MAKE.ORG i kasutamistingimused

- alates 30. oktoobrist 2017 -

Make.org on organisatsioon, mis ei sõltu ühestki isikust, kes avaldab veebisaiti või üldsusele avatud teenuseid.

Seleks võimaldab ta kasutajatel teha saidil ettepanekuid. Teised kasutajad, kes seda soovivad, võivad seejärel ettepanekuid kommenteerida või hääletada, et neid toetada, mille eesmärk on tuua ühiskonnas esile mõtted üldist huvi pakkuvate küsimuste kohta eelkõige majandus-, sotsiaal-, kodaniku- ja kodanikukesketes küsimustes. Seejärel võivad need mõtted üle võtta Make.orgi partnerid, kes aitavad need muuta konkreetseks ja neid ellu viia.


1. TEENUSE ESE

Käesolevad üldtingimused on ette nähtud selleks, et määratleda Make.orgi pakutavate teenuste (edaspidi „teenused“) kasutamise tingimused ja samuti määratleda poolte õigused ja kohustused nimetatud raamistikus.

Need on eelkõige kättesaadavad ja väljaprinditavad igal ajal otselingi kaudu saidi kodulehe allosas.

Neid võib vajaduse korral täiendada teatavate teenuste konkreetsete kasutamistingimustega või teatavate konkreetsete kasutajate erikasutustingimustega. Vastuolude korral on eritingimused üldtingimuste suhtes ülimuslikud.


2. SAIDI JA TEENUSTE KASUTAMINE

Saiti ja teenuseid (või koos nimetatuna „teenused“) kasutab äriühing Make.org – piiratud vastutusega äriühing, kapitaliga1000 eurot, mille asukoht on 4 rue René Villermé, 75011, PARIS, ja mis on kantud PARIISI äriregistrisse numbri all 820 016 095 (edaspidi „Make.org“).


3. JUURDEPÄÄS SAIDILE JA TEENUSTELE

Juurdepääs saidile ja teenustele on tasuta.

Vastavalt saidil ette nähtud piirangutele on sait vaba:

kõigile füüsilistele isikutele, kellel on täielik õigusvõime käesolevate üldtingimuste alusel kohustusi võtta; füüsiline isik, kellel puudub täielik õigusvõime, võib saidile ja teenustele juurde pääseda üksnes oma õigusliku esindaja nõusolekul,
kõigile alaealistele, kellel on õiguslike esindajate luba ja keda õigusjärgsed esindajad kontrollivad,
kõigile juriidilistele isikutele, kes tegutsevad füüsilise isiku vahendusel, kellel on õigusvõime juriidilise isiku nimel ja eest lepinguid sõlmida.


4. ÜLDTINGIMUSTEGA NÕUSTUMINE

Käesolevate kasutamise üldtingimuste (edaspidi „üldtingimused“) eesmärk on määratleda tingimused, mille kohaselt kasutaja saab teenustele juurde pääseda ja neid kasutada. Need kujutavad endast Make.orgi ja teenuse kasutajate vahelist lepingut. Need tühistavad ja asendavad kõik varasemad sätted ja on poolte õiguste ja kohustuste lahutamatu osa. Üldtingimused edastatakse igale kasutajale, kes need läbi vaatab.

Teenuse kasutamine eeldab käesolevate üldtingimustega täiel määral ja reservatsioonideta nõustumist. Mittenõustumine toob kaasa teenuse kasutamisest loobumise.

Teenuse kasutamine eeldab ka nõustumist täiel määral ja reservatsioonideta Make.orgi andmete kasutamise poliitikaga, mis on käesolevate üldtingimuste lahutamatu osa ja on siin kättesaadav.

Käesolevaid üldtingimusi võib igal ajal muuta, ilma et Make.org sellest ette teataks. Kõik muudatused jõustuvad kohe alates üldtingimuste uue versiooni saidil avaldamisest. Seepärast kutsutakse kasutajat tutvuma korrapäraselt üldtingimuste viimase viimase versiooniga saidil. Vastasel korral loetakse, et kasutaja on kasutamise üldtingimustega reservatsioonideta nõustunud.


5.0 SAIDI KASUTAMINE

5.1 Saidile juurdepääs

Sait on üldsusele avatud ja kõik kasutajad võivad seda külastada ja ettepanekute üle hääletada.


5.2 Registreerunud kasutajad

Kõik külastajad võivad saidil hääletada, kuid üksnes registreerunud kasutajad võivad teha kodanikuettepanekuid. Selleks võivad need, kes seda soovivad, saidil registreeruda, täites selleks ette nähtud vormi. Seejärel peavad nad esitama kohustuslikuna märgitud andmed. Ühtegi mittetäielikku registreerumist ei kinnitata.

Saidil registreerunud kasutajad on määratletud konkreetselt kui „registreerunud kasutajad“.

Registreerunud kasutajad tagavad, et kõik registreerimisvormil esitatud andmed on täpsed, ajakohased ja tõesed ega ole mingil viisil eksitavad.

Registreerunud kasutaja kohustub ajakohastama oma andmeid oma isiklikus rubriigis, võttes Make.orgiga ühendust, saates e-kirja aadressile contact@Make.org.

Registreerunud kasutajat teavitatakse ja ta nõustub, et tema konto loomiseks või ajakohastamiseks esitatud andmed tõendavad tema isikusamasust.  Kasutaja esitatud teave on temale siduv alates selle kinnitamise hetkest.


5.3 Konto ja isiklik rubriik

Registreerumine toob automaatselt kaasa konto (edaspidi „konto“) avamise, mis annab juurdepääsu isiklikule rubriigile (edaspidi „isiklik rubriik“), mis võimaldab hallata teenuste kasutamist sellises vormis ja sellistel tehnilistel tingimustel, mida Make.org peab kõige asjakohasemaks ja mis võivad aja jooksul muutuda.

Registreerunud kasutajad pääsevad juurde oma isiklikule rubriigile igal ajal pärast oma isiku tuvastamist kasutajanime ja salasõna abil.

Registreerunud kasutajad kohustuvad teenuseid ainult isiklikult kasutama ega lubama ühelgi kolmandal isikul neid enda asemel või eest kasutama, välja arvatud juhul, kui registreerunud kasutaja kolmanda isiku eest täielikult vastutab.

Registreerunud kasutajad vastutavad samaväärselt oma kasutajanime ja salasõna konfidentsiaalsuse säilitamise eest. Nad peavad viivitamatult Make.orgiga ühendust võtma, kui nad märkavad, et nende kontot on nende teadmata kasutatud. Nad annavad Make.orgile õiguse võtta sellisel juhul kõik asjakohased meetmed.


5.4 Esitatud andmete tõesus ja identiteedivargus

Kasutajad kinnitavad teenuste vahendusel esitatud andmete tõesust ja täpsust ning et nimetatud andmed ei ole ühelgi juhul eksitavad, petlikud, valed või eksitada võivad.

Make.org tuletab meelde, et vastavalt karistusseadustiku artikli 226 § 4 lõikele 1: karistatakse kolmanda isiku identiteedi ebaseaduslikku omastamist või ühe või mitme andme kasutamist viisil, mis võimaldab tema isikut tuvastada eesmärgiga häirida selle isiku või teiste isikute rahu või tema au haavata või kaalutlusõigust kahjustada, üheaastase vanglakaristuse ja 15 000 euro suuruse rahatrahviga.

Sellise süüteo eest kohaldatakse samu karistustusi, nagu siis, kui need on toime pandud avalikus online-sidevõrgus.

Iga kasutaja, keda kahtlustatakse identiteedivarguses või identiteedivarguse katses, juurdepääs teenusele võidakse peatada või keelata, ilma et see piiraks kahju või võimaliku kahju hüvitamist, mis Make.orgile tekkida võib.


6. TEENUSTE KIRJELDUS

6.1 Kodanikuettepanekud

Platvorm pakub kasutajatele võimalust hääletada kodanikuettepanekute üle, mille on teinud teised kasutajad.

Platvormil Make.org tehtud kodanikuettepanekutel on võrdne võimalus meetmeteks saada.

Kasutaja saab oma hääle andmisega võimaldada ettepanekul saada kodanike meetmeks, mille Make.org endale kohustuseks võtab.

Seejärel käsitab Make.org oma rolli vahendajana kodanikuettepanekute ja meetmete partnerite vahel. (Vt punkt 6.8 „meetmete partnerid“)


6.2 Kodanikuettepaneku sõnastamine

Registreerunud kasutajad võivad esitada omaenda kodanikuettepanekuid, mis on mõeldud avaldamiseks, kommenteerimiseks, analüüsimiseks ja arutamiseks ja mis esitatakse kasutajatele hääletamiseks.


6.3 Kodanikuettepanekute vorm ja sisu

Iga kodanikuettepanek peab algama tingimata sõnadega „On vaja“ ja sisaldama maksimaalselt 140 tähemärki. Kodanikuettepanek peab olema loetav ja kirjutatud eesti keeles, kõigile arusaadavas vormis, ilma lühenditeta ja suurtähtede väärkasutuseta.

Ettepanek ei tohi sisaldada elemente, mis on vastuolus seaduse, heade kommetega, või mille väljendid on vastuolus käesolevate kasutamise üldtingimuste sätetega.


6.4 Kodanikuettepaneku modereerimine ja avaldamine

Kasutaja kodanikuettepanek esitatakse modereerimiseks käesolevates üldtingimustes määratletud tingimustel. Kodanikuettepaneku avaldamise taotlust töötleb Make.orgi meeskond võimalikult kiiresti eesmärgiga vastata 48 tunni jooksul.

Make.orgi moderaatorid vaatavad iga kodanikuettepaneku enne selle veebis avaldamist läbi. Sellest tulenevalt peab kasutaja hoolitsema selle eest, et ta ei saadaks tarbetult mitu korda oma kodanikuettepanekut ega sisestaks üht ja sama kodanikuettepanekut. Ta ei või ka modereerimisteenistust spämmida, pakkudes välja samu lahendusi, kasutades erinevaid meiliaadresse.

Alates kasutaja kodanikuettepaneku kinnitamisest avaldatakse see teenuse veebisaidil ja autorile saadetakse avaldamise kohta teade.

kasutaja kodanikuettepaneku tagasilükkamise korral saadab Make.org talle e-kirja, teavitades teda nimetatud tagasilükkamisest. Seejärel võib kasutaja vabalt uue kodanikuettepaneku esitada.

Kui ettepanek on teenuse veebisaidil avaldatud, võidakse seda saidil ettepoole seada, kuid Make.org ei taga selle ilmumise sagedust ega lugejaskonda.

Make.org kohustub meelevaldselt mitte muutma selle õiguspärast ja modereerimisreeglitele vastavat sisu (mida talle võidakse soovitada), välja arvatud õigekirjaga seotud parandused.


6.5 Registreeritud kasutaja taotlus kodanikuettepaneku kustutamiseks

Juhul kui registreeritu kasutaja soovib lasta oma avaldatud kodanikuettepaneku kustutada, saadab ta taotluse e-posti teel Make.orgile järgmisel aadressil: contact@Make.org.

Kasutja esitatud kustutamistaotluse vaatab Make.org mõistliku aja jooksul läbi.


6.6 Kodanikuettepaneku üle hääletamine

Kõik kasutajad saavad saidil esitletud kodanikuettepanekute üle hääletada, ilma et nad peaksid konto looma, klõpsates nuppudel „Olen nõus“, „Ei ole nõus“ või „Tühi hääletusvorm“.


6.7 Kodanikuettepanekute kasutamine

Kasutamine statistilistel eesmärkidel. Make.org võib kasutada kodanikuettepanekuid, mis on koondatud või koondamata või töödeldud mis tahes isikuandmete abil, sealhulgas kogumikke, kokkuvõtteid, statistilistel, uuringutega seotud või mis tahes muudel eesmärkidel.

Kasutamine arutelude jaoks. Make.org võib teenuse saidil avaldatud kodanikuettepanekuid analüüsimiseks, kommenteerimiseks ja/või arutamiseks Make.orgi või tema partnerite korraldatud avalikel aruteludel välja valida.

Kasutamine aruannete koostamise ja uuringute eesmärgil. Make.org võib teenuse saidil avaldatud kodanikuettepanekuid, samuti nendega seotud hääletusi välja valida, et eelkõige teha statistilistel ja teadusuuringute alastel eesmärkidel või selleks, et anda alust reformiprojektide loomiseks, analüüse, koostada aruandeid ja viia ellu uuringuid.

Valgete raamatute avaldamine. Make.org võib toimetada või kaastoimetada mittekaubanduslikke valgeid raamatuid, mis sisalavad osaliselt või täielikult kodanikuettepanekuid.

Kasutamine toimetamise eesmärgil. Lisaks võivad make.org ja/või tema partnerajakirjanikud kodanikuettepanekuid ja nendega seotud hääletusi kasutada, kommenteerida ja analüüsida, et luua toimetatud sisu.

Kasutamine kommunikatsiooni eesmärgil. Samuti võib Make.org kasutada kodanikuettepanekuid saidil ning neid kuvada reklaamipindadel, mida haldavad Make.orgi partnerid. Sellisel juhul toob kodanikuettepaneku kasutamine nimetatud reklaamipindadel kaasa kodanikuettepaneku avaldamise anonüümselt, juhul kui see on avaldatud anonüümselt või kui selle all on kirjas eesnimi, vanus ja departemang, juhul, kui kasutaja on sellise teabe esitanud.

Kodanikuettepanekute elluviimine. Lõpuks saavad ettepanekute suhtes kohaldada konkreetset muutmismeedet kas kasutajad otse või saab seda teha Make.orgi meetmete partneri vahendusel, kui ettepaneku esitanud kasutaja ja kasutajad, kes selle üle hääletasid, mõistavad seda ja sellega selgesõnaliselt nõustuvad.


6.8 Meetmete partnerid

Make.org koondab kodanikuühiskonna osalejad (ettevõtted, ühendused, valitsusvälised organisatsioonid), et võtta kõige suurema toetuse saanud ettepanekud platvormil ja need tegelikult ellu viia.

Make orgi partnerid võivad igal ajal, ilma et Make.org neid süstemaatiliselt agiteeriks, võtta ise mis tahes ettepaneku, mis on avaldatud meetmete rubriigis, et see seejärel ellu viia.

Make.org. käsitab oma rolli vahendajana kodanikuettepanekute ja oma meetmete partnerite vahel.

Make.org tagab seejärel kodanikumeetmete tulemusliku elluviimise ja nende vahendamise.


7.0 TÕENDAMINE

Kasutaja tunnistab ja kinnitab selgesõnaliselt,

et Make.orgi saidil ja IT-seadmetel kogutud andmed on tõenduseks käesolevas kontekstis ellu viidud toimingute tõepärasusest,
et need andmed kujutavad endast ainsat pooltevahelise tõendamise viisi.


8.0 KASUTAJA KOHUSTUSED

Ilma et see piiraks teisi käesolevates üldtingimustes sätestatud kohustusi, kohustub kasutaja järgima kohustusi, mille eesmärk on:


8.1 Seaduste ja määruste järgimine

Kasutaja kohustub teenuste kasutamisel järgima kehtivaid seadusi ja määrusi ning mitte rikkuma kolmandate isikute õigusi ega avalikku korda. Kasutaja vastutab eelkõige ainuisikuliselt kõigi formaalsuste, eeskätt haldus-, maksu- ja/või sotsiaalsete formaalsuste täitmise eest ning kõigi teda koormavate maksete ja maksude tasumise eest, kui see on asjakohane, seoses temapoolse teenuste kasutamisega. Make.org ei võta ühelgi juhul sellega seoses vastutust.


8.2 Saidi ja teenuste kasutamine

Kasutaja tunnistab, et on tutvunud saidil kõigi teenuste kirjelduse ja piirangutega, eeskätt tehniliste piirangutega. Kasutaja vastutab ainuisikuliselt endapoolse teenuste kasutamise eest.

Kasutaja on teadlik sellest ja nõustub sellega, et teenuste rakendamiseks on vaja, et ta oleks ühendatud internetiga, ja et teenuste kvaliteet sõltub otseselt sellest ühendusest, mille eest tema ainuisikuliselt vastutab.

Kasutaja kohustub mitte avaldama ettepanekuid, mis on reklaamiva iseloomuga või mis edendavad teenuseid, mille eesmärk on tulu saamine. Kasutaja kohustub mitte avaldama ettepanekuid, mis ei ole tõsised või on teemavälised. Kasutaja kohustub kasutama teenuseid üksnes ise. Seepärast on tal keelatud määrata, anda või loovutada kõik oma käesolevate sätete kohase õigused või kohustused või neist osa ühelegi kolmandale isikule ühelgi viisil.

Kasutaja kohustub mitte avaldama ettepanekuid, mis reklaamivad või halvustavad pooli, organisatsioone või avaliku elu tegelasi.

Kasutaja vastutab samuti ainuisikuliselt suhete eest, mille ta võib luua teiste kasutajatega, ja teabe eest, mida ta neile teenuste raames edastab. Tema ülesanne on käituda nimetatud suhetes ja suhtluses ettevaatlikult ja mõistvalt. Lisaks kohustub kasutaja teabe vahetamisel teiste kasutajatega austama tavapäraseid viisakusreegleid.

Kasutaja kohustub mitte tegema ebasobivaid märkusi ega ettepanekuid, mis on vastuolus seaduse ja heade kommetega, ning eeskätt (loetelu ei ole ammendav):

märkuseid, mis õhutavad rassiviha, rassistlikke, antisemiitlikke, ksenofoobseid, homofoobseid jms märkusi,
vägivaldse, pornograafilise, pedofiiliaga seotud jms märkusi,
solvavaid, halvustavaid, laimavaid või kolmandate isikute õigusi rikkuvaid märkusi,
märkusi, mis eitavad tuntud inimsusevastaseid kuritegusid ja genotsiide ning ülistavad kuritegusid,
märkusi, mis õhutavad panema toime sadusega karistatavaid tegusid, nagu vägivalla-, terrorismiaktide toimepanemisele, uimastite müümisele õhutamine jne,
märkused, millega rikutakse kolmandate isikute eraelu puutumatust või intellektuaalomandi õigusi,
märkusi, millega rikutakse süütuse presumptsiooni või uurimise salajasust jms,
märkusi, millega rikutakse inimväärikust,
märkusi, mida võidakse käsitada kui sõnavabaduse kuritarvitamist.


8.3 Suhe platvormiga Make.org

Kasutaja kohustub andma Make.orgile kogu teenuste nõuetekohaseks osutamiseks vajaliku teabe. Üldisemalt kohustub kasutaja tegema Make.orgiga aktiivset koostööd käesolevate sätete nõuetekohaseks täitmiseks.

Kasutaja võtab kohustuse, et tema ettepanekuid taasesitatakse vastavalt Make.orgi kui teenuse avaldaja indekseerimis-, vormindamis- ja parendamisreeglitele.


9.0 KASUTAJA TAGATISED

9.1 Sisu

Kasutaja vastutab ainuisikuliselt mis tahes sisu (toimetuslik, graafiline, audiovisuaalne või muu sisu, kaasa arvatud nimi ja/või pilt, mille kasutaja on oma isiku tuvastamiseks saidil välja on valinud) eest, mida ta teenuste raames levitab (edaspidi „sisu“).

Ta kinnitab Make.orgile, et tal on kõik õigused ja volitused, mis on selle sisu levitamiseks vajalikud.

Ta võtab kohustuse, et nimetatud sisu on loetav, sellega ei rikuta avalikku korda, häid kombeid ega kolmandate isikute õigusi, ei rikuta ühtegi õigusnormi ning üldisemalt ei kahjustata ühelgi viisil Make.orgi tsiviil- ega kriminaalvastutust.

Kasutaja ei või levitada eelkõige (loetelu ei ole ammendav):

poronograafilist, roppu, ebasündsat, šokeerivat või peresksetele lugejatele ebasobivat materjali, laimavat, solvavat, vägivaldset, rassistlikku, ksenofoobset või revisionistlikku sisu,
võltsitud sisu,
kolmandate isikute mainet kahjustavat sisu,
vale, eksitavat või ebaseaduslikku, pettuslikku või petlikku sisu soovitavat või propageerivat sisu,
sisu, mis kahjustab kolmandate isikute IT-süsteeme (nagu viirused, ussid, Trooja hobused jne)
ning üldisemalt sisu, mis võib kahjustada kolmandate iskute õigusi või on kolmandatele isikutele mis tahes viisil või vormis kahjulik.


9.2 Teenuste kasutamise piirangud

Kasutaja tunnistab, et teenused pakuvad talle täiendavat, kuid mitte alternatiivset lahendust vahenditele, mida ta juba muu hulgas kasutab, et saavutada sama eesmärki, ja et see lahendus ei oleks teiste vahendite asendaja.

Kasutaja peab võtma meetmed, mis on vajalikud selleks, et kaitsta oma vahenditega oma isiklikus rubriigis sisalduvat teavet, mida ta vajalikuks peab.

Kasutaja on teadlik sellest ja nõustub sellega, et teenuste rakendamiseks on vaja, et ta oleks ühendatud internetiga, ja et teenuste kvaliteet sõltub otseselt sellest ühendusest, mille eest tema ainuisikuliselt vastutab.


9.3 Kaebused ja hüvitised

Kasutaja tagab Make.orgi mis tahes kaebuste, nõuete, hagide ja nõudmiste vastu, mis võivad Make.orgile kasutajapoolse mis tahes käesolevate üldtingimuste kohaste kohustuste või tagatiste rikkumise tulemusel osaks langeda.

Kasutaja kohustub hüvitama Make.orgile igasuguse kahju ja hüvitama talle kõik temale sellest tuleneda võivad kulud, tasud ja/või süüdimõistvad kohtuotsused.


10.0 KEELATUD KÄITUMINE

Rangelt on keelatud kasutada teenuseid järgmistel eesmärkidel:

ebaseaduslike, pettuslike või kolmandate isikute õigusi või nende turvalisust kahjustada võivate tegevuste teostamine,
avaliku korra või kehtivate seaduste ja määruste rikkumine,
kolmanda isiku arvutisüsteemi tungimine või mis tahes tegevus, mis võib kahjustada, kontrollida, häirida või segada kogu kolmanda isiku arvutisüsteemi või selle osa, kahjustades selle terviklikkust või turvalisust,
soovimatute e-kirjade saatmine, uuringute ja müügipakkumiste saatmine,
manipuleerimine eesmärgiga parandada kolmanda isiku saidi edendust,
eespool kirjeldatud ühe või mitme toimingu või tegevuse abistamine või õhutamine,
üldisemalt igasugune tegevus, mis suunab teenused muu eesmärgi kui selle eesmärgi poole, milleks need on mõeldud.
Kasutajal on rangelt keelatud kopeerida ja/või ebaseaduslikult omastada  omaenda või kolmandate isikute eesmärgil saidi Make.org kontseptsiooni, tehnoloogiaid või mis tahes muud osa.

Sama rangelt on keelatud: (i) mis tahes käitumine, mis võib teenuse järjepidevust segada, see peatada, seda aeglustada või takistada, mis tahes sissetungimine või katse tungida sisse Make.orgi süsteemidesse, (III) saidi süsteemi vahendite mis tahes väärkasutamine, (iv) kõik tegevused, mis võivad seada viimatinimetatu taristutele ebaproportsionaalse koormuse, (v) mis tahes turva- ja autentimismeetmete rikkumine, (vi) kõik tegevused, mis võivad rikkuda Make.orgi või tema saidi kasutajate finants-, äri- või moraalseid õigusi ja huve,ja lõpuks – üldisemalt (vii) käesolevate üldtingimuste mis tahes rikkumine.

Rangelt on keelatud seada rahalisele alusele, müüa või loovutada kogu juurdepääs teenustele või saidile või osa sellest, samuti seal majutatavale ja/või jagatavale teabele.


11.0 MAKE.ORGi PIIRANGUD TA TAGATIS

11.1 Teenuse kvaliteet

Make.org ei saa tagada, et teenuse osutamisel ei esine katkestusi.  Make.org kohustub pakkuma teenust hoolsalt ja kooskõlas hea inseneritavaga, tuletades meelde, et tegemist on vaid hoolsuskohustusega ja et kasutajad tunnustavad ja aktsepteerivad seda selgesõnaliselt.

Make.org kohustub tegema korrapäraselt kontrolle, et kontrollida saidi toimimist ja juurdepääsetavust. Selleks jätab Make.org endale õiguse katkestada ajutiselt juurdepääs saidile hooldustööde tõttu. Samuti ei saa Make.orgi pidada vastutavaks saidile juurdepääsuga seotud ajutiste raskuste või selle ajutise võimatuse eest, mille on tinginud välised olud, vääramatu jõud või telekommunikatsioonivõrkude häired.

Make.org ei taga kasutajatele, (i) et teenustel, millega seoses tehakse pidevalt uuringuid, et parandada eelkõige nende tulemuslikkust ja arengut, ei ole ühtegi viga ega puudust, (ii) et teenused, olles tüüpteenused, mida ei pakuta antud kasutaja ainsa eesmärgiga vastavalt tema isiklikele piirangutele, vastavad konkreetselt kasutaja vajadustele ja ootustele.


11.2 Sisu

Kuigi teenuseid modereeritakse, ei saa Make.orgi pidada vastutavaks sisu eest, mille autorid on kolmandad isikud, mistõttu kõik võimalikud kaebused tuleb suunata esmalt kõnealuse sisu autoritele.

Kolmandale isikule kahjulikust sisust võib Make.orgile teada anda 21. juuni 2004. aasta seaduse nr 2004-575 (kindluse kohta digitaalmajanduses) artiklis 6 I 5 sätestatud korras. MakE:org jätab endale õiguse võtta artiklis 12 kirjeldatud meetmed.


11.3 Teabe kaotus

Teenust osutatakse tasuta ja Make.org ei ole vastutav kasutaja isiklikus rubriigis juurdepääsetava teabe võimaliku kaotuse korral, ning kasutaja peab salvestama sellest koopia ega saa sellega seoses mingisugust hüvitist nõuda.


11.4 Kahju

Igal juhul piirdub käesolevate üldtingimuste kohane Make.orgi võimalik vastutus ainult otseselt kasutajale tekitatud tõendatud kahjuga.


12.0 INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUS

12.1 Make.orgi omandiõigus

Make.org ei nõua mingit omandiõigust kasutajate esitatud andmetele ega sisule.

Mis tahes süsteemid, tarkvara, struktuurid, taristud, andmebaasid ja sisu (tekstid, pildid, visuaalid, muusika, logod, tootemargid ja andmed jne), mida haldab Make.org oma saidi raames, on kaitstud kõigi kehtivate intellektuaalomandi õiguste või andmebaaside koostajate õigustega.

Kogu teenuse või teenuse osa ja selles sisalduva teabe mis tahes taasesitamine, taasesitlemine, avaldamine, edastamine või üldisemalt selle igasugune lubamatu kasutamine ilma Make.orgi selgesõnalise loata toob kaasa kasutaja vastutuse.

Kõigi nimetatud elementide lammutamine, dekompileerimine, dekrüptimine, neist väljavõtete tegemine, nende taaskasutamine, kopeerimine ja üldisemalt kõik tegevused, mis on seotud nende taasesitamise, taasesitlemise, levitamise ja kasutamisega täielikult või osaliselt ilma Make.orgi loata on rangelt keelatud ja võivad kaasa tuua vastutuselevõtmise.


12.2 Kodanikuettepanekute omandiõigus

Kodanikuettepanekute omandiõigus kuulub nende autoritele, kes annavad Make.orgile mittevälistava, loovutatava ja tasuta kasutusloa, mis hõlmab Prantsusmaad ja kogu maailma, mis tahes online-kasutuseks ja mis tahes levitamisviisiks käesolevate üldtingimuste kestuse ajal ning kõigiks nendega hõlmatud kasutusviisideks.


13.0 KOLMANDATE ISIKUTE LINGID JA SAIDID

Make.org ei saa ühelgi juhul pidada vastutavaks nende kolmandate isikute (sealhulgas võimalike partnerite) hallatavate veebisaitide või mobiilirakenduste tehnilise kättesaadavuse eest, millele kasutaja saidi kaudu juurde pääseks.

Make.org ei vastuta mingil viisl selliste kolmandate isikute saitidel ja mobiilirakendustes kättesaadava sisu, reklaami, toodete ja/või teenuste eest, millega seoses tuletatakse meelde, et neid hõlmavad nende enda kasutustingimused.

Samuti ei vastuta Make.org kasutaja ja ühegi sellise reklaamija, majandus- või kutsetegevuses tegutseva isiku või kaupleja (sealhulgas kõigi võimalike partnerite) vaheliste tehingute eest, kelle juurde võidakse kasutaja saidi kaudu suunata, ega ei ole pool üheski võimalikus vaidluses nende kolmandate isikutega, mis puudutab eelkõige toodete tarnimist ja/või teenuste osutamist, tagatisi, deklaratsioone ja muid kohustusi, millega need kolmandad isikud seotud on.


14.0 SANKTSIOONID JA LÕPETAMINE

Käesolevate üldtingimuste mis tahes sätete rikkumise korral või üldisemalt kehtivate õigusnormide kasutajapoolse rikkumise korral, jätab Make.org endale õiguse võtta kõik asjakohased meetmed ja eelkõige:

peatada või lõpetada ise norme mitte täitnud või rikkunud või selles osalenud kasutaja teenustele juurdepääsu,
kustutada igasuguse saidile postitatud sisu,
avaldada saidil mis tahes infosõnumit, mida Make.org vajalikuks peab,
teavitada mis tahes asjaomast ametiasutust,
algatada mis tahes kohtumenetlust.
Üldiselt, juhul kui kasutaja ei täida käesolevate üldtingimuste järgseid kohustusi ja/või rikub mis tahes kohaldatavat seadust või määrust, võib Make.org käesolevad üldised kasutustingimused täieõiguslikult lõpetada ilma etteteatamise ega formaalsuseta.

Käesolevate üldiste kasutustingimuste lõpetamine toob kaasa asjaomase kasutaja jaoks teenustele juurdepääsu lõpetamise, samuti tema andmete ja sisu kustutamise. Kasutajat teavitatakse nimetatud lõpetamisest e-posti teel aadressil, mille ta registreerumisel sisestas.  Lõpetamine toimub ilma, et see piiraks kahjuhüvitisi, mida Make.org võib nõuda kasutajale ette heidetavate rikkumiste tõttu Make.orgile võimaliku tekkinud kahju hüvitamiseks. Make.org võib keelata hiljem kasutajal teenuse saidil uue kasutajakonto loomise.

Kuna teenused on tasuta, võib Makeorg igal ajal, ette teatamata ja mis tahes põhjusel avaldatud kodanikuettepaneku ajutiselt või lõplikult kustutada.

Kuna teenused on tasuta, võib Makeorg samuti igal ajal, ette teatamata ja mis tahes põhjusel teenuseid ajutiselt või lõplikult, täielikult või osaliselt muuta või ära jätta.

Teenuste lõpetamine, katkestamine, muutmine ega tühistamine ei anna kasutajale õigust hüvitisele.


15.0 TEENUSTE KESTUS JA TELLIMISE LÕPETAMINEPTION

Teenused tellitakse määramata ajaks.

Registreerunud kasutaja võib teenuste tellimise lõpetada igal ajal, saates selleks e-posti teel Make.orgile taotluse aadressil contact@make.org

Tellimuse lõpetamine jõustub kohe. See toob kaasa nii registreeritud kasutajakonto kui ka kasutaja ettepanekute automaatse kustutamise.


16.0 MUUDATUSED

Make.org jätab endale õiguse igal ajal käesolevaid üldtingimusi muuta.

Kasutajat teavitatakse nendest muudatustest mis tahes kasuliku vahendiga.

Kasutaja, kes muudetud üldtingimustega ei nõustu, peab teenuste tellimise lõpetama käesolevates üldtingimustes sätestatud korras.

Kasutajat, kes kasutab teenuseid pärast muudetud üldtingimuste jõustumist, loetakse nende muudatustega nõustunuks.


17.0 TERVIKLIKKUS

Kui üks või mitu käesolevate üldtingimuste säte on seaduse või määruse kohaselt tühine või kui see on pädeva kohtuasutuse lõpliku otsusega tühiseks kuulutatud, käsitletakse neidnii, et need ei ole kunagi olnud üldtingimuste osa. Teised käesolevate üldtingimuste sätted jäävad kehtima, säilitades kogu oma jõu ja kohaldamisala, ja niivõrd kuivõrd see on võimalik, lepivad pooled vajaduse korral kokku, et saavad kokku selleks, et asendada tühine tingimus kehtiva tingimusega, mis on oma mõttelt sarnane sellega, mida sellega asendada kavatsetakse.


18.0 MITTELOOBUMINE

Asjaolu, et üks pool ei järgi mingil mis tahes ajal käesolevate üldtimgimuste mis tahes sätet, ei või tõlgendada ega käsitada tema käesolevate üldtingimuste kohastest õigustest loobumisena, ning see ei mõjuta ühelgi viisil kõigi käesolevate üldtingimuste või nendest osa ega mõjuta asjaomase poole õigusi vastavalt tegutseda.

Ühtegi poolt ei peeta käesoleva lepingu alusel saadud õigusest loobunuks välja arvatud juhul, kui loobumisest on teatatud kirjalikul ja allkirjastatult.


19.0 VÄÄRAMATU JÕUD

Mis tahes poolte jaoks ettenägematut, paratamatut ja neist olenemata sündmust, nagu (ja mitte ainult) sõjategevus või terroriaktid, kuriteod, mässud, loodus- või tööstusõnnetused, plahvatused, seadusjärgsed kohustused ja muud õigusaktide sätted, mis piiravad Make.orgi tegevuse elluviimist, elektroonilise side võrkude häired, mis ei olene Make.orgi tahtest, tuleb käsitada vääramatu jõu juhtumina. Vääramatu jõu korral võib Make.orgil olla vaja teenus peatada. Siis peatuvad lepingu õiguslikud tagajärjed ning need võivad jätkuda järelejäänud lepingu kestuse ajaks vääramatu jõu lõppedes. Nad võivad ka peatatuks jääda.


20.0 KEEL

Käesolevate üldtingimuste tõlkimise korral ühte või mitmesse keelde on vasturääkivuste või vaidluste korral seoses mõne termini või sätte tähendusega tõlgendamiskeel prantsuse keel.


21.0 KOHALDATAV ÕIGUS JA JURISDIKTSIOON

Käesolevaid üldtingimusi reguleerivad Prantsusmaa seadused.

Vaidluse korral seoses käesolevate üldtingimuste kehtivuse, tõlgendamise ja/või täitmisega lepivad pooled kokku, et Pariisi kohtutel on ainupädevus nende üle kohut mõista, välja arvatud vastupidise kohustusliku menetluskorra puhul.


22.0 JÕUSTUMINE

Käesolevad üldtingimused jõustusid 31. oktoobril 2017.