MAKE.ORG lietošanas noteikumi

sastādīti 2017. gada 30. oktobrī

Make.org ir no politiskajām partijām neatkarīga organizācija, kas pārvalda interneta vietni un sabiedrībai pieejamus pakalpojumus.


Tāpēc tā lietotājiem sniedz iespēju vietnē iesniegt ierosinājumus. Citi lietotāji, kuri to vēlas, var komentēt vai balsot par šiem ierosinājumiem, lai tos atbalstītu, ar mērķi panākt, ka sabiedrībā apspriež vispārsvarīgus, jo īpaši ekonomikas, sociālos, pilsoniskos un ar pilsoņiem saistītos jautājumus. Šie apspriešanās jautājumi tiks nodoti Make.org partneriem, kas tos palīdzēs konkretizēt un īstenot.

1. PAKALPOJUMA MĒRĶIS

Šo vispārīgo noteikumu mērķis ir noteikt Make.org piedāvāto pakalpojumu (turpmāk tekstā – "Pakalpojumi") lietošanas noteikumus, kā arī paredzēt iesaistīto pušu tiesības un pienākumus.


Šie noteikumi jebkurā laikā ir pieejami un tos var izprintēt, atverot tiešo saiti vietnes mājas lapas apakšā.


Nepieciešamības gadījumā tos var papildināt ar īpašiem lietošanas noteikumiem attiecībā uz konkrētiem pakalpojumiem vai ar īpašiem lietošanas noteikumiem attiecībā uz konkrētiem lietotājiem. Neatbilstību gadījumā īpašajiem noteikumiem ir lielāks spēks nekā vispārīgajiem noteikumiem.

2. VIETNES UN PAKALPOJUMU LIETOTĀJS

Vietni un pakalpojumus (jeb kopā sauktus par "Pakalpojumiem") izmanto vienkāršota akciju sabiedrība Make.org ar 1000 eiro kapitālu, kuras galvenais birojs atrodas 4 rue René Villermé, 75011, PARĪZĒ, un kura ir reģistrēta Parīzes Uzņēmumu un komerciālajā reģistrā ar numuru 820 016 095 (turpmāk tekstā "Make.org").

3. PIEKĻUVE VIETNEI UN PAKALPOJUMIEM

Piekļuve vietnei un pakalpojumiem ir bezmaksas.


Vietne ir pieejama ar vietnē paredzētajiem ierobežojumiem:


jebkurai fiziskai personai, kurai ir pilna tiesībspēja iesaistīties, ievērojot šos vispārīgos noteikumus. Fiziska persona, kurai nav pilnas tiesībspējas, vietnei un pakalpojumiem var piekļūt tikai ar sava juridiskā pārstāvja piekrišanu,

jebkurai nepilngadīgai personai ar tiesiskā aizbildņa atļauju un tā uzraudzībā,

jebkurai juridiskai personai, kas rīkojas ar tādas fiziskas personas starpniecību, kurai ir tiesības rīkoties juridiskās personas vārdā un labā.


4. VISPĀRĪGO NOTEIKUMU PIEŅEMŠANA

Šo vispārīgo lietošanas noteikumu (turpmāk tekstā – "VLN") mērķis ir paredzēt noteikumus, saskaņā ar kuriem lietotājs varēs piekļūt pakalpojumiem un tos izmantot. Tie uzskatāmi par vienošanos starp Make.org un pakalpojuma lietotājiem. Tie atceļ un aizstāj visus iepriekšējos noteikumus un veido pušu tiesību un pienākumu pilnīgu kopumu. VLN tiek nosūtīti katram lietotājam, kurš ar tiem iepazīstas.


Pakalpojuma izmantošana paredz pilnīgu un neierobežotu piekrišanu šiem VLN. Nepiekrišana šiem noteikumiem nozīmē arī nepiekrišanu pakalpojuma izmantošanai.


Pakalpojuma izmantošana paredz arī pilnīgu un neierobežotu piekrišanu Make.org datu izmantošanas politikai, kas ir šo VLN neatņemama sastāvdaļa un ir pieejama šeit.


Make.org jebkurā brīdī var izmainīt šos VLN bez iepriekšēja brīdinājuma. Jebkuras izmaiņas stāsies spēkā nekavējoties pēc jaunās VLN versijas ievietošanas vietnē. Tāpēc aicinām lietotāju vietnē regulāri iepazīties ar jaunāko VLN versiju. Pretējā gadījumā automātiski tiks pieņemts, ka lietotājs piekrīt vispārīgo lietošanas noteikumu jaunajai versijai.

5.0 VIETNES IZMANTOŠANA

5.1 Piekļuve vietnei

Vietne ir pieejama visiem un visi lietotāji var to apmeklēt un balsot par ierosinājumiem.


5.2 Reģistrētie lietotāji

Visi lietotāji vietnē var balsot, bet tikai reģistrēti lietotāji var iesniegt pilsoniskos ierosinājumus. Tāpēc lietotāji, kas to vēlas, var reģistrēties vietnē, aizpildot šim mērķim paredzēto formu. Lietotājiem tad ir jāsniedz informācija, kas norādīta kā obligāti sniedzama. Visas nepilnīgās reģistrācijas netiks apstiprinātas.


Vietnē reģistrētie lietotāji tiek apzīmēti kā "reģistrētie lietotāji".


Reģistrētie lietotāji garantē, ka visa reģistrācijas formā sniegtā informācija ir precīza, aktuāla un patiesa, kā arī tajā nav nekā maldinoša.


Lietotājs apņemas atjaunot šo informāciju savā lietotāja sadaļā, sazinoties ar Make.org, izmantojot e-pasta adresi contact@Make.org.


Reģistrētais lietotājs ir informēts un piekrīt, ka informācija, kas tiek izmantota konta izveidošanai vai aktualizēšanai, paredz identitātes apliecināšanu. Lietotāja sniegtā informācija pēc tās apstiprināšanas ir tam saistoša.

5.3 Konts un lietotāja sadaļa

Pēc reģistrācijas automātiski tiek izveidots konts (turpmāk tekstā – "Konts"), piešķirot piekļuvi lietotāja sadaļai (turpmāk tekstā – "Lietotāja sadaļa"), kurā ir iespējams pārvaldīt pakalpojumu lietošanu tādā veidā un ar tādiem tehniskiem līdzekļiem, kurus Make.org uzskata par piemērotākajiem, un kas laiku pa laikam var mainīties.


Reģistrētie lietotāji jebkurā laikā var piekļūt savai lietotāja sadaļai pēc pierakstīšanās ar saviem pieslēguma identifikācijas datiem un paroli.


Reģistrētie lietotāji apņemas izmantot pakalpojumus tikai personīgai lietošanai un neļaut trešajām personām izmantot pakalpojumus viņu vietā vai vārdā, izņemot tad, kad lietotājs par tām uzņemas pilnu atbildību.


Reģistrētie lietotāji arī ir atbildīgi par identifikācijas datu un paroles konfidencialitātes nodrošināšanu. Ja lietotāji ir pamanījuši, ka viņu konts ir ticis izmantots bez viņu ziņas, tiem nekavējoties ir jāsazinās Make.org. Viņi piekrīt, ka šādā gadījumā Make.org ir tiesības veikt visus nepieciešamos pasākumus.


5.4 Sniegtās informācijas patiesums un identitātes zādzība

Lietotāji apliecina pakalpojumu sniedzējam sniegtās informācijas patiesumu un pareizību, šī informācija nedrīkst būt nekādā veidā maldinoša, nepatiesa, nepareiza vai iespējami kļūdaina.


Make.org atgādina, ka saskaņā ar Kriminālkodeksa 226-4-1. pantu: "Par trešās personas identitātes zādzību vai visa veida datu izmantošanu, tādējādi identificējoties kā šai personai, lai kaitētu tās vai citas personas mieram, godam vai cieņai, soda ar brīvības atņemšanu uz vienu gadu un 15 000 € naudas sodu.


Par noziedzīgu nodarījumu tiek piemēroti tādi paši sodi, ja tas ir izdarīts publiskā saziņas tīklā tiešsaistē."


Jebkuram lietotājam, par kuru pastāv aizdomas par identitātes zādzības veikšanu vai mēģinājumu veikt identitātes zādzību, var tikt apturēta vai liegta piekļuve pakalpojumam, neietekmējot jebkādas prasības par zaudējumiem vai iespējamiem zaudējumiem, kas varētu rasties Make.org.

6.0 PAKALPOJUMU APRAKSTS

6.1 Pilsoņu ierosinājumi

Platforma lietotājiem piedāvā balsot par pilsoņu ierosinājumiem, kurus ir iesnieguši citi lietotāji.


Visiem Make.org publicētajiem ierosinājumiem ir vienādas iespējas tapt īstenotiem.


Lietotājs ar savu balsojumu var veicināt, ka kāds ierosinājums kļūst par pilsonisku rīcību, kurā iesaistās Make.org.


Make.org arī rīkojas kā starpnieks starp pilsoņu ierosinājumiem un partneru darbībām. (Skatīt 6.8 Partneru darbības)


6.2 Noformulēt pilsonisku ierosinājumu

Reģistrētie lietotāji var iesniegt paši savus pilsoniskos ierosinājumus, kuri tiks publicēti, komentēti, analizēti, apspriesti un par kuriem lietotāji varēs balsot.


6.3 Pilsonisko ierosinājumu struktūra un saturs

Katram pilsoniskajam ierosinājumam ir jāsākas ar "Ir nepieciešams" un tas drīkst būt ne garāks par 140 rakstzīmēm. Pilsoniskajam ierosinājumam jābūt saprotamam un uzrakstītam latviešu valodā ikvienam saprotamā veidā, bez saīsinājumiem un neatbilstoša lielo burtu lietojuma.


Ierosinājumos nedrīkst iekļaut elementus, kas ir pretrunā ar likumu, vispārpieņemtiem morāles principiem, kā arī tādus elementus, kas satur noteikumus, kas pārkāpj šo Vispārīgo lietošanas noteikumu nosacījumus.

6.4 Pilsoniskā ierosinājuma moderācija un publicēšana

Lietotāja pilsoniskais ierosinājums pirms publicēšanas tiks moderēts saskaņā ar šajos VLN paredzētajiem nosacījumiem. Pieprasījumu publicēt pilsonisko ierosinājumu Make.org komandas apstrādās pēc iespējas ātrāk ar mērķi atbildēt mazāk nekā 48 stundu laikā.


Pirms katra saņemtā pilsoniskā ierosinājuma publicēšanas tiešsaistē to pārbaudīs Make.org moderācijas dienests. Tāpēc lietotājam ir jāuzmanās, lai bez nepieciešamības vairākas reizes nenosūtītu to pašu pilsonisko ierosinājumu un lai neiesniegtu tādu pašu pilsonisko ierosinājumu. Tāpat nedrīkst kaitēt vietnei, iesniedzot tos pašus risinājumus ar dažādām e-pasta adresēm.


Tiklīdz ir apstiprināts lietotāja pilsoniskais ierosinājums, tas tiks publicēts vietnē un autoram tiks nosūtīts paziņojums par tā publicēšanu.


Ja lietotāja pilsoniskais ierosinājums tiek noraidīts, Make.org lietotājam nosūtīs elektronisku vēstuli, norādot noraidījuma iemeslu. Lietotājs varēs brīvi iesniegt jaunu pilsonisko ierosinājumu.


Kad ierosinājums ir publicēts vietnē, tas var tikt izcelts, bet Make.org negarantē tā parādīšanās biežumu vai lasītājus.


Make.org patvaļīgi neizmainīs saturu, kas ir likumīgs un atbilst piemērotajiem moderācijas noteikumiem, izņemot ar ortogrāfiju saistītus labojumus.


6.5 Pieprasījums izdzēst reģistrēta lietotāja pilsonisko ierosinājumu

Gadījumā, ja reģistrēts lietotājs vēlas, lai viņa publicētais pilsoniskais ierosinājums tiktu izdzēsts, lietotājam Make.org ir jānosūta e-pasts uz contact@Make.org.


Lietotāja izdzēšanas pieprasījumu Make.org apstrādās saprātīgā termiņā.


6.6 Balsošana par pilsonisko ierosinājumu

Visi lietotāji var balsot par vietnē iekļautajiem pilsoniskajiem ierosinājumiem bez konta izveidošanas, noklikšķinot uz pogām "Piekrītu", "Nepiekrītu" vai "Atturos".

6.7 Pilsonisko ierosinājumu izmantošana

Izmantošana statistiskiem mērķiem. Make.org var izmantot sagrupētus vai negrupētus pilsoniskos ierosinājumus bez personas datu iekļaušanas, tostarp apkopojumus un kopsavilkumus statistikas, pētījumu un jebkādiem citiem mērķiem.


Izmantošana apspriešanai. Make.org var izvēlēties vietnē publicētus pilsoniskos ierosinājumus, lai tos analizētu, komentētu un/vai apspriestu sabiedriskās debatēs, kuras organizē Make.org vai tās partneri.


Izmantošana ziņojumiem un pētījumiem. Make.org var izvēlēties vietnē publicētus pilsoniskos ierosinājumus, kā arī tiem piešķirtos balsojumus, lai sagatavotu analīzes, ziņojumus un pētījumus statistikas mērķiem un pētījumiem, vai lai veicinātu reformu projektu izstrādi.


Balto grāmatu publicēšana. Make.org var kopīgi vai individuāli izdot baltās grāmatas bez komerciāliem mērķiem, kuros daļēji vai pilnībā ir iekļauti pilsoniskie ierosinājumi.


Izmantošana publicēšanai. Make.org un/vai tās sadarbības žurnālisti var izmantot, komentēt un analizēt pilsoniskos ierosinājumus un to balsojumus, lai sagatavotu materiālu publicēšanai.


Izmantošana informatīviem mērķiem. Pilsoniskie ierosinājumi tāpat var tikt izmantoti Make.org vietnē un attēloti reklāmas vietās, kuras izmanto Make.org partneri. Šādā gadījumā pilsoniskā ierosinājuma publicēšana iepriekš minētajās reklāmas vietās tiks veikta anonīmi, ja ierosinājums iepriekš tika publicēts anonīmi, vai norādot vārdu, vecumu un reģionu, ja lietotājs ir sniedzis šādu informāciju.


Pilsonisko ierosinājumu īstenošana. Visbeidzot, ierosinājumus konkrētā pārmaiņu darbībā var īstenot lietotāji paši vai ar Make.org partneru darbību palīdzību, ko ierosinājuma iesniedzējs un balsojošie lietotāji sākotnēji saprot un kam pilnībā piekrīt.


6.8 Partneru darbības

Make.org iesaistīs pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus (uzņēmumus, organizācijas, NVO), lai tie pārņemtu platformā visvairāk atbalstītos ierosinājumus un tos konkretizētu.


Jebkurā brīdī un bez Make.org sistemātiska apstiprinājuma šie partneri var pieņemt jebkuru ierosinājumu, kas atrodas "Darbību sadaļā", lai to īstenotu.


Make.org rīkojas kā starpnieks starp pilsoniskajiem ierosinājumiem un partneru darbībām.


Make.org nodrošina pilsonisko darbību efektīvu izpildi un ziņošanu par tām plašsaziņas līdzekļos.

7.0 APLIECINĀJUMS

Lietotājs atzīst un pilnībā piekrīt:


ka vietnē un Make.org informācijas tehnoloģiju aprīkojumā savāktie dati apliecina šeit minētās īstenotās darbības;

ka puses šos datus uzskata par vienīgo apliecinājuma veidu.


8.0 LIETOTĀJA PIENĀKUMI

Neskarot citus šeit minētos lietotāja pienākumus, lietotājs apņemas īstenot šos pienākumus:


8.1 Likumu un noteikumu ievērošana

Lietotājs pakalpojumu izmantošanas laikā piekrīt ievērot spēkā esošos likumus un noteikumus, kā arī nepārkāpt trešo personu tiesības vai sabiedrisko kārtību. Lietotājs pats ir pilnībā atbildīgs par visu, proti, administratīvu, fiskālu un/vai sociālu formalitāšu pienācīgu izpildi, kā arī par visu nodevu un nodokļu samaksu, kas lietotājam nepieciešamības gadījumā tiek piemēroti saistībā ar šo pakalpojumu izmantošanu. Saistībā ar to Make.org neuzņemas nekādu atbildību.

8.2 Vietnes un pakalpojumu izmantošana

Lietotājs apliecina, ka ir iepazinies ar visiem, jo īpaši tehniskajiem, vietnē norādītajiem pakalpojumu aprakstiem un ierobežojumiem. Lietotājs pats ir pilnībā atbildīgs par pakalpojumu izmantošanu.


Lietotājs ir informēts un piekrīt tam, ka pakalpojumu izmantošanai ir nepieciešams interneta savienojums un ka pakalpojumu kvalitāte ir tiešā veidā atkarīga no šī savienojuma, par kuru pilnībā atbildīgs ir lietotājs.


Lietotājs apņemas nepublicēt ierosinājumus, kas satur reklāmu vai ir vērsti uz pakalpojumu popularizēšanu peļņas gūšanas nolūkos. Lietotājs apņemas nepublicēt nenopietnus ierosinājumus vai ierosinājumus, kas neatbilst tematam. Lietotājs apņemas pakalpojumus izmantot tikai personīgi. Lietotājam jebkādā veidā ir aizliegts daļēji vai pilnā apmērā nodot vai piešķirt šeit norādītās tiesības un pienākumus trešajām personām.


Lietotājs apņemas nepublicēt partiju, organizāciju vai sabiedrībā zināmu personu reklāmu saturošus vai nomelnojošus ierosinājumus.


Tāpat lietotājs pats ir pilnībā atbildīgs par attiecībām, kuras lietotājs varētu izveidot ar citiem lietotājiem un par informāciju, kuru lietotājs izpauž, izmantojot pakalpojumus. Lietotājs šajās attiecībās un saziņā ievēro pienācīgu piesardzību un apdomību. Tāpat lietotājs saziņā ar citiem lietotājiem ievēro vispārpieņemtus pieklājības noteikumus.


Lietotājs apņemas nesniegt komentārus vai ierosinājumus, kas neatbilst likumam un vispārpieņemtiem morāles principiem, īpaši, bet ne tikai šajā sarakstā iekļautos ierosinājumus:


ierosinājumus, kuros aicina uz rasu naidu, rasistiskus, antisemītiskus, ksenofobiskus, homofobiskus ierosinājumus utt.;

ierosinājumus ar vardarbīgu, pornogrāfisku, pedofīlisku utt. raksturu;

aizskarošus, nomelnojošus, apmelojošus vai trešās personas tiesības aizskarošus ierosinājumus;

ierosinājumus, kuros tiek noliegti atzīti noziegumi pret cilvēci un genocīdi vai tiek attaisnoti noziegumi;

ierosinājumus, kuros aicina veikt ar likumu sodāmas darbības, piemēram, aicinot veikt vardarbīgas darbības, terorismu, narkotiku tirdzniecību utt.;

ierosinājumus, kuri aizskar trešās personas privāto dzīvi vai intelektuālā īpašuma tiesības;

ierosinājumus, kas aizskar nevainīguma prezumpciju vai izmeklēšanas noslēpumu utt.;

ierosinājumus, kuros tiek aizskarta cilvēka cieņa;

ierosinājumus, kurus var uzskatīt par līdzvērtīgiem vārda brīvības aizskaršanai.

8.3 Saikne ar Make.org

Lietotājs apņemas Make.org sniegt visu informāciju, kas ir nepieciešama pakalpojumu pienācīgai izpildei. Plašākā kontekstā, lietotājs apņemas aktīvi sadarboties ar Make.org, lai nodrošinātu pienācīgu pakalpojumu sniegšanu.


Lietotājs apņemas savus ierosinājumus sagatavot saskaņā ar Make.org indeksācijas, formatējuma un uzlabošanas noteikumiem tāpat kā pakalpojuma publicētājs.

9.0 LIETOTĀJA GARANTIJAS

9.1 Saturs

Lietotājs pats ir pilnībā atbildīgs par visa veida saturu (teksta, grafiska, audiovizuāla un cita veida saturu, tostarp par lietotāja vietnes identifikācijai izvēlēto lietotājvārdu un/vai attēlu), kuru lietotājs izpauž, izmantojot pakalpojumus (turpmāk tekstā – "Saturs").


Lietotājs garantē, ka tam ir visas tiesības un nepieciešamās atļaujas šī satura izpaušanai.


Lietotājs garantē, ka iepriekš minētais saturs ir likumīgs, tas nepārkāpj sabiedrisko kārtību, vispārpieņemtos morāles principus vai trešās personas tiesības, kā arī nepārkāpj nevienu juridisku vai reglamentējošu noteikumu un vispārīgi nekādā veidā nevar radīt Make.org civiltiesisko vai krimināltiesisko atbildību.


Lietotājam ir aizliegts izplatīt šajā sarakstā norādīto saturu (saraksts nav izsmeļošs):


pornogrāfisku, nepiedienīgu, nepieņemamu, ģimenēm šokējošu vai nepiemērotu, nomelnojošu, aizskarošu, vardarbīgu, rasistisku, ksenofobisku vai revizionistisku saturu,

nepatiesu saturu,

trešās personas tēlu apdraudošu saturu,

apmelojošu, maldinošu vai uz pretlikumīgu, krāpniecisku vai maldinošu darbību īstenošanu aicinošu vai atbalstošu saturu,

trešo personu informācijas sistēmām kaitniecisku saturu (piemēram, vīrusus, datortārpus, Trojas zirgus utt.),

un vispār saturu, ar kuru varētu pārkāpt trešo personu tiesības vai kaitēt trešajām personām jebkādā veidā vai formā.

9.2 Pakalpojumu izmantošanas ierobežojumi

Lietotājs atzīst, ka piedāvātie pakalpojumi piedāvā papildu risinājumu, bet ne alternatīvu līdzekļiem, kurus lietotājs jau izmanto citur tā paša mērķa sasniegšanai, un ka šis risinājums neaizvietoto šos citus līdzekļus.


Lietotājs pēc saviem ieskatiem veic nepieciešamos pasākumus, lai ar saviem līdzekļiem aizsargātu lietotāja sadaļā iekļauto informāciju.


Lietotājs ir informēts un piekrīt tam, ka pakalpojumu izmantošanai ir nepieciešams interneta savienojums un ka pakalpojumu kvalitāte ir tiešā veidā atkarīga no šī savienojuma, par kuru pilnībā atbildīgs ir lietotājs.

9.3 Prasības un kompensācijas

Lietotājs Make.org atlīdzina visas sūdzības, prasības, darbības un pretenzijas, kuras var tikt vērstas pret Make.org šajos vispārīgajos noteikumos iekļauto lietotāja pienākumu vai garantiju pārkāpšanas gadījumā.


Lietotājs apņemas Make.org atlīdzināt visus tai radušos zaudējumus, kā arī atmaksāt visus maksājumus, izmaksas un/vai naudas sodus, kurus Make.org šajā saistībā vajadzētu segt.

10.0 AIZLIEGTĀS DARBĪBAS

Ir stingri aizliegts izmantot pakalpojumus šādiem mērķiem:


lai veiktu pretlikumīgas, krāpnieciskas vai trešās personas tiesības vai drošību apdraudošas darbības,

lai pārkāptu sabiedrisko kārtību vai spēkā esošos likumus un noteikumus,

lai pretlikumīgi iekļūtu trešās personas informācijas sistēmā vai veiktu jebkādas šāda veida darbības, lai kaitētu, kontrolētu, iejauktos vai pārtvertu daļu vai visu trešās personas informācijas sistēmu, apdraudot tās integritāti vai drošību,

lai nosūtītu uzbāzīgus e-pastus un/vai veiktu komerciālu prospektēšanu vai piedāvāšanu,

lai veiktu manipulācijas ar mērķi uzlabot trešajai personai personas vietnes SEO,

lai jebkādā veidā vai formā palīdzētu vai mudinātu veikt kādu vai vairākas šeit norādītās darbības,

un vispārīgi, lai veikt jebkādas darbības, ar kurām pakalpojumi tiek izmantoti citiem, ne to paredzētajiem mērķiem.

Lietotājiem ir stingri aizliegts kopēt un/vai piesavināties savā vai trešās personas labā Make.org vietnes konceptu, tehnoloģijas vai jebkādu citu elementu.


Tāpat ir stingri aizliegts: (i) veikt jebkādas darbības ar mērķi pārtvert, apturēt, palēnināt vai apgrūtināt pakalpojumu nepārtrauktību, (ii) pretlikumīgi iekļūt vai mēģināt iekļūt Make.org sistēmās, (iii) piesavināties vietnes sistēmas resursus; (iv) veikt jebkādas darbības, kas vietnes sistēmas infrastruktūrai uzliek nesamērīgu slogu, (v) pārkāpt drošības un autentificēšanās noteikumus, (vi) veikt jebkādas darbības, ar kurām tiek pārkāptas Make.org vai tās vietnes lietotāju finanšu, komerciālās vai morālās intereses, un vispārīgi (vii) veikt darbības, kas neatbilst šiem vispārīgajiem noteikumiem.


Ir stingri aizliegts iegūt līdzekļus, pārdot vai piešķirt visu vai daļu no piekļuves pakalpojumiem vai vietnei, kā arī informāciju, kas tajā tiek uzglabāta un/vai izplatīta.


11.0 MAKE.ORG GARANTIJAS IEROBEŽOJUMI

11.1 Pakalpojuma kvalitāte

Make.org nevar garantēt, ka pakalpojums necietīs no neviena pārtraukuma. Make.org apņemas sniegt pakalpojumu rūpīgi un saskaņā ar ierasto praksi un piemērojot visus nepieciešamos līdzekļus, par kuriem lietotāji ir informēti un kurus tie pieņem.


Make.org apņemas veikt regulāras pārbaudes, lai pārliecinātos par vietnes darbību un pieejamību. Šajā sakarā Make.org patur tiesības īslaicīgi pārtraukt piekļuvi vietnei tās uzturēšanas mērķiem. Tāpat Make.org neuzņemas atbildību par īslaicīgām grūtībām vai nespēju piekļūt vietnei ārēju apstākļu, nepārvaramas varas apstākļu vai telekomunikāciju resursu traucējumu dēļ.


Make.org lietotājiem negarantē, (i) ka pakalpojumi, kas nepārtraukti tiek pētīti, lai uzlabotu to darbību un attīstību, būs pilnībā bez kļūdām, defektiem vai bojājumiem, (ii) ka pakalpojumi, kas ir standartizēti un nav paredzēti tikai viena lietotāja personīgajām vajadzībām, atbildīs konkrētā lietotāja vajadzībām un gaidām.

11.2 Saturs

Lai gan pakalpojumiem tiek veikta moderācija, Make.org nevar uzņemties atbildību par visu saturu, kuru ir ievietojušas trešās personas, tāpēc vispirms visas prasības šajā sakarā ir jāadresē šāda satura autoram.


Par trešai personai kaitīgu saturu var ziņot Make.org saskaņā ar 2004. gada 21. jūnija likuma Nr. 2004-575 6. panta I-5. daļas noteikumiem par uzticību digitālajā ekonomikā, un Make.org patur tiesības veikt 12. pantā minētos pasākumus.


11.3 Informācijas nozaudēšana

Make.org, piedāvājot pilnībā bezmaksas pakalpojumus, neuzņemas nekādu atbildību par lietotāja sadaļā pieejamās informācijas nozaudēšanu, lietotājam ir jāsaglabā šādas informācijas kopija un tam šajā sakarā nav tiesību pieprasīt atlīdzību.

11.4 Zaudējumi

Jebkurā gadījumā atbildība, kuru Make.org uzņemas saskaņā ar šiem noteikumiem, ir ierobežota tikai ar tiem zaudējumiem, kas tiešā veidā ir nodarīti lietotājam.


12.0 INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS


12.1 Make.org īpašums

Make.org nepieprasa nekādas īpašumtiesības uz lietotāju sniegtajiem datiem un saturu.


Visas Make.org vietnē izmantotās sistēmas, datorprogrammas, struktūras, infrastruktūras, jebkāda veida datubāzes vai saturs (teksts, attēli, vizualizācijas, mūzikas, logo, preču zīmes, datubāzes utt.) ir aizsargātas ar visām intelektuālā īpašuma tiesībām vai spēkā esošajām datubāzu izgatavotāju tiesībām.


Lietotājs uzņemas atbildību par pakalpojuma vai tajā iekļautās informācijas daļēju vai pilnīgu reproducēšanu, pavairošanu, publicēšanu, nodošanu un vispārīgi jebkāda veida izmantošanu bez Make.org atļaujas.


Visa veida dekonstrukcija, dekompilācija, atšifrēšana, izvilkšana, atkārtota izmantošana, kopēšana un vispārīgi šo elementu daļējas vai pilnīgas reproducēšanas, pavairošanas, izplatīšanas un izmantošanas darbības bez Make.org atļaujas ir stingri aizliegtas, un par tām var ierosināt tiesvedību.


12.2 Īpašumtiesības uz pilsoniskajiem ierosinājumiem

Pilsoniskie ierosinājumi pieder to autoriem, kuri Make.org piešķir neekskluzīvu, nododamu un bezmaksas izmantošanas atļauju Francijā un visā pasaulē, lai tos izmantotu tiešsaistē un veiktu visa veida izplatīšanu šo VLN darbības laikā un tajos paredzētajiem izmantošanas mērķiem.

13.0 TREŠO PERSONU SAITES UN VIETNES

Make.org nekādā gadījumā neuzņemas atbildību par trešo personu (ieskaitot to partneru) izmantoto interneta vietņu vai mobilo lietotņu, kurām lietotājs piekļūst, izmantojot vietni, tehnisko pieejamību.


Make.org neuzņemas nekādu atbildību par šādu trešo personu vietnēs un mobilajās lietotnēs pieejamo saturu, reklāmām, produktiem un/vai pakalpojumiem, ņemot vērā, ka tajās tiek piemēroti savi lietošanas noteikumi.


Tāpat Make.org neuzņemas atbildību par veiktajiem darījumiem starp lietotāju un kādu reklāmdevēju, speciālistu vai komersantu (tostarp to partneriem), pie kuriem lietotājs tiek novirzīts caur vietni, un nekādā gadījumā neiesaistīsies strīdos ar šīm trešajām personām, proti, saistībā ar produktu un/vai pakalpojumu piegādi, garantijām, deklarācijām vai citiem šo trešo personu pienākumiem.


14.0 SANKCIJAS UN ATCELŠANA

Ja lietotājs pārkāpj kādus šo vispārīgo noteikumu nosacījumus vai vispārīgi pārkāpj spēkā esošos likumus vai noteikumus, Make.org patur tiesības veikt visus nepieciešamos pasākumus, proti:


apturēt vai liegt piekļuvi pakalpojumiem lietotājam, kas nav izpildījis saistības vai kas ir izdarījis pārkāpumu vai tajā ir piedalījies,

izdzēst visu vietnē publicēto saturu,

vietnē publicēt informatīvu ziņojumu, kuru Make.org uzskata par nepieciešamu,

informēt visas iesaistītās iestādes,

uzsākt tiesvedību.

Kopumā, ja lietotājs nav izpildījis šeit paredzētās saistības un/vai jebkura piemērojamā likuma vai noteikuma pārkāpšanas gadījumā Make.org var pilntiesīgi atteikties no šiem vispārīgajiem lietošanas noteikumiem bez iepriekšēja brīdinājuma vai formalitātēm.


Pēc šo vispārīgo lietošanas noteikumu atcelšanas šis lietotājs pakalpojumiem vairs nevarēs piekļūt, kā arī tiks izdzēsti šī lietotāja dati un saturs. Lietotājam par šo atcelšanu tiks paziņots e-pastā, kas tika norādīts reģistrācijas brīdī. Atcelšana nekādā veidā neietekmē Make.org tiesības pieprasīt lietotāja izdarīto pārkāpumu rezultātā radušos zaudējumu segšanu. Make.org lietotājam var liegt jauna konta izveidi vietnē.


Tā kā Make.org piedāvā bezmaksas pakalpojumus, tai ir tiesības jebkurā brīdī un jebkāda iemesla dēļ bez iepriekšēja brīdinājuma īslaicīgi vai galīgi izdzēst kādu publicētu pilsonisko ierosinājumu.


Tāpat, tā kā Make.org piedāvā bezmaksas pakalpojumus, tai ir tiesības jebkurā brīdī un jebkāda iemesla dēļ bez iepriekšēja brīdinājuma īslaicīgi vai galīgi izmainīt vai daļēji vai pilnībā izdzēst pakalpojumus.


Pakalpojumu pārtraukšana, apturēšana, izmainīšana vai izdzēšana nepiešķir lietotājam tiesības uz atlīdzību.

15.0 PAKALPOJUMU ILGUMS, ATRAKSTĪŠANĀS

Pakalpojumiem nav termiņa ierobežojuma.


Lietotājs jebkurā brīdi var no pakalpojuma atrakstīties, pieprasījumu nosūtot Make.org uz e-pasta adresi contact@make.org


Atrakstīšanās stājas spēkā nekavējoties. Atrakstīšanās paredz automātisku reģistrēta lietotāja konta un ierosinājumu dzēšanu.

16.0 GROZĪJUMI

Make.org patur tiesības jebkurā brīdī grozīt šos vispārīgos noteikumus.


Lietotājs tiks informēts par šiem grozījumiem, izmantojot jebkādus piemērotus līdzekļus.


Lietotājam, kurš nepiekrīt grozītajiem vispārīgajiem noteikumiem, ir jāatrakstās no pakalpojumiem, ievērojot šos VLN nosacījumus.


Tiek uzskatīts, ka ikviens lietotājs, kas izmanto pakalpojumus pēc grozīto noteikumu stāšanās spēkā, ir pieņēmis šādas izmaiņas.

17.0 INTEGRITĀTE

Ja viens vai vairāki šo noteikumu nosacījumi saskaņā ar likumu vai noteikumiem kļūst spēkā neesoši, vai tiek par tādiem pasludināti saskaņā ar kompetentas tiesas lēmumu, tie tiek uzskatīti par neuzrakstītiem. Pārējie šo noteikumu nosacījumi paliek spēkā tiktāl un tādā apmērā, cik iespējams, puses apņemas, ka nepieciešamības gadījumā tās sadarbosies, lai spēkā neesošu nosacījumu aizvietotu ar spēkā esošu nosacījumu, kas pēc būtības ir pēc iespējas tuvāks aizvietotajam nosacījumam.

18.0 NEATTEIKŠANĀS

Fakts, ka kāda no pusēm noteiktā laikā neizmanto nevienu no šeit minētajiem noteikumiem, netiek interpretēts vai uzskatīts par atteikšanos no savām tiesībām, kas izriet no turpmāk minētajām tiesībām, neietekmē kādu vai visu šo noteikumu spēkā esamību, kā arī iesaistītās puses tiesības atbilstoši rīkoties.


Tiks uzskatīts, ka neviena no pusēm nav atteikusies no vienošanās nosacījumu paredzētajām tiesībām, ja vien nav iesniegta rakstiska un parakstīta atteikšanās.

19.0 NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI

Visi pusēm neparedzami, nenovēršami un ārēji (un neierobežoti) notikumi, piemēram, karadarbība un terorisms, noziedzīgas darbības, sacelšanās, dabas vai industriālās katastrofas, sprādzieni, tiesiski rīkojumi un citi normatīvo vai reglamentējošo aktu noteikumi, kas ierobežo Make.org darbību izpildi, elektronisko komunikāciju resursu traucējumi no Make.org neatkarīgu iemeslu dēļ utt., tiek uzskatīti par nepārvaramas varas apstākļiem. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Make.org pakalpojumu nodrošināšanu var apturēt. Vienošanās izpilde tad tiek apturēta un tā tiek atjaunota pēc nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanās līdz atlikušā vienošanās laika beigām. Tāpat vienošanos var neatjaunot.

20.0 VALODA

Pieņemot, ka šie vispārīgie noteikumi tiks tulkoti vienā vai vairākās valodās, pretrunu, kā arī termina vai nosacījuma apstrīdēšanas gadījumā interpretācijas valoda būs franču valoda.

21.0 PIEMĒROJAMAIS LIKUMS UN JURISDIKCIJA

Šos vispārīgos noteikumus reglamentē Francijas likumi.


Ja rodas domstarpības par šo vispārīgo noteikumu spēkā esamību, interpretāciju un/vai izpildi, puses vienojas, ka Parīzes tiesām ir ekskluzīva jurisdikcija tās izskatīt, izņemot pretēju obligāto noteikumu gadījumā.

22.0 STĀŠANĀS SPĒKĀ

Šie vispārīgie noteikumi stājās spēkā 31/10/2017.