansvarlig for.

Brugeren forpligter sig til ikke at publicere forslag, som bærer præg af reklame eller som promoverer tjenester med gevinst for øje. Brugeren forpligter sig til ikke at publicere forslag, som ikke er seriøse eller er irrelevante. Brugeren forpligter sig til gøre en helt personlig anvendelse af Tjenesterne. Det er dermed forbudt at overdrage, tildele eller overføre helt eller delvist sine rettigheder eller forpligtelser i forbindelse med nærværende brugsbetingelser til en tredjepart på en vilkårlig måde.

Brugeren forpligter sig til ikke at publicere forslag, som promoverer eller nedgør partier, organisationer eller offentlige personligheder.

Brugeren er ligeledes alene ansvarlig for forbindelser, som han/hun kan etablere med andre Brugere og de oplysninger, som han/hun meddeler dem inden for rammerne af Tjenesterne. Det tilkommer Brugeren at udvise passende forsigtighed og dømmekraft i sine forbindelser og kommunikationer. I sine udvekslinger med andre Brugere forpligter Brugeren sig i øvrigt til at overholde sædvanlige regler for høflighed.

Brugeren forpligter sig til ikke at komme med udtalelser eller forslag, som er i modstrid med offentlig orden og sædelighed og især, uden at denne liste er udtømmende:

udtalelser som opildner til racehad, eller kommer med racistiske, antisemitiske, fremmedfjendske, homofobiske udtalelser osv.;
udtalelser, som er voldelige, pornografiske, pædofile osv.;
udtalelser, som er fornærmende, nedgørende, bagtalende eller som krænker en tredjeparts rettigheder;
udtalelser, som nægter forbrydelser mod menneskeheden og anerkendte folkedrab, og som forsvarer kriminelle handlinger;
udtalelser, som opildner til at begå forbudte handlinger såsom opfordringer til at begå voldelige handlinger, terrorhandlinger, salg af narkotika, osv.;
udtalelser, som krænker tredjeparters privatliv eller intellektuelle ejendomsrettigheder,
udtalelser, som krænker uskyldsformodningen eller tavshedspligten i forbindelse med efterforskning, osv.;
udtalelser, som krænker menneskets værdighed;
udtalelser, som kan anses for at være misbrug af ytringsfriheden.


8.3 Forbindelse med Make.org

Brugeren forpligter sig til at give Make.org alle de nødvendige oplysninger for en god udførelse af Tjenesterne. Brugeren forpligter sig helt generelt til at samarbejde aktivt med Make.org med henblik på en god udførelse af nærværende brugsbetingelser.

Brugeren forpligter sig til at sine forslag bliver gengivet iht. regler for indeksering, opsætning og fremhævelse udviklet af Make.org, i sin egenskab af Tjenestens redaktør.


9.0 BRUGERENS GARANTIER

9.1 Indhold

Brugeren er alene ansvarlig for indhold af enhver art (redaktionelt, grafisk, audiovisuelt eller andet, herunder også betegnelsen og/eller det eventuelt valgte billede af Brugeren for at identificere det på webstedet), som Brugeren udsender inden for rammerne af Tjenesterne (herefter kaldet: ”Indhold”).

Brugeren garanterer Make.org, at han/hun er i besiddelse af alle de nødvendige rettigheder og tilladelser til udsendelsen af disse Indhold.

Brugeren forpligter sig til at det nævnte Indhold er lovligt, ikke krænker offentlig ro og orden eller sædelighed eller en tredjeparts rettigheder, ikke krænker en lovbestemt eller forskriftsmæssig bestemmelse eller helt generelt på ingen måde kan inddrage Make.org’s civile eller strafferetlige ansvar.

Brugeren afstår sig især fra at udsende, uden at denne liste er udtømmende:

Indhold, som er pornografisk, vulgært, uanstændigt, chokerende eller ikke egnet til familier, som er bagtalende, fornærmende, voldelige, racistiske, fremmedfjendske eller revisionistiske,
Indhold, som er forfalskninger,
Indhold, som krænker en tredjeparts image,
Indhold, som er løgnagtige, vildledende eller som foreslår eller promoverer ulovlige, bedrageriske eller vildledende handlinger,
Indhold, som er til skade for tredjeparters it-systemer (som f.eks. vira, orm, trojanske heste, osv.),
og helt generelt Indhold, som kan krænke tredjeparters rettigheder eller være til skade for tredjeparter på en vilkårlig måde eller i en hvilken som helst form.


9.2 Begrænsning af anvendelsen af Tjenesterne

Brugeren anerkender, at Tjenesterne giver ham/hende en supplerende mulighed men ikke et alternativ til de midler, som han/hun allerede bruger for at nå den samme målsætning og at denne løsning ikke kan erstatte disse andre midler.

Brugeren skal selv tage de nødvendige forholdsregler, som han/hun anser for at være nødvendige, for at lagre sine oplysninger i sit Personlige Område.

Brugeren er underrettet om og accepterer, at iværksættelsen af Tjenesterne kræver en tilslutning ved Internettet og at Tjenesternes kvalitet afhænger direkte af denne tilslutning, som Brugeren alene er ansvarlig for.


9.3 Reklamationer og skadeserstatning

Brugeren garanterer Make.org mod enhver klage, reklamation, retssag eller krav, som Make.org kunne blive udsat for på grund af Brugerens krænkelse af en af sine forpligtelser eller garantier i henhold til nærværende generelle brugsbetingelser.

Brugeren forpligter sig til at kompensere Make.org for enhver skade, som den måtte blive udsat for og at betale alle udgifter, afgifter og/eller domsafsigelser, som den er blevet pålagt i forbindelse hermed.


10.0 FORBUDT ADFÆRD

Det er strengt forbudt at bruge Tjenesterne til følgende formål:

udøvelse af ulovlige eller bedrageriske aktiviteter eller som krænker tredjeparters rettigheder eller sikkerhed,
destabilisering af offentlig ro og orden eller krænkelse af gældende love og forskrifter,
indtrængning i en tredjeparts it-system eller enhver aktivitet, som kan skade, kontrollere, forstyrre eller opfange helt eller delvist en tredjeparts it-system, eller krænke systemets integritet eller sikkerhed,
fremsendelse af uopfordrede e-mails og/eller kommerciel prospektering eller henvendelse,
manipuleringer beregnet til at forbedre synligheden af en tredjeparts websted,
en vilkårlig form for hjælp eller incitament til udføre en eller flere af ovennævnte handlinger eller aktiviteter,
og helt generelt enhver handling, som afleder Tjenesterne til andre formål end dem, de er udviklet til.
Det er strengt forbudt for Brugerne at kopiere og/eller aflede Make.org webstedets koncept, teknologier eller ethvert andet element til brug for egne eller tredjeparters formål.

Er ligeledes strengt forbudt: (i) enhver adfærd, som kan afbryde, suspendere, forsinke eller forhindre Tjenesternes kontinuitet, (ii) enhver indtrængning eller forsøg på indtrængning i Make.org’s systemer, (iii) enhver bortledning af webstedets kildesystemer, (iv) enhver handling, som kan pålægge webstedets infrastrukturer en uforholdsmæssig belastning, (v) enhver krænkelse af forholdsregler i forbindelse med sikkerhed og autentificering, (vi) enhver handling, som kan være til skade for Make.org’s eller webstedets brugeres finansielle, kommercielle eller moralske rettigheder og interesser, og endelig helt generelt (vii) ethvert brud på nærværende betingelser.

Det er strengt forbudt at slå mønt af, sælge eller overdrage en del eller hele adgangen til Tjenesterne eller webstedet, samt til de oplysninger som hostes og/eller deles på webstedet.


11.0 BEGRÆNSNING AF MAKE.ORG’S GARANTIER

11.1 Tjenestens kvalitet

Make.org kan ikke garantere, at Tjenesten fungerer uden afbrydelser. Make.org forpligter sig til at yde Tjenesten med omhu og i henhold til god praksis, idet vi påminder om, at det kun drejer sig om en forpligtelse til midler, hvad Brugerne udtrykkeligt anerkender og accepter.

Make.org forpligter sig til at udføre regelmæssige kontroller for at undersøge webstedets virkemåde og tilgængelighed. I denne henseende forbeholder Make.org sig ret til at afbryde webstedet midlertidigt på grund af vedligeholdelse. Make.org kan heller ikke drages til ansvar for midlertidige vanskeligheder eller afskæringer fra at logge på webstedet, som skyldes udenforstående forhold, force majeure eller på grund af forstyrrelser i telekommunikationsnetværket.

Make.org garanterer ikke Brugerne (i) at Tjenesterne er helt uden fejl, mangler eller defekter, da de er underlagt en konstant forskning for at forbedre deres ydeevne og fremgang, (ii) at Tjenesterne lever specifikt op til deres behov og forventninger, da de er standard og overhovedet ikke tilbydes til en bestemt Bruger i forhold til dennes specifikke personlige behov og forventninger.


11.2 Indhold

Selv om Tjenesterne er genstand for en moderation, kan Make.org ikke drages til ansvar for Indhold, som er redigeret af tredjeparter, og enhver eventuel reklamation skal først og fremmest rettes til forfatteren af det pågældende Indhold.

Indhold, som er til skade for tredjeparter, kan være give anledning til en notificering af Make.org i henhold til bestemmelserne forudset i 6 I 5 i fransk lov nr. 2004-575 af 21. juni 2004 om tillid til den digitale økonomi, og Make.org forbeholder sig ret til at tage de anførte forholdsregler i artikel 12.


11.3 Tab af oplysninger

Tjenesten ydes gratis og derfor afviser Make.org ethvert ansvar i tilfælde af tab af tilgængelige oplysninger i Brugerens Personlige Område, idet denne Bruger skal gemme en kopi og dermed ikke kan gøre krav på en skadeserstatning i denne henseende.


11.4 Skader

Det ansvar, som Make.org kan pådrage sig i forbindelse med nærværende brugsbetingelser, er under alle omstændigheder udtrykkeligt begrænset til direkte dokumenterede skader, som Brugeren har været udsat for.


12.0 INTELLEKTUEL EJENDOMSRET

12.1 Make.org’s ejendomsret

Make.org gør ikke krav på ejendomsret over Data og Indhold oplyst af Brugerne.

Systemer, softwares, strukturer, infrastrukturer, databaser og indhold af enhver art (tekster, billeder, fotos, musik, logoer, mærker, database m.m.), som drives af Make.org på webstedet er beskyttet af gældende intellektuelle ejendomsrettigheder eller databaseproducenters rettigheder.

Brugeren kan drages til ansvar for enhver reproduktion, gengivelse, publikation, overførsel eller helt generelt enhver ikke tilladt udnyttelse af en del eller hele Tjenesten og de indeholdte oplysninger, uden udtrykkelig tilladelse hertil af Make.org.

Enhver adskillelse, dekompilering, dekryptering, udtrækning, genanvendelse, kopi og helt generelt enhver handling i forbindelse med reproduktion, gengivelse, udsendelse og anvendelse helt eller delvist af et vilkårligt af disse elementer, uden Make.org’s tilladelse, er strengt forbudt og kan give anledning til retsforfølgning.


12.2 Ejendomsret til Borgerforslagene

Selve Borgerforslagene tilhører deres forfattere, som tilstår Make.org en ikke eksklusiv, overførbar og gratis licens for Frankrig og for hele verden, i forbindelse med en online anvendelse og for enhver udbredelsesmetode i hele varigheden af nærværende CGUS og for alle forudsete anvendelser i disse CGUS.


13.0 LINKS OG TREDJEPARTSWEBSTEDER

Make.org kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for den tekniske tilgængelighed af websteder eller mobilapps, som drives af tredjeparter (herunder også eventuelle partnere), som Brugeren kan få adgang til via webstedet.

Make.org afviser ethvert ansvar i forbindelse med indhold, reklamer, produkter og/eller tilgængelige tjenester på sådanne tredjeparts websteder og mobilapps, som vi påminder om er underlagt deres egne brugsbetingelser.

Make.org kan heller ikke drages til ansvar for transaktioner indtruffet mellem Brugeren og en vilkårlig annoncør, professionel eller handlende (herunder også eventuelle partnere), som Brugeren kan være dirigeret til via webstedet, og kan under ingen omstændigheder tage del i eventuelle konflikter med disse tredjepartner blandt andet vedrørende levering af produkter og/eller tjenester, garantier, erklæringer og andre forpligtelser, som disse tredjeparter skal opfylde.


14.0 SANKTIONER OG OPSIGELSE

I tilfælde af Brugerens brud på en vilkårlig bestemmelse i nærværende generelle betingelser og helt generelt en overtrædelse af gældende love og forskrifter, forbeholder Make.org sig ret til at tage alle passende forholdsregler og især at:

suspendere eller opsige adgangen til Tjenesterne for Brugeren, ophavsmanden til bruddet eller overtrædelsen, eller en person, som har deltaget heri,
slette alt indhold, som er lagt ud på webstedet,
publicere enhver oplysning på webstedet, som Make.org finder relevant,
underrette enhver berørt myndighed,
indlede retslige skridt.
Helt generelt, i tilfælde af Brugerens brud på sine forpligtelser som forudset i nærværende betingelser og/eller i tilfælde af enhver krænkelse af gældende love eller forskrifter, kan Make.org opsige nærværende Generelle Brugsbetingelser ipso facto og uden forudgående varsel eller formaliteter.

Ophævelsen af nærværende Generelle Brugsbetingelser medfører, at den pågældende Bruger ikke mere har adgang til Tjenesterne samt at dennes personoplysninger og indhold slettes. Brugeren vil blive underrettet om nævnte opsigelse med e-mail på den adresse, som har/hun har oplyst ved sin tilmelding. Denne opsigelse sker, uden at det berører en eventuel skadeserstatning, som Make.org kan gøre krav på som erstatning for eventuelle skader på grund af de mangler, som bebrejdes Brugeren. Efterfølgende kan Make.org nægte Brugeren at oprette en ny konto på Tjenesten.

Da Tjenesterne er gratis, kan Make.org til enhver tid og uden varsel slette publiceringen af et Borgerforslag, med en vilkårlig begrundelse, midlertidigt eller endeligt.

Da Tjenesterne er gratis, kan Make.org ligeledes til enhver tid og uden varsel foretage ændringer i eller helt eller delvist slette Tjenester, med en vilkårlig begrundelse, midlertidigt eller endeligt.

Ingen opsigelse, afbrydelse, ændring eller sletning af Tjenesterne kan give Brugeren ret til en erstatning


15.0 TJENESTERNES VARIGHED, FRAMELDING

Brugerne tilmelder sig til Tjenesterne på ubestemt tid.

Brugeren kan til enhver tid framelde sig Tjenesterne ved at sende en anmodning herom til Make.org med e-mail til contact@make.org

Frameldelsen er effektiv med omgående virkning. Den medfører en automatisk sletning af den Tilmeldte Brugers Konto såvel som vedkommendes Forslag.

16.0 ÆNDRINGER
Make.org forbeholder sig ret til at ændre nærværende generelle brugsbetingelser på et vilkårligt tidspunkt.

Brugeren vil blive underrettet om det med et passende middel.

En Bruger, som ikke accepterer de ændrede generelle betingelser, skal framelde sig Tjenesterne iht. de forudsete retningslinjer i nærværende CGUS.

Enhver Bruger, som anvender Tjenesterne efter ikrafttrædelsen af de ændrede generelle betingelser, anses for at have accepteret disse ændringer.


17.0 INTEGRITET

Hvis en eller flere bestemmelser i nærværende betingelser anses for at være ugyldige iht. en lov eller en forskrift, eller erklæres ugyldige ved endelig afgørelse af en kompetent domstol, vil de blive anset for at være uskrevne. I den udstrækning hvor dette er muligt, er de andre bestemmelser i nærværende betingelser stadig gældende og bevarer deres fulde kraft og rækkevidde, og Parterne forpligter sig til at nærme sig til hinanden for at erstatte den ugyldige bestemmelse med en gyldig, der i sin ånd ligger så tæt som muligt på den bestemmelse, den erstatter.


18.0 NON-WAIVER

Det faktum, at en af Parterne ikke på et vist tidspunkt ikke kan gøre en af bestemmelserne i nærværende betingelser gældende, kan ikke tolkes eller anses for at være en eftergivelse af denne parts rettigheder iht. nærværende betingelser, og det har ingen indflydelse på gyldigheden af hele eller dele af nærværende betingelser og berører ikke den pågældende Parts ret til at handle herefter.

Ingen af Parterne anses for at have givet afkald på en rettighed iht. aftalen, med mindre dette afkald er formuleret skriftligt og underskrevet.


19.0 FORCE MAJEURE

Enhver uforudset eller uimodståelig begivenhed, som er uafhængig af Parterne såsom (men ikke begrænset til) krigshandlinger eller terror, kriminelle handlinger, oprør, naturkatastrofer eller industrikatastrofer, eksplosioner, lovbestemte begæringer eller andre lovbestemte eller forskriftsmæssige bestemmelser, som begrænser udøvelsen af Make.org’s aktivitet, forstyrrelser af elektroniske kommunikationsnetværk, som Make.org ikke er herre over m.m., skal anses for at være et force majeure-tilfælde. I et force majeure-tilfælde kan Make.org være nødsaget til at suspendere Tjenesten. Aftalens effekter er i så fald suspenderet og kan genoptages efter force majeure-tilfældets ophør for resten af aftalens varighed. De kan også forblive virkningsløse.


20.0 SPROG

I den hypotese hvor nærværende generelle betingelser oversættes til flere sprog, er tolkningssproget fransk i tilfælde af indsigelse eller bestridelse af en terms eller en bestemmelses betydning


21.0 GÆLDENDE LOVGIVNING OG KOMPETENT DOMSTOL

Nærværende generelle brugsbetingelser er underlagt fransk lovgivning.

I tilfælde af bestridelse af nærværende generelle betingelsers gyldighed, tolkning og/eller udførelse, er parterne enige om, at retten i Paris er den eneste kompetente domstol for at træffe afgørelse herom, med mindre der findes andre modstridende procedureregler.


22.0 IKRAFTTRÆDELSE

Nærværende generelle betingelser er trådt i kraft den 31/10/2017.