Όροι χρήσης της MAKE.ORG

- την 30ή Οκτωβρίου 2017 -

Η Make.org είναι μια οργάνωση ανεξάρτητη από κάθε κόμμα, που διαχειρίζεται έναν διαδικτυακό τόπο και υπηρεσίες ανοικτές προς το κοινό.

Για τον σκοπό αυτό, επιτρέπει στους χρήστες να υποβάλλουν προτάσεις στον ιστότοπό της. Οι υπόλοιποι χρήστες, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να σχολιάζουν ή να ψηφίζουν τις προτάσεις προκειμένου να τις υποστηρίξουν, με στόχο να αναδυθούν στην κοινωνία προβληματισμοί σχετικά με ζητήματα γενικού ενδιαφέροντος, κυρίως σε θέματα που αφορούν την οικονομία, την κοινωνία και τους πολίτες. Τους προβληματισμούς αυτούς μπορούν στη συνέχεια να διαχειριστούν οι εταίροι της Make.org, να τους δώσουν συγκεκριμένη δομή και να τους υλοποιήσουν.


1. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οι παρόντες γενικοί όροι έχουν ως στόχο να καθορίσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των υπηρεσιών που προσφέρονται στη Make.org (εφεξής οι «Υπηρεσίες»), καθώς και να καθορίσουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών σε αυτό το πλαίσιο.

Υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης και εκτύπωσής τους ανά πάσα στιγμή μέσω απευθείας συνδέσμου στο κάτω μέρος της αρχικής σελίδας του ιστοτόπου.

Μπορούν να συμπληρωθούν, κατά περίπτωση, από ειδικούς όρους χρήσης για ορισμένες υπηρεσίες, ή από ειδικούς όρους χρήσης για ορισμένους συγκεκριμένους χρήστες. Σε περίπτωση αντίφασης, υπερισχύουν οι ειδικοί όροι έναντι των γενικών όρων.


2. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η εκμετάλλευση του ιστοτόπου και των υπηρεσιών (συνολικά «οι υπηρεσίες») ανήκει στην εταιρεία Make.org, απλουστευμένη κεφαλαιουχική εταιρεία του γαλλικού δικαίου με κεφάλαιο 1.000 ευρώ, η οποία έχει την εταιρική έδρα της στη διεύθυνση 4 rue René Villermé, 75011, στο Παρίσι, με αριθμό μητρώου εταιρειών Παρισιού 820 016 095 (εφεξής «Make.org»).


3. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η πρόσβαση στον ιστότοπο και στις υπηρεσίες είναι δωρεάν.

Είναι ανοικτός, με την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται στον ιστότοπο:

σε κάθε φυσικό πρόσωπο που διαθέτει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα να αναλαμβάνει υποχρεώσεις βάσει των παρόντων γενικών όρων. Το φυσικό πρόσωπο που δεν διαθέτει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα μπορεί να επισκέπτεται τον ιστότοπο και να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του νόμιμου εκπροσώπου του,
σε κάθε ανήλικο που διαθέτει την έγκριση των νόμιμων εκπροσώπων, καθώς και είναι υπό τον έλεγχό τους,
σε κάθε νομικό πρόσωπο που ενεργεί μέσω φυσικού προσώπου που διαθέτει τη δικαιοπρακτική ικανότητα να συνάπτει συμβάσεις εξ ονόματος και για λογαριασμό του νομικού προσώπου.


4. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Οι παρόντες γενικοί όροι χρήσης (εφεξής «ΓΟΧ») έχουν ως στόχο να καθορίσουν τους όρους βάσει των οποίων ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες. Αποτελούν σύμβαση μεταξύ της Make.org και των χρηστών της υπηρεσίας. Ακυρώνουν και αντικαθιστούν κάθε άλλη προγενέστερη συμφωνία και αποτελούν το σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων. Οι ΓΟΧ διαβιβάζονται σε κάθε χρήστη ο οποίος λαμβάνει γνώση.

Η χρήση της υπηρεσίας συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων ΓΟΧ. Η μη αποδοχή συνεπάγεται την παραίτηση από τη χρήση της υπηρεσίας.

Η χρήση της υπηρεσίας συνεπάγεται επίσης την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της πολιτικής χρήσης των δεδομένων της Make.org, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων ΓΟΧ και είναι διαθέσιμη εδώ.

Οι ΓΟΧ μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή και χωρίς ειδοποίηση από την Make.org. Κάθε τροποποίηση θα λαμβάνει χώρα άμεσα από τη στιγμή της ανάρτησης της νέας έκδοσης των ΓΟΧ στον ιστότοπο. Ο χρήστης καλείται επομένως να ανατρέχει τακτικά στην τελευταία έκδοση των ΓΟΧ στον ιστότοπο. Εξ ορισμού, θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τη νέα έκδοση των γενικών όρων χρήσης.


5.0 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

5.1 Πρόσβαση στον ιστότοπο

Ο ιστότοπος είναι ανοικτός στο κοινό και όλοι οι χρήστες μπορούν να τον επισκέπτονται και να ψηφίζουν τις προτάσεις.


5.2 Εγγεγραμμένοι χρήστες

Όλοι οι χρήστες μπορούν να ψηφίζουν στον ιστότοπο, αλλά μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις. Για τον σκοπό αυτό, όσοι επιθυμούν μπορούν να εγγράφονται στον ιστότοπο συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο. Θα πρέπει στη συνέχεια να συμπληρώσουν όλες τις πληροφορίες που επισημαίνονται ως υποχρεωτικές. Εάν τα στοιχεία είναι ελλιπή, η εγγραφή δεν γίνεται δεκτή.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες του ιστοτόπου ορίζονται συγκεκριμένα ως «εγγεγραμμένοι χρήστες».

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες εγγυώνται ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχουν στην αίτηση εγγραφής είναι ακριβείς, έγκυρες και αληθείς και δεν είναι σε καμία περίπτωση παραπλανητικές.

Δεσμεύονται να ενημερώνουν αυτές τις πληροφορίες στον προσωπικό τους χώρο κατόπιν επικοινωνίας με την Make.org μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση contact@Make.org.

Ο εγγεγραμμένος χρήστης ενημερώνεται και αποδέχεται ότι οι πληροφορίες που παρέχονται με σκοπό τη δημιουργία ή την ενημέρωση του λογαριασμού του λειτουργούν ως απόδειξη της ταυτότητάς του. Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον χρήστη τον δεσμεύουν μετά την επαλήθευσή τους.


5.3 Λογαριασμός και προσωπικός χώρος

Η εγγραφή συνεπάγεται αυτόματα τη δημιουργία ενός λογαριασμού (εφεξής ο «λογαριασμός»), μέσω του οποίου παρέχεται πρόσβαση σε έναν προσωπικό χώρο (εφεξής «προσωπικός χώρος») ο οποίος επιτρέπει τη διαχείριση της χρήσης των υπηρεσιών με τη μορφή και με τα τεχνικά μέσα τα οποία η Make.org κρίνει τα πλέον κατάλληλα και τα οποία μπορούν να εξελιχθούν στο μέλλον.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν πρόσβαση ανά πάσα στιγμή στον προσωπικό τους χώρο μετά την ταυτοποίησή τους με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες δεσμεύονται ότι θα χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες αυστηρά προσωπικά και ότι δεν θα επιτρέπουν σε κανέναν τρίτο να τις χρησιμοποιεί στη θέση τους ή για λογαριασμό τους, εκτός εάν αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες είναι επιπλέον υπεύθυνοι για την τήρηση της εμπιστευτικότητας του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασής τους. Οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα την Make.org εάν παρατηρήσουν ότι ο λογαριασμός τους έχει χρησιμοποιηθεί εν αγνοία τους. Αναγνωρίζουν ότι η Make.org έχει το δικαίωμα να λαμβάνει κάθε κατάλληλο μέτρο σε παρόμοια περίπτωση.


5.4 Επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται και κλοπή ταυτότητας

Οι χρήστες πιστοποιούν ότι οι πληροφορίες που διαβιβάζονται μέσω των υπηρεσιών είναι αληθείς και ακριβείς, ενώ δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αποδειχθούν παραπλανητικές, ψευδείς, ανακριβείς ή ικανές να παραπλανήσουν.

Η Make.org υπενθυμίζει ότι βάσει του άρθρου 226-4-1 του ποινικού κώδικα της Γαλλίας: «Η κλοπή της ταυτότητας τρίτου ή η εκμετάλλευση ενός ή περισσότερων δεδομένων κάθε φύσης τα οποία επιτρέπουν την ταυτοποίηση με στόχο τη διατάραξη της γαλήνης του ίδιου ή άλλων, ή η προσβολή της τιμής ή της υπόληψής του, τιμωρείται με φυλάκιση και πρόστιμο 15 000 ευρώ.

Αυτή η παράβαση τιμωρείται με τις ίδιες ποινές και όταν διαπράττεται σε δίκτυο επικοινωνίας μέσω διαδικτύου».

Κάθε χρήστης για τον οποίο υπάρχει υποψία κλοπής ή απόπειρας κλοπής ταυτότητας τιμωρείται με αναστολή ή απαγόρευση πρόσβασης στην υπηρεσία, με την επιφύλαξη πιθανής αποζημίωσης την οποία μπορεί να αξιώσει η Make.org.


6.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6.1 Προτάσεις των πολιτών

Η πλατφόρμα δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να ψηφίσουν προτάσεις πολιτών που έχουν υποβληθεί από άλλους χρήστες.

Οι προτάσεις πολιτών που υποβάλλονται στη Make.org έχουν τις ίδιες πιθανότητες να υλοποιηθούν στην πράξη.

Ο χρήστης, με την ψήφο του, μπορεί να συμβάλει στην υλοποίηση μιας πρότασης, για το οποίο δεσμεύεται η Make.org.

Η Make.org λειτουργεί στη συνέχεια ως μεσάζων μεταξύ των προτάσεων των πολιτών και των δράσεων των εταίρων. (Βλ. 6.8 Δράσεις εταίρων)


6.2 Διατύπωση πρότασης πολίτη

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, οι οποίες στη συνέχεια δημοσιεύονται, σχολιάζονται, αναλύονται και συζητούνται, και τέλος ψηφίζονται από τους χρήστες.


6.3 Μορφή και περιεχόμενο των προτάσεων των πολιτών

Κάθε πρόταση πολίτη θα πρέπει απαραιτήτως να ξεκινά με τη φράση «Πρέπει» και να περιέχει το πολύ 140 χαρακτήρες. Η πρόταση του πολίτη θα πρέπει να είναι ευανάγνωστη και να είναι γραμμένη στα ελληνικά, σε μορφή που επιτρέπει την κατανόησή της από όλους, χωρίς συντμήσεις και χωρίς υπερβολική χρήση κεφαλαίων.

Η πρόταση δεν θα πρέπει να περιέχει στοιχεία που ενδεχομένως αντιβαίνουν στον νόμο, στα χρηστά ήθη ή παραβιάζουν τις διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης.


6.4 Επεξεργασία και δημοσίευση της πρότασης του πολίτη

Η δημοσίευση της πρότασης του χρήστη υπόκειται σε επεξεργασία υπό τους όρους που καθορίζονται στους παρόντες ΓΟΧ. Το αίτημα δημοσίευσης μιας πρότασης πολίτη υποβάλλεται σε επεξεργασία το συντομότερο δυνατόν από τις ομάδες της Make.org, με στόχο την ανταπόκριση σε λιγότερες από 48 ώρες.

Η υπηρεσία διαχείρισης της Make.org εξετάζει κάθε πρόταση που λαμβάνει προτού τη δημοσιεύσει στο διαδίκτυο. Κατά συνέπεια, ο χρήστης θα πρέπει να μην επαναλαμβάνει χωρίς λόγο την υποβολή μιας πρότασης πολίτη ούτε να υποβάλλει την ίδια πρόταση περισσότερες από μία φορές. Επίσης, απαγορεύεται η κατάχρηση των υπηρεσιών με την υποβολή της ίδιας πρότασης από διαφορετικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

Από τη στιγμή που επικυρωθεί η πρόταση του χρήστη, θα δημοσιευθεί στην υπηρεσία και ο χρήστης θα λάβει ειδοποίηση για τη δημοσίευσή της.

Σε περίπτωση απόρριψης της πρότασης του χρήστη, θα του αποσταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα από την Make.org σχετικά με την εν λόγω απόρριψη. Ο χρήστης μπορεί στη συνέχεια να υποβάλει νέα πρόταση.

Από τη στιγμή της δημοσίευσής της στην υπηρεσία, η πρόταση μπορεί να εμφανιστεί στις υπηρεσίες, χωρίς όμως η Make.org να εγγυάται ούτε τη συχνότητα εμφάνισής της, ούτε το κοινό της.

Η Make.org δεσμεύεται ότι δεν θα τροποποιεί αυθαίρετα το περιεχόμενο που είναι νόμιμο και τηρεί τους κανόνες διαχείρισης που ορίζονται, με εξαίρεση τυχόν διορθώσεις σε ορθογραφικά λάθη.


6.5 Αίτημα διαγραφής πρότασης πολίτη από εγγεγραμμένο χρήστη

Σε περίπτωση που κάποιος εγγεγραμμένος χρήστης επιθυμεί να διαγραφεί η δημοσιευμένη πρότασή του, θα πρέπει να επικοινωνήσει ηλεκτρονικά με την Make.org στη διεύθυνση: contact@Make.org.

Η Make.org θα επεξεργαστεί το αίτημα διαγραφής του χρήστη εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.


6.6 Ψηφοφορία για πρόταση πολίτη

Οι χρήστες μπορούν να εκφράσουν την άποψή του μέσω της ψήφου τους επί των προτάσεων που παρουσιάζονται στον ιστότοπο, χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσουν λογαριασμό, κάνοντας κλικ στα κουμπιά «Συμφωνώ», «Διαφωνώ» ή «Λευκό».


6.7 Χρήση των προτάσεων πολιτών

Χρήση για στατιστικούς σκοπούς. Η Make.org μπορεί να χρησιμοποιήσει τις προτάσεις των πολιτών, είτε συγκεντρωτικά είτε όχι και χωρίς κανένα προσωπικό δεδομένο, συμπεριλαμβανομένων συνοπτικών παρουσιάσεων, συνθέσεων για στατιστικούς σκοπούς, μελετών ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Χρήση για συζητήσεις. Οι προτάσεις των πολιτών που δημοσιεύονται στην υπηρεσία μπορούν να επιλεχθούν από την Make.org για να αναλυθούν, να σχολιαστούν ή/και να συζητηθούν στο πλαίσιο δημόσιου διαλόγου που θα διοργανωθεί από την Make.org ή τους εταίρους της.

Χρήση για σκοπούς υποβολής εκθέσεων και μελετών. Οι προτάσεις των πολιτών που δημοσιεύονται στην υπηρεσία, καθώς και οι ψήφοι που έχουν λάβει, μπορούν να επιλεχθούν από την Make.org για την εκπόνηση κυρίως αναλύσεων, εκθέσεων και μελετών για στατιστικούς σκοπούς και ερευνών ή για τη δημιουργία μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων.

Έκδοση λευκής βίβλου. Η Make.org μπορεί να συντάξει, μόνη ή σε συνεργασία με τρίτους, λευκή βίβλο μη εμπορικού χαρακτήρα, όπου θα διατυπώνονται, εν μέρει ή πλήρως, οι προτάσεις των πολιτών.

Χρήση για συντακτικούς σκοπούς. Οι προτάσεις των πολιτών και οι ψήφοι που θα λάβουν μπορούν να παρουσιαστούν, να σχολιαστούν και να αναλυθούν από την Make.org ή/και από δημοσιογραφικούς συνεργάτες με στόχο τη δημιουργία συντακτικού περιεχομένου.

Χρήση για σκοπούς επικοινωνίας. Οι προτάσεις των πολιτών μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από την Make.org στον ιστότοπο και να παρουσιαστούν σε διαφημιστικούς χώρους τους οποίους εκμεταλλεύονται οι συνεργάτες της Make.org. Σε αυτή την περίπτωση, η χρήση πρότασης πολίτη στους εν λόγω διαφημιστικούς χώρους συνεπάγεται τη δημοσίευση της πρότασης με ανώνυμο τρόπο αν είχε δημοσιευθεί ανώνυμα ή συνοδευόμενη από το όνομα, την ηλικία και το γεωγραφικό διαμέρισμα εάν ο χρήστης είχε συμπληρώσει αυτές τις πληροφορίες.

Υλοποίηση των προτάσεων των πολιτών Τέλος, οι προτάσεις μπορούν να υλοποιηθούν στην πράξη με δράσεις μετασχηματισμού, είτε απευθείας από τους χρήστες είτε μέσω δράσεων των εταίρων της Make.org, γεγονός που ο χρήστης που υπέβαλε την πρόταση καθώς και οι χρήστες που την ψήφισαν κατανοούν και αποδέχονται ρητά.


6.8 Δράσεις εταίρων

Η Make.org κινητοποιεί φορείς της κοινωνίας των πολιτών (επιχειρήσεις, οργανισμούς, ΜΚΟ) με στόχο να αξιοποιήσουν τις προτάσεις με τη μεγαλύτερη υποστήριξη στην πλατφόρμα και να τις υλοποιήσουν στην πράξη.

Ανά πάσα στιγμή, και χωρίς η Make.org να τις προσεγγίζει συστηματικά, αυτές οι δράσεις των εταίρων μπορούν να αξιοποιούν απευθείας κάθε πρόταση που παρουσιάζεται στον χώρο των δράσεων και στη συνέχεια να την υλοποιούν.

Η Make.org λειτουργεί ως μεσάζων μεταξύ των προτάσεων των πολιτών και των δράσεων των εταίρων της.

Η Make.org διασφαλίζει στη συνέχεια την αποτελεσματική εφαρμογή των δράσεων και την προβολή τους.


7.0 ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ρητά:

ότι τα δεδομένα που συγκεντρώνονται στον ιστότοπο και στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές της Make.org αντανακλούν την πραγματικότητα των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του παρόντος·
ότι αυτά τα δεδομένα αποτελούν το μοναδικό επιτρεπτό μέσο απόδειξης μεταξύ των συμβαλλομένων.


8.0 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Με την επιφύλαξη των άλλων υποχρεώσεων που προβλέπονται στο παρόν, ο χρήστης οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που ακολουθούν:


8.1 Σεβασμός των νόμων και κανονισμών

Ο χρήστης οφείλει, κατά τη χρήση των υπηρεσιών, να σέβεται τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν και να μην θίγει τα δικαιώματα τρίτων ή τη δημόσια τάξη. Ειδικότερα, φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την τήρηση όλων των όρων, ιδίως διοικητικών, οικονομικών ή/και κοινωνικών, καθώς και για την καταβολή όλων των εισφορών, φόρων ή δασμών κάθε φύσης που του αντιστοιχούν, κατά περίπτωση, σε σχέση με τη χρήση των υπηρεσιών. Η Make.org δεν φέρει σε καμία περίπτωση σχετική ευθύνη.


8.2 Χρήση του ιστοτόπου και των υπηρεσιών

Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι έχει λάβει γνώση στον ιστότοπο για τα χαρακτηριστικά και τους περιορισμούς, ιδίως τους τεχνικούς, του συνόλου των υπηρεσιών. Φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για τη χρήση των υπηρεσιών.

Ο χρήστης γνωρίζει και αποδέχεται ότι η εφαρμογή των υπηρεσιών απαιτεί τη σύνδεσή του στο διαδίκτυο και ότι η ποιότητα των υπηρεσιών εξαρτάται από αυτή τη σύνδεση, για την οποία φέρει αποκλειστική ευθύνη.

Ο χρήστης δηλώνει ότι δεν θα δημοσιεύει προτάσεις διαφημιστικού χαρακτήρα ούτε θα προωθεί υπηρεσίες κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ο χρήστης δηλώνει ότι δεν θα δημοσιεύει προτάσεις που στερούνται σοβαρότητας ή είναι εκτός θέματος. Ο χρήστης οφείλει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες αυστηρά για προσωπικούς σκοπούς. Απαγορεύεται συνεπώς να παραχωρεί, να εκχωρεί ή να μεταβιβάζει το σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων ή των υποχρεώσεών του βάσει του παρόντος σε τρίτους, με οποιονδήποτε τρόπο.

Ο χρήστης δηλώνει ότι δεν θα δημοσιεύει προτάσεις που προωθούν ή απαξιώνουν κόμματα, οργανώσεις ή δημόσια πρόσωπα.

Ο χρήστης φέρει επίσης την αποκλειστική ευθύνη για τις σχέσεις που μπορεί να έχει με άλλους χρήστες και για τις πληροφορίες που τους διαβιβάζει στο πλαίσιο των υπηρεσιών. Εναπόκειται στον χρήστη να ασκεί τη δέουσα επιμέλεια και σύνεση στο πλαίσιο αυτών των σχέσεων και της επικοινωνίας. Ο χρήστης δηλώνει, μεταξύ άλλων, ότι κατά τις συναλλαγές του με τους άλλους χρήστες, θα σέβεται τους συνήθεις κανόνες ευγένειας και καλών τρόπων.

Ο χρήστης δηλώνει ότι δεν θα προβαίνει σε σχόλια ούτε θα υποβάλλει προτάσεις που αντίκεινται στον νόμο και στα χρηστά ήθη, και ιδίως, μεταξύ άλλων:

σχόλια που υποκινούν το φυλετικό μίσος, ρατσιστικά, αντισημιτικά, ξενοφοβικά, ομοφοβικά σχόλια, κ.λπ.,
σχόλια βίαιου, πορνογραφικού, παιδοφιλικού χαρακτήρα, κ.λπ.,
υποτιμητικά, απαξιωτικά, δυσφημιστικά σχόλια, ή σχόλια που θίγουν τα δικαιώματα της προσωπικότητας τρίτων,
σχόλια που αρνούνται την ύπαρξη εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και αναγνωρισμένων γενοκτονιών ή επιδοκιμάζουν εγκλήματα,
σχόλια που υποκινούν την τέλεση πράξεων που τιμωρούνται από τον νόμο, όπως η υποκίνηση τέλεσης βίαιων και τρομοκρατικών πράξεων, διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, κ.λπ.,
σχόλια που θίγουν την ιδιωτική ζωή ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων,
σχόλια που θίγουν το τεκμήριο της αθωότητας ή το απόρρητο της ανακριτικής διαδικασίας, κ.λπ.,
σχόλια που θίγουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια,
σχόλια που μπορούν να θεωρηθούν ότι συνιστούν κατάχρηση της ελευθερίας έκφρασης.


8.3 Σχέση με την Make.org

Ο χρήστης δηλώνει ότι θα παρέχει στην Make.org όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ορθή παροχή των υπηρεσιών. Γενικότερα, ο χρήστης δηλώνει ότι θα συνεργάζεται ενεργά με την Make.org με στόχο την ορθή εκπλήρωση των παρόντων όρων.

Ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίσει ότι οι προτάσεις του διατυπώνονται σύμφωνα με τους κανόνες ευρετηρίασης, μορφοποίησης και βελτίωσης της Make.org, με την ιδιότητά της ως παρόχου της υπηρεσίας.


9.0 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

9.1 Περιεχόμενο

Ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο κάθε φύσης (συντακτικό, γραφικό, οπτικοακουστικό ή άλλου είδους, συμπεριλαμβανομένης της ονομασίας ή/και της εικόνας που ενδεχομένως επιλέγονται από τον χρήστη για την ταυτοποίησή του στον ιστότοπο) το οποίο διανέμει στο πλαίσιο των υπηρεσιών (εφεξής το «περιεχόμενο»).

Εγγυάται στην Make.org ότι διαθέτει όλα τα δικαιώματα και τις απαραίτητες άδειες για τη διάδοση αυτού του περιεχομένου.

Αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίσει ότι το εν λόγω περιεχόμενο είναι νόμιμο, δεν προσβάλλει τη δημόσια τάξη, τα χρηστά ήθη ή τα δικαιώματα τρίτων, δεν παραβιάζει καμία νομοθετική ή κανονιστική διάταξη και γενικότερα, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να θέσει σε κίνδυνο την αστική ή ποινική ευθύνη της Make.org.

Ο χρήστης απαγορεύεται επίσης να μεταδώσει, ιδίως και ενδεικτικά:

πορνογραφικό, άσεμνο, χυδαίο, αποκρουστικό περιεχόμενο ή περιεχόμενο ακατάλληλο για οικογένειες, συκοφαντικό, προσβλητικό, βίαιο, ρατσιστικό, ξενοφοβικό ή ρεβιζιονιστικό,
περιεχόμενο που παραβιάζει δικαιώματα,
περιεχόμενο που θίγει την εικόνα τρίτου,
ψευδές ή παραπλανητικό περιεχόμενο, ή περιεχόμενο που προτείνει ή προωθεί παράνομες, δόλιες ή παραπλανητικές δραστηριότητες,
περιεχόμενο που μπορεί να βλάψει τα πληροφοριακά συστήματα τρίτων (όπως ιούς, σκουλήκια, δούρειους ίππους, κ.λπ.),
και γενικότερα περιεχόμενο που ενδεχομένως θίγει τα δικαιώματα τρίτων ή ζημιώνει τρίτους, με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μορφή.


9.2 Περιορισμός χρήσης των υπηρεσιών

Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι οι υπηρεσίες του προσφέρουν μια συμπληρωματική λύση, αλλά όχι εναλλακτική των άλλων μέσων που ήδη χρησιμοποιεί για να επιτύχει τον ίδιο στόχο, καθώς και ότι αυτή η λύση δεν υποκαθιστά τα εν λόγω άλλα μέσα.

Ο χρήστης οφείλει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να διαφυλάσσει με τα δικά του μέσα τις πληροφορίες του προσωπικού του χώρου τις οποίες κρίνει απαραίτητες.

Ο χρήστης γνωρίζει και αποδέχεται ότι η εφαρμογή των υπηρεσιών απαιτεί τη σύνδεσή του στο διαδίκτυο και ότι η ποιότητα των υπηρεσιών εξαρτάται από αυτή τη σύνδεση, για την οποία φέρει αποκλειστική ευθύνη.


9.3 Αξιώσεις και αποζημιώσεις

Ο χρήστης παρέχει στην Make.org εγγύηση έναντι κάθε αξίωσης, απαίτησης, αγωγής και διεκδίκησης που θα μπορούσε να υποβάλει η Make.org για λόγους αθέτησης από τον χρήστη οποιασδήποτε υποχρέωσης ή εγγύησής του όσον αφορά τους παρόντες γενικούς όρους.

Αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει την Make.org για κάθε ζημία την οποία μπορεί να υποστεί και να της καταβάλει κάθε έξοδο και δαπάνη που μπορεί να προκύψει λόγω αυτού του γεγονότος.


10.0 ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση των υπηρεσιών για τους ακόλουθους σκοπούς:

άσκηση παράνομων ή δόλιων δραστηριοτήτων ή δραστηριοτήτων που θίγουν τα δικαιώματα ή την ασφάλεια τρίτων,
προσβολή της δημόσιας τάξης ή την παραβίαση των ισχυόντων νόμων ή κανονισμών,
εισβολή στο πληροφοριακό σύστημα τρίτου ή κάθε ενέργεια που ζημιώνει, ελέγχει, παρεμβαίνει ή διαταράσσει το σύνολο ή μέρος του πληροφοριακού συστήματος τρίτου, παραβιάζονται την ακεραιότητα ή την ασφάλεια,
αποστολή ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή/και εμπορική προώθηση,
ενέργειες που αποσκοπούν στη βελτίωση της παραπομπής σε ιστότοπο τρίτου,
βοήθεια ή υποκίνηση, με οποιαδήποτε μορφή και με οποιονδήποτε τρόπο, μίας ή περισσότερων από τις ενέργειες που περιγράφονται παραπάνω,
και γενικότερα κάθε πρακτική που καταχράται τις υπηρεσίες για σκοπούς πέραν εκείνων για τους οποίους προορίζονται.
Ο χρήστης απαγορεύεται αυστηρά να αντιγράψει ή/και να καταχραστεί για δικούς του σκοπούς ή για σκοπούς τρίτων, τον σχεδιασμό, τις τεχνολογίες ή κάθε άλλο στοιχείο του ιστοτόπου της Make.org.

Απαγορεύεται επίσης αυστηρά: α) κάθε συμπεριφορά που μπορεί να διαταράξει, να αναστείλει, να καθυστερήσει ή να παρεμποδίσει τη συνέχιση της παροχής της υπηρεσιών, β) κάθε εισβολή ή απόπειρα εισβολής στα συστήματα της Make.org, γ) κάθε κατάχρηση των πόρων συστήματος του ιστοτόπου, δ) κάθε ενέργεια που μπορεί να επιβάλει δυσανάλογο φόρτο στις υποδομές του ιστοτόπου, ε) κάθε επίθεση στα μέτρα ασφάλειας και ταυτοποίησης, στ) κάθε ενέργεια που μπορεί να θίξει τα δικαιώματα και τα οικονομικά, εμπορικά ή ηθικά συμφέροντα της Make.org ή των χρηστών του ιστοτόπου της, και τέλος, γενικότερα ζ) κάθε αθέτηση των παρόντων γενικών όρων.

Απαγορεύεται αυστηρά η πώληση ή η εκχώρηση του συνόλου ή μέρους της πρόσβασης στις υπηρεσίες ή στον ιστότοπο, καθώς και στις πληροφορίες που περιέχονται ή/και κοινοποιούνται σε αυτόν.


11.0 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ MAKE.ORG

11.1 Ποιότητα των υπηρεσιών

Η Make.org δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξει καμία διακοπή στην υπηρεσία. Η Make.org αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει την υπηρεσία με τη δέουσα επιμέλεια και σύμφωνα με τις ορθές πρακτικές, υπενθυμίζει δε ότι πρόκειται μόνο για υποχρέωση καταβολής κάθε δυνατής προσπάθειας, την οποία οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ρητά.

Η Make.org δεσμεύεται να προβαίνει σε τακτικούς ελέγχους προκειμένου να διασφαλίζει τη λειτουργία και την προσβασιμότητα του ιστοτόπου. Σε αυτό το πλαίσιο, η Make.org επιφυλάσσεται του δικαιώματος να διακόπτει προσωρινά την πρόσβαση στον ιστότοπο για λόγους συντήρησης. Επίσης, η Make.org δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν δυσκολία ή προσωρινή αδυναμία πρόσβασης στον ιστότοπο η οποία οφείλεται σε εξωτερικούς παράγοντες, σε ανωτέρα βία, ή ακόμη και λόγω προβλημάτων στα δίκτυα τηλεπικοινωνίας.

Η Make.org δεν εγγυάται στους χρήστες α) ότι οι υπηρεσίες, με την επιφύλαξη διαρκούς έρευνας για τη βελτίωση κυρίως της απόδοσης και της προόδου, θα είναι απολύτως απαλλαγμένες από σφάλματα, δυσλειτουργίες ή ελαττώματα, β) ότι οι υπηρεσίες, οι οποίες παρέχονται στην τυπική τους μορφή και σε καμία περίπτωση για τις αποκλειστικές προθέσεις ενός χρήστη σε συνάρτηση με τους προσωπικούς του περιορισμούς, ανταποκρίνονται συγκεκριμένα στις ανάγκες και τις προσδοκίες του.


11.2 Περιεχόμενο

Παρότι οι υπηρεσίες αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης, η Make.org δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο, το οποίο συντάσσεται από τρίτους, επομένως κάθε πιθανή αξίωση θα πρέπει να υποβάλλεται πρωτίστως προς τον συντάκτη του σχετικού περιεχομένου.

Το περιεχόμενο που ενδεχομένως ζημιώνει τρίτους μπορεί να κοινοποιηθεί στην Make.org σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 6 I 5 του γαλλικού νόμου αριθ. 2004-575 της 21ης Ιουνίου 2004 περί της εμπιστοσύνης στην ψηφιακή οικονομία, ενώ η Make.org επιφυλάσσεται το δικαιώματος να λάβει τα μέτρα που περιγράφονται στο άρθρο 12.


11.3 Απώλεια πληροφοριών

Δεδομένου ότι η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν, η Make.org δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση πιθανής απώλειας των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στον προσωπικό χώρο του χρήστη, ο οποίος θα πρέπει να τηρεί αντίγραφο αυτών και δεν δύναται να διεκδικήσει αποζημίωση για τον ανωτέρω λόγο.


11.4 Αποζημίωση

Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη την οποία ενδεχομένως φέρει η Make.org βάσει του παρόντος περιορίζεται ρητά μόνο στην άμεση ζημία που αποδεδειγμένα υπέστη ο χρήστης.


12.0 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

12.1 Η ιδιοκτησία της Make.org

Η Make.org δεν διεκδικεί την κυριότητα των δεδομένων και του περιεχομένου που παρέχονται από τους χρήστες.

Τα συστήματα, τα λογισμικά, οι δομές, οι υποδομές, οι βάσεις δεδομένων και το περιεχόμενο κάθε φύσης (κείμενο, εικόνες, οπτικό υλικό, μουσική, λογότυπα, μάρκες, βάση δεδομένων, κ.λπ.) το οποίο εκμεταλλεύεται η Make.org στο πλαίσιο του ιστοτόπου προστατεύεται από όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή τα δικαιώματα των παραγωγών βάσεων δεδομένων που είναι σε ισχύ.

Κάθε αναπαραγωγή, προβολή, δημοσίευση, μετάδοση ή γενικότερα κάθε εκμετάλλευση μέρους ή του συνόλου της υπηρεσίας και των πληροφοριών που αυτή περιέχει, χωρίς τη ρητή άδεια της Make.org, επισύρει την ευθύνη του χρήστη.

Η αποσυναρμολόγηση, μεταγλώττιση, αποκρυπτογράφηση, εξαγωγή, επαναχρησιμοποίηση, αντιγραφή και γενικότερα, κάθε πράξη αναπαραγωγής, προβολής, μετάδοσης και χρήσης οποιουδήποτε από αυτά τα στοιχεία, πλήρως ή εν μέρει, χωρίς την άδεια της Make.org απαγορεύεται ρητά και μπορεί να διωχθεί ποινικά.


12.2 Ιδιοκτησία των προτάσεων των πολιτών

Οι ίδιες οι προτάσεις των πολιτών ανήκουν στην κυριότητα των δημιουργών τους, οι οποίοι εκχωρούν στην Make.org μη αποκλειστική, μεταβιβάσιμη και δωρεάν άδεια εκμετάλλευσης, για τη Γαλλία και για ολόκληρο τον κόσμο, για κάθε χρήση στο διαδίκτυο και για κάθε μορφή μετάδοσης, κατά τη διάρκεια ισχύος των παρόντων ΓΟΧ και για το σύνολο των χρήσεων που προβλέπονται στο παρόν.


13.0 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΤΡΙΤΩΝ

Η Make.org δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για την τεχνική διαθεσιμότητα διαδικτυακών τόπων ή εφαρμογών για κινητά που ανήκουν σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων τυχόν συνεργατών της) τους οποίους μπορεί να επισκεφθεί ο χρήστης μέσω του ιστοτόπου.

Η Make.org δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά το περιεχόμενο, τις διαφημίσεις, τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που διατίθενται στους εν λόγω ιστοτόπους και στις εφαρμογές για κινητά που ανήκουν σε τρίτους, τα οποία υπενθυμίζει ότι διέπονται από τους δικούς τους όρους χρήσης.

Η Make.org δεν φέρει επιπλέον ευθύνη για τις συναλλαγές μεταξύ του χρήστη και οποιουδήποτε διαφημιζόμενου, επαγγελματία ή εμπόρου (συμπεριλαμβανομένων τυχόν συνεργατών της) στον οποίον ο χρήστης κατευθύνθηκε μέσω του ιστοτόπου και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί διάδικο σε οποιαδήποτε δικαστική διαμάχη με τους εν λόγω τρίτους όσον αφορά ιδίως την παροχή προϊόντων ή/και υπηρεσιών, εγγυήσεις, δηλώσεις και άλλες υποχρεώσεις τις οποίες ενδεχομένως ανέλαβαν οι εν λόγω τρίτοι.


14.0 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σε περίπτωση αθέτησης οποιασδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων γενικών όρων ή γενικότερα, παραβίασης των ισχυόντων νόμων και κανόνων από κάποιον χρήστη, η Make.org διατηρεί το δικαίωμα να λάβει κάθε σκόπιμο μέτρο και πρωτίστως:

να αναστείλει ή να διακόψει την πρόσβαση του χρήστη, του υπεύθυνου της αθέτησης ή της παραβίασης στις υπηρεσίες ή του μετόχου σε αυτήν, στις υπηρεσίες,
να αφαιρέσει κάθε περιεχόμενο που έχει δημοσιευθεί στον ιστότοπο,
να δημοσιεύσει στον ιστότοπο κάθε ενημερωτικό μήνυμα το οποίο η Make.org κρίνει χρήσιμο,
να ειδοποιήσει κάθε αρμόδια αρχή,
να κινήσει οποιαδήποτε νομική διαδικασία.
Σε γενικές γραμμές, σε περίπτωση που ο χρήστης αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν ή/και σε περίπτωση παραβίασης κάθε ισχύοντος νόμου ή κανόνα, η Make.org δύναται να καταγγείλει μονομερώς τους παρόντες γενικούς όρους χρήσης αυτοδικαίως και χωρίς προειδοποίηση ή προηγούμενη διατύπωση.

Η καταγγελία των παρόντων γενικών όρων χρήσης συνεπάγεται τη διακοπή της πρόσβασης στις υπηρεσίες για τον συγκεκριμένο χρήστη, καθώς και τη διαγραφή των δεδομένων και του περιεχομένου του. Ο χρήστης θα ενημερωθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την εν λόγω καταγγελία, στη διεύθυνση την οποία παρέχει κατά την εγγραφή του. Η καταγγελία τίθεται σε ισχύ με την επιφύλαξη αποζημίωσης που μπορεί να διεκδικήσει η Make.org για την αποκατάσταση ενδεχόμενης ζημίας που υπέστη λόγω της καταγγελθείσας αθέτησης από την πλευρά του χρήστη. Η Make.org δύναται στη συνέχεια να αρνηθεί στον χρήστη τη δημιουργία νέου λογαριασμού στην υπηρεσία.

Δεδομένου ότι οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, η Make.org δύναται να διακόψει ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, για οποιονδήποτε λόγο, προσωρινά ή οριστικά, τη δημοσίευση κάποιας πρότασης πολίτη.

Αντίστοιχα, δεδομένου ότι οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, η Make.org δύναται, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, για οποιονδήποτε λόγο, προσωρινά ή οριστικά, να προβεί στην τροποποίηση ή την πλήρη ή μερική κατάργηση των υπηρεσιών.

Σε καμία περίπτωση η καταγγελία, διακοπή, τροποποίηση ή κατάργηση των υπηρεσιών δεν δύναται να θεμελιώσει δικαίωμα αποζημίωσης του χρήστη.


15.0 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η εγγραφή στις υπηρεσίες έχει απεριόριστη διάρκεια.

Ο εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να ακυρώσει την εγγραφή του στις υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή, με σχετικό αίτημά του προς την Make.org στην ηλεκτρονική διεύθυνση ontact@make.org

Η ακύρωση της εγγραφής τίθεται άμεσα σε ισχύ. Συνεπάγεται την αυτόματη διαγραφή του λογαριασμού του εγγεγραμμένου χρήστη, καθώς και των προτάσεών του.

16.0 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Η Make.org διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες γενικούς όρους.

Ο χρήστης ειδοποιείται για τις εν λόγω τροποποιήσεις με κάθε χρήσιμο μέσο.

Εάν ο χρήστης δεν αποδέχεται τους τροποποιημένους γενικούς όρους, οφείλει να ακυρώσει την εγγραφή του στις υπηρεσίες σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στους παρόντες ΓΟΧ.

Κάθε χρήστης που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μετά την έναρξη της ισχύος των τροποποιημένων γενικών όρων θεωρείται ότι αποδέχεται τις εν λόγω τροποποιήσεις.


17.0 ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Εάν μία ή περισσότερες διατάξεις του παρόντος κριθούν άκυρες δια νόμου ή κανονισμού, ή κηρυχθούν άκυρες με οριστική απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου, θεωρείται ότι δεν έχουν συνταχθεί. Οι υπόλοιπες διατάξεις των παρόντων εξακολουθούν να ισχύουν, διατηρώντας όλη την ισχύ τους, ωστόσο είναι δυνατόν τα συμβαλλόμενα μέρη, εφόσον είναι αναγκαίο, να δεσμευθούν για την αντικατάσταση της άκυρης διάταξης από έγκυρη διάταξη, όσο το δυνατόν πλησιέστερη, ως προς τις προθέσεις της, στη διάταξη την οποία αντικαθιστά.


18.0 ΜΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ

Η δυνατότητα ενός εκ των μερών να μην επικαλεστεί κάποια δεδομένη στιγμή κάποια από τις διατάξεις του παρόντος δεν δύναται να ερμηνευθεί ούτε να θεωρηθεί ως αποποίηση των δικαιωμάτων του δυνάμει του παρόντος, δεν θίγει με κανέναν τρόπο την εγκυρότητα του συνόλου ή μέρους του παρόντος, ούτε θίγει το δικαίωμα του ενδιαφερόμενου μέρους να δράσει αναλόγως.

Κανένας από τους συμβαλλομένους δεν θεωρείται ότι αποποιείται δικαίωμα που αποκτά βάσει της σύμβασης, χωρίς γραπτή και υπογεγραμμένη δήλωση αποποίησης.


19.0 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Κάθε απρόβλεπτο, αναπόφευκτο και εξωτερικό συμβάν που δεν εξαρτάται από τους συμβαλλομένους, μεταξύ άλλων πολεμικές ή τρομοκρατικές ενέργειες, εγκληματικές ενέργειες, ταραχές, φυσικές ή βιομηχανικές καταστροφές, εκρήξεις, επιτάξεις και άλλες διατάξεις νομοθετικού ή κανονιστικού χαρακτήρα που συνεπάγονται περιορισμούς στην άσκηση της δραστηριότητας της Make.org, οι διαταράξεις στα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών που δεν εξαρτώνται από τη βούληση της Make.org, κ.λπ., θα πρέπει να θεωρείται ως συμβάν ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η Make.org είναι δυνατόν να αναστείλει την υπηρεσία. Ως εκ τούτου, αναστέλλεται η ισχύς της σύμβασης και μπορεί να επανέλθει μετά το πέρας του συμβάντος ανωτέρας βίας για την υπόλοιπη διάρκεια της σύμβασης. Μπορεί επίσης να παραμείνει ανενεργή.


20.0 ΓΛΩΣΣΑ

Σε περίπτωση μετάφρασης των παρόντων γενικών όρων σε μία ή περισσότερες γλώσσες, η γλώσσα ερμηνείας θα είναι η γαλλική γλώσσα σε περίπτωση αντίφασης ή αμφισβήτησης της σημασίας κάποιου όρου ή κάποιας διάταξης.


21.0 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι παρόντες γενικοί όροι διέπονται από το γαλλικό δίκαιο.

Σε περίπτωση αμφισβήτησης της εγκυρότητας, της ερμηνείας ή/και της εκτέλεσης των παρόντων γενικών όρων, οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι τα δικαστήρια του Παρισιού θα είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφαίνονται επ’ αυτών, εκτός εάν προβλέπεται το αντίθετο με βάση υποχρεωτικούς κανόνες δικονομίας.


22.0 ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Οι παρόντες γενικοί όροι τίθενται σε ισχύ στις 31/10/2017.