Gebruiksvoorwaarden van MAKE.ORG

- op 30 oktober 2017 -

Make.org is een partijloze organisatie die een internetsite en diensten voor het publiek publiceert.

Hiervoor is het mogelijk gemaakt dat de gebruikers voorstellen op de website kunnen maken. Andere gebruikers kunnen opmerkingen geven over of stemmen op de voorstellen om ze zo te ondersteunen. De doelstelling is om de maatschappij na te laten denken over vraagstukken van algemeen belang (voornamelijk economische, sociale en civiele kwesties). Deze beschouwingen kunnen worden gebruikt door partners van Make.org om ze te concretiseren en uit te voeren.


1. DOELSTELLING VAN DE DIENSTVERLENING

Het doel van deze algemene gebruiksvoorwaarden is om de regels en gebruiksvoorwaarden van de diensten verleend door Make.org (hierna de «Diensten» genoemd) alsmede de rechten en verplichtingen van de betrokken partijen te definiëren.

De algemene gebruiksvoorwaarden zijn op ieder moment te raadplegen en te printen via een directe link die aan de onderzijde van de startpagina van de website staat.

Zij kunnen, indien nodig, worden aangevuld met specifieke gebruiksvoorwaarden voor bepaalde Diensten of met specifieke gebruiksvoorwaarden voor bepaalde specifieke gebruikers. In het geval van contradicties gelden de specifieke gebruiksvoorwaarden en niet de algemene gebruiksvoorwaarden


2. UITBATER VAN WEBSITE EN DE DIENSTEN

De Website en de Diensten (of samen «de Diensten» genoemd) worden beheerd door de onderneming Make.org, een vereenvoudigde vennootschap onder Frans recht met een kapitaal van 1000 euro waarvan het hoofdkantoor zich bevindt op 4 rue René Villermé, 75011, Parijs, Frankrijk en dat geregistreerd is bij het Franse handels-en vennootschap in Parijs onder nummer 820.016.095 (hierna «Make.org» genoemd).


3. TOEGANG TOT DE WEBSITE EN DE DIENSTEN

De toegang tot de website en de diensten is gratis.

De website is, onder voorbehoud van de beperkingen voor de website, open toegankelijk:

voor natuurlijke personen die de volledige rechtsbevoegdheid bezitten om zich te verbinden tot deze algemene voorwaarden. Natuurlijke personen die niet over de volledige rechtsbevoegdheid beschikken krijgen alleen toegang tot de website en de diensten indien de wettelijke vertegenwoordiger daar toestemming voor heeft gegeven,
voor minderjarigen die beschikken over de toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers en onder hun bewind zijn,
voor alle rechtspersonen via een natuurlijk persoon die als intermediair de rechtsbevoegdheid heeft om te mogen handelen in naam van en voor rekening van de rechtspersoon.


4. ACCEPTATIE VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna «AGV») zijn bedoeld voor het vaststellen van de regels waaraan de gebruiker moet voldoen om toegang te krijgen tot de Diensten en deze te kunnen gebruiken.  De regels gelden als een contract tussen Make.org en de gebruikers van de Dienst. Zij annuleren en vervangen alle vorige bepalingen en omvatten het geheel van de rechten en plichten van de partijen. De AGV worden medegedeeld aan elke gebruiker die er kennis van neemt.

Het gebruik van de Dienst impliceert de volledige acceptatie zonder enige vorm van voorbehoud van de huidige AGV door de Gebruiker. Indien deze niet worden geaccepteerd, betekent dat er wordt afgezien van het gebruik van de Dienst.

Het gebruik van de Dienst impliceert eveneens de volledige acceptatie zonder voorbehoud van het beleid voor het gegevensgebruik door Make.org dat onderdeel is van de huidige AGV en hier beschikbaar is.

De huidige AGV kunnen op elk moment en zonder vooraankondiging worden gewijzigd door Make.org. Elke wijziging is direct van kracht zodra de nieuwe versie van de AGV op de website zijn gepubliceerd. De gebruiker wordt daarom verzocht regelmatig de laatste versie van de AGV op de website te raadplegen. Standaard wordt hij geacht zonder voorbehoud de nieuwe versie van de AGV te accepteren.


5.0 GEBRUIK VAN DE WEBSITE

5.1 Toegang tot de website

De website is toegankelijk voor het publiek en alle Gebruikers kunnen de website bezoeken en stemmen op de Voorstellen.


5.2 Ingeschreven Gebruikers

Alle Gebruikers kunnen stemmen op de website, maar alleen Gebruikers die zijn ingeschreven mogen Burgervoorstellen indienen. Gebruikers die zich willen inschrijven, kunnen dit doen door het voor dit doel ontworpen formulier in te vullen. Zij moeten alle informatie verschaffen die is aangegeven als verplicht. Onvolledige inschrijvingen worden niet gevalideerd.

De Gebruikers die ingeschreven zijn op de website krijgen de specifieke omschrijving «Ingeschreven Gebruikers».

De ingeschreven Gebruikers garanderen dat alle ingevoerde informatie in het inschrijfformulier juist, actueel en echt is en geen misleidend karakter heeft.

De Gebruiker belooft zijn informatie te updaten in zijn Persoonlijke Pagina door contact op te nemen met Make.org op e-mailadres contact@Make.org.

De Ingeschreven Gebruiker is medegedeeld en accepteert dat de ingevoerde informatie voor de aanmaak en update van zijn account gelden als bewijs van zijn identiteit. De informatie die door de Gebruiker is ingevoerd, is bindend zodra deze is gevalideerd.


5.3 Account en Persoonlijke pagina

De inschrijving leidt automatisch tot de creatie van een account (hierna: de «Account») die toegang geeft tot een persoonlijke pagina (hierna: de «Persoonlijke Pagina») waarmee het gebruik van de diensten kan worden beheerd in een vorm en met de technische middelen die Make.org geschikt lijkt en die in de toekomst kunnen worden gewijzigd.

De Ingeschreven Gebruikers kunnen op ieder moment hun Persoonlijke Pagina raadplegen nadat zij hebben ingelogd met hun gebruikersnaam en wachtwoord.

De Ingeschreven Gebruikers mogen de Diensten alleen voor persoonlijk gebruik aanwenden en mogen geen derde partij in hun plaats of voor hun eigen rekening van de Diensten gebruik maken maken, tenzij het als ondersteuning van de volledige verantwoordelijkheid is.

De Ingeschreven Gebruikers zijn tevens verantwoordelijk voor de geheimhouding van hun gebruikersnaam en wachtwoord. Zij dienen direct contact op te nemen met Make.org als hun Account is gebruikt zonder hun medeweten. Zij erkennen dat Make.org het recht heeft gepaste maatregelen te nemen in een dergelijk geval.


5.4 Juistheid van de geleverde informatie en identiteitsfraude

De Gebruikers verklaren dat de informatie waarheidsgetrouw en juist is doorgegeven aan de tussenpersoon van de Diensten. Dit betekent dat de informatie in geen geval misleidend, onwaar, incorrect of mogelijk verwarrend is.

Make.org brengt artikel 226-4-1 van het Franse wetboek van strafrecht in herinnering: «Op identiteitsfraude of het gebruik van één of meerdere gegevens van welke aard dan ook die kunnen worden gebruikt voor het identificeren van een persoon met als doel zijn gemoedsrust (of die van een ander), eer of aanzien te schaden, staat een maximale gevangenisstraf van een jaar en een maximale boete van € 15.000.

Op dit strafbare feit staat dezelfde straffen als dit wordt begaan op een online communicatienetwerk voor het publiek.»

Gebruikers die worden verdacht van (een poging tot) identiteitsfraude kunnen worden geschorst of de toegang worden ontzegd tot de Diensten, alle schade en eventuele rente die Make.org kan eisen hier buiten beschouwing gelaten.


6.0 BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

6.1 Burgervoorstellen

Het platform geeft Gebruikers de mogelijkheid te stemmen op Burgervoorstellen die zijn voorgesteld door andere Gebruikers.

De burgervoorstellen ingediend op Make.org hebben allemaal dezelfde kans om te worden omgezet in acties.

Door te stemmen kan een gebruiker ervoor zorgen dat een voorstel een Burgeractie wordt waar Make.org zich sterk voor maakt.

Make.org treedt zo op als tussenpersoon tussen de burgervoorstellen en de actiepartners. (Zie 6.8 Actiepartners)


6.2 Een Burgervoorstel opstellen

De Ingeschreven Gebruikers kunnen hun eigen Burgervoorstellen indienen die zijn bedoeld om te worden gepubliceerd, becommentarieerd, geanalyseerd en besproken en waarop door de Gebruikers kan worden gestemd.


6.3 Vorm en inhoud van de Burgervoorstellen

Elk Burgervoorstel moet beginnen met «Er moet» en bevat maximaal 140 tekens. Het Burgervoorstel moet leesbaar zijn en in het Nederlands zijn opgesteld, in een vorm die door iedereen kan worden begrepen, die niet in telegramstijl is en niet onnodig veel hoofdletters bevat.

Het voorstel mag geen elementen bevatten die tegen de wet of onzedelijk zijn of termen bevatten die de richtlijnen in de huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden overtreden.


6.4 Moderatortaken en publicatie van het Burgervoorstel

De publicatie van het Burgervoorstel van de Gebruiker wordt voorgelegd aan een moderatorteam en is onderworpen aan de voorwaarden gedefinieerd in de AGV. De aanvraag voor publicatie van een Burgervoorstel zal zo snel mogelijk worden behandeld door Make.org. Doelstelling is om binnen 48 uur te antwoorden.

De moderatordienst van Make.org bekijkt elk ingediend Burgervoorstel voordat deze online gaat. De Gebruiker moet er voor waken niet onnodig een Burgervoorstel opnieuw te versturen en ook niet hetzelfde Burgervoorstel nog een keer in te dienen. De Gebruiker moet de moderators niet spammen door dezelfde oplossing in te sturen met verschillende e-mailadressen.

Zodra het Burgervoorstel van de Gebruiker is goedgekeurd, wordt het voorstel door de Dienst gepubliceerd en wordt er een bericht over de publicatie verstuurd naar de auteur.

Indien het Burgervoorstel van de Gebruiker wordt afgewezen, wordt er een e-mail verstuurd door Make.org waarin hij op de hoogte wordt gesteld van de afwijzing. De Gebruiker is dan vrij om een nieuw Burgervoorstel in te dienen.

Zodra het voorstel is gepubliceerd op de Dienst, kan deze op de voorgrond worden geplaatst op de Diensten, zonder dat Make.org garandeert hoe vaak het voorstel naar voren komt of hoeveel mensen het zullen bekijken.

Make.org belooft toegelaten inhoud die voldoet aan de voorgestelde moderatorregels niet op willekeurige wijze te wijzigen, eventuele correcties van spelfouten buiten beschouwing gelaten.


6.5 Aanvraag van verwijdering van een Burgervoorstel door een Ingeschreven Gebruiker

In het geval een Ingeschreven Gebruiker zijn gepubliceerde Burgervoorstel wenst te verwijderen, moet hij een e-mail met een verzoek tot verwijdering sturen naar het volgende adres: contact@Make.org.

De aanvraag van de verwijdering van de Gebruiker zal door Make.org worden behandeld binnen een redelijke termijn.


6.6 Stemmen op een Burgervoorstel

De Gebruikers kunnen zich uitspreken over een Burgervoorstel op de site door te stemmen op «Eens», «Oneens» of «Blanco». Hiervoor is geen account nodig.


6.7 Gebruik van de Burgervoorstellen

Gebruik voor statische doeleinden. Make.org kan de Burgervoorstellen, wel of niet samengevoegd en waarvan alle persoonsgegevens zijn verwijderd, gebruiken voor compilaties, samenstellingen voor statistische doeleinden, onderzoek en andere doeleinden.

Gebruik voor debatten. De Burgervoorstellen die zijn gepubliceerd door de Dienst kunnen worden geselecteerd door Make.org om te worden geanalyseerd, becommentarieerd en/of besproken tijdens publieke debatten georganiseerd door Make.org of een van de partners.

Gebruik voor rapporten en studies De Burgervoorstellen die zijn gepubliceerd door de Dienst en de bijhorende stemmen kunnen door Make.org worden geselecteerd voor het maken van analyses, rapporten en studies voor statistische en onderzoeksdoeleinden of voor de creatie van hervormingsprojecten.

Publicatie van witboeken Make.org kan voor het (mede-)uitgeven van witboeken voor niet-commerciële doeleinden gedeeltelijk of in zijn geheel Burgervoorstellen overnemen.

Gebruik voor redactionele doeleinden De Burgervoorstellen en de daar bijhorende stemmen kunnen worden gebruikt, becommentarieerd en geanalyseerd door Make.org en/of journalisten met wie wordt samengewerkt voor het maken van redactionele teksten.

Gebruik voor communicatiedoeleinden De Burgervoorstellen kunnen door Make.org worden gebruikt voor de website en voor advertentieruimtes van partners van Make.org. In dit geval wordt het Burgervoorstel op deze voornoemde advertentieruimtes anoniem weergegeven als deze anoniem is ingediend of, indien de gebruiker deze informatie heeft opgeven, met voornaam, leeftijd en regio gepubliceerd.

Verwezenlijking van Burgervoorstellen Het is mogelijk dat de voorstellen omgezet worden in concrete acties, dit kan zijn door de Gebruikers, maar ook door de actiepartners van Make.org. Dat deze mogelijkheid bestaat wordt uitdrukkelijk erkend en geaccepteerd door de Gebruiker die het voorstel heeft ingediend en door de Gebruikers die hebben gestemd.


6.8 Actiepartners

Make.org zal een beroep doen op spelers uit de burgermaatschappij (bedrijven, verenigingen, ngo’s) om zich in te zetten voor de voorstellen die de meeste steun hebben ontvangen en ze te concretiseren.

Deze actiepartners kunnen op elk moment, en zonder dat Make.org ze zelf benadert, zelf aan de slag gaan met voorstellen aanwezig in de «Actiepagina» en ze vervolgens ten uitvoer brengen.

Make.org treedt op als tussenpersoon tussen de burgervoorstellen en de actiepartners

Make.org ziet er vervolgens op toe dat de burgeracties op effectieve wijze worden uitgevoerd en zal het onder de aandacht van de media brengen.


7.0 BEWIJS

De gebruiker erkent en accepteert nadrukkelijk dat:

de gegevens verzameld op de site en de informatietechnolgie van Make.org de echtheid bewijzen van de verrichtingen uitgevoerd in het kader van deze;
dat deze gegevens de enige toegestane vorm van bewijs zijn tussen de partijen.


8.0 VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

Onverminderd de andere verplichtingen voorzien in deze, belooft de Gebruiker aan de volgende verplichtingen te voldoen:


8.1 Naleven van de wetten en de regelgeving

De Gebruiker belooft, bij het gebruik van de Diensten, de geldende wetten en regelgeving na te leven en de rechten van derden niet te schenden en ook niet de publieke orde te verstoren. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van alle voornamelijk administratieve, fiscale en/of sociale formaliteiten en voor de betaling van alle soorten premies, heffingen of belastingen die hem eventueel worden opgelegd in relatie met het gebruik van de Diensten. Make.org kan in geen geval hiervoor verantwoordelijk worden gesteld.


8.2 Het gebruik van de Website en de Diensten

De Gebruiker erkent op de website kennis te hebben genomen van de kenmerken en eisen, voornamelijk op technisch gebied, van het geheel van de Diensten. Hij is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de Diensten.

De Gebruiker is medegedeeld en accepteert dat voor het gebruik van de Diensten een internetverbinding nodig is en dat de kwaliteit van de Diensten afhangt van deze verbinding, waarvoor hij als enige verantwoordelijk is.

De Gebruiker belooft geen voorstellen met een commercieel karakter te publiceren of diensten met een winstoogmerk te promoten. De Gebruiker belooft geen voorstellen te publiceren die niet serieus of offtopic zijn. De Gebruiker belooft de Diensten alleen voor persoonlijk gebruik aan te wenden. Het is daarom voor de gebruiker niet toegestaan rechten of verplichtingen in zijn geheel of gedeeltelijk over te dragen, toe te wijzen of te cederen aan een derde partij op wat voor manier dan ook.

De Gebruiker belooft geen voorstellen te publiceren voor de promotie van of het kwaadspreken over partijen, organisaties of publieke figuren.

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de relaties die kunnen ontstaan met andere Gebruikers en de informatie die hij met hen deelt in het kader van de Diensten. Hij behoort bedachtzaam en scherpzinnig met deze relaties en communicatie om te gaan. De Gebruiker belooft bovendien dat hij in de uitwisseling met andere Gebruikers de gebruikelijke omgangsregels toepast.

De Gebruiker belooft geen uitlatingen of voorstellen te doen die in strijd met de wetgeving en goede zeden en vermijdt voornamelijk opmerkingen (geen uitputtende opsomming):

die aanzetten tot raciale haat of racistisch, antisemitisch, xenofoob, homofoob, etc. zijn;
die een gewelddadig, pornografisch, pedofiel, etc. karakter hebben;
die beledigend, denigrerend of lasterlijk zijn of de persoonlijkheidsrechten van derden aantasten;
waarin misdaden tegen de mensheid en erkende genocides worden ontkend en misdaad wordt verheerlijkt;
die aanzetten tot acties die verboden bij wet zijn zoals het aanzetten tot het plegen van gewelddadige of terroristische acties, de verkoop van verdovende middelen, etc.;
die het privéleven of de intellectuele eigendomsrechten van derden schaden;
die geen rekening houden met het principe van ‘onschuldig tot het tegendeel is bewezen’ of met geheimhouding van een gerechtelijk onderzoek;
die de menselijke waardigheid aantasten;
die kunnen worden beschouwd als misbruik van de vrijheid van meningsuiting.


8.3 Relatie met Make.org

De Gebruiker belooft Make.org te voorzien van de informatie nodig voor een goede uitvoering van de Diensten. Meer in het algemeen belooft de Gebruiker actief samen te werken met Make.org voor een goede uitvoering van de Diensten.

De Gebruiker gaat ermee akkoord dat deze zijn voorstellen weergeeft volgens de regels voor indexering, vormgeving en exploitatie van Make.org in zijn rol als uitgever van de Dienst.


9.0 GARANTIES VAN DE GEBRUIKER

9.1 Inhoud

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor allerlei soorten inhoud (redactioneel, grafisch, audiovisueel of anders, inclusief de omschrijving en/of afbeelding eventueel gekozen door de Gebruiker om hem te identificeren) die hij verspreidt in het kader van de Diensten (hierna de «Inhoud» genoemd).

Hij garandeert aan Make.org dat hij beschikt over alle rechten en autorisaties nodig om zijn Inhoud te kunnen publiceren.

Hij belooft dat zijn Inhoud toelaatbaar is, de openbare orde, goede zeden en rechten van derden niet schaadt, geen enkele wet- of regelgeving overtreedt en meer in het algemeen de burgerrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid van Make.org er niet bij zal betrekken.

De gebruiker afzien van teksten (voornamelijk en zonder dat deze lijst uitputtend is):

met een pornografische, obscene, onzedige, choquerende, voor een groot publiek ongeschikte, lasterlijke, gewelddadige, racistische, xenofobe of revisionistische inhoud,
met een inhoud met namaakproducten,
waarin het beeld van derde partijen wordt aangepast,
met bedrieglijke of misleidende inhoud of waarin onwettige, frauduleuze of misleidende activiteiten worden gesteund,
met inhoud die schadelijk is voor de informatiesystemen van derde partijen (zoals virussen, wormen, Trojaanse paarden, etc.),
en meer in het algemeen Inhoud die mogelijk de rechten van derden schaadt of schadelijk is voor derden, op welk manier en in welke vorm dan ook.


9.2 Grenzen gebruik van de Diensten

De Gebruiker erkent dat de Diensten die aan hem worden aangeboden een aanvullende oplossing zijn, maar geen alternatief vormen voor de middelen die hij reeds gebruikt om dezelfde doelstelling te bereiken en dat deze oplossing geen vervanging van deze andere middelen is.

De Gebruiker moet zelf maatregelen nemen die hij nodig acht om de informatie van de Persoonlijke pagina te bewaren.

De Gebruiker is medegedeeld en accepteert dat voor het gebruik van de Diensten een internetverbinding nodig is en dat de kwaliteit van de Diensten afhangt van deze verbinding, waarvoor hij als enige verantwoordelijk is.

9.3 Klachten en schadevergoedingen

De Gebruiker belooft Make.org te behoeden tegen enige vorm van klachten, bezwaren, acties en aanspraken waar Make.org mee te maken kan krijgen bij het niet-nakomen van de Gebruiker van een van de verplichtingen of garanties gemeld in deze algemene voorwaarden.

Hij belooft Make.org schadeloos te stellen voor alle schade die de organisatie kan oplopen en alle kosten, lasten en/of veroordelingen te betalen die de organisatie om deze reden kan krijgen.


10.0 NIET-TOEGESTAAN GEDRAG

Het is streng verboden de Diensten voor de volgende doeleinden te gebruiken:

het uitoefenen van illegale of frauduleuze acties of acties die de rechten of de veiligheid van derden kunnen schaden,
het uitvoeren van acties die de publieke orde kunnen schaden of waarbij de van kracht zijnde wet- en regelgeving wordt overtreden,
het binnendringen van een informatiesysteem van een derde of het uitvoeren van handelingen bedoeld om het gehele of een gedeelte van het informatiesysteem van een derde te schaden, beheren, interfereren of ondervangen, door het schenden van de integriteit of de veiligheid,
het ongevraagd versturen van e-mails en/of klantenwerving of commerciële activiteiten,
manipulaties bedoeld voor het verbeteren van de notering van een derde website,
hulp verlenen of aanzetten, op welke manier dan ook, tot een of meerdere handelingen die hierboven beschreven,
en meer in het algemeen alle praktijken rondom de Diensten die andere doelstellingen hebben dan waarvoor zij zijn ontworpen.
Het is streng verboden voor de Gebruikers het concept, de technologie en andere elementen van de website van Make.org te kopiëren of te verduisteren voor hun eigen gebruik of een derde partij.

De volgende zaken zijn tevens niet toegestaan: (i) alle gedragingen bedoeld om de continuïteit van de Diensten te onderbreken, op te schorten, te vertragen of te blokkeren, (ii) alle (pogingen tot) inbraak in de systemen van Make.org, (iii) alle soorten van verduistering van de systeemmiddelen van de website, (iv) alle acties bedoeld om een buitengewone last op de infrastructuur van de website te leggen, (v) alle soorten van aantasting van de veiligheids- en authentificatiemaatregelen, (vi) alle acties bedoeld om de rechten en financiële, commerciële of morele belangen van Make.org of de gebruikers van de website te schaden en meer in het algemeen (vii) alle inbreuk op deze algemene voorwaarden.

Het is streng verboden om volledig of gedeeltelijk de toegang tot de Diensten en de site alsmede de informatie die er is opgeslagen of wordt gedeeld, te gelde te maken, te verkopen of te bewilligen.


11.0 BEPERKING VAN GARANTIE VAN MAKE.ORG

11.0 Kwaliteit van diensten

Make.org kan niet garanderen dat de Dienst met geen enkele onderbreking te maken zal krijgen. Make.org belooft de Dienst toegewijd en zo goed mogelijk te dienen, hierbij moet worden aangetekend dat het hier slechts om een inspanningsverplichting gaat. Dit wordt door de gebruikers uitdrukkelijk erkend en geaccepteerd.

Make.org belooft regelmatig controles uit te voeren om te controleren of de website naar behoren functioneert en toegankelijk is. Make.org behoudt zich het voorrecht voor de toegang tot de website om onderhoudsredenen tijdelijk te onderbreken. Indien het lastig of onmogelijk is om toegang te krijgen tot de website wegens problemen die extern worden veroorzaakt, overmacht of storingen van het telecommunicatienetwerk, dan kan Make.org hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Make.org kan niet aan de Gebruikers garanderen (i) dat de Diensten, waar voortdurend oplossingen voor worden gezocht om de prestaties en vooruitgang te verbeteren, geen fouten, gebreken of onvolkomenheden bevatten, (ii) dat de Diensten, die standaard zijn en niet worden aangeboden met als enige oogmerk een bepaalde Gebruiker die het gebruikt voor persoonlijke beperkingen, specifiek voldoen aan de behoeften en verwachtingen van de Gebruiker.


11.2 Inhoud

Hoewel de Diensten door een moderatorteam worden bekeken, kan Make.org niet verantwoordelijk worden gehouden voor de Inhoud, waarvan de auteurs de derde partij zijn. Eventuele bezwaren moeten op de eerste plaats worden doorverwezen naar de auteur van de Inhoud in kwestie.

In het geval van inhoud die een derde kan schaden, wordt er een melding aan Make.org verstuurd volgens de richtlijnen voorzien in artikel 6 I 5  van de Franse wet n° 2004-575 van 21 juni 2004 voor vertrouwen in de digitale economie. Make.org behoudt zich het recht voor maatregelen te nemen die beschreven worden in artikel 12.


11.3 Verlies van gegevens

De service wordt gratis verstrekt en Make.org wijst elke verantwoordelijkheid af in het geval van gegevensverlies toegankelijk in de Persoonlijke pagina van de Gebruiker. Eerdergenoemde moet een kopie bewaren en kan hiervoor geen aanspraak maken op een schadevergoeding.


11.4 Schadevergoeding

In elk geval geldt dat de zaken waar Make.org verantwoordelijk voor is, uitdrukkelijk gelimiteerd zijn tot de directe schade opgelopen door de Gebruiker.


12.0 INTELLECTUEEL EIGENDOM


12.1 Eigendom van Make.org

Make.org maakt geen enkele eigendomsaanspraak op de Gegevens en Inhoud van de Gebruikers.

De systemen, software, structuren, infrastructuren, databases en inhoud van allerlei aard (teksten, foto’s, afbeeldingen, muziek, logo’s, merken, databases, etc.) gebruikt door Make.org voor de website zijn beschermd door de van kracht zijnde rechten voor intellectueel eigendom of de rechten voor producenten van databases.

Elke niet-toegestane reproductie, representatie, publicatie, uitzending of, meer in het algemeen, elk niet-toegestaan gebruik van de Dienst en de informatie die deze bevat in zijn geheel of gedeeltelijk, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Make.org, vallen onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker.

Alle vormen van disasssembleren, decompilatie, decodering, extraheren, hergebruik, kopiëren en meer in het algemeen alle reproductie, representatie, verspreiding of gebruik van een van deze elementen, in zijn geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming van Make.org is verboden en kan leiden tot het ondernemen van gerechtelijke stappen.


12.2 Eigendom van de Burgervoorstellen

De Burgervoorstellen zelf zijn het eigendom van de auteurs die aan Make.org een niet-exclusieve, overdraagbare en gratis exploitatievergunning geven voor Frankrijk en de rest van de wereld, voor al het gebruik online en alle manieren van verspreiding, gedurende de looptijd van deze AGV et voor het geheel van het gebruik in de AGV genoemd.


13.0 LINKS EN WEBSITES VAN DERDEN

Make.org kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de technische beschikbaarheid van internetsites of mobiele applicaties gehouden door derde partijen (inclusief die van eventuele partners) waar de Gebruiker via de website toegang tot krijgt.

Make.org neemt geen verantwoordelijkheid voor inhoud, reclame, producten en/of diensten beschikbaar op deze websites en applicaties van derde partijen die, zo brengen wij in herinnering, hun eigen gebruiksvoorwaarden hebben.

Make.org is ook niet verantwoordelijk voor transacties tussen de Gebruiker en welke adverteerder, professional of winkelier (inclusief eventuele partners) dan ook waar de Gebruiker naar wordt gestuurd door de intermediair van de website en is in geen enkel geval partij in eventuele geschillen of dit met deze derden nu is wat betreft de levering van de producten en/of diensten, de garanties, verklaringen en andere verplichtingen waar deze derde partijen zich aan moeten houden.


14.0 SANCTIES EN OPZEGGINGEN

In het geval van overtredingen van de richtlijnen in deze algemene voorwaarden of meer in het algemeen van overtredingen van de van kracht zijnde wet-en regelgeving door de Gebruiker, behoudt Make.org zich het recht voor de nodige maatregelen te nemen en vooral:

de toegang tot de Diensten op te schorten of op te zeggen voor de Gebruiker, veroorzaker van of deelnemer aan de inbreuk of overtreding,
alle inhoud die online is gezet te verwijderen,
informatieberichten op de site die Make.org als nuttig beschouwd te plaatsen,
de betreffende autoriteiten in te schakelen,
gerechtelijke stappen te ondernemen.
In het algemeen, in het geval de Gebruiker zich niet houdt aan de verplichtingen voorzien in deze AGV en/of de wet- of regelgeving overtreedt, kan Make.org de huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden van rechtswege en zonder vooraankondiging of voorafgaande formaliteiten opzeggen.

Het opzeggen van de huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden betekent dat de betreffende Gebruiker niet langer toegang heeft tot de Diensten en dat zijn gegevens en inhoud worden verwijderd. De Gebruiker zal van eerder genoemde opzegging per e-mail op de hoogte worden gesteld. Het bericht zal worden verstuurd naar het adres dat hij tijdens zijn inschrijving heeft opgegeven.  De opzegging is geen vrijwaring van de schade of rente die is ontstaan door overtredingen van de Gebruiker die Make.org kan eisen als vergoeding. Make.org kan vervolgens weigeren dat de Gebruiker een nieuwe account voor de Dienst aanmaakt.

Omdat de Diensten gratis worden aangeboden, kan Make.org op elk moment, zonder vooraankondiging en voor elke reden tijdelijk of definitief de publicatie van een Burgervoorstel verwijderen.

Omdat de Diensten gratis worden aangeboden, kan Make.org op elk moment, zonder vooraankondiging en voor elke reden tijdelijk of definitief overgaan tot de wijziging of gedeeltelijke of totale verwijdering van de Diensten.

Geen enkele opzegging, onderbreking, wijziging of verwijdering van de Diensten kan leiden tot een schadeloosstelling voor de Gebruiker.


15.0 LOOPTIJD VAN DE DIENSTEN, UITSCHRIJVING

De diensten zijn voor een onbepaalde tijd ingeschreven.

De Ingeschreven Gebruiker kan zich op ieder moment laten uitschrijven. Hiervoor moet hij naar het volgende adres van Make.org een e-mail versturen met het verzoek tot uitschrijving: contact@make.org

De uitschrijving zal met onmiddellijke ingang van kracht zijn. Bij uitschrijving worden de Account van de Ingeschreven Gebruiker en zijn Voorstellen onmiddellijk verwijderd.


16.0 WIJZIGING

Make.org behoudt zich het voorrecht voor de huidige algemene voorwaarden op enig moment te mogen wijzigen.

De Gebruiker zal van deze wijzigingen met geschikte middelen op de hoogte worden gesteld.

De Gebruiker die de gewijzigde algemene voorwaarden niet accepteert, moet zich uitschrijven voor de Diensten zoals aangegeven in de richtlijnen in de huidige AGV.

Elke Gebruiker die gebruik heeft gemaakt van de Diensten voor bij het van kracht worden van de gewijzigde algemene voorwaarden, wordt geacht de wijzigingen te hebben geaccepteerd.


17.0 INTEGRITEIT

Als een of meerdere bepalingen van de AGV nietig worden verklaard door een wet of regelgeving of door een definitief besluit van een bevoegde rechterlijke macht, moeten zij als niet geschreven worden geacht. Andere bepalingen van de AGV blijven van kracht en houden hun waarde en draagwijdte. Het is wel mogelijk dat de Partijen, indien hier behoefte aan is, de nietig-verklaarde clausule door een geldige clausule vervangen, die zoveel mogelijk en in dezelfde trant is als de clausule die vervangen moet worden.


18.0 GEEN VERKLARING VAN AFSTAND

Het feit dat een van de Partijen zich op enig moment niet zou beroepen op een van de bepalingen van de AGV, kan niet worden geïnterpreteerd of beschouwd als het afstand doen van de rechten in deze AGV en beïnvloedt op geen enkele wijze de geldigheid van de AVG, in zijn geheel of gedeeltelijk, en tast de rechten van de betreffende partij niet aan om hier actie op te ondernemen.


Geen partij wordt geacht af te zien van een recht verkregen door de bepalingen van het contract, behalve in het geval van een geschreven en ondertekende opzegging.


19.0 OVERMACHT

Alle gebeurtenissen die niet kunnen worden voorzien, voorkomen of die buiten schuld van de Partijen plaatsvinden zoals (in een niet-limitatieve lijst) oorlogsdaden of terroristische aanslagen, natuur- of industriële rampen, explosies, wettelijke vorderingen of andere bepalingen van wetgevende of regelgevende orde die leiden tot beperking van de uitvoer van de activiteit van Make.org, storingen op het elektronische telecommunicatienetwerk tegen de wens van Make.org, etc, kunnen worden beschouwd als overmacht.
In het geval van overmacht kan Make.org besluiten de Dienst op te schorten. Het contract wordt dan opgeschort en kan weer worden voortgezet voor de rest van de looptijd van het contract zodra het probleem is opgelost. Het is ook mogelijk dat het contract niet wordt voortgezet.


20.0 TAAL

In het geval deze algemene voorwaarden in een of meerdere talen zijn vertaald, geldt de Franse taal als de taal die moet worden geïnterpreteerd in het geval er sprake is van tegenstrijdigheden of een geschil over de betekenis van een term of bepaling.


21.0 WETGEVING VAN TOEPASSING EN JURISDICTIE

Deze algemene voorwaarden vallen onder Franse wetgeving.

In het geval van een geschil betreffende de geldigheid, interpretatie en/of uitvoering van deze algemene voorwaarden, erkennen de partijen dat alleen de rechtbanken van Parijs competent zijn hierover te oordelen, behalve in het geval van andersluidende gebiedende procedures.


22.0 HET VAN-KRACHT-WORDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht sinds 31-10-2017.