MAKE.ORG:s användarvillkor

- daterat till den 30 oktober 2017 -

Make.org är en politiskt obunden organisation som publicerar en webbplats och tjänster som är öppna för allmänheten.


I det syftet låter den användare lämna förslag på webbplatsen.  Andra användare kan, om de vill, kommentera eller rösta för förslagen för att stödja dem. Syftet är att att få fram reflektioner om allmängiltiga frågor i samhället, särskilt ekonomiska, sociala, samhälls- och medborgarfrågor. Partners till Make.org kan ta över dessa reflektioner och hjälpa till att göra dem konkreta och att genomföra dem.

1 TJÄNSTENS SYFTE

De allmänna villkoren har till syfte att fastställa former och villkor för användningen av tjänsterna som erbjuds på Make.org (nedan kallade: "Tjänsterna"), samt att fastställa parternas rättigheter och skyldigheter.


De finns tillgängliga och kan skrivas ut när som helst genom en direktlänk längst ned på webbplatsens startsida.


De kan vid behov kompletteras med särskilda användarvillkor för vissa Tjänster, eller med särskilda användarvillkor för vissa användare. Vid motstridiga uppgifter, gäller de särskilda villkoren före de allmänna villkoren.

2 OPERATÖR AV WEBBPLATSEN OCH TJÄNSTERNA

Webbplatsen och Tjänsterna (eller tillsammans "Tjänsterna") drivs av företaget Make.org, förenklat aktiebolag (Société par Actions Simplifiées) med ett kapital på 1 000 euros, med huvudkontor på 4 rue René Villermé, 75011, PARIS, registrerad hos RCS de PARIS under nummer 820 016 095 (nedan kallad "Make.org").

3 TILLGÅNG TILL WEBBPLATSEN OCH TJÄNSTERNA

Det är gratis att använda Webbplatsen och Tjänsterna.


Den är öppen, med förbehåll för begränsningar som föreskrivs på webbplatsen:

för alla fysiska personer som har full rättshandlingsförmåga för att kunna bindas av de allmänna villkoren. En fysisk person som inte har full rättshandlingsförmåga får bara använda Webbplatsen och Tjänsterna med sin förmyndares tillstånd,

minderåriga med sina förmyndares tillstånd och under deras kontroll,

alla juridiska personer genom en fysisk person som har rättshandlingsförmåga för att ingå avtal för den juridiska personens räkning.


4 GODKÄNNANDE AV DE ALLMÄNNA VILLKOREN

Dessa allmänna användarvillkor (nedan kallade "AAV") har till syfte att fastställa hur användarna kommer åt och får använda Tjänsterna. De utgör ett avtal mellan Make.org och Användarna av Tjänsterna. De upphäver och ersätter alla tidigare bestämmelser och utgör parternas samtliga rättigheter och skyldigheter. AAV kommuniceras till varje Användare som tar del av dem.


Att använda tjänsten innebär att man villkorslöst godkänner dessa AAV i sin helhet. Om man inte godkänner dem innebär det att man får avstå från att använda tjänsterna.


Om man använder Tjänsten innebär det även att man villkorslöst godkänner hela Make.org's Policy för dataanvändning, som är en väsentlig del i dessa allmänna användarvillkor, och finns att läsa här.


Make.org kan när som helst och utan avisering ändra sina AAV. Alla ändringar träder i kraft omedelbart efter att den nya versionen av AAV har lagts upp på webbplatsen. Användaren uppmanas därför att regelbundet titta igenom den senaste versionen av AAV på webbplatsen. Per automatik anses Användaren godkänna den nya versionen av de Allmänna Användarvillkoren.

5.0 ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

5.1 Tillgång till webbplatsen

Webbplatsen är öppen för allmänheten och alla Användare kan besöka den och rösta på Förslag.


5.2 Registrerade användare

Alla Användare kan rösta på webbplatsen men bara de registrerade Användarna kan göra Medborgarförslag. De som vill kan därför registrera sig på webbplatsen genom att fylla i avsett formulär. De måste ange alla obligatoriska uppgifter.  En ofullständig registrering är ogiltig.


Användare som är registrerade på webbplatsen definieras specifikt som "Registrerade Användare".


De Registrerade Användarna garanterar att alla uppgifter som angetts i formuläret är korrekta, uppdaterade och sanna, och inte på något sätt vilseledande.


De förbinder sig att uppdatera uppgifterna på sin Personliga sida genom att kontakta Make.org med e-post till contact@Make.org.


Den Registrerade Användaren har informerats om och godkänner att uppgifterna som angetts för att skapa eller uppdatera hens Konto gäller som bevis för hens identitet. Uppgifterna som Användaren anger, är bindande så fort de har bekräftats.

5.3 Konto och Personlig sida

Registreringen medför automatiskt att det skapas ett konto (nedan: "Kontot"), som ger tillgång till en personlig sida (nedan: "Personlig sida"). Där kan man styra användningen av Tjänsten i en form och med de tekniska medel som Make.org anser mest lämpliga och som kan förändras med tiden.


De Registrerade Användarna kan när som helst få tillgång till sin Personliga sida efter att de har loggat in med sitt användarnamn och lösenord.


De registrerade användarna förbinder sig att använda Tjänsterna endast för personligt bruk, och får inte låta en tredje man använda Tjänsterna i deras ställe eller för deras räkning, utom om de tar hela ansvaret för det.


De registrerade användarna är även ansvariga för att hålla sitt användarnamn och lösenord hemliga. De måste omedelbart kontakta Make.org om de märker att deras konto använts utan deras vetskap. De medger att Make.org har rätt att vidta de åtgärder som krävs om så är fallet.


5.4 De angivna uppgifternas sanningsenlighet och identitetsintrång

Användarna intygar att uppgifterna som lämnats in genom Tjänsten är sanna och korrekta. Uppgifterna får under inga omständigheter visa sig vara falska, lögnaktiga, inkorrekta eller vilseledande.


Make.org påminner om att enligt artikel 226-4-1 i den franska strafflagen: "Är stöld av tredje mans identitet eller användning av en eller flera uppgifter, oavsett slag, som ger möjlighet att identifiera personen i syfte att ofreda personen eller annan person, eller kränka personens ära eller anseende, bestraffat med ett års fängelse och 15 000 euro i böter.


Detta brott bestraffas på samma sätt när det begås i ett kommunikationsnät för internetanvändare.


Alla Användare som misstänks för identitetsintrång eller försök till identitetsintrång kommer att stängas av eller förbjudas komma åt tjänsten. Det hindrar inte att Make.org eventuellt kan utkräva skadestånd.

6.0 BESKRIVNING AV TJÄNSTERNA

6.1 Medborgarförslag

Plattformen erbjuder Användarna att rösta på Medborgarförslag som lagts fram av andra Användare.


Medborgarförslagen som lämnas in på Make.org har alla samma möjlighet att omsättas i handling.


Det är genom att rösta som användaren kan låta ett förslag bli en Medborgaraktion som Make.org engagerar sig för.


Make.org ser sig därefter som en mellanhand mellan medborgarnas förslag och handlingspartners. (Se 6.8 Handlingspartners)


6.2 Skriva ett medborgarförslag

De registrerade användarna kan lämna in egna medborgarförslag som är avsedda att publiceras, kommenteras, analyseras och debatteras, och som kommer att lägga fram till omröstning av Användarna.


6.3 Medborgarförslagens form och innehåll

Varje förslag måste börja med "Vi måste" och innehålla högst 140 tecken. Medborgarförslaget måste vara läsbart och skrivet på svenska, vara lättbegripligt för alla, utan förkortningar och utan missbruk av stora bokstäver.


Förslaget får inte innehålla inslag som strider mot lagen, god sed eller vara skrivet på ett sätt som bryter mot bestämmelserna i de Allmänna Användarvillkoren.

6.4 Moderering och publicering av Medborgarförslaget

För att Användarens Medborgarförslag ska publiceras måste det modereras enligt villkoren i AAV. Make.org's team kommer att behandla begäran om publicering av ett Medborgarförslag så fort som möjligt, med målet att svara inom 48 timmar.


Make.org's moderatorer granskar varenda Medborgarförslag som kommer in, innan det läggs ut på nätet. Därför måste Användaren se till att inte i onödan skicka in ett Medborgarförslag flera gånger, och inte lägga fram samma Medborgarförslag som redan lämnats in. Användare får inte heller spamma Tjänsterna genom att erbjuda samma Lösningar med olika e-post-adresser.


Så fort Användarens Medborgarförslag har validerats, kommer det att publiceras på Tjänsten, och ett meddelande om publicering kommer att skickas till förslagets upphovsman.


Om Användarens medborgarförslag avslås, kommer det att skickas ett e-postmeddelande från Make.org som meddelar avslaget. Användaren är då fri att lägga fram ett nytt medborgarförslag.


Så fort som det publicerats på Tjänsten, kan det lyftas fram av Tjänsten, men det innebär inte att Make.org garanterar vare sig visningsfrekvens eller antal läsare.


Make.org förbinder sig att inte godtyckligt ändra lagligt innehåll som följer modereringsreglerna i förslagen, utom att eventuellt rätta stavfel.


6.5 Begäran om radering av ett Medborgarförslag från en Registrerad Användare

Om en Registrerad Användare vill ta bort sitt publicerade Medborgarförslag skickar hen sin begäran med e-post till Make.org till följande adress: contact@Make.org.


Användarens begäran om radering kommer att behandlas inom rimlig tid av Make.org.


6.6 Rösta på ett Medborgarförslag

Användarna kan uttala sig genom att rösta på de medborgarförslag som finns på Webbplatsen, utan att skapa ett konto genom att trycka på knapparna "Överens", "Inte överens "eller " Blank röst".

6.7 Användning av Medborgarförslagen

Användning i statistiksyfte. Make.org kan använda Medborgarförslagen, sammanlagda eller inte och helt rensat från personuppgifter, även i sammanställningar, sammanfattningar i statistiksyfte, studier och alla andra ändamål.


Användning i debatter. Make.org kan välja ut Medborgarförslag som publicerats på Tjänsten till analyser, kommentarer och/eller debatter i samband med offentliga debatter som organiseras av Make.org eller dess partners.


Användning i rapport- och studiesyfte.  Make.org kan välja ut Medborgarförslag som publiceras på Tjänsten med tillhörande röster för att utföra analyser, rapporter och studier i statistik- och forskningssyfte, eller så kan det leda till att det tas fram reformförslag.


Publicering av vitböcker. Make.org kan även ge ut eller delta i utgivningen av vitböcker utan kommersiellt syfte som helt eller delvis återger Medborgarförslagen.


Redaktionell användning.  Medborgarförslagen och tillhörande röster kan dessutom återges, kommenteras eller analyseras av Make.org och/eller av samarbetande journalister för att ta fram redaktionellt innehåll.


Användning i kommunikationssyfte. Medborgarförslagen kan även användas av Make.org på Webbplatsen och visas i annonser som drivs av partners till Make.org. I detta fall kan användningen av Medborgarförslaget på dessa annonsutrymmen ge upphov till en anonym publicering av Förslaget om det publicerats anonymt, eller textat med förnamn, ålder och län om Användaren angett dessa uppgifter.


Genomförande av Medborgarförslagen. Slutligen kan förslagen förändras, antingen direkt av Användarna, eller genom partnerna till Make.org. Användaren som ligger bakom Förslaget och Användarna som har röstat på det förstår det och godkänner det uttryckligen.


6.8 Handlingspartners

Make.org mobiliserar aktörer i civilsamhället (företag, föreningar, NGO) för att få dem att ta till sig de förslag som får starkast stöd på plattformen, och omsätta dem i praktiken.


När som helst och utan att Make.org tar kontakt med dem kan dessa handlingspartners själva ta tag i vilket förslag de vill på "sidan Aktioner" för att därefter genomföra den.


Make.org ser sig som en mellanhand mellan medborgarnas förslag och sina handlingspartners.


Make.org ser därefter till att medborgaraktionerna verkligen genomförs och att de sprids via media.

7.0 BEVIS

Användaren medger och godkänner uttryckligen:


att uppgifterna som samlats in på Make.org's webbplats och datautrustning bevisar att transaktionerna verkligen ägt rum;

att uppgifterna är den enda bevisningen som godkänns mellan parterna.


8.0 ANVÄNDARENS SKYLDIGHETER

Utan att åsidosätta avtalets andra skyldigheter, förbinder sig Användaren att respektera följande skyldigheter:


8.1 Följa lagar och regler

Användaren förbinder sig att vid användning av Tjänsterna följa gällande lagar och regler och inte skada tredje mans rättigheter eller den allmänna ordningen. Användaren är ensam ansvarig för att uppfylla alla formaliteter, särskilt administrativa, skattemässiga och/eller sociala, samt alla betalningar av medlemsavgifter, skatter och avgifter av olika slag som åligger hen, i förekommande fall, i samband med hens användning av Tjänsterna. Make.org kan under inga omständigheter ställas till svars för det.

8.2 Användning av Webbplatsen och Tjänsterna

Användaren bekräftar att hen på webbplatsen tagit del av samtliga Tjänsters egenskaper och begränsningar, särskilt de tekniska. Användaren är ensam ansvarig för sin användning av Tjänsterna.


Användaren har informerats om och accepterar att det krävs en internetanslutning för att använda Tjänsterna och att kvaliteten på Tjänsterna är direkt beroende av anslutningen, som personen är ensam ansvarig för.


Användaren förbinder sig att inte publicera förslag som har en marknadsföringskaraktär eller gör reklam för tjänster i vinstsyfte. Användaren förbinder sig att inte publicera oseriösa förslag eller som är utanför ämnet.  Användaren förbinder sig att endast använda Tjänsterna för personligt bruk.  Användaren låter därför bli att sälja, upplåta eller överföra alla eller en del av sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal till tredje man, oavsett på vilket sätt det sker.


Användaren förbinder sig att inte publicera förslag som propagerar för eller smutskastar partier, organisationer eller offentliga personer.


Användaren är även ensam ansvarig för de kontakter som hen eventuellt knyter med andra Användare, och för den information som hen sprider till dem i samband med Tjänsterna. Det är upp till Användaren att vara försiktig och och använda sitt sunda förnuft i dessa relationer och kommunikationer. Användaren förbinder sig dessutom att i sina utbyten med andra Användare följa  vanliga vett- och etikettsregler.


Användaren förbinder sig att inte göra uttalanden eller lägga förslag som strider mot lag och god sed. Det är bland annat, utan att vara uttömmande:


uttalanden som uppmuntrar till hets mot folkgrupp, rasistiska, antisemitiska, främlingsfientliga, homofoba uttalanden etc..;

våldsamma, pornografiska, pedofiliska uttalanden etc...;

förolämpningar, smutskastning, förtal, eller uttalanden som kränker en tredje mans grundläggande fri- och rättigheter;

uttalanden som förnekar brott mot mänskligheten, erkända folkmord och som förhärligar brott;

uttalanden som uppmuntrar till att begå gärningar som är förbjudna enligt lag, som exempelvis att uppmuntra till att utföra våldsgärningar, terrordåd, sälja droger etc...;

uttalanden som kränker tredje mans privatliv eller immaterialrättigheter,

uttalanden som kränker oskuldspresumtion eller förundersökningssekretess etc...;

uttalanden som kränker den mänskliga värdigheten;

uttalanden som kan anses missbruka yttrandefriheten.

8.3 Relation till Make.org

Användaren förbinder sig att lämna alla uppgifter som krävs för att tjänsterna ska fungera väl till Make.org. Mer allmänt förbinder sig Användaren att samarbeta aktivt med Make.org för att detta avtal ska fungera väl.


Användaren förbinder sig att sina förslag får återges enligt Make.org's regler för indexering, utformning och exponering i sin egenskap av utgivare av Tjänsten.

9.0 ANVÄNDARENS GARANTIER

9.1 Innehåll

Användaren är ensam ansvarig för allt slags innehåll (redaktionellt innehåll, bilder, audiovisuellt och annat innehåll, även namn och/eller bild som Användaren eventuellt valt för att identifieras med på webbplatsen) som hen sprider i samband med Tjänsterna (nedan kallat: "Innehåll").


Hen garanterar Make.org att hen har alla rättigheter och tillstånd som krävs för att sprida Innehållen.


Hen förbinder sig att Innehållet i fråga är lagligt, inte skadar allmän ordning, god sed eller tredje mans rättigheter, inte överträder någon lagbestämmelse eller förordning, och mer allmänt inte på något sätt riskerar att sätta Make.org's civil- eller straffrättsliga ansvar på spel.


Utan att göra en uttömmande lista, låter Användaren bland annat bli att sprida:


Pornografiskt, oanständigt, skamlöst, chockerande eller olämpligt innehåll för en familjepublik, förtal, förolämpningar, våldsamt, rasistiskt, främlingsfientligt eller  historieförnekande innehåll,

Plagierat innehåll,

Innehåll som kränker en tredje mans anseende,

Innehåll som är lögnaktigt, falskt eller erbjuder eller främjar olagliga, bedrägliga eller falska verksamheter,

Innehåll som skadar en tredje parts informationssystem (som virus, maskar, trojanska hästar etc.),

och mer allmänt, Innehåll som kan skada tredje mans rättigheter eller vara till men för tredje man oavsett på vilket sätt eller i vilken form det är.

9.2 Begränsningar för användningen av Tjänsterna

Användaren medger att tjänsterna erbjuder en extra lösning men inte är ett alternativ till de medel som hen redan använder för att nå samma mål, och att denna lösning inte kan ersätta dessa andra medel.


Användaren måste vidta de åtgärder som krävs för att själv spara de uppgifter på hens personliga sida som hen anser nödvändiga.


Användaren har informerats om och accepterar att det krävs en internetanslutning för att använda Tjänsterna och att kvaliteten på Tjänsterna är direkt beroende av anslutningen, som personen är ensam ansvarig för.

9.3 Reklamationer och ersättningar

Användaren garanterar Make.org mot alla slags klagomål, reklamationer, förfaranden och krav som Make.org skulle kunna utsättas för på grund av att Användaren brutit mot någon av sina skyldigheter eller garantier enligt dessa allmänna villkor.


Hen förbinder sig att ersätta Make.org för all skada som den utsätts för och alla avgifter, kostnader och/eller fällande domar som den skulle behöva stå för på grund av detta.

10.0 FÖRBJUDNA UPPTRÄDANDEN

Det är strängt förbjudet att använda tjänsterna för följande ändamål:


verksamheter som är illegala, bedrägliga eller skadar tredje mans rättigheter eller säkerhet,

störande av allmän ordning eller brott mot gällande lagar och regler,

intrång i en tredje mans informationssystem eller annan verksamhet som kan skada, kontrollera, störa eller fånga upp hela eller en del av en tredje mans informationssystem, kränka integriteten eller säkerheten i det,

utskick av oönskad e-post och/eller e-post i syfte att hitta eller kontakta potentiella kunder,

manövrering för att förbättra en tredje parts webbplats synlighet på nätet,

hjälp med eller uppmuntran till en eller flera av ovanstående gärningar eller verksamheter, oavsett form och sätt,

och mer allmänt alla metoder som avleder Tjänsterna till andra ändamål än de som de är avsedda för.

Det är strängt förbjudet för Användarna att kopiera och/eller avleda konceptet, tekniken eller andra delar av Make.org's webbplats för sin egen eller tredje mans räkning


Även det följande är strängt förbjudet: (i) Alla uppträdanden som avbryter, ställer in, saktar ned  Tjänsterna eller hindrar dem från att fungera, (ii) alla intrång eller försök till intrång i Make.org's system, (iii) alla avledningar av webbplatsens systemresurser, (iv) alla åtgärder som orsakar en orimlig belastning på den senares infrastrukturer, (v) alla angrepp på säkerhets- och inloggningssystem, (vi) alla gärningar som kan skada Make.org's eller dess webbplats användares ekonomiska, affärsmässiga eller ideella rättigheter och intressen, och slutligen i mer allmänna ordalag (vii) alla försummelser av dessa allmänna villkor.


Det är strängt förbjudet att tjäna pengar på, sälja eller upplåta hela eller en del av åtkomsten till Tjänsterna eller till webbplatsen, samt till uppgifterna som är lagrade och/eller delade där.


11.0 MAKE.ORG GARANTIBEGRÄNSNINGAR

11.1 Servicekvalitet

Make.org kan inte garantera att Tjänsten inte kan drabbas av avbrott. Make.org förbinder sig att tillhandahålla Tjänsten skyndsamt och enligt konstens alla regler, men det är endast en skyldighet att göra sitt bästa, vilket användarna medger och godkänner uttryckligen.


Make.org förbinder sig att regelbundet kontrollera att webbplatsen fungerar och är tillgänglig. Därför förbehåller Make.org sig rätten att tillfälligt avbryta åtkomsten till webbplatsen av underhållsskäl. Likaledes kan Make.org inte ställas till ansvar om det tillfälligt är svårt eller omöjligt att komma in på webbplatsen av orsaker som ligger utanför dess kontroll, force majeure, eller som beror på störningar i telekomnätet.


Make.org garanterar inte Användarna (i) att Tjänsterna, som ständigt utvecklas i syfte att förbättra dem och göra dem effektivare, är helt utan fel, brister eller defekter, (ii) att Tjänsterna som är en standardlösning och inte erbjuds till en särskild Användare beroende på hens egna personliga begränsningar, uppfyller hens särskilda behov och förväntningar.

11.2 Innehåll

Även om tjänsterna modereras, kan Make.org inte ställas ansvar för Innehållen,  som skrivits av tredje man. Alla eventuella reklamationer måste i första hand rikta sig till den som skrivit Innehållet i fråga..


Innehåll som är till men för tredje man kan anmälas till Make.org enligt villkoren i artikel 6 I 5 i den franska lagen nr 2004-575 av den 21 juni 2004 om förtroende för den digitala ekonomin. Make.org förbehåller sig rätten att vidta åtgärder enligt artikel 12.


11.3 Förlust av information

Eftersom det är en gratistjänst tar Make.org inget ansvar för en eventuell förlust av information som finns på Användarens Personliga sida. Användaren ska spara en kopia och kan inte kräva ersättning för det.

11.4 Skadestånd

Under alla omständigheter begränsas Make.org's ansvar enligt detta avtal uttryckligen endast till bevisade direkta skador som Användaren drabbats av.


12.0 IMMATERIALRÄTT


12.1 Make.org's äganderätt

Make.org kräver ingen äganderätt till Uppgifterna och Innehållet som kommer från Användarna.


Systemen, dataprogrammen, strukturerna, infrastrukturerna, databaserna och allt slags innehåll (texter, bilder, visuella material, musik, logotyper, varumärken, databaser etc...) som finns på Make.org's webbplats skyddas av alla gällande immaterialrättigheter eller rättigheter för databasproducenter.


Om en Användare eftertrycker, återger, publicerar, överför, eller i mer allmänna ordalag otillåtet utnyttjar hela eller en del av Tjänsten och informationen den innehåller, utan uttryckligt tillstånd från Make.org, kan Användaren ställas till svars.


All hel eller delvis dissamblering, dekompilering, dekryptering, utvinning, återanvändning, kopiering, och i mer allmänna ordalag allt slags eftertryck, återgivning, spridning och användning av någon av dessa komponenter, utan Make.org's tillstånd är strängt förbjudna och kan leda till åtal.


12.2 Äganderätt till Medborgarförslagen

Upphovsmännen till Medborgarförslagen har äganderätt till dem och de överlåter en driftslicens till Make.org. Den är utan ensamrätt, överlåtbar och gratis, för Frankrike och hela världen, för användning på nätet och oavsett spridningsmetod, under tiden som dessa AAV:s gäller och för all användning som åsyftas i dem.

13.0 LÄNKAR OCH TREDJE PARTS WEBBPLATSER

Make.org kan under inga omständigheter ta ansvaret för den tekniska tillgängligheten för webbplatser eller mobilapplikationer som drivs av tredje part (även eventuella partners) som Användaren hamnar på via denna webbplats.


Make.org tar inget ansvar för innehåll, reklam, produkter och/eller tjänster som finns på tredje parts webbplatser och mobila applikationer, där gäller deras egna användarvillkor.


Make.org är inte heller ansvarig för transaktioner som görs mellan Användare och någon annonsör, yrkesman eller affärsman (även eventuella partners) som Användaren skickats till via webbplatsen. Make.org kan under inga omständigheter bli delaktig i eventuella tvister, oavsett om det är med dessa tredje parter, särskilt när det gäller leverans av produkter och/eller tjänster, garantier, deklarationer eller några andra skyldigheter som dessa tredje parter har.


14.0 SANKTIONER OCH UPPSÄGNING

Om Användaren försummar en bestämmelse i dessa allmänna villkor, och i mer allmänna ordalag överträder gällande lagar och regler, förbehåller sig Make.org rätten att vidta lämpliga åtgärder, bland annat att:


avbryta eller säga upp åtkomsten till Tjänsten för Användaren, den som varit försumlig eller begått överträdelsen, eller som deltagit i den,

radera allt innehåll som lagts upp på webbplatsen,

publicera ett informationsmeddelande på webbplatsen som Make.org anser lämpligt,

underrätta berörd myndighet,

vidta en rättslig åtgärd.

Allmänt kan Make.org säga upp dessa allmänna användarvillkor rättsenligt och utan avisering eller föregående formaliteter, om Användaren försummar sina skyldigheter enligt detta avtal och/eller om hen bryter mot någon gällande lag eller förordning.


Uppsägningen av dessa Allmänna Användarvillkor innebär att den berörda Användaren inte längre kommer åt Tjänsterna, samt att hens uppgifter och innehåll raderas. Användaren kommer att informeras om uppsägningen med e-post, till adressen som angetts vid registreringen. Uppsägningen hindrar inte att Make.org kan kräva skadestånd som ersättning för eventuella skador på grund av försummelserna som Användaren anklagas för. Make.org kan därefter vägra låta Användaren skapa ett nytt konto på Tjänsten.


Eftersom det är gratistjänster, kan Make.org när som helst och utan avisering, oavsett skäl, tillfälligt eller definitivt ta bort ett publicerat Medborgarförslag.


Eftersom det är gratistjänster kan Make.org även när som helst och utan avisering, oavsett skäl, tillfälligt eller definitivt ändra eller ta bort en del eller alla Tjänster.


En uppsägning, avbrott, förändring eller slopande av Tjänster ger inte Användare någon rätt till ersättning.

15.0 TJÄNSTERNAS VARAKTIGHET, AVREGISTRERING

Tjänsterna ingås på obestämd tid.


En registrerad Användare kan när som helst avregistrera sig från Tjänsterna, genom att skicka en begäran om det till Make.org med e-post till contact@make.org


Avregistreringen träder omedelbart i kraft. Det leder till att den Registrerade Användarens Konto och Förslag automatiskt raderas.

16.0 ÄNDRINGAR

Make.org förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor.


Användaren kommer att informeras om dessa förändringar på lämpligt sätt.


En Användare som inte godkänner de förändrade allmänna villkoren måste avregistrera sig från Tjänsterna enligt villkoren i dessa AAV.


Alla användare som använt Tjänsterna efter att de förändrade allmänna villkoren trätt i kraft anses ha godkänt ändringarna.

17.0 INTEGRITET

Om en eller flera av dessa bestämmelser anses ogiltiga av en lag eller förordning, eller förklaras ogiltiga av en behörig domstol, ska de anses som oskrivna. De andra bestämmelserna i avtalet gäller fullt ut. I den mån det är möjligt, förbinder sig parterna att om det behövs att närma sig varandra för att ersätta en ogiltig klausul med en giltig klausul. Den nya klausulens anda ska likna den ersatta klausulens anda så mycket som möjligt.

18.0 ICKE AVSÄGELSE

Att en av parterna vid en given tidpunkt inte åberopar en bestämmelse kan varken tolkas eller anses som att parten avsagt sig sina rättigheter enligt detta avtal, det påverkar inte en del eller hela avtalets giltighet överhuvudtaget, och det inskränker inte den berörda Partens rättigheter att handla som följd av det.


Ingen Part anses ha avsagt sig en rättighet som förvärvats enligt avtalet, utom om det finns en skriftlig och undertecknad avsägelse.

19.0 FORCE MAJEURE

Alla oplanerade, oemotståndliga händelser utanför Parternas kontroll, som exempelvis (utan att vara uttömmande) krig eller terrorism, brott, upplopp, natur- eller industrikatastrofer, explosioner, lagliga rekvisitioner och andra bestämmelser i lagar eller förordningar som begränsar Make.org's verksamhetsutövande, störningar i elektroniska kommunikationsnät som är oberoende av Make.org's vilja, ska anses som force majeure. Vid force majeure kan Make.org tvingas avbryta Tjänsten. Avtalets verkningar avbryts därmed och kan återupptas efter att force majeure försvunnit för återstoden av avtalet. De kan även upphöra.

20.0 SPRÅK

Om dessa allmänna villkor översätts till ett eller flera språk, har franskan tolkningsföreträde vid motsägelser eller tvist om ett ords eller en bestämmelses betydelse.

21.0 TILLÄMPLIG LAG OCH DOMSTOL

De allmänna villkoren styrs av fransk lag.


Vid tvist om de allmänna villkorens giltighet, tolkning och/eller verkställande, kommer parterna överens om att det endast är Paris domstolar som är behöriga att döma, utom vid tvingande förfarande i strid med det.

22.0 IKRAFTTRÄDANDE

De allmänna villkoren trädde i kraft den 31/10 2017.