Odredbe uporabe platforme MAKE.ORG

– dana 30. listopada 2017. g. –

Make.org je u cijelosti nezavisna organizacija koja uređuje mrežno mjesto i usluge dostupne javnosti.

Stoga navedena organizacija dopušta svojim Korisnicima slanje prijedloga na mrežnom mjestu. Drugi Korisnici mogu komentirati ili glasovati za ove prijedloge da bi ih podržali, a cilj je potaknuti društvo na razmišljanje o pitanjima od općeg interesa, osobito u gospodarskim, socijalnim, građanskim i socijalnim pitanjima. Navedena razmišljanja tada mogu preuzeti partneri inicijative Make.org koji će ih primijeniti i ostvariti.


1. PREDMET USLUGE

Ovim se općim uvjetima određuju se načini i uvjeti korištenja uslugama koje pružaju platformom Make.org (u daljnjem tekstu: „Usluge”) te određuju prava i obveze strana u tom kontekstu.

Navedene odredbe dostupne su i mogu se ispisati u bilo kojem trenutku klikom na izravnu poveznicu koja se nalazi na donjem dijelu početne stranice.

Oni se mogu nadopuniti, tamo gdje je to prikladno, uvjetima uporabe koje su specifične za određene Usluge ili uvjetima uporabe svojstvene određenim korisnicima. U slučaju proturječnosti posebne odredbe imaju prednost nad općim odredbama.


2. UPORABA MREŽNOG MJESTA I USLUGA

Mrežnim mjestom i Uslugama (ili zajednički naziv „Usluge”) upravlja poduzeće Make.org, jednostavno dioničko društvo s kapitalom od 1000 eura i sjedištem na adresi 4 rue René Villermé, 75011, PARIZ, upisano u Registar trgovačkih društava grada PARIZA pod brojem 820 016 095 (u daljnjem tekstu „Make.org”).


3. PRISTUPANJE MREŽNOM MJESTU I USLUGAMA

Pristupanje je Mrežnom mjestu i Uslugama besplatan.

Navedeno je mrežno mjesto dostupno svima po propisanim ograničenjima kojima podliježe:

svaka fizička osoba s punom pravnom sposobnošću prihvaćanja ovih općih odredbi. Fizička osoba, koja nema punu pravnu sposobnost, može pristupati Mrežnom mjestu i Uslugama samo uz pristanak svojega zakonskog zastupnika,
svaki maloljetnik koji ima odobrenje svojih zakonskih zastupnika i čije se pristupanje Mrežnom mjestu i Uslugama obavlja pod njihovom kontrolom,
svaka pravna osoba koja djeluje posredstvom fizičke osobe koja ima pravnu sposobnost obraćanja u ime i za pravnu osobu.


4. PRIHVAĆANJE OPĆIH UVJETA

Ovim se Općim uvjetima korištenja (u daljnjem tekstu „OUK”) određuju načini na koje korisnik može pristupati i koristiti se Uslugama. Navedene odredbe predstavljaju ugovor između platforme Make.org i Korisnika Uslugom. Njima se poništavaju i zamjenjuju sve prethodne odredbe te propisuju sva prava i obveze strana. OUK dostavljaju se svakom Korisniku koji ih treba proučiti.

Korištenje Uslugom podrazumijeva se potpuno i bezuvjetno prihvaćanje ovih OUK-a. Neprihvaćanjem se potvrđuje odricanje od uporabe navedenog Mrežnog mjesta i Usluga.

Korištenje Uslugom također podrazumijeva potpuno i bezuvjetno prihvaćanje Pravilnika o korištenju podataka inicijative Make.org kao sastavnog dijela ovih OUK-a, a koji je dostupan ovdje.

Ovi se OUK mogu promijeniti u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti inicijative Make.org. Bilo koja promjena primjenjuje se odmah nakon objavljivanja nove verzije OUK-a na Mrežnom mjestu. Savjetujemo Korisniku da redovito pregledava zadnju inačicu OUK-a na Mrežnom mjestu. U suprotnom, smatrat se da bezuvjetno prihvaća novu inačicu Općih uvjeta korištenja.


5.0. KORIŠTENJE MREŽNOG MJESTA

5.1. Pristupanje mrežnom mjestu

Mrežno mjestu dostupno je javnosti te ga svi Korisnici mogu posjetiti i glasovati o Prijedlozima


5.2. Registrirani korisnici

Svi Korisnici mogu glasovati na mrežnom mjestu, ali samo registrirani korisnici mogu slati Prijedloge građana. U tu svrhu pojedinci koji žele mogu se registrirati na mrežnom mjestu ispunjavanjem odgovarajućeg obrasca. Oni moraju ustupiti skup podataka koji su označeni kao obavezni. Nijedna se nepotpuna registracija ne potvrđuje.

Registrirani Korisnici na Mrežnom mjestu obuhvaćaju se pojmom „Registrirani Korisnici”.

Registrirani Korisnici jamče da su svi podaci navedeni u obrascu za registraciju točni, ažurirani i istiniti te da nisu ni na kakav način lažni.

Oni se obvezuju ažurirati ove podatke u vlastitom osobnom prostoru obraćanjem inicijativi Make.org slanjem elektroničke pošte na adresu: contact@Make.org.

Registrirani Korisnik upoznat je i suglasan je da su podaci upisani u svrhu izrade ili ažuriranja njegovog računa dokaz njegovog identiteta. Podatci koje korisnik upiše smatraju se obvezujućima čim se potvrde.


5.3. Račun i osobni prostor

Registracijom se automatski otvara račun (u daljnjem tekstu: „Račun”), omogućava pristupanje osobnom prostoru (u daljnjem tekstu: „Osobni prostor”) kojim se omogućava upravljanje Uslugama na način i uporabom tehničkih sredstava koje inicijativa Make.org smatra najprikladnijima i koji se mogu razvijati tijekom vremena.

Registrirani korisnici mogu pristupati svojem osobnom području u bilo koje vrijeme nakon što se identificiraju pristupnim podatkom i lozinkom.

Registrirani korisnici obvezuju se koristiti Uslugama isključivo u osobe svrhe i neće dopustiti trećoj strani da ih upotrebljava za njih ili u njihovo ime, osim ako oni u potpunosti snose odgovornost za to.

Registrirani korisnici također snose odgovornost za održavanje povjerljivosti vlastitog korisničkog imena i lozinke. Oni se trebaju odmah obratiti inicijativi Make.org ako zamijete da se njihov Račun upotrebljava bez njihovog znanja. U takvim slučajima oni ustupaju inicijativi Make.org pravo poduzimanja odgovarajućih mjera.


5.4. Istinitost ustupljenih podataka i krađa identiteta

Korisnici potvrđuju istinitost i točnost podataka ustupljenih korištenjem Uslugama pri se čemu takvim podatcima ni na koji način ne dovodi u zabludu ili obmanjuje te navedeni podatci nisu netočni ili vjerojatno pogrešni.

Inicijativa Make.org podsjeća na članak 226-4-1- Kaznenog zakona: „Nezakonito prisvajanje identiteta treće strane ili upotrebljavanje jednog ili više podataka bilo koje vrste kako bi potvrdio identitet pri čemu se narušava mir dotičnog pojedinca ili mir drugih ili kako bi se oskvrnula njegova čast ili ponizilo njegovo mišljenje kažnjava se kaznom zatvora u trajanju od jedne godine i novčanom kaznom od 15.000 eura.

Ovo kazneno djelo kažnjava se istim kaznama kada se počini na javnoj društvenoj mreži.”

Bilo kojem se Korisniku, koji sumnja da njegov identitet nezakonito prisvojen ili da je netko pokušao nezakonito prisvojiti njegov identitet, može obustaviti ili zabraniti pristupanje Usluzi pri čemu se ne dovodi u pitanje bilo kakva šteta ili eventualna šteta kojoj se inicijativa Make.org može izložiti.


6.0. OPIS USLUGA

6.1. Prijedlozi Građana

Platformom se Korisnicima omogućava glasovanje o Prijedlozima građana koje su poslali drugi Korisnici.

Svi objavljeni Prijedlozi građana na platformi Make.org imaju jednaku priliku da se provedu u akcije.

Svojim glasom korisnik može doprinijeti prijedlogu da postane Građanska akcija za koju se zauzima inicijativa Make.org.

Inicijativa Make.org zatim ima ulogu posrednika između prijedloga građana i partnera za provedbu akcija. (Pogledati odjeljak 6.8. Partneri za provedbu akcija)


6.2. Oblikovanje Prijedloga građana

Registrirani korisnici mogu slati vlastite Prijedloge građana koji su namijenjeni objavljivanju, komentiranju, analiziranju i raspravljanju, a za koje Korisnici mogu glasovati.


6.3. Oblik i sadržaj Prijedloga građana

Svaki Prijedlog građanina mora počinjati izrazom „Potrebno je” i mora sadržavati najviše 140 znakova. Prijedlog građana mora biti čitljiv i napisan na hrvatskom u obliku razumljivom svima bez upotrebe kratica i nepotrebne uporabe velikih slova.

Prijedlog ne smije sadržavati elemente kojima se krše zakon, moralna načela ili čije su odredbe u suprotnosti s odredbama ovih Općih uvjeta korištenja.


6.4. Moderiranje i objavljivanje Prijedloga građana

Objavljivanje Prijedloga građana korisnika podliježe moderiranju pod uvjetima određenim u ovim OUK. Zahtjev za objavljivanjem Prijedloga građana obrađuju što je prije moguće timovima inicijative Make.org kako bi se poslao odgovor u roku od 48 sati.

Uslugom moderiranja inicijative Make.org pregledava se svaki Prijedlog građanina koji se zaprimi prije njegovog postavljanja na internet. Stoga, Korisnik mora paziti da nepotrebno ne ponavlja slanje Prijedloga građana i da ne šalje isti Prijedlog građana. On ne smije slati veliki broj elektroničkih poruka Uslugama u kojima predlaže ista Rješenja s različitih adresa elektroničke pošte.

Nakon što se Prijedlog građana Korisnika odobri, navedeni se prijedlog objavljuje na Usluzi i obavijest o objavljivanju šalje se njegovom autoru.

Ako se Prijedlog građana Korisnika odbije, elektroničku šalje mu inicijativa Make.org kojom ga obavještava o navedenom odbijanju. Korisnik zatim može slobodno poslati novi Prijedlog građana.

Kada se prijedlog jednom objavi na Usluzi, on se može prikazivati na Uslugama, ali inicijativa Make.org ne jamči učestalost pojavljivanja ili reakcije drugih korisnika.

Inicijativa Make.org obvezuje se da neće proizvoljno mijenjati zakonite sadržaje korisnika koji su u skladu s pravilima moderiranja koja su mu predložena, osim pravopisnih ispravaka.


6.5. Zahtjev Registriranog korisnika za brisanje Prijedloga građana

Ako Registrirani korisnik želi da se njegov objavljeni Prijedlog građana izbriše, on svoje zahtjev šalje elektroničkom poštom inicijativi Make.org na sljedeću adresu: contact@Make.org.

Inicijativa Make.org obrađuje zahtjev Korisnika za brisanjem u razumnom vremenskom roku.


6.6. Glasovanje o Prijedlogu građana

Korisnici mogu glasovati o prijedlozima građana koji se nalaze na Mrežnom mjestu pri čemu ne trebaju stvoriti račun, već samo kliknuti na gumbe „Slažem se”, „Ne slažem se” i „Bez glasa”.


6.7. Korištenje Prijedlozima građana

Navedeni se prijedlozi upotrebljavaju u statističke svrhe. Inicijativa Make.org može se koristiti Prijedlozima građana, prikupljati ih ili ne i izostaviti sve osobne podatke, uključujući kompilacije, sažetke za statističke svrhe, studije ili bilo koju drugu svrhu.

Uporaba za diskusije. Prijedloge građana objavljene na Usluzi može odabirati inicijativa Make.org za analiziranje, komentiranje i/ili raspravljanje tijekom javnih rasprava koje organizira inicijativa Make.org ili njegovi partneri.

Uporaba za izvještaje i studije. Prijedloge građana objavljene na Usluzi, kao i pripadajuće glasove, inicijativa Make.org može odabirati kako bi se obavile analize, izvještaji i studije za statističke i istraživačke svrhe ili stvorili projekti za reforme.

Objavljivanje bijele knjige. Inicijativa Make.org može objavljivati ili objavljivati u koautorstvu nekomercijalne bijele knjige koji sadržavaju, u cijelosti ili djelomično, Prijedloge građana.

Uporaba za stvaranje članka. Prijedloge građana i pripadajuće glasovi može također ponovno uzeti, komentirati i analizirati inicijativa Make.org-a i / ili partnerski novinari kako bi se stvorio sadržaj članaka.

Uporaba u komunikacijske svrhe. Prijedloge građana može upotrebljavati inicijativa Make.org na mrežnom mjestu i prikazivati na oglasnim mjestima kojima upravljaju partneri inicijative Make.org. U tom se slučaju korištenjem Prijedloga građana na navedenom oglasnom mjestu objavljuje anonimni Prijedlog ako je navedeni prijedlog anonimno objavljen ili u podnaslovu sadržava ime, dob i odjel ili ako Korisnik je ustupio navedene podatke.

Ostvarivanje Prijedloga građana. Također se prijedlozi mogu ostvariti izvođenjem konkretne akcije koju provode Korisnici ili partneri za provedbu akcija inicijative Make.org s čime se Korisnik koji je autor Prijedloga, kao i Korisnici koji su glasovali o njemu izričito slažu i razumiju.


6.8. Partneri za provedbu akcija

Inicijativa Make.org okuplja sudionike civilnog društva (poduzeća, udruge, nevladine organizacije) kako bi iskoristili najpodržavanije prijedloge na platformi i ostvarili ih.

U bilo kojem trenutku i bez da sustavnog poticanja inicijative Make.org navedeni se partneri za provedbu akcija mogu izravno uhvatiti u koštac s bilo kojim prijedlogom koji se nalazi u prostoru „Akcije” kako bi ih ostvarili.

Inicijativa Make.org ima ulogu posrednika između prijedloga građana i partnera za provedbu akcija.

Inicijativom se Make.org jamči učinkovitu provedba akcija građana i njihovu medijsku pokrivenost.


7.0. DOKAZ

Korisnik se slaže i izričito prihvaća:

da podaci prikupljeni na mrežnom mjestu i računalnom opremom inicijative Make.org predstavljaju stvarne podatke o radnjama provedenim u okviru ovih Općih uvjeta korištenja;
da navedeni podatci predstavljaju jedini prihvaćeni oblik dokaza između strana.


8.0. OBVEZE KORISNIKA

Ne dovodeći u pitanje ostale obveze predviđene ovim Općim uvjetima korištenja Korisnik se obvezuje poštovati sljedeće obveze:


8.1. Poštovanje zakona i propisa

Korisnik se slaže da prilikom korištenja Uslugama poštuje mjerodavne zakone i propise te ne krši prava trećih osoba ili javni red. On snosi posebnu odgovornost za pravilno obavljanje svih formalnosti, posebice administrativne, porezne i/ili socijalne obveze i plaćanja doprinosa, poreza ili nameta bilo koje vrste kojima podliježe, ako ih ima, a koji se odnose na njegovo korištenje Uslugama. Inicijativa Make.org ne snosi nikakvu odgovornost za navedeno.


8.2. Korištenje Mrežnim mjestom i Uslugama

Korisnik potvrđuje da je na mrežnom mjestu pročitao posebice tehničke karakteristike i ograničenja kojima podliježu sve Usluge. Isključivo on snosi odgovornost za vlastito korištenje Uslugama.

Korisnik je upoznat i prihvaća da se pružanjem Usluga zahtijeva povezanost na internet i da kvaliteta Usluga izravno ovisi o navedenoj vezi za koju samostalno snosi odgovornost.

Korisnik se obvezuje da neće objavljivati prijedloge marketinškog karaktera ili promovirati profitne usluge. Korisnik se obvezuje da neće objavljivati prijedloge nisu ozbiljni ili kojima se obrađuje dotična tema. Korisnik se obvezuje isključivo koristiti se Uslugama u osobne svrhe. Stoga mu je zabranjeno dodjeljivati, ustupati ili prenositi sva ili dio svojih prava ili obveza bilo kojoj trećoj strani na bilo koji način u skladu s ovim Općim uvjetima korištenja.

Korisnik se obvezuje da neće objavljivati prijedloge kojima se promoviraju ili ponižavaju stranke, organizacije ili javne osobe.

Korisnik također snosi odgovornost za odnose koje može uspostaviti s drugim Korisnicima i informacije koje ih priopći u okviru pružanja Usluga. On se treba voditi vlastitom razboritošću i razlučivanjem u tim odnosima i komunikacijama. Osim toga, Korisnik se obvezuje da u svojoj komunikaciji s drugim Korisnicima poštovati uobičajena pravila pristojnosti i ljubaznosti.

Korisnik se obvezuje da neće davati nikakve komentare niti prijedloge suprotne zakonu i moralnim načelima kao ni one koje ne obuhvaća ovaj neiscrpni popis:

prijedloge kojima se poziva na rasnu mržnju te rasističke, antisemitske, homofobne i ksenofobne prijedloge itd.;
prijedloge s nasilnim, pornografskim i pedofilskim sadržajem, itd.;
uvredljive, omalovažavajuće, klevetničke ili uvredljive prijedloge koji se odnose na osobna prava trećih osoba;
prijedloge kojima se niječu zločini protiv čovječnosti, genocidi i isprike za zločine;
prijedloge kojima se potiče na počinjenje djela kažnjivih po zakonu, kao što su poticanje na počinjenje nasilnih djela, terorističkih činova, prodaju opojnih sredstava, itd.;
prijedloge kojima se krše privatnost ili prava intelektualnog vlasništva trećih osoba,
prijedloge kojima se krši pretpostavka nevinosti ili tajnost istražnog postupka, itd.;
prijedloge kojima se krši ljudsko dostojanstvo;
prijedloge koji se mogu smatrati zlouporabom slobode izražavanja.


8.3. Odnos s inicijativom Make.org

Korisnik se obvezuje pružiti inicijativi Make.org sve podatke potrebne za pravilno pružanje Usluga. Općenito, Korisnik se obvezuje aktivno surađivati s inicijativom Make.org u svrhu njihovog pružanja ovih Općih uvjeta korištenja.

Korisnik se obvezuje u cijelosti da se njegovi prijedlozi reproduciraju u skladu s pravilima indeksiranja, oblikovanja i isticanja inicijative Make.org-a kao uređivača Usluge.


9.0. JAMSTVA KORISNIKA

9.1. Sadržaji

Korisnik snosi isključivu odgovornost za sadržaj bilo koje vrste (urednički, grafički, audiovizualni ili drugi, uključujući naziv i/ili sliku koju je Korisnik možda odabrao za identifikaciju na mrežno mjestu) koji se distribuira u okviru Usluga (u daljnjem tekstu „Sadržaj”).

On jamči inicijativi Make.org da ima sva prava i dopuštenja potrebna za distribuiranje navedenih Sadržaja.

On se obvezuje se da su navedeni Sadržaji zakoniti, da se njima ne krši javni red, moralna načela ili prava trećih strana kao ni zakonske ili regulatorne odredbe i općenito te ni na koji način ne uključuju nikakvu građansku ili kaznenu odgovornost inicijative Make.org.

Korisniku je zabranjeno distribuirati sljedeće sadržaje kao i one koje ne obuhvaća ovaj neiscrpni popis:

pornografske, bludne, nepristojne, uvredljive ili neprikladne Sadržaje za obiteljsku publiku te klevetničke, uvredljive, nasilne, rasističke, ksenofobične ili revizionističke Sadržaje,
Sadržaje koji su krivotvoreni,
Sadržaje koji su uvredljivi za treće strane,
lažne, obmanjujuće Sadržaje ili Sadržaje kojima se predlažu ili promiču nezakonite, prijevarne ili obmanjujuće radnje,
Sadržaje štetne za računalne sustave trećih strana (kao što su virusi, crvi, trojanski konji, itd.),
i općenito Sadržaje kojima se mogu narušiti prava trećih strana ili štetiti trećim stranama na bilo koji način i u bilo kojem obliku.


9.2. Ograničenja korištenja Usluga

Korisnik prihvaća da mu se Usluge pružaju dodatno, ali ne kao zamjensko rješenje za sredstva kojima se već koristi drugdje za postizanje istog cilja te da se navedeno rješenje ne može zamijeniti drugim sredstvima.

Korisnik mora poduzeti potrebne mjere kako bi vlastitim sredstvima sačuvao podatke u svojem Osobnom prostoru koje smatra potrebnima.

Korisnik je upoznat i prihvaća da se pružanjem Usluga zahtijeva povezanost na internet i da kvaliteta Usluga izravno ovisi o navedenoj vezi za koju samostalno snosi odgovornost.


9.3. Potraživanja i nadoknađivanje štete

Korisnik jamči zaštititi inicijativu Make.org od bilo kakvih pritužbi, tužbi, radnji i tvrdnji kojima se inicijativa Make.org može izložiti uslijed Korisnikova kršenja bilo koje od njegovih obveza ili jamstava prema ovim Općim uvjetima korištenja.

On se obvezuje obeštetiti inicijativu Make.org-a za bilo koji gubitak koji može pretrpjeti i platiti joj sve troškove, naknade i/ili kazne kojima se može izložiti.


10.0. ZABRANJENO PONAŠANJE

Strogo je zabranjeno koristiti se Uslugama u sljedeće svrhe:

obavljanje nezakonitih i lažnih radnji ili radnji kojima se krše autorska prava ili prava trećih strana,
kršenje javnog reda ili kršenja mjerodavnih zakona i propisa,
nezakonito pristupanje računalnom sustavu treće strane ili bilo koja aktivnost kojom se može naškoditi, kontrolirati, ometati ili presresti u cijelosti ili djelomično računalni sustav treće strane pri čemu se krši njegov integritet ili sigurnost,
slanje neželjenih elektroničkih poruka i/ili komercijalno istraživanje ili predlaganje,
izvođenje manipulacija namijenjenih poboljšanju referenciranja mrežnog mjesta treće strane,
pružanje pomoći ili poticanje, u bilo kojem obliku ili na način, na izvođenje jedne ili više prethodno opisanih radnji i aktivnosti,
i općenito, izvođenje bilo koje radnje kojom se korištenje Uslugama preusmjerava u svrhe za koje one nisu izvorno namijenjene.
Korisnicima je strogo zabranjeno kopiranje i/ili nezakonito mijenjanje koncepta, tehnologija ili bilo kojeg drugog elementa mrežnog mjesta Make.org za vlastite ili treće strane.

Također se strogo zabranjuje: (i) bilo kakvo ponašanje kojim se može prekinuti, obustaviti, usporiti ili spriječiti neprekidno pružanje Usluga, (ii) bilo kakva neovlaštena pristupanja ili pokušaji neovlaštenih pristupanja sustavima platforme Make.org, (iii) svaka zlouporaba resursa sustava mrežnog mjesta, (iv) sve radnje čijim bi se izvođenjem mogla izložiti infrastruktura dotičnog sustava nerazmjernom opterećenju, (v) bilo kakva kršenja mjera sigurnosti i autentičnosti, (vi) bilo koje radnje kojima bi se mogla prekršiti financijska, komercijalna ili moralna prava inicijative Make.org ili korisnika njezinog mrežnog mjesta te općenito (vii) bilo kakvo kršenje ovih Općih uvjeta korištenja.

Strogo je zabranjeno unovčavati, prodavati ili ustupati u cijelosti ili djelomično pristup Uslugama ili mrežnom mjestu, kao i informacije koje se na njemu čuvanju i/ili dijele.


11.0. OGRANIČENJA JAMSTVA PLATFORME MAKE.ORG

11.1. Kvaliteta usluge

Inicijativa Make.org ne može jamčiti neprekidno pružanje Usluge. Inicijativa Make.org obvezuje se pružati Uslugu marljivo i u skladu s pravilima pri čemu se napominje da je riječ samo o obvezi pružanja sredstava s kojom se Korisnici slažu i izričito je prihvaćaju.


Inicijativa Make.org obvezuje se provoditi redovite provjere kako bi se provjerilo funkcioniranje i dostupnost mrežnog mjesta. U tu svrhu inicijativa Make.org zadržava pravo privremenog prekidanja pristupa mrežnom mjestu zbog održavanja. Osim toga, inicijativa Make.org ne može se smatrati odgovornom za privremene poteškoće ili nemogućnost pristupanja mrežnom mjestu zbog vanjskih okolnosti, više sile ili smetnju unutar telekomunikacijskih mreža.

Inicijativa Make.org ne jamči Korisnicima (i) da se Usluge, podložne stalnim istraživanjima radi poboljšanja izvedbe i napretka, pružaju u cijelosti bez grešaka, manjkavosti ili nedostataka, (ii) da se Uslugama, budući da su uobičajene i predlažu se isključivo određenom Korisniku prema njegovim osobnim ograničenjima, posebno udovoljava njegovim potrebama i očekivanjima.


11.2 Sadržaji

Iako Usluge podliježu moderiranju, inicijativa se Make.org ne može smatrati odgovornom za Sadržaj čiji su autori treće strane ili bilo koji mogući zahtjev koji se prvenstveno upućuje autoru dotičnog Sadržaja.

Sadržaj štetan za treću stranu može biti predmetom obavijesti koja se šalje inicijativi Make.org na način predviđen člankom 6. stavkom 5. Zakona br. 2004-575 od 21. lipnja 2004. o povjerenju u digitalno gospodarstvo. Inicijativa Make.org zadržava pravo poduzimanja mjera opisanih u članku 12.


11.3. Gubitak informacija

Budući da se Usluga pruža besplatno, inicijativa Make.org ne snosi nikakvu odgovornost zbog mogućeg gubitka informacija dostupnih u Osobnom prostoru Korisnika koji mora prethodno spremiti njihovu kopiju i ne može zahtijevati nikakvu naknadu zbog navedenog gubitka.


11.4. Štete

U svakom slučaju odgovornost snosi inicijativa Make.org pod ovim Općim uvjetima korištenja izričito se ograničava na dokazane izravne štete koje je pretrpio Korisnik.


12.0. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO


12.1. Vlasništvo inicijative Make.org

Inicijativa Make.org ne polaže pravo na vlasništvo nad podatcima i sadržajem koje pružaju Korisnici.

Sustavi, softver, strukture, infrastrukture, baze podataka i sadržaji svih vrsta (tekstovi, slike, slike, glazba, logotipi, robne marke, baze podataka, itd.) kojima upravlja inicijativa Make.org na mrežnom mjestu zaštićeni su svim mjerodavnim pravima intelektualnog vlasništva ili mjerodavnim pravima proizvođača baze podataka.

Bilo kakvo reprodukcije, prikazivanje, objavljivanje, prenošenje ili, općenito, svako neovlašteno cjelovito ili djelomično korištenje Uslugom i podatcima koje sadržava bez izričitog ovlaštenja inicijative Make.org odgovornost je Korisnika.

Bilo kakvo rastavljanje, dekompiliranje, dešifriranje, izdvajanje, ponovna uporaba, kopije i općenito, sve reprodukcije, predstavljanja, distribucije i korištenja bilo kojeg od ovih elemenata, u cijelosti ili djelomično, bez odobrenja inicijative Make.org strogo je zabranjeno i može biti predmetom kaznenog progona.


12.2. Vlasništvo nad Prijedlozima građana

Prijedlozi građana vlasništvo su njihovih autora koji ustupaju inicijativi Make.org neisključivu, prenosivu i besplatnu licencu za korištenje prijedloga u Francuskoj i cijelom svijetu za bilo koju internetsku upotrebu i bilo koji način distribuiranja tijekom razdoblja valjanosti ovih OUK-ova te sve uporabe koje se predviđaju istima.


13.0. POVEZNICE I MJESTA TREĆIH STRANA

Ni u kojem se slučaju inicijativa Make.org ne smatra odgovornom za tehničku dostupnost mrežnog mjesta ili mobilnih aplikacija kojima upravljaju treće strane (uključujući potencijalne partnere), a kojima Korisnik može pristupiti korištenjem mrežnog mjesta.

Inicijativa Make.org ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaje, oglašavanja, proizvode i/ili usluge dostupne na navedenim mrežnim mjestima trećih strana i mobilnim aplikacijama za koje se napominje da podliježu pripadajućim uvjetima uporabe.

Inicijativa Make.org također ne snosi odgovornost za transakcije između Korisnika i bilo kojeg oglašivača, profesionalca ili trgovca (uključujući sve potencijalne partnere) na koje se Korisnik može usmjeriti korištenjem mrežnog mjesta te ni na koji način ne može predstavljati stranu u eventualnim sporovima s tim trećim stranama, osobito kada je riječ o isporuci proizvoda i/ili pružanju usluga, jamstava, izjava i drugim obvezama kojima podliježu te treće strane.


14.0. SANKCIJE I PRESTANAK

U slučaju kršenja bilo koje odredbe ovih općih uvjeta ili općenito kršenja zakona i propisa koje je postavio na snagu Korisnik, inicijativa Make.org zadržava pravo poduzimanja svih odgovarajućih mjera, uključujući:

obustavljanje ili prekidanje pristupanja Uslugama Korisnika osobi koja počini kršenje ili prekršaj ili je u njemu sudjelovala,
brisanje bilo kojeg sadržaja objavljenog na mrežno mjestu,
objavljivanje na mrežnom mjestu bilo koje informativnu poruku koju inicijativa Make.org smatra korisnom,
obavještavanje svih nadležnih tijela,
pokretanje bilo koje pravne radnje.
Općenito, u slučaju ako Korisnik prekrši svoje obveze propisane ovim uvjetima uporabe i/ili ako krši bilo koji primjenjivi zakon ili propis, inicijativa Make.org može opozvati primjenjivost ovih Općih uvjeta korištenja na dotičnog korisnika bez prethodne obavijesti ili formalnosti.

Opozivanjem primjenjivosti ovih Općih uvjeta korištenja prekida se pristupanje Uslugama za dotičnog Korisnika te se njegovi podatci i sadržaj brišu. Korisnik se obavještava o navedenom opozivanju elektroničkom poštom na adresu koju je upisao prilikom registracije. Opozivanje se obavlja ne dovodeći u pitanje štete i naknade koje može zahtijevati inicijativa Make.org zbog gubitaka koji su eventualno nastali zbog propusta Korisnika. Inicijativa Make.org može naknadno odbiti Korisniku stvaranje novog računa na Usluzi.

Budući da su usluge besplatne, inicijativa Make.org može izbrisati u bilo koje vrijeme i bez najave, iz bilo kojeg razloga, privremeno ili trajno, objavljen Prijedlog građana.

Također, budući da su usluge besplatne, inicijativa Make.org može izmijeniti ili izbrisati djelomično ili u cijelosti te u bilo koje vrijeme i bez najave, iz bilo kojeg razloga, privremeno ili trajno, Usluge.

Nikakvim se opozivanjem, prekidanjem, mijenjanjem ili brisanjem Usluga Korisnik ne ostvaruje nikakvo pravo na naknadu štete.


15.0. TRAJANJE PRUŽANJA USLUGA, PONIŠTAVANJE REGISTRACIJE

Pretplata na Usluge zasniva se na neodređeno vrijeme.

Registrirani korisnik može poništiti pretplatu na Usluge u bilo kojem trenutku slanjem pripadajućeg zahtjeva inicijativi Make.org elektroničkom poštom contact@make.org

Poništavanje se registracije odmah primjenjuje. Poništavanjem se automatski briše Račun registriranog Korisnika kao i njegovi Prijedlozi.


16.0. IZMJENE

Inicijativa Make.org zadržava u bilo kojem trenutku izmijeniti ove opće uvjete korištenja.

Korisnik se obavještava o navedenim izmjenama svim korisnim sredstvima.

Korisnici, koji ne prihvate izmijenjene opće uvjete korištenja, moraju poništiti svoju registraciju za Usluge u skladu s načinima koji se propisuju ovim OUK-a.

Smatra se da je bilo koji Korisnik, koji se koristi Uslugama nakon stupanja na snagu izmijenjenih općih uvjeta korištenja, prihvatio navedene izmjene.


17.0. INTEGRITET

Ako se jedna ili više odredbi ovih općih uvjeta korištenja ponište zakonom ili propisom ili se proglase takvima konačnom odlukom nadležnog suda, on se smatraju nevažećima. Ostale odredbe ovih općih uvjeta korištenja nastavljaju se primjenjivati u valjanosti i opsegu, u onoj mjeri u kojoj je to moguće, te se Strane obvezuju, po potrebi, postići dogovor o poništenoj klauzuli važećom klauzulom koja je što sličnija onoj koja je poništena i koja se namjerava zamijeniti.


18.0. NEODRICANJE

Ako se jedna od Strana ni u kojem trenutku ne koristi jednom od odredbi ovih općih uvjeta korištenja, navedeno se postupanje ne može tumačiti ili smatrati odricanjem od njezinih prava zajamčenih ovim općim uvjetima korištenja te se njime ne utječe na valjanost općih uvjeta korištenja u cijelosti ili djelomično kao i na prava dotične Strane da postupi u skladu s tim.

Ne smatra se da se nijedna Strana odriče bilo kakvih prava stečenih na temelju ugovora, osim ako se od njih odustane u pisanom i potpisanom obliku.


19.0. VIŠA SILA

Bilo koji nepredvidivi, neizbježni i vanjski događaj koje se izlože Strane, kao što su (ali nije ograničeno na) ratna ili teroristička djela, kriminalna djela, neredi, prirodne ili industrijske katastrofe, eksplozije, zakonski zahtjevi te druge zakonske ili regulatorne odredbe kojima se ograničava djelovanje inicijative Make.org, prekidanje elektroničkih komunikacijskih mreža, izvan su kontrole inicijative Make.org-a i moraju se smatrati slučajem više sile. U slučaju više sile inicijativa Make.org možda mora obustaviti pružanje Usluge. Valjanost se ugovora zatim obustavlja i njegova se primjena može nastaviti nakon prestanka više sile za ostatak ugovornog razdoblja. Navedena se valjanost može također i u potpunosti obustaviti.


20.0. JEZIK

Ako se ovi uvjeti korištenja prevedu na jedan ili više jezika, jezik je tumačenja francuski jezik u slučaju proturječnosti ili spora oko značenja pojma ili odredbe.


21.0. MJERODAVNI ZAKON I NADLEŽNOST

Ovi opći uvjeti korištenja uređuju se francuskim zakonom.

U slučaju bilo kakvog spora koji se odnosi na valjanosti, tumačenje i/ili primjenjivanje ovih općih uvjeta korištenja, stranke se slažu da pariški sudovi imaju isključivu nadležnost za njihovo prosuđivanje, osim u slučaju suprotnih pravila postupka.


22.0. POČETAK PRIMJENE

Ovi opći uvjeti korištenja počinju se primjenjivati 31. listopada 2017. godine.