„MAKE.ORG“ naudojimo sąlygos

– paskutinė redakcija: 2017 m. spalio 30 d.

„Make.org“ yra nuo jokios partijos nepriklausanti organizacija, kuri valdo internetinį tinklapį ir teikia visuomenei atviras paslaugas.

Todėl ji sudaro galimybę Vartotojams teikti Pasiūlymus tinklapyje. Kiti Vartotojai, kurie to pageidauja, gali komentuoti arba balsuoti už šiuos Pasiūlymus, kad juos palaikytų. Tikslas – išsiaiškinti visuomenės nuomonę dėl visuomenei svarbių klausimų, ypač ekonomikos, socialinėje, pilietiškumo ir piliečių srityse. Šia nuomone galės remtis „Make.org“ partneriai, kad padėtų ją konkretizuoti ir įgyvendinti.


1. PASLAUGOS TIKSLAS

Šiose bendrosiose sąlygose siekiama apibrėžti „Make.org“ siūlomų paslaugų (toliau – „Paslaugos“) naudojimo būdus ir sąlygas bei nustatyti su tuo susijusias šalių teises bei pareigas.

Su šiomis bendrosiomis sąlygomis galima susipažinti ir jas atsispausdinti bet kuriuo metu, spustelėjus tiesioginę nuorodą svetainės pradžios puslapio apačioje.

Reikalui esant, šios bendrosios sąlygos gali būti papildytos specialiomis sąlygomis, taikomomis kai kurioms Paslaugoms arba kai kuriems specialiems vartotojams. Prieštaravimo atveju specialiosios sąlygos yra viršesnės už šias bendrąsias sąlygas.

2. SVETAINĖS IR PASLAUGŲ VALDYTOJAS
Svetainę ir paslaugas (arba kartu – „Paslaugas“) valdo bendrovė „Make.org“, kurios teisinė forma – Société par Actions Simplifiée, kapitalas – 1000 eurų, buveinė – 4 rue René Villermé, 75011, PARYŽIUS, įregistruota PARYŽIAUS Verslo ir įmonių registre – Nr. 820 016 095 (toliau – „Make.org“).


3. NAUDOJIMASIS SVETAINE IR PASLAUGOMIS

Naudojimasis Svetaine ir Paslaugomis yra nemokamas.

Jis yra atviras, išskyrus svetainėje nurodytus apribojimus:

bet kuriam fiziniam asmeniui, turinčiam visišką teisinį veiksnumą vykdyti šiose bendrosiose sąlygose nustatytas sąlygas. Fizinis asmuo, kuris neturi visiško teisinio veiksnumo, gali naudotis šia Svetaine ir Paslaugomis tik gavęs savo teisėto atstovo sutikimą.
bet kuriam savo teisinių atstovų leidimą turinčiam ir jų prižiūrimam nepilnamečiui,
bet kuriam juridiniam asmeniui, veikiančiam per fizinį asmenį, turintį teisę sudaryti sutartis juridinio asmens vardu ir sąskaita.


4. SUTIKIMAS SU BENDROSIOMIS SĄLYGOMIS

Šios Bendrosios naudojimo sąlygos (toliau – „BNS“) nustato sąlygas, kuriomis Vartotojas gali gauti ir naudotis Paslaugomis. Jos yra sutartis tarp „Make.org“ ir Paslaugų Vartotojo. Jos panaikina ir pakeičia visas ankstesnes nuostatas ir sudaro šalių teisių ir pareigų visumą. BNS yra perduotos kiekvienam su jomis susipažįstančiam Vartotojui.

Naudojimasis Paslauga reiškia visišką ir besąlygišką sutikimą su šiomis BNS. Nesutikimas reiškia ir atsisakymą naudotis Paslauga.

Naudojimasis Paslauga reiškia ir visišką bei besąlygišką sutikimą su „Make.org“ Duomenų naudojimo politika, kuri yra neatsiejama šių BNS dalis ir yra pateikta čia.

„Make.org“ gali keisti šias BNS bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo. Bet koks pakeitimas įsigalioja iš karto, Svetainėje paskelbus naują BNS versiją. Todėl Vartotojo prašome reguliariai susipažinti su Svetainėje pateikta naujausia BNS versija. Priešingu atveju bus laikoma, kad Vartotojas besąlygiškai sutinka su nauja Bendrųjų naudojimo sąlygų versija.


5.0 NAUDOJIMASIS SVETAINE

5.1 Svetainės prieiga

Svetainė yra laisvai prieinama visuomenei ir visi Vartotojai gali joje naršyti bei balsuoti dėl Pasiūlymų.


5.2 Registruoti Vartotojai

Svetainėje gali balsuoti visi Vartotojai, tačiau teikti piliečių Pasiūlymus gali tik registruoti Vartotojai. Todėl norintys užsiregistruoti gali tai padaryti užpildydami svetainėje tam skirtą formą. Jie privalo pateikti visus pažymėtus privalomus duomenis. Nepilnai atlikta registracija nebus patvirtinta.

Svetainėje užsiregistravę Vartotojai specialiai apibrėžiami kaip „Registruoti Vartotojai“.

Registruoti Vartotojai garantuoja, kad visa registracijos formoje pateikta informacija yra tiksli, atnaujinta, sąžininga ir niekaip neklaidinanti.

Jie įsipareigoja atnaujinti šią informaciją savo Asmeninėje Paskyroje, parašę „Make.org“ el. laišką šiuo adresu: contact@Make.org.

Registruotas Vartotojas yra informuotas ir sutinka, kad informacija, pateikta siekiant sukurti ar atnaujinti jo Paskyrą, pripažįstama kaip jo identifikavimo įrodymas. Vartotojo pateikta informacija jį įpareigoja nuo informacijos pateikimo momento.


5.3 Paskyra ir Asmeninė erdvė

Užsiregistravus, automatiškai sukuriama paskyra (toliau – „Paskyra“), kurioje yra asmeninės erdvės prieiga (toliau – Asmeninė erdvė“), kurioje galima valdyti naudojimąsi Paslaugomis tokia forma ir tokiomis priemonėmis, kurias „Make.org“ vertina kaip tinkamas ir kurios gali kisti laikui bėgant.

Registruoti Vartotojai, pateikę savo prisijungimo identifikavimo duomenis bei slaptažodį, gali bet kada naudotis savo Asmenine erdve.

Registruoti Vartotojai įsipareigoja naudotis Paslaugomis tik asmeniniais tikslais ir neleisti jokiam trečiajam asmeniui jomis naudotis vietoje savęs ar Registruoto Vartotojo sąskaita, nebent toks Registruotas Vartotojas prisiima visišką su tokiu naudojimu susijusią atsakomybę.

Registruoti Vartotojai taip pat atsakingi už savo identifikavimo duomenų ir slaptažodžio konfidencialumą. Pastebėję, kad jų Paskyra naudojasi kažkas kitas, Registruoti Vartotojai privalo nedelsdami susisiekti su „Make.org“. Jie sutinka, kad tokiais atvejais „Make.org“ turi teisę imtis visų tinkamų priemonių.


5.4 Pateiktos informacijos tikrumas ir tapatybės vagystė

Vartotojai patvirtina naudojantis Paslaugomis pateiktos informacijos tikrumą ir tikslumą, ir jokiais atvejais negali pateikti klaidinančios, melagingos, neteisingos ar galinčios suklaidinti informacijos.

„Make.org“ primena, kad pagal Baudžiamojo kodekso 226-4-1 str.: „Tapatybės vagystė arba pasinaudojimas vienu ar keliais bet kokio pobūdžio duomenimis, pagal kuriuos trečiąjį asmenį galima identifikuoti siekiant sutrikdyti jo ar kito asmens ramybę, arba padaryti žalą jo garbei ar orumui, baudžiama vienerių metų laisvės atėmimo bausme ir 15 000 eurų bauda.

Tokios pat bausmės taikomos įvykdžius šį nusikaltimą internetiniame viešame ryšių tinkle.“

Bet kuriam Vartotojui, įtartam tapatybės pasisavinimu ar bandymu pasisavinti tapatybę, gali būti sustabdyta galimybė naudotis Paslauga, neatlyginant jokios galimos žalos ir nuostolių, kurias gali padaryti „Make.org“.


6.0 PASLAUGŲ APRAŠYMAS

6.1 Piliečių pasiūlymai

Platformoje Vartotojams siūloma balsuoti dėl Piliečių pasiūlymų, kuriuos pateikė kiti Vartotojai.

Visi „Make.org“ pateikti Piliečių pasiūlymai turi vienodas galimybes tapti veiksmais.

Balsuodamas vartotojas gali sudaryti galimybę pasiūlymui tapti Piliečių veiksmu, dėl kurio įsipareigojimus prisiimtų „Make.org“.

„Make.org“ po to atliks tarpininko vaidmenį tarp piliečių pasiūlymų ir veiksmo partnerių. (Žr. 6.8 Veiksmo partneriai)


6.2 Piliečių pasiūlymo formulavimas

Registruoti Vartotojai gali pateikti savo Piliečių pasiūlymus, kurie bus publikuojami, komentuojami, analizuojami, dėl kurių bus ginčijamasi ir dėl kurių balsuos Vartotojai.


6.3 Piliečių pasiūlymų forma ir turinys

Kiekvienas Piliečio pasiūlymas privalo prasidėti žodžiais „Būtina“, o jo apimtis negali viršyti 140 simbolių. Piliečio pasiūlymas turi būti įskaitomas ir parašytas lietuvių kalba tokia forma, kurią galėtų suprasti visi, be kalbos trumpinių ir nepiktnaudžiaujant didžiosiomis raidėmis.

Pasiūlyme negali būti elementų, kurie prieštarautų įstatymui, moralei arba kurie pažeistų šių Bendrųjų Naudojimo Sąlygų nuostatas.


6.4 Piliečio pasiūlymo moderavimas ir publikavimas

Vartotojo Piliečio pasiūlymo publikavimas bus moderuojamas laikantis šiose BNS nustatytų sąlygų. Piliečio pasiūlymo publikavimo prašymas bus įvertintas kaip įmanoma greičiau, atsižvelgiant į „Make.org“ komandos galimybes, turint tikslą atsakyti ne vėliau kaip per 48 valandas.

„Make.org“ moderavimo skyrius išnagrinėja kiekvieną gautą Piliečio pasiūlymą prieš jo publikavimą. Todėl Vartotojas neturėtų bereikalingai pakartotinai siųsti Piliečio pasiūlymo ir neteikti tokio paties Piliečio pasiūlymo. Jis taip pat neturėtų teršti Paslaugų, siūlydamas tuos pačius Sprendimus iš skirtingų elektroninio pašto adresų.

Patvirtinus Vartotojo Piliečio pasiūlymą, jis bus paskelbtas Paslaugoje, o jo autoriui bus nusiųstas pranešimas apie publikavimą.

Jei Vartotojo Piliečio pasiūlymas bus atmestas, „Make.org“ jam išsiųs elektroninį laišką, kuriame pranešama apie tokį atmetimą. Tokiu atveju Vartotojas galės laisvai teikti naują Piliečio pasiūlymą.

Piliečio pasiūlymą paskelbus Paslaugoje, jis galės būti rodomas Paslaugose, tačiau „Make.org“ negarantuoja nei jo rodymo dažnumo, nei jo auditorijos.

„Make.org“ įsipareigoja vienašališkai nekeisti teisėto ir jos moderavimo taisykles atitinkančio jai pateikto turinio, išskyrus galimą gramatinių klaidų taisymą.


6.5 Prašymas ištrinti Registruoto Vartotojo pateiktą Piliečio pasiūlymą

Tuo atveju, jei Registruotas Vartotojas pageidauja, kad jo paskelbtas Piliečio pasiūlymas būtų ištrintas, jis privalo atsiųsti prašymą el. paštu „Make.org“ šiuo adresu: contact@Make.org.

Vartotojo ištrynimo prašymą „Make.org“ išnagrinės per protingą terminą.


6.6 Balsavimas dėl Piliečio pasiūlymo

Visi Vartotojai gali pareikšti savo nuomonę balsavimu dėl Svetainėje paskelbtų piliečių pasiūlymų, nesusikurdami paskyros, spausdami mygtukus „Sutinku“, „Nesutinku“ arba „Susilaikau“.


6.7 Piliečių pasiūlymų naudojimas

Naudojimas statistikos tikslais. „Make.org“ turi teisę naudoti Piliečių pasiūlymus, sugrupuotus ar nesugrupuotus ir atskirtus nuo bet kokių asmens duomenų, įskaitant rinkinius, santraukas statistiniais tikslais, tyrimus ar bet kokius kitus tikslus.

Naudojimas diskusijoms. Paslaugoje paskelbtus Piliečių pasiūlymus „Make.org“ gali pasirinkti analizei, komentarams ir (ar) viešoms „Make.org“ ar jos partnerių organizuotoms diskusijoms.

Naudojimas ataskaitoms ir tyrimams. Paslaugoje paskelbtus Piliečių pasiūlymus bei su jais susijusius balsus „Make.org“ gali pasirinkti ir juos naudoti analizėms, ataskaitoms ir tyrimams statistikos ir tyrimų tikslais arba kuriant reformų projektus.

Baltųjų knygų publikavimas. „Make.org“ galės leisti pati arba leisti kartu su kitais leidėjais nekomercines baltąsias knygas, kuriose būtų dalinai arba pilnai skelbiami Piliečių pasiūlymai.

Naudojimas leidyboje. „Make.org“ ir (ar) partneriai žurnalistai gali, be kita ko, skelbti, komentuoti ir analizuoti Piliečių pasiūlymus ir su jais susijusius balsus, kurdami leidybinius produktus.

Naudojimas komunikacijos tikslais. Be to „Make.org“ gali naudoti Piliečių pasiūlymus Svetainėje, ir jie gali būti skelbiami „Make.org“ partnerių naudojamose reklaminėse skiltyse. Tokiu atveju, jei Piliečio pasiūlymas yra naudojamas minėtose reklaminėse skiltyse, jis publikuojamas anonimiškai, jei jis buvo paskelbtas anonimiškai, arba nurodomas vardas, amžius ir departamentas, jei Vartotojas pateikė minėtą informaciją.

Piliečių pasiūlymų įgyvendinimas Galiausiai, pasiūlymai galės tapti konkrečiais pokyčius lemiančiais tiesioginiais Vartotojų arba „Make.org“ partnerių veiksmais, ir tai Pasiūlymą pateikęs Vartotojas bei už pasiūlymą balsavę Vartotojai aiškiai supranta ir su tuo sutinka.


6.8 Veiksmo partneriai

„Make.org“ suburs pilietinės visuomenės veikėjus (įmones, asociacijas, NVO), kad šie pasinaudotų platformoje didžiausio palaikymo sulaukusiais pasiūlymais ir juos įgyvendintų.

Bet kuriuo metu ir be „Make.org“ organizuoto siūlymo šie veiksmo partneriai galės tiesiogiai savarankiškai imtis bet kurio „Veiksmų skiltyje“ pateikto pasiūlymo ir jį įgyvendinti.

„Make.org“ atlieka tarpininko vaidmenį tarp piliečių pasiūlymų ir veiksmo partnerių.

Po to „Make.org“ stebi realų piliečių veiksmų įgyvendinimą ir informacijos apie juos sklaidą.


7.0 ĮRODYMAI

Vartotojas pripažįsta ir aiškiai sutinka:

kad svetainėje ir „Make.org“ kompiuterinėje įrangoje surinkti duomenys įrodo veiklos, kuriai taikomos šios BNS, tikrumą;
kad šie duomenys yra vienintelis šalims priimtinas įrodymo būdas.


8.0 VARTOTOJO PAREIGOS

Nepažeisdamas kitų šiose BNS nustatytų įsipareigojimų, Vartotojas įsipareigoja laikytis šių įsipareigojimų:


8.1 Įstatymų ir kitų teisės aktų laikymasis

Vartotojas, naudodamasis Paslaugomis, įsipareigoja laikytis galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, ir nepažeisti trečiųjų šalių teisių ir viešosios tvarkos. Tik jis yra atsakingas už tinkamą visų su naudojimusi Paslaugomis susijusių administracinių, mokestinių ir (arba) socialinių bei kitų formalumų laikymąsi, ir visų jo mokamų įmokų, mokesčių ar rinkliavų sumokėjimą, jei tokių yra. Minėtu pagrindu „Make.org“ atsakomybė negali kilti jokiais atvejais.


8.2 Svetainės ir Paslaugų naudojimas

Vartotojas patvirtina, kad Svetainėje susipažino su visų Paslaugų parametrais ir apribojimais, įskaitant techninius. Tik jis atsako už savo naudojimąsi Paslaugomis.

Vartotojas yra informuotas ir sutinka, kad Paslaugų įgyvendinimui būtina, kad Vartotojas būtų prisijungęs prie interneto ir kad nuo šio ryšio, už kurį atsakingas tik jis pats, tiesiogiai priklauso Paslaugų kokybė.

Vartotojas įsipareigoja neskelbti pasiūlymų, kurie yra reklaminio pobūdžio arba kuriuose siūlomos paslaugos, kuriomis siekiama pelno. Vartotojas įsipareigoja neskelbti nerimtų ar su tema nesusijusių pasiūlymų. Vartotojas įsipareigoja naudotis Paslaugomis išimtinai asmeniškai. Todėl jis įsipareigoja jokiu būdu neperleisti, nesuteikti ir neperduoti tretiesiems asmenims visų ar dalies teisių ar pareigų, kylančių iš šių BNS.

Vartotojas įsipareigoja neskelbti pasiūlymų, kuriais reklamuojamos ar juodinamos politinės partijos, organizacijos ar visuomenės veikėjai.

Taip pat tik Vartotojas atsako už ryšius, kuriuos jis galės užmegzti su kitais Vartotojais ir už informaciją, kurią jis jiems perduos naudodamasis Paslaugomis. Vartotojas privalo laikytis apdairumo ir tinkamai vertinti šiuos ryšius bei komunikaciją. Be to, bendraudamas su kitais Vartotojais, Vartotojas įsipareigoja laikytis įprastų mandagumo taisyklių.

Vartotojas įsipareigoja nevartoti jokių įstatymams ir moralei prieštaraujančių teiginių ar pasiūlymų, įskaitant, bet neapsiribojant:

teiginių, skatinančių rasinę neapykantą, rasistinių, antisemitinių, ksenofobiškų, homofobiškų ir kitokio pobūdžio teiginių;
smurtinio, pornografinio, pedofilinio ir kitokio pobūdžio teiginių;
įžeidžiančių, žeminančių, šmeižikiškų ar trečiųjų šalių asmens teises pažeidžiančių teiginių;
nusikaltimus žmoniškumui, pripažintą genocidą neigiančių ir teisinančių nusikaltimus teiginių;
teiginių, skatinančių atlikti veiksmus, už kuriuos baudžiama pagal įstatymus, pavyzdžiui, teiginių kurstančių vykdyti smurtinius, teroristinius veiksmus, kurstančių narkotikų pardavimą ir kt.;
teiginių, pažeidžiančių kitų privatumą ar trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teises,
teiginių, kurie pažeidžia nekaltumo prezumpciją ar tyrimo slaptumą ir kt.;
žmogaus orumą žeidžiančių teiginių;
teiginių, kurie gali būti laikomi piktnaudžiavimu saviraiškos laisve.


8.3 Santykis su „Make.org“

Vartotojas įsipareigoja pateikti „Make.org“ visą informaciją, būtiną tinkamai vykdyti Paslaugas. Bendrai, Vartotojas sutinka aktyviai bendradarbiauti su „Make.org“, siekiant tinkamai įgyvendinti šias BNS.

Vartotojas sutinka, kad jo pasiūlymai būtų atgaminti laikantis „Make.org“ – Paslaugų valdytojo, žymėjimo, formatavimo ir tobulinimo taisyklių.

9.0 VARTOTOJO GARANTIJOS

9.1 Turinys

Tik Vartotojas yra atsakingas už bet kokio pobūdžio turinį (redakcinį, grafinį, audiovizualinį ar kitokį, įskaitant Vartotojo pasirinktą pavadinimą ir (ar) vaizdą, identifikuojantį Vartotoją svetainėje), kurį jis platina naudodamasis Paslaugomis (toliau – Turinys).

Vartotojas garantuoja „Make.org“, kad jis turi visas teises ir leidimus, būtinus šio Turinio sklaidai.

Vartotojas įsipareigoja, kad minėtas Turinys yra teisėtas, nepažeidžia viešosios tvarkos, moralės ar trečiųjų asmenų teisių, nepažeidžia jokių įstatymų ar kitų teisės aktų ir bendrai niekaip negali sukelti civilinės ar baudžiamosios „Make.org“ atsakomybės.

Vartotojas įsipareigoja neskelbti, įskaitant, bet neapsiribojant:

pornografinio, nešvankaus, nepadoraus, šokiruojančio ar nepritaikyto šeimos auditorijai, šmeižikiško, įžeidžiančio, smurtinio, rasistinio, ksenofobiško ar revizionistinio Turinio,
suklastoto Turinio,
trečiojo asmens įvaizdį žeidžiančio Turinio,
melagingo, klaidinančio arba siūlančio ar skatinančio neteisėtą, sukčiavimo ar apgaulės veiklą Turinio,
Turinio, kuris kenkia trečiųjų asmenų kompiuterinėms sistemoms (pvz., virusų, kirminų, Trojos arklių ir kt.),
ir bendrai, Turinio, kuris gali pažeisti trečiųjų asmenų teises arba daryti žalą tretiesiems asmenims bet kokiu būdu ir bet kokia forma.


9.2 Paslaugų naudojimo apribojimai

Vartotojas pripažįsta, kad Paslaugos jam suteikia papildomą, bet ne alternatyvų būdą, kuriuo jis jau naudojasi kitur, siekdamas to paties tikslo ir kad šis sprendimas negali pakeisti šių kitų priemonių.

Vartotojas turi imtis būtinų priemonių, kad savo priemonėmis išsaugotų jam reikalingą savo Asmeninės erdvės informaciją.

Vartotojas yra informuotas ir sutinka, kad Paslaugų įgyvendinimui būtina, kad Vartotojas būtų prisijungęs prie interneto ir kad nuo šio ryšio, už kurį atsakingas tik jis pats, tiesiogiai priklauso Paslaugų kokybė.


9.3 Reikalavimai ir žalos atlyginimas

Vartotojas garantuoja apsaugoti „Make.org“ nuo bet kokių skundų, reikalavimų, veiksmų ir pretenzijų, kurie „Make.org“ gali būti pareikšti dėl to, kad Vartotojas pažeidė bet kurį iš savo įsipareigojimų ar garantijų kylančių iš šių BNS.

Vartotojas įsipareigoja atlyginti „Make.org“ visą jos patirtą žalą ir apmokėti jai visas jos patirtas išlaidas, mokėjimus ir (ar) iš jos priteistas sumas.


10.0 DRAUDŽIAMI VEIKSMAI

Griežtai draudžiama naudotis Paslaugomis šiais tikslais:

neteisėtai, sukčiavimo veiklai ar veiklai, kuria pažeidžiamos trečiųjų asmenų teisės,
viešosios tvarkos pažeidimams ar galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimams,
įsibrovimui į trečiojo asmens kompiuterinę sistemą ar bet kokiai kitai veiklai, galinčiai pakenkti, kontroliuoti, trukdyti ar perimti visą ar dalį trečiojo asmens kompiuterinės sistemos, pažeisti jos vientisumą ar saugumą,
nepageidaujamų laiškų siuntimui ir (ar) komercinei žvalgybai ar siūlymams,
manipuliacijoms, skirtoms aktyvinti nuorodas į trečiojo asmens svetainę,
pagalba ar skatinimas bet kokia forma ir bet kokiu būdu vienos ar kelių aukščiau nurodytų veiklų,
ir bendrai, bet kokia veikla, kuria Paslaugomis naudojamasi kitais tikslais nei tie, dėl kurių šios Paslaugos buvo sukurtos.
Vartotojams griežtai draudžiama kopijuoti ir (ar) neteisėtai pasinaudoti savo ar trečiųjų asmenų tikslais „Make.org“ svetainės koncepcija, technologijomis ar bet kokiu kitu elementu.

Taip pat griežtai draudžiami: i) bet kokie veiksmai, galintys sutrikdyti, sustabdyti, sulėtinti ar užkirsti kelią Paslaugų tęstinumui, ii) bet koks įsilaužimas ar bandymas įsilaužti į „Make.org“ sistemas, iii) bet koks neteisėtas naudojimasis svetainės sistemos ištekliais, iv) bet kokie veiksmai, galintys sukelti neproporcingai didelę minėtos sistemos apkrovą, v) bet kokie saugumo ir autentifikavimo priemonių pažeidimai, vi) bet kokie veiksmai, galintys pažeisti finansines, komercines ar moralines „Make.org“ ar jos svetainės vartotojų teises ir interesus ir, bendrai, (vii) bet koks šių BNS pažeidimas.

Griežtai draudžiama pelnytis, parduoti ar perleisti dalį ar visą prieigą prie Paslaugų ar svetainės bei prieigą prie informacijos, kuri patalpinta ir (ar) kuria dalinamasi.


11.0 „MAKE.ORG“ GARANTIJOS APRIBOJIMAS

11.1 Paslaugos kokybė

„Make.org“ negali garantuoti, kad Paslauga bus teikiama nepertraukiamai. „Make.org“ įsipareigoja teikti Paslaugą atsakingai ir laikydamasi taisyklių, ir tai yra tik įsipareigojimas imtis priemonių, o Vartotojai tai pripažįsta ir su tuo aiškiai sutinka.

„Make.org“ įsipareigoja reguliariai vykdyti kontrolę, kurios tikslas – patikrinti svetainės veikimą ir prieigą prie jos. Todėl „Make.org“ pasilieka teisę laikinai nutraukti prieigą prie svetainės jos priežiūros tikslais. Taip pat „Make.org“ negali būti pripažinta atsakinga dėl laikinų sunkumų ar negalėjimo naudotis svetaine, atsiradusių dėl nuo „Make.org“ nepriklausančių aplinkybių, force majeure ar telekomunikacijų tinklų sutrikimų.

„Make.org“ nesuteikia Vartotojams garantijos, (i) kad Paslaugos, kurios nuolat analizuojamos, siekiant pagerinti jų veikimą ir jas patobulinti, bus visiškai be klaidų, gedimų ar defektų, (ii) kad Paslaugos, kurios yra standartinės ir nėra pritaikytos vieno konkretaus Vartotojo poreikiams, atitiks konkrečius jo poreikius ir lūkesčius.


11.2 Turinys

Nors Paslaugos yra moderuojamos, „Make.org“ negali būti laikoma atsakinga už Turinį, kurio autoriai yra tretieji asmenys, ir bet kokios galimos pretenzijos pirmiausia turi būti pateiktos atitinkamo Turinio autoriui.

Apie trečiajam asmeniui žalingą turinį gali būti pranešta „Make.org“ 2004 m. birželio 21 d. įstatymo Nr. 2004-575 dėl pasitikėjimo skaitmenine ekonomika 6 I 5 straipsnyje nustatyta tvarka. „Make.org“ pasilieka teisę imtis priemonių, nustatytų 12 straipsnyje.


11.3 Informacijos praradimas

Paslauga teikiama nemokamai ir „Make.org“ neprisiima jokios atsakomybės dėl galimo Vartotojo Asmeninėje erdvėje esančios informacijos praradimo, o Vartotojas privalo išsisaugoti minėtos informacijos kopiją ir neturi teisės reikalauti dėl tokio praradimo atsiradusios žalos atlyginimo.


11.4 Žala

Bet kokiu atveju atsakomybė, kuri gali būti pritaikyta „Make.org“ ir kuri kyla iš šių BNS, yra aiškiai apribota tik tiesiogine įrodyta Vartotojo patirta žala.


12.0 INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ


12.1 „Make.org“ nuosavybė

„Make.org“ nereikalauja jokios nuosavybės teisės į Vartotojo pateiktus Duomenis ir Turinį.

„Make.org“ svetainėje valdomos sistemos, programinė įranga, struktūros, infrastruktūra, duomenų bazės ir bet kokio pobūdžio turinys (tekstai, vaizdai, vaizdo įrašai, muzika, logotipai, prekių ženklai, duomenų bazės ir kt.), saugomi visomis intelektinės nuosavybės teisėmis ar duomenų bazių gamintojų teisėmis.

Vartotojui kyla atsakomybė už visos ar dalies Paslaugos ir joje esančios informacijos atkūrimą, reprezentavimą, publikavimą, perdavimą ar, bendrai, bet kokį kitą naudojimą, be aiškaus „Make.org“ sutikimo.

Bet koks minėtų elementų išardymas, dekompiliavimas, iššifravimas, ekstrahavimas, pakartotinis naudojimas, kopijavimas ir, bendrai, bet kokie veiksmai, kuriais bet kuris iš minėtų elementų atgaminamas, reprezentuojamas, platinamas ar naudojamas be „Make.org“ leidimo, yra griežtai draudžiami ir dėl jų gali būti kreiptasi į teismą.


12.2 Nuosavybės teisė į Piliečių pasiūlymus

Patys Piliečių pasiūlymai yra jų autorių nuosavybė ir minėti autoriai suteikia „Make.org“ ne išimtinę, perleidžiamą ir nemokamą licenciją, suteikiančią teisę Prancūzijoje ir visame pasaulyje naudoti internete bet kokiais būdais ir platinti bet kokiu būdu šių BNS galiojimo laikotarpiu ir visais šiose BNS numatytais naudojimo tikslais.


13.0 NUORODOS IR TREČIŲJŲ ASMENŲ TINKLALAPIAI

„Make.org“ jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma atsakinga už trečiųjų asmenų (įskaitant jos galimus partnerius) valdomų tinklalapių ar mobiliųjų programų, prie kurių Vartotojas jungtųsi per svetainę, techninį prieinamumą.

„Make.org“ neprisiima jokios atsakomybės už tokiuose trečiųjų asmenų tinklalapiuose ir mobiliosiose programose pateiktą turinį, reklamą, produktus ir (ar) paslaugas, o minėtiems tinklalapiams ir mobiliosioms programoms taikomos būtent jų naudojimo sąlygos.

„Make.org“ taip pat nėra atsakinga už sandorius tarp Vartotojo ir bet kurio skelbėjo, profesionalo ar verslininko (įskaitant galimus „Make.org“ partnerius), į kuriuos Vartotojas būtų nukreiptas per svetainę, ir jokiu būdu negali būti bet kokių galimų ginčų su šiais trečiaisiais asmenimis, ypač susijusių su produktų ir (ar) paslaugų teikimu, garantijomis, deklaracijomis ir kitais įsipareigojimais, už kuriuos atsakingi šie tretieji asmenys, šalimi.


14.0 SANKCIJOS IR NUTRAUKIMAS

Vartotojui pažeidus bet kurią iš šių BNS nuostatų ar, bendrai, pažeidus galiojančius įstatymus ar kitus teisės aktus, „Make.org“ pasilieka teisę imtis visų tinkamų priemonių, įskaitant šiuos veiksmus:

sustabdyti ar nutraukti Vartotojui – pažeidimo ar nusikaltimo autoriui ar dalyviui prieigą prie Paslaugų,
ištrinti bet kokį svetainėje paskelbtą turinį,
paskelbti svetainėje bet kokį informacinį pranešimą, kurį „Make.org“ laiko tinkamu,
pranešti bet kuriai atitinkamai institucijai,
imtis bet kokių teisinių veiksmų.
Bendrai, jei Vartotojas nesilaiko savo pareigų, nustatytų šiose BNS, ir (ar) pažeidžia bet kokį galiojantį įstatymą ar kitą teisės aktą, „Make.org“ turi neginčijamą teisę nutraukti šio Vartotojo atžvilgiu šias Bendrąsias Naudojimo Sąlygas be išankstinio įspėjimo ar formalumų.

Nutraukus šias Bendrąsias Naudojimo Sąlygas automatiškai nutraukiama atitinkamo Vartotojo prieiga prie Paslaugų ir ištrinami jo duomenys bei turinys. Apie šį nutraukimą Vartotojas informuojamas el. laišku tuo adresu, kurį jis nurodė registruodamasis. Nutraukimas nedaro jokios įtakos žalai ir nuostoliams, kurių „Make.org“ gali reikalauti siekdama žalos, atsiradusios dėl pažeidimų dėl kurių kaltinamas Vartotojas, atlyginimo. „Make.org“ vėliau gali atsisakyti Paslaugoje sukurti naują paskyrą Vartotojui.

Kadangi Paslaugos yra nemokamos, „Make.org“ turi teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo, dėl bet kokios priežasties, laikinai ar visam laikui, nutraukti Piliečio pasiūlymo publikavimą.

Taip pat, kadangi Paslaugos yra nemokamos, „Make.org“ turi teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo, dėl bet kokios priežasties, laikinai ar visam laikui pakeisti arba dalinai ar visiškai nutraukti Paslaugas.

Joks Paslaugų nutraukimas, sutrikimas, keitimas ar panaikinimas nesuteikia jokios teisės reikalauti žalos atlyginimo Vartotojui.


15.0 PASLAUGŲ TRUKMĖ, ATSISAKYMAS

Paslaugos teikiamos neribotam laikui.

Registruotas Vartotojas bet kuriuo metu gali atsisakyti Paslaugų, nusiųsdamas atitinkamą prašymą „Make.org“ el. paštu šiuo adresu: contact@make.org

Atsisakymas įsigalioja iš karto. Atsisakius Paslaugų automatiškai ištrinama Registruoto Vartotojo paskyra ir jo Pasiūlymai.


16.0 PAKEITIMAI

„Make.org“ turi teisę bet kuriuo metu keisti šias Bendrąsias Naudojimo Sąlygas.

Vartotojas apie šiuos pakeitimus informuojamas bet kokiomis tinkamomis priemonėmis.

Vartotojas, kuris nesutinka su pakeistomis Bendrosiomis Naudojimo Sąlygomis, privalo atsisakyti Paslaugų, laikydamasis šiose BNS nustatytų sąlygų.

Laikoma, kad bet kuris Vartotojas, kuris naudojasi Paslaugomis po pakeistų Bendrųjų Vartojimo Sąlygų įsigaliojimo, sutinka su šiais pakeitimais.


17.0 VIENTISUMAS

Jei viena ar kelios šių BNS nuostatos laikomos negaliojančiomis pagal įstatymus ar kitus teisės aktus arba jos pripažintos negaliojančiomis kompetentingo teismo galutiniu sprendimu, laikoma, kad jos nebuvo parašytos. Kitos šių BNS nuostatos lieka galioti, ir, kiek tai įmanoma, išsaugo visą savo galią ir taikymo sritį, o Šalys įsipareigoja, kiek tai būtina, tartis, kad negaliojančioji nuostata būtų pakeista galiojančia nuostata, kuri savo esme būtų kaip įmanoma artimesnė keičiamai nuostatai.


18.0 NEATSISAKYMAS

Tai, kad viena iš Šalių nepasinaudojo kuria nors BNS nuostata, negali būti nei aiškinama, nei laikoma atsisakymu nuo Šalies teisių pagal šias BNS, ir nedaro jokios įtakos šių BNS dalies ar visų BNS galiojimui ir nedaro įtakos atitinkamos Šalies teisei vėliau atitinkamai veikti.

Nei viena Šalis nebus laikoma atsisakiusi iš sutarties kylančių teisių, nebent jų būtų atsisakyta raštu ir pasirašyta.


19.0 FORCE MAJEURE

Bet kokie nenumatomi, nenugalimi ir nuo Šalių nepriklausantys įvykiai, įskaitant (bet neapsiribojant) karo veiksmus ar terorizmą, nusikalstamą veiką, riaušes, stichines ar pramonines nelaimes, sprogimus, teisines rekvizicijas ir kitas įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas, kuriomis apribojamas „Make.org“ veiklos vykdymas, nuo „Make.org“ valios nepriklausantys elektroninių ryšių tinklų sutrikimai ir kt., turi būti laikomi force majeure atvejais. Force majeure atveju „Make.org“ gali būti priversta sustabdyti Paslaugą. Tokiu atveju sutarties galiojimas sustabdomas ir, pasibaigus force majeure aplinkybėms, gali būti vėl atnaujinamas likusiam sutarties galiojimo laikui. Sutarties galiojimas gali ir nebūti atnaujintas.


20.0 KALBA

Jei šios BNS yra išverstos į vieną ar kelias kalbas, kilus ginčui dėl termino ar nuostatos reikšmės, šios BNS turi būti aiškinamos vadovaujantis jų versija prancūzų kalba.


21.0 TAIKYTINA TEISĖ IR JURISDIKCIJA

Šioms BNS taikoma Prancūzijos teisė.

Šalys susitaria, kad kilus ginčui dėl šių BNS galiojimo, aiškinimo ir (ar) vykdymo, išimtinę jurisdikciją spręsti ginčą turi Paryžiaus teismai, nebent privalomas procesinis reglamentavimas nustatytų kitaip.


22.0 ĮSIGALIOJIMAS

Šios BNS įsigalioja 2017 m. spalio 31 d.