Warunki użytkowania platformy MAKE.ORG

– na dzień 30 października 2017 r. –

Make.org jest organizacją niezależną od wszelkich partii, prowadzącą witrynę internetową i serwis o charakterze publicznym.


W tym celu umożliwia użytkownikom składanie projektów na stronie. Inni użytkownicy mogą następnie komentować lub głosować za tymi projektami, aby je poprzeć – celem jest doprowadzenie do tego, aby w społeczeństwie udało się wywołać refleksje na temat kwestii interesu ogólnego, w szczególności w sprawach gospodarczych, społecznych, cywilnych i obywatelskich. Refleksje te mogą być następnie podjęte przez partnerów platformy Make.org, którzy pomogą je skonkretyzować i zrealizować.

1. PRZEDMIOT SERWISU

Niniejsze ogólne warunki mają na celu określenie warunków korzystania z serwisu na platformie Make.org (dalej „Serwis”), jak również określenie praw i obowiązków stron w ramach tych warunków.


Są one dostępne i możliwe do wydrukowania w każdej chwili poprzez bezpośredni link u dołu strony głównej witryny.


W razie potrzeby mogą być one uzupełnione szczególnymi warunkami korzystania z serwisu lub szczególnymi warunkami korzystania przez określonych użytkowników. W razie sprzeczności warunki szczególne mają pierwszeństwo przed warunkami ogólnymi.

2. OBSŁUGA WITRYNY I SERWISU

Witryna i serwis (lub wspólnie „serwis”) są obsługiwane przez firmę Make.org, spółka akcyjna uproszczona z kapitałem 1000 euro, z siedzibą pod adresem 4 rue René Villermé, 75011, PARYŻ, zarejestrowana w rejestrze handlowym i spółek w Paryżu pod numerem 820 016 095 (dalej zwana „Make.org”).

3. DOSTĘP DO WITRYNY I SERWISU

Dostęp do witryny i serwisu jest bezpłatny.


Jest on otwarty, z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w witrynie, dla następujących osób:


osoby fizyczne posiadające pełną zdolność prawną do spełnienia zobowiązań z tytułu niniejszych ogólnych warunków. Osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności prawnej może korzystać z witryny i serwisu wyłącznie za zgodą swojego przedstawiciela prawnego;

każda osoba małoletnia posiadająca upoważnienie swoich przedstawicieli prawnych i znajdująca się pod ich opieką;

każda osoba prawna działająca poprzez osobę fizyczną posiadającą zdolność prawną do zawierania umów w imieniu i na rzecz osoby prawnej.


4. AKCEPTACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA

Niniejsze ogólne warunki użytkowania (dalej zwane „OWU”) mają na celu określenie warunków, na jakich użytkownik może uzyskać dostęp do serwisu i korzystać z niego. Stanowią one umowę między Make.org a użytkownikami serwisu. Zastępują one wszystkie poprzednie postanowienia i stanowią całość praw i obowiązków stron. OWU są przekazywane każdemu użytkownikowi, który musi się z nimi zapoznać.


Korzystanie z serwisu wiąże się z pełną i bezwarunkową akceptacją niniejszych OWU. Brak akceptacji wiąże się zatem z rezygnacją z korzystania z serwisu.


Korzystanie z serwisu wiąże się również z pełną i bezwarunkową akceptacją polityki platformy Make.org dotyczącej wykorzystywania danych, która stanowi integralną część niniejszych OWU i jest dostępna tutaj.


Niniejsze OWU mogą być w każdej chwili i bez uprzedzenia zmieniane przez Make.org. Wszelkie zmiany wchodzą w życie natychmiast po opublikowaniu nowej wersji OWU w witrynie. W związku z tym użytkownik jest proszony o regularne zapoznawanie się z najnowszą wersją OWU w witrynie. W przeciwnym razie uznaje się, że akceptuje on bez zastrzeżeń nową wersję ogólnych warunków użytkowania.

5.0 KORZYSTANIE Z WITRYNY

5.1 Dostęp do witryny

Witryna ma charakter publiczny i wszyscy użytkownicy mogą ją odwiedzać i głosować na projekty.


5.2 Zarejestrowani użytkownicy

Wszyscy użytkownicy witryny mogą brać udział w głosowaniu, lecz tylko zarejestrowani użytkownicy mogą składać projekty obywatelskie. W tym celu użytkownicy, którzy wyrażą taką chęć, mogą zarejestrować się w witrynie, wypełniając odpowiedni formularz. Należy podać wszystkie informacje oznaczone jako obowiązkowe. Niekompletna rejestracja nie zostanie zatwierdzona.


Użytkownicy zarejestrowani w witrynie są określani jako „zarejestrowani użytkownicy”.


Zarejestrowani użytkownicy zapewniają, że wszystkie informacje podane w formularzu rejestracyjnym są dokładne, aktualne i zgodne z prawdą oraz nie wprowadzają w błąd.


Zobowiązują się oni do aktualizowania tych informacji w strefie użytkownika, kontaktując się z Make.org pocztą lub elektronicznie pod adresem contact@Make.org.


Zarejestrowany użytkownik jest poinformowany i akceptuje fakt, że informacje wprowadzone w celu utworzenia lub aktualizacji jego konta są dowodem jego tożsamości. Informacje wprowadzone przez użytkownika są wiążące natychmiast po ich zatwierdzeniu.

5.3 Konto i strefa użytkownika

Rejestracja automatycznie wiąże się z utworzeniem konta (dalej „konto”) zapewniającego dostęp do strefy użytkownika (dalej „strefa użytkownika”), która umożliwia zarządzanie korzystaniem z serwisu w formie i zgodnie ze środkami technicznymi, które Make.org uważa za najbardziej odpowiednie i które z czasem mogą się zmieniać.


Zarejestrowani użytkownicy mogą uzyskać dostęp do swojej strefy użytkownika w dowolnym momencie po zalogowaniu się za pomocą loginu i hasła.


Zarejestrowani użytkownicy zobowiązują się do korzystania z serwisu wyłącznie do użytku osobistego oraz że nie zezwolą osobom trzecim na korzystanie z serwisu w ich imieniu ani z ich konta, chyba że wezmą za to pełną odpowiedzialność.


Zarejestrowani użytkownicy są również odpowiedzialni za zachowanie poufności swojego loginu i hasła. Powinni oni niezwłocznie skontaktować się z Make.org, jeśli zauważą, że ich konto było używane bez ich wiedzy. W takim przypadku upoważniają oni Make.org do podjęcia wszelkich odpowiednich środków.


5.4 Prawdziwość dostarczonych informacji i kradzież tożsamości

Użytkownicy potwierdzają prawdziwość i dokładność przekazywanych za pośrednictwem serwisu informacji, które w żadnym wypadku nie mogą być mylące, nieprawdziwe, nieprawidłowe lub mogące wprowadzać w błąd.


Make.org przypomina, że z tytułu artykuł 226-4-1 kodeksu karnego: „Kradzież tożsamości osoby trzeciej lub wykorzystywanie wszelkich danych umożliwiających jej identyfikację w celu zakłócania jej spokoju lub spokoju innych osób, lub w celu zaszkodzenia jej honorowi lub poważaniu, podlega karze pozbawienia wolności na okres jednego roku oraz grzywnie w wysokości 15 000 euro.


Przestępstwo to podlega tym samym karom, gdy jest popełniane w publicznie dostępnej internetowej sieci komunikacyjnej”.


Każdy użytkownik podejrzewany o kradzież lub próbę kradzieży tożsamości może zostać zawieszony lub pozbawiony dostępu do serwisu, nie naruszając przy tym prawa Make.org do dochodzenia naprawienia wszelkich szkód.

6.0 OPIS SERWISU

6.1 Projekty obywatelskie

Platforma umożliwia użytkownikom głosowanie na projekty obywatelskie zaproponowane przez innych użytkowników.


Wszystkie projekty obywatelskie złożone na platformie Make.org mają równe szanse na przekształcenie w działanie.


Oddając głos, użytkownik może sprawić, że projekt stanie się akcją obywatelską, w którą zaangażuje się Make.org.


Make.org pełni wówczas rolę pośrednika między projektami obywatelskimi a partnerami akcji. (zob. 6.8 Partnerzy akcji)


6.2 Przygotowanie projektu obywatelskiego

Zarejestrowani użytkownicy mogą zgłaszać własne projekty obywatelskie, które mogą być opublikowane, komentowane, analizowane i omawiane, i które zostaną poddane pod głosowanie użytkowników.


6.3 Forma i treść projektów obywatelskich

Każdy projekt obywatelski musi obowiązkowo rozpoczynać się od wyrażenia „Należy” i zawierać nie więcej niż 140 znaków. Projekt obywatelski musi być czytelny i napisany po polsku, w formie umożliwiającej zrozumienie przez wszystkich czytających, bez skrótów i bez nadużywania dużych liter.


Projekt nie może zawierać elementów sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami ani takich, które naruszałyby postanowienia niniejszych ogólnych warunków użytkowania.

6.4 Moderacja i publikacja projektów obywatelskich

Publikacja projektu obywatelskiego użytkownika podlega moderacji na warunkach określonych w niniejszych OWU. Wniosek dotyczący publikacji projektu obywatelskiego zostanie jak najszybciej przetworzony przez zespół Make.org, w miarę możliwości w ciągu 48 godzin.


Zespół ds. moderacji serwisu Make.org zapoznaje się z każdym projektem obywatelskim przed jego opublikowaniem online. W związku z tym użytkownik musi zadbać o to, aby niepotrzebnie nie przesyłać ponownie propozycji tego samego projektu obywatelskiego. Nie wolno też spamować serwisu, wysyłając ten sam projekt przy użyciu różnych adresów e-mail.


W momencie zatwierdzenia projektu obywatelskiego użytkownika zostanie on opublikowany w serwisie, a jego autor otrzyma powiadomienie.


W razie odrzucenia projektu obywatelskiego użytkownika otrzyma od Make.org wiadomość mailową z informacją o odrzuceniu. Użytkownik będzie mógł wówczas bez przeszkód przesłać nowy projekt obywatelski.


Po opublikowaniu projektu będzie on mógł zostać wyróżniony w serwisie, jednak Make.org nie gwarantuje ani częstotliwości jego pojawiania się, ani liczebności odbiorców.


Make.org zobowiązuje się nie modyfikować samowolnie treści zgodnych z prawem i odpowiadających zasadom moderacji, które zostały zaproponowane, za wyjątkiem ewentualnych poprawek dotyczących pisowni.


6.5 Prośba o usunięcie projektu obywatelskiego przez zarejestrowanego użytkownika

W przypadku, gdy zarejestrowany użytkownik chce, aby jego opublikowany projekt obywatelski został usunięty, musi skontaktować się mejlowo z Make.org pod adresem contact@Make.org.


Złożona przez użytkownika prośba o usunięcie propozycja zostanie rozpatrzona przez Make.org w rozsądnym terminie.


6.6 Głosowanie na projekt obywatelski

Wszyscy użytkownicy mogą wyrazić swoją opinię w drodze głosowania na projekty obywatelskie przedstawione w witrynie bez konieczności zakładania konta, klikając przyciski „Zgadzam się”, „Nie zgadzam się” lub „Pusty głos”.

6.7 Wykorzystanie projektów obywatelskich

Wykorzystanie do celów statystycznych. Make.org może wykorzystywać projekty obywatelskie, sumarycznie lub nie, z których usunięto wszelkie dane osobowe, w tym zestawienia i syntezy, do celów statystycznych, badawczych lub innych.


Wykorzystanie na potrzeby debaty. Projekty obywatelskie opublikowane w serwisie mogą być wybierane przez Make.org w celu ich analizy, komentowania i/lub debatowania podczas debat publicznych organizowanych przez platformę Make.org lub jej partnerów.


Wykorzystanie do celów sprawozdawczych i badawczych. Projekty obywatelskie opublikowane w serwisie, a także odpowiadające im głosy, mogą podlegać selekcji przez Make.org w celu przeprowadzenia analiz, sprawozdań i badań w celach statystycznych i badawczych lub w celu przygotowania projektów reform.


Publikacja białych ksiąg. Make.org może publikować lub współpublikować białe księgi w celach niekomercyjnych, wykorzystując częściowo lub w całości projekty obywatelskie.


Wykorzystanie redakcyjne. Projekty obywatelskie i odnoszące się do nich głosy mogą być również wykorzystywane, komentowane i analizowane przez Make.org i/lub przez dziennikarzy partnerskich w celu przygotowania treści redakcyjnych.


Wykorzystanie do celów komunikacyjnych. Projekty obywatelskie mogą być również wykorzystywane przez Make.org w witrynie i wyświetlane na powierzchniach reklamowych obsługiwanych przez partnerów Make.org. W takim przypadku projekt obywatelski zostanie opublikowany na wspomnianej powierzchni reklamowej anonimowo, jeśli został on anonimowo przesłany, lub zostanie opatrzony podpisem z imieniem, wiekiem i regionem, jeśli użytkownik podał te informacje.


Realizacja projektów obywatelskich. Projekty mogą być przedmiotem konkretnych działań transformacyjnych, podejmowanych bezpośrednio przez użytkowników lub przez partnerów akcji Make.org, co użytkownik składający projekt oraz użytkownicy, którzy na niego głosowali, rozumieją i wyraźnie akceptują.


6.8 Partnerzy akcji

Make.org zmobilizuje przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego (przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe) do przyjęcia i wprowadzenia w życie projektów, które uzyskały największe poparcie na platformie.


W każdej chwili i bez regularnego zwracania się platformy Make.org do partnerów, będą oni mogli bezpośrednio odnosić się do każdego projektu obecnego w „Strefie działań”, by następnie móc go zrealizować.


Make.org pełni rolę pośrednika między projektami obywatelskimi a partnerami akcji.


Make.org upewnia się następnie co do skutecznego wdrożenia działań obywatelskich i ich mediatyzacji.

7.0 DOWÓD

Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że:


dane zebrane w witrynie Make.org oraz na jej sprzęcie komputerowym są dowodem na realność transakcji przeprowadzonych w ramach niniejszych warunków;

dane te stanowią jedyny środek dowodowy uznany przez strony.


8.0 OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Nie naruszając innych obowiązków przewidzianych w niniejszym dokumencie, użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania następujących obowiązków:


8.1 Przestrzeganie praw i przepisów

Użytkownik zobowiązuje się przy korzystaniu z serwisu do przestrzegania obowiązującego prawa i przepisów oraz do nienaruszania praw osób trzecich lub porządku publicznego. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe dopełnienie wszystkich formalności, zwłaszcza administracyjnych, podatkowych i/lub społecznych oraz wszelkich płatności składek, wszelkiego rodzaju podatków i opłat związanych z korzystaniem przez niego z serwisu. Platforma Make.org w żadnym wypadku nie ponosi za to odpowiedzialności.

8.2 Użytkowanie witryny i serwisu

Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z charakterystyką i ograniczeniami, zwłaszcza technicznymi, związanymi z witryną i serwisem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za użytkowanie serwisu.


Użytkownik został poinformowany i akceptuje fakt, że funkcjonowanie serwisu wymaga, aby był połączony z Internetem, oraz że jakość działania serwisu zależy bezpośrednio od tego połączenia, za które użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność.


Użytkownik zobowiązuje się nie publikować projektów o charakterze reklamowym lub stanowiącym promocję usług o charakterze zarobkowym. Użytkownik zobowiązuje się nie publikować projektów niepoważnych lub niezwiązanych z tematem. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu w sposób ściśle osobisty. W związku z tym zabrania się przekazywania, udzielania lub przenoszenia całości lub części swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszych warunków na osobę trzecią w jakikolwiek sposób.


Użytkownik zobowiązuje się nie publikować projektów promujących lub oczerniających partie, organizacje lub osoby publiczne.


Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność za relacje, jakie może nawiązać z innymi użytkownikami, oraz za informacje, które przekazuje im w ramach serwisu. Do jego obowiązków należy zachowanie należytej ostrożności i rozwagi w tych relacjach i komunikacji. Ponadto użytkownik w rozmowach z innymi użytkownikami zobowiązuje się do przestrzegania zwyczajowych zasad uprzejmości i przyzwoitości.


Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać języka lub składać propozycji sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami. Zaliczają się do tego między innymi:


wypowiedzi nawołujące do nienawiści rasowej, wypowiedzi o podłożu rasistowskim, antysemickim, ksenofobicznym, homofobicznym itp.;

wypowiedzi wiążące się z przemocą, pornografią, pedofilią itp.;

obrażanie, oczernianie, zniesławianie lub naruszanie dóbr osobistych osób trzecich;

wypowiedzi zaprzeczające zbrodniom przeciwko ludzkości i uznanemu ludobójstwu oraz popieranie zbrodni;

nawoływania do popełnienia czynów karalnych z mocy prawa, takie jak podżeganie do przemocy, aktów terrorystycznych, sprzedaży środków odurzających itp.;

wypowiedzi naruszające prywatność lub prawa własności intelektualnej osób trzecich,

oświadczenia naruszające domniemanie niewinności lub tajemnicę dochodzenia itp.;

wypowiedzi naruszające godność ludzką;

wypowiedzi, które mogą zostać uznane za nadużycie wolności wypowiedzi.

8.3 Relacja z Make.org

Użytkownik zobowiązuje się dostarczyć platformie Make.org wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu. Ogólnie mówiąc, użytkownik zobowiązuje się aktywnie współpracować z Make.org w celu prawidłowego wykonania niniejszych warunków.


Użytkownik zobowiązuje się, że jego projekty będą publikowane zgodnie z zasadami dotyczącymi indeksowania, formatowania i wyróżniania platformy Make.org jako wydawcy serwisu.

9.0 GWARANCJE UŻYTKOWNIKA

9.1 Treść

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju treści (redakcyjne, graficzne, audiowizualne i inne, tym ewentualnie wybrana przez użytkownika nazwa i obraz służące do identyfikacji w witrynie), które rozpowszechnia w ramach serwisu (dalej „treści”).


Użytkownik gwarantuje platformie Make.org, że dysponuje wszystkimi prawami i upoważnieniami niezbędnymi do rozpowszechniania treści.


Zobowiązuje się on, że treści te są zgodne z prawem, nie naruszają porządku publicznego, dobrych obyczajów ani praw osób trzecich, nie naruszają żadnych przepisów prawnych lub regulacyjnych i, ogólnie mówiąc, w żaden sposób nie mogą spowodować pociągnięcia Make.org do odpowiedzialności cywilnej lub karnej.


Zabrania się tym samym rozpowszechniania między innymi takich treści jak:


treści pornograficzne, obsceniczne, nieprzyzwoite, szokujące lub nieodpowiednie dla rodzin z dziećmi, zniesławiające, obraźliwe, agresywne, rasistowskie, ksenofobiczne lub rewizjonistyczne,

treści naruszające prawo,

treści krzywdzące dla wizerunku osoby trzeciej,

treści fałszywe, wprowadzające w błąd lub które oferują lub promują nielegalne, nieuczciwe lub wprowadzające w błąd działania,

treści szkodliwe dla systemów komputerowych osób trzecich (takie jak wirusy, robaki, konie trojańskie itp.),

i bardziej ogólnie treści mogące naruszać prawa osób trzecich lub być szkodliwe dla osób trzecich w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie.

9.2 Ograniczenia w korzystaniu z serwisu

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że serwis oferuje mu dodatkowe, ale nie alternatywne rozwiązanie w stosunku do środków, z których już korzysta, aby osiągnąć ten sam cel i że rozwiązanie to nie może zastąpić tych środków.


Użytkownik musi podjąć niezbędne środki w celu zabezpieczenia własnymi środkami informacji w swojej strefie użytkownika, które uzna za niezbędne.


Użytkownik został poinformowany i akceptuje fakt, że funkcjonowanie serwisu wymaga, aby był połączony z Internetem, oraz że jakość działania serwisu zależy bezpośrednio od tego połączenia, za które użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność.

9.3 Reklamacje i odszkodowania

Użytkownik zwalnia platformę Make.org z wszelkiej odpowiedzialność dotyczącej wszelkich skarg, reklamacji, roszczeń i działań, na które platforma Make.org może być narażona w wyniku naruszenia przez użytkownika któregokolwiek z jego obowiązków lub gwarancji wynikających z niniejszych ogólnych warunków.


Zobowiązuje się on do wynagrodzenia platformie Make.org wszelkich poniesionych szkód oraz zapłacenia wszelkich kosztów, opłat i/lub kar, jakie mogłaby ponieść z tego powodu.

10.0 NIEDOZWOLONE ZACHOWANIA

Surowo zabrania się korzystania z serwisu w następujących celach:


prowadzenia nielegalnej, nieuczciwej działalności lub działalności, która narusza prawa lub bezpieczeństwo osób trzecich,

naruszenie porządku publicznego lub naruszenie obowiązujących przepisów prawa i regulacji,

włamanie się do systemu komputerowego osoby trzeciej lub jakiekolwiek działanie, które ma zaszkodzić, kontrolować, zakłócić lub przechwycić całość lub część systemu komputerowego osoby trzeciej, naruszyć jego integralność lub bezpieczeństwo,

wysyłanie niechcianych e-maili i/lub pozyskiwanie klientów lub działania komercyjne,

manipulacje mające na celu poprawę pozycjonowania innej strony internetowej,

pomaganie lub nakłanianie, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, do jednego lub kilku opisanych powyżej aktów i działań,

oraz, bardziej ogólnie, wszelkie praktyki, które zmieniają serwis w celach innych niż te, dla których został on zaprojektowany.

Użytkownikom surowo zabrania się kopiowania i/lub przekazywania koncepcji, technologii lub jakiegokolwiek innego elementu witryny Make.org dla własnych celów lub celów osób trzecich.


Surowo zabronione są również: (i) wszelkie zachowania mające na celu przeszkodzenie, wstrzymanie, spowolnienie lub uniemożliwienie ciągłości działania serwisu, (ii) wszelkie ingerencje lub próby ingerencji w systemy Make.org, (iii) wszelkie nadużycia zasobów systemowych witryny, (iv) wszelkie działania mogące nałożyć nieproporcjonalne obciążenie na infrastrukturę witryny, (v) wszelkie naruszenia środków bezpieczeństwa i uwierzytelniania, (vi) wszelkie działania mogące naruszyć finansowe, handlowe lub moralne prawa i interesy platformy Make.org lub jej użytkowników, oraz, bardziej ogólnie, (vii) wszelkie naruszenia niniejszych ogólnych warunków.


Surowo zabrania się spieniężania, sprzedaży lub przyznawania całości lub części dostępu do serwisu lub witryny oraz do przechowywanych i udostępnianych tam informacji.


11.0 OGRANICZENIA GWARANCJI MAKE.ORG

11.1 Jakość działania serwisu

Make.org nie może zagwarantować, że działanie serwisu nie ulegnie przerwaniu. Make.org zobowiązuje się udostępnić serwis z całą starannością i zgodnie z zasadami sztuki, przypominając, że jest to jedynie zobowiązanie do starannego działania, co użytkownicy wyraźnie przyjmują do wiadomości i akceptują.


Make.org zobowiązuje się do regularnego przeprowadzania kontroli mających na celu sprawdzenie działania i dostępności witryny. Z tego powodu Make.org zastrzega sobie możliwość chwilowego przerwania dostępu do witryny ze względu na prace konserwacyjne. Podobnie platforma Make.org nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek chwilowe trudności lub brak możliwości uzyskania dostępu do witryny spowodowane okolicznościami pozostającymi poza jej kontrolą, siłą wyższą lub zakłóceniami w sieciach telekomunikacyjnych.


Make.org nie daje użytkownikom gwarancji, że (i) serwis, poddawany ciągłym badaniom mającym na celu poprawę jego działania i postęp, będzie całkowicie wolny od błędów, wad i usterek; że (ii) serwis, będący witryną standardową i nieoferowaną wyłącznie na potrzeby jednego użytkownika zgodnie z jego własnymi ograniczeniami osobistymi, będzie konkretnie odpowiadać jego potrzebom i oczekiwaniom.

11.2 Treści

Mimo że treści zamieszczane w serwisie podlegają moderacji, Make.org nie ponosi odpowiedzialności za treści, których autorami są osoby trzecie, a wszelkie zażalenia powinny być w pierwszej kolejności kierowane do autorów danych treści.


Treści przynoszące szkodę osobie trzeciej mogą być zgłaszane platformie Make.org zgodnie z procedurami przewidzianymi w art. 6 I 5 ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie zaufania do gospodarki cyfrowej, a Make.org zastrzega sobie prawo do podjęcia środków opisanych w art. 12.


11.3 Utrata informacji

Serwis jest dostarczany bezpłatnie, dlatego Make.org nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę informacji dostępnych w strefie użytkownika, który powinien zachować ich kopię, i który nie może domagać się odszkodowania w tym zakresie.

11.4 Szkody

W każdym przypadku odpowiedzialność, do której platforma Make.org może zostać pociągnięta na mocy niniejszych warunków, jest wyraźnie ograniczona do bezpośrednich szkód, których poniesienie przez użytkownika zostało udowodnione.


12.0 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA


12.1 Własność Make.org

Make.org nie rości sobie prawa własności do danych i treści udostępnionych przez użytkowników.


Systemy, oprogramowanie, struktury, infrastruktury, bazy danych i wszelkiego rodzaju treści (teksty, obrazy, grafiki, muzyka, logotypy, znaki towarowe, bazy danych itp.) obsługiwane przez Make.org w ramach witryny są chronione wszystkimi obowiązującymi prawami własności intelektualnej lub prawami producentów baz danych.


Za wszelkie powielanie, przedstawianie, publikowanie, przesyłanie lub, bardziej ogólnie, wszelkie nieautoryzowane wykorzystanie całości lub części serwisu i informacji w nim zawartych bez wyraźnego zezwolenia Make.org odpowiedzialność ponosi użytkownik.


Jakikolwiek demontaż, dekompilacja, dekodowanie, ekstrakcja, ponowne użycie, kopiowanie i bardziej ogólnie, wszelkie czynności związane z powielaniem, przedstawianiem, rozpowszechnianiem i wykorzystywaniem któregokolwiek z tych elementów, w całości lub w części, bez zezwolenia Make.org są surowo zabronione i mogą być przedmiotem postępowania sądowego.


12.2 Własność projektów obywatelskich

Same projekty obywatelskie są własnością ich autorów, którzy przekazują platformie Make.org niewyłączną, zbywalną i bezpłatną licencję na ich wykorzystanie, we Francji i na całym świecie, do użytku online i dla dowolnego trybu rozpowszechniania, na czas trwania niniejszych OWU i dla wszystkich objętych nimi zastosowań.

13.0 LINKI I INNE STRONY

Make.org w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za dostępność techniczną stron internetowych lub aplikacji mobilnych obsługiwanych przez strony trzecie (w tym przez swoich ewentualnych partnerów), do których użytkownik może uzyskać dostęp za pośrednictwem witryny.


Make.org nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści, reklamy, produkty i/lub usługi dostępne w takich witrynach internetowych i aplikacjach mobilnych stron trzecich, które podlegają własnym warunkom użytkowania.


Make.org nie ponosi także odpowiedzialności za wszelkie transakcje realizowane między użytkownikiem a jakimkolwiek reklamodawcą, profesjonalistą lub sprzedawcą (w tym jej ewentualnymi partnerami), do którego użytkownik może być skierowany za pośrednictwem witryny, i w żadnym wypadku nie może być stroną jakichkolwiek sporów z tymi osobami trzecimi, w szczególności dotyczących dostawy produktów i/lub usług, gwarancji, deklaracji i innych zobowiązań powziętych przez te osoby trzecie.


14.0 SANKCJE I WYPOWIEDZENIE

W przypadku naruszenia przez użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszych ogólnych warunków lub, bardziej ogólnie, naruszenia obowiązujących przepisów prawa i regulacji Make.org zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich stosownych działań, a w szczególności do:


zawieszenia lub pozbawienia dostępu do serwisu użytkownika, który dopuścił się naruszenia lub wykroczenia lub uczestniczył w nim,

usunięcia wszelkich treści zamieszczonych w witrynie,

opublikowania w witrynie każdej wiadomości informacyjnej, którą Make.org uzna za użyteczną,

powiadomienia wszelkich właściwych organów,

wszczęcia wszelkich działań prawnych.

W razie naruszenia przez użytkownika obowiązków przewidzianych w niniejszych warunkach i/lub wszelkich obowiązujących praw lub regulacji Make.org może wypowiedzieć niniejsze ogólne warunki użytkowania na mocy prawa oraz bez uprzedniego powiadomienia i formalności.


Wypowiedzenie niniejszych ogólnych warunków użytkowania spowoduje cofnięcie danemu użytkownikowi dostępu do serwisu oraz usunięcie jego danych i treści. Użytkownik zostanie poinformowany o wypowiedzeniu mejlowo na adres podany podczas rejestracji. Wypowiedzenie nie narusza prawa Make.org do dochodzenia naprawienia szkody, którego Make.org może żądać jako odszkodowania za szkody poniesione w wyniku domniemanych naruszeń ze strony użytkownika. Make.org może w następstwie odmówić użytkownikowi utworzenia nowego konta w serwisie.


Ze względu na bezpłatny charakter serwisu Make.org może w każdej chwili i bez uprzedzenia, z dowolnego powodu, czasowo lub definitywnie, usunąć opublikowany projekt obywatelski.


Podobnie, ze względu na bezpłatny charakter serwisu, Make.org może w każdej chwili i bez uprzedzenia, z dowolnego powodu, czasowo lub definitywnie, zmodyfikować lub częściowo lub całkowicie usunąć serwis.


Żadne wypowiedzenie, przerwanie, modyfikacja lub usunięcie serwisu nie spowoduje powstania prawa użytkownika do dochodzenia odszkodowania.

15.0 CZAS TRWANIA SERWISU, WYREJESTROWANIE

Użytkownik rejestruje się w serwisie na czas nieokreślony.


Zarejestrowany użytkownik może w każdej chwili wyrejestrować się z serwisu, kontaktując się z Make.org pod adresem contact@make.org


Wyrejestrowanie wchodzi w życie natychmiast. Powoduje ono automatyczne usunięcie konta zarejestrowanego użytkownika oraz jego projektów.

16.0 MODYFIKACJE

Make.org zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszych ogólnych warunkach użytkowania w dowolnym momencie.


Użytkownik zostanie poinformowany o tych zmianach za pomocą dowolnego użytecznego środka.


Użytkownik, który nie akceptuje zmienionych ogólnych warunków, musi wyrejestrować się z serwisu zgodnie z zapisami przewidzianymi w niniejszych OWU.


Uznaje się, że każdy użytkownik, który korzysta z serwisu po wejściu w życie zmienionych warunków, zaakceptował te zmiany.

17.0 INTEGRALNOŚĆ

Jeżeli co najmniej jedno z postanowień niniejszych warunków zostanie uznane za nieważne przez ustawę, rozporządzenie lub mocą prawomocnego orzeczenia właściwego sądu, uznaje się je za niezapisane. Pozostałe postanowienia niniejszych warunków nadal obowiązują, zachowując na tyle, na ile to możliwe, całą swoją moc i zakres, a strony uzgadniają, w miarę możliwości, że porozumieją się ze sobą w celu zastąpienia nieważnej klauzuli ważną klauzulą, jak najbardziej zbliżoną w swoim duchu do tej, którą ma zastąpić.

18.0 BRAK ZRZECZENIA SIĘ

Fakt, że jedna ze stron nie skorzysta w danym momencie z któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków, nie może być interpretowany lub uważany za zrzeczenie się przez nią swoich praw wynikających z niniejszych warunków, nie wpłynie w żaden sposób na ważność całości lub części niniejszych warunków i nie wpłynie na prawa danej strony do podjęcia odpowiednich działań.


Uznaje się, że żadna ze stron nie zrzekła się swoich praw nabytych na podstawie warunków umowy, chyba że zrzeczenie zostało wykonane na piśmie i podpisane.

19.0 SIŁY WYŻSZE

Wszelkie nieprzewidywalne, niekontrolowane zdarzenia pozostające poza wpływem stron, takie jak między innymi działania wojenne lub terrorystyczne, czyny przestępcze, zamieszki, klęski żywiołowe lub przemysłowe, eksplozje, rekwizycje prawne i inne postanowienia legislacyjne lub regulacyjne ograniczające prowadzenie działalności Make.org, zakłócenia w sieciach komunikacyjnych pozostające poza kontrolą Make.org itp. będą uważane za przypadek siły wyższej. W przypadkach działania siły wyższej Make.org może zwiesić działanie serwisu. Skutki umowy zostają wówczas zawieszone i mogą zostać wznowione po ustaniu działania siły wyższej przez pozostałą część okresu obowiązywania umowy. Mogą one również pozostać w stanie wygaszenia.

20.0 JĘZYK

W przypadku tłumaczenia niniejszych ogólnych warunków na jeden lub więcej języków językiem interpretacji w przypadku sprzeczności lub sporu co do znaczenia terminu lub postanowienia jest język francuski.

21.0 OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA

Niniejsze ogólne warunki są regulowane prawem francuskim.


W przypadku sporów dotyczących ważności, interpretacji i/lub wykonania niniejszych ogólnych warunków strony uzgadniają, że wyłączną jurysdykcję do ich osądzania mają sądy w Paryżu, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy proceduralne stanowią inaczej.

22.0 WEJŚCIE W ŻYCIE

Niniejsze ogólne warunki weszły w życie z dniem 31.10.2017 r.