Podmienky používania MAKE.ORG

- zo dňa 30. októbra 2017 -

Make.org je organizácia nezávislá od politických strán, ktorá edituje internetovú stránku a služby dostupné verejnosti.


Na tento účel umožňuje používateľom predložiť na stránke návrhy. Pokiaľ ostatní používatelia budú chcieť, môžu potom komentovať tieto návrhy alebo ich podporiť hlasovaním, pričom cieľom je dosiahnuť, aby sa v spoločnosti začalo uvažovať o otázkach všeobecného záujmu, najmä v hospodárskej, sociálnej a občianskej oblasti.  Tieto úvahy potom budú môcť prevziať partneri Make.org, ktorí pomôžu s ich konkretizáciou a realizáciou.

1. PREDMET SLUŽBY

Predmetom týchto všeobecných podmienok je vymedziť pravidlá a podmienky používania služieb ponúkaných na Make.org (ďalej len „služby“), ako aj vymedziť práva a povinnosti strán v tomto rámci.


Sú dostupné a kedykoľvek ich možno vytlačiť prostredníctvom priameho linku dolu na domovskej stránke.


Prípadne ich možno doplniť o osobitné podmienky používania pre niektoré služby alebo o osobitné podmienky používania pre niektorých špecifických používateľov.  V prípade rozporu majú prednosť osobitné podmienky pred všeobecnými podmienkami.

2. PREVÁDZKOVATEĽ STRÁNKY A SLUŽIEB

Stránku a služby (spolu „služby“) prevádzkuje spoločnosť Make.org, jednoduchá akciová spoločnosť so základným imaním 1 000 eur, so sídlom na adrese 4 rue René Villermé, 75011 PARIS, zapísaná v obchodnom registri v Paríži pod číslom 820 016 095 (ďalej len „Make.org“)


3. PRÍSTUP K STRÁNKE A SLUŽBÁM

Prístup k stránke a službám je bezplatný.


S výhradou obmedzení uvedených na stránke má prístup voľný:


každá fyzická osoba plne právne spôsobilá vziať na seba záväzky na základe týchto všeobecných podmienok. Fyzická osoba, ktorá nemá plnú spôsobilosť na právne úkony, môže mať prístup k stránke a službám len so súhlasom svojho zákonného zástupcu.

každá neplnoletá osoba so súhlasom svojich zákonných zástupcov a pod ich dohľadom,

každá právnická osoba konajúca prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je právne spôsobilá na podpisovanie zmlúv v mene právnickej osoby a pre ňu.


4. SÚHLAS SO VŠEOBECNÝM PODMIENKAMI

Predmetom týchto všeobecných podmienok používania (ďalej len „VPP“) je vymedziť pravidlá, podľa ktorých bude mať používateľ možnosť prístupu k službám a možnosť ich používania.

Predstavujú zmluvu medzi Make.org a používateľom služby. Rušia a nahrádzajú všetky predchádzajúce ustanovenia a vymedzujú všetky práva a povinnosti strán. VPP sa zasielajú každému používateľovi, aby sa s nimi oboznámil.


Používanie služby zahŕňa úplný a bezvýhradný súhlas s týmito VPP.  Nesúhlas znamená zrieknutie sa používania služby.


Používanie služby zahŕňa aj plný a bezvýhradný súhlas s politikou používania údajov Make.org, ktorá je nedeliteľnou súčasťou týchto VPP a dostupná je tu.


Make.org môže zmeniť tieto VPP kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia. Každá zmena nadobudne účinnosť ihneď po online zverejnení novej verzie VPP na stránke. Vyzývame teda používateľa, aby si pravidelne overoval na stránke poslednú verziu VPP. V opačnom prípade sa to bude pokladať za bezvýhradný súhlas s novou verziou všeobecných podmienok používania.

5.0 POUŽÍVANIE STRÁNKY

5.1 Prístup k stránke

Verejnosť má voľný prístup k stránke a všetci používatelia ju môžu navštíviť a hlasovať o návrhoch.


5.2 Registrovaní používatelia

Všetci používatelia môžu hlasovať na stránke, ale len registrovaní používatelia môžu predkladať občianske návrhy.

Tí, ktorí chcú takto konať, sa môžu registrovať na stránke vyplnením na to určeného formulára. Musia teda poskytnúť súbor informácií označených ako povinné. Žiadna neúplná registrácia nebude schválená.


Používatelia registrovaní na stránke sú osobitne definovaní ako „registrovaní používatelia“.


Registrovaní používatelia sú zárukou toho, že všetky informácie uvedené v registračnom formulári sú presné, aktuálne a pravdivé a neobsahujú nič zavádzajúce.


Zaväzuje sa aktualizovať tieto informácie vo svojom osobnom priestore kontaktovaním Make.org elektronickou poštou na adresu contact@Make.org.


Registrovaný používateľ je poučený a súhlasí s tým, aby boli informácie zaznamenané na vytvorenie alebo aktualizáciu jeho účtu dôkazom jeho identity.  Informácie, ktoré zadá používateľ, ho zaväzujú hneď po ich potvrdení.

5.3 Účet a osobný priestor

Registrácia má automaticky za následok otvorenie účtu (ďalej len „účet“) poskytujúceho prístup k osobnému priestoru (ďalej len „osobný priestor“), ktorý umožňuje riadiť používanie služieb vo forme a podľa technických prostriedkov, ktoré Make.org pokladá za najvhodnejšie a ktoré sa môžu postupom času meniť.


Registrovaní používatelia môžu mať kedykoľvek prístup k svojmu osobnému priestoru potom, ako sa identifikujú prostredníctvom svojho prihlasovacieho mena, ako aj hesla.


Registrovaní používatelia sa zaväzujú, že budú využívať služby výhradne osobne a nedovolia nijakej tretej osobe, aby ich využívala miesto nich alebo za nich, iba ak za to vezmú plnú zodpovednosť.


Registrovaní používatelia nesú taktiež zodpovednosť za zachovanie dôvernosti svojho prihlasovacieho mena a hesla.  Pokiaľ zistia, že ich účet bol využitý bez ich vedomia, musia o tom ihneď upovedomiť platformu Make.org. Platforme Make.org priznávajú právo prijať v podobnom prípade všetky vhodné opatrenia.


5.4 Pravdivosť poskytnutých informácií a krádež identity

Používatelia potvrdzujú pravdivosť a presnosť informácií poskytnutých prostredníctvom služieb, pričom tieto informácie nesmú byť v nijakom prípade zavádzajúce, klamlivé, nepresné alebo schopné uviesť do omylu.


Make.org pripomína, že podľa článku 226-4-1 trestného zákona:  „Krádež identity tretej osoby alebo využitie jedného či viacerých údajov ľubovoľného charakteru, umožňujúcich identifikovať ju s cieľom narušiť jej pohodu či pohodu niekoho iného alebo poškodiť jej česť či povesť, sa trestá odňatím slobody na jeden rok a peňažnou pokutou 15 000 €.


Za tento trestný čin sa vymeriavajú rovnaké tresty, keď je spáchaný na sieťach online komunikácie určených pre verejnosť.“


Každému používateľovi podozrivému z krádeže identity alebo z pokusu o krádež identity hrozí pozastavenie alebo zákaz prístupu k službe, pričom nie je dotknuté právo Make.org uplatniť si nárok na prípadnú náhradu škody.

6.0 OPIS SLUŽIEB

6.1 Občianske návrhy

Platforma umožňuje používateľom hlasovať o občianskych návrhoch, ktoré predložili iní používatelia.


Návrhy občanov predložené na Make.org majú napospol rovnakú šancu, aby sa premenili na akcie.


Práve svojím hlasovaním môže používateľ umožniť, aby sa návrh stal občianskou akciou, v ktorej sa bude angažovať Make.org.


Make.org ďalej chápe svoju úlohu ako úlohu sprostredkovateľa medzi občianskymi návrhmi a partnermi akcií. (Pozri bod 6.8 Partneri akcií)


6.2 Formulovať občiansky návrh

Registrovaní používatelia môžu predložiť vlastné občianske návrhy určené na uverejnenie, komentovanie, analyzovanie a diskusiu, ktoré budú predložené na hlasovanie používateľov.6.3 Forma a obsah občianskych návrhov

Každý občiansky návrh sa musí nevyhnutne začínať spojením „je potrebné“ a obsahovať maximálne 140 znakov. Občiansky návrh musí byť čitateľný a napísaný v slovenčine vo forme zrozumiteľnej všetkým, bez skratiek a bez nadmiery veľkých písmen.


Návrh nesmie obsahovať záležitosti, ktoré by boli v rozpore so zákonom, dobrými mravmi alebo ktorých výrazy by porušovali ustanovenia týchto všeobecných podmienok používania.

6.4 Moderovanie a uverejnenie občianskeho návrhu

Uverejnenie občianskeho návrhu používateľa sa podriadi moderovaniu za podmienok vymedzených v týchto VPP.

Tím Make.org spracuje čo možno najrýchlejšie žiadosť o uverejnenie občianskeho návrhu, pričom cieľom je odpovedať do 48 hodín.


Služba moderovania Make.org preskúma každý občiansky návrh, skôr než ho uverejní online. Preto musí používateľ dbať o to, aby zbytočne opakovane nezasielal občiansky návrh a aby nepredkladal viackrát ten istý občiansky návrh. Taktiež nesmie spamovať služby navrhovaním rovnakých riešení s odlišnými elektronickými adresami.


Hneď po schválení občianskeho návrhu používateľa bude ten uverejnený na službe a jeho autorovi sa zašle oznámenie o uverejnení.


V prípade zamietnutia občianskeho návrhu používateľa mu Make.org zašle elektronicky správu oznamujúcu uvedené zamietnutie.  Používateľ potom bude môcť slobodne predložiť nový občiansky návrh.


Keď už bude návrh uverejnený prostredníctvom služby, bude môcť byť zdôraznený v službách bez toho, aby Make.org ručila za frekvenciu jeho zobrazovania alebo počet jeho prezretí.


Platforma Make.org sa zaväzuje nemeniť svojvoľne prípustné obsahy spĺňajúce jej pravidlá moderovania, ktoré jej budú ponúknuté, okrem prípadných opráv súvisiacich s pravopisom.


6.5 Žiadosť o zmazanie občianskeho návrhu registrovaným používateľom

Za predpokladu, že by registrovaný používateľ chcel, aby jeho uverejnený občiansky návrh bol zmazaný, zašle svoju žiadosť e-mailom platforme Make.org na túto adresu: contact@Make.org.


Make.org spracuje žiadosť používateľa o zmazanie v rozumnej lehote.


6.6 Hlasovať za občiansky návrh

Používatelia sa môžu vyjadriť prostredníctvom hlasovania k občianskym návrhom uverejneným na stránke bez toho, aby si museli založiť konto, a to kliknutím na tlačidlá „Súhlasím“, „Nesúhlasím“ alebo „Nehlasoval som“.


6.7 Využívanie občianskych návrhov

Využívanie na štatistické účely.

Make.org bude môcť využívať agregované či neagregované občianske návrhy, zbavené akýchkoľvek osobných údajov, a to vrátane kompilácií a súhrnov, na štatistické, študijné účely alebo na akékoľvek iné účely.


Využívanie na diskusie. Make.org bude môcť vybrať občianske návrhy uverejnené na službe, aby sa analyzovali, komentovali a/alebo aby sa o nich diskutovalo pri príležitosti verejných diskusií organizovaných Make.org alebo jej partnermi.


Využívanie na účely vyhotovenia správ alebo štúdií. Make.org bude môcť vybrať občianske návrhy uverejnené na službe, ako aj hlasovanie s nimi spojené, aby sa vyhotovili analýzy, správy a štúdie na štatistické či výskumné účely, alebo aby sa dal podnet na vyhotovenie reformných projektov.


Uverejnenie bielych kníh. Make.org bude môcť vydať alebo spoločne vydať na nekomerčné účely biele knihy, v ktorých sa čiastočne alebo úplne prevezmú občianske návrhy.


Využitie na edičné účely. Make.org a/alebo jej partnerskí novinári budú môcť navyše prevziať, komentovať a analyzovať občianske návrhy a s nimi spojené hlasovania, aby vyhotovili obsahy na edičné účely.


Využitie na účely komunikácie. Make.org bude môcť tiež využiť občianske návrhy na stránke a uverejniť ich na reklamných priestoroch, ktoré prevádzkujú partneri Make.org.  Využitie občianskeho návrhu na reklamných priestoroch bude mať v takomto prípade za následok uverejnenie návrhu anonymným spôsobom, pokiaľ bol uverejnený anonymne, alebo s podtitulkom s menom, vekom a departementom, pokiaľ používateľ vyplnil tieto údaje.


Realizácia občianskych návrhov. Napokon návrhy sa budú môcť premeniť pomocou konkrétnej akcie realizovanej buď priamo používateľmi, alebo prostredníctvom partnerov akcií platformy Make.org, čo používateľ, ktorý bol pôvodcom návrhu, ako aj používatelia, ktorí zaň hlasovali, chápu a výslovne s tým súhlasia.


6.8 Partneri akcií

Make.org zmobilizuje subjekty občianskej spoločnosti (podniky, asociácie, mimovládne organizácie), aby siahli po najviac podporovaných návrhoch na platforme a aby ich konkretizovali.


Títo partneri akcií budú môcť sami priamo siahnuť po každom návrhu nachádzajúcom sa v „priestore akcií“, aby ho následne realizovali, a to kedykoľvek a bez toho, aby ich Make.org systematicky oslovovala.


Make.org chápe svoju úlohu ako úlohu sprostredkovateľa medzi občianskymi návrhmi a svojimi partnermi akcií.


Make.org sa potom presvedčí o skutočnej realizácii občianskych akcií a o zabezpečení ich medializácie.

7.0 DOKAZOVANIE

Používateľ uznáva a výslovne akceptuje to, že:


údaje zhromaždené na stránke a v počítačových zariadeniach Make.org sú dôkazom o reálnosti operácií, ktoré sa uskutočnili v rámci týchto podmienok;

tieto údaje sú jediným spôsobom dokazovania prijatým medzi partnermi.


8.0 POVINNOSTI POUŽÍVATEĽA

Používateľ sa zaväzuje dodržiavať nasledujúce povinnosti bez toho, aby boli dotknuté ostatné povinnosti ustanovené v tomto dokumente:


8.1 Dodržiavanie zákonov a nariadení

Používateľ sa zaväzuje, že pri využívaní služieb bude dodržiavať platné zákony a nariadenia a nepoškodí práva tretích osôb či nenaruší verejný poriadok.

Hlavne je sám zodpovedný za riadne splnenie všetkých formalít, najmä administratívnych, daňových a/alebo sociálnych, a za všetky platby odvodov, daní či poplatkov akéhokoľvek charakteru, ktoré mu prípadne prináležia v súvislosti s používaním služieb.  Platforma Make.org nebude môcť byť v žiadnom prípade braná na zodpovednosť z tohto dôvodu.

8.2 Používanie stránky a služieb

Používateľ priznáva, že sa na stránke oboznámil s charakteristikami a obmedzeniami, hlavne technickými, všetkých služieb.

Sám zodpovedá za svoje používanie služieb.


Používateľ je informovaný a súhlasí, že realizácia služieb si vyžaduje, aby bol pripojený na internet, a že kvalita služieb závisí priamo od tohto pripojenia, za ktoré sám nesie zodpovednosť.


Používateľ sa zaväzuje, že nebude uverejňovať návrhy reklamného charakteru či návrhy propagujúce ziskové služby. Používateľ sa zaväzuje, že nebude uverejňovať návrhy, ktoré by neboli vážne, alebo by boli od veci. Používateľ sa zaväzuje, že služby bude využívať výlučne osobne.  Nedovolí si teda postúpiť, prepožičať alebo preniesť celkom alebo sčasti svoje práva či povinnosti vyplývajúce z tohto dokumentu tretej osobe akýmkoľvek spôsobom.


Používateľ sa zaväzuje, že nebude uverejňovať návrhy, ktoré propagujú alebo znevažujú strany, organizácie alebo verejne činné osoby.


Používateľ tiež sám nesie zodpovednosť za vzťahy, ktoré môže nadviazať s ostatnými používateľmi, a za informácie, ktoré im poskytne v rámci služieb. V rámci týchto vzťahov a komunikácie má konať s primeranou opatrnosťou a súdnosťou.  Používateľ sa okrem toho zaväzuje, že pri komunikácii s ostatnými používateľmi bude dodržiavať bežné pravidlá slušnosti a zdvorilosti.


Používateľ sa zaväzuje, že sa zdrží vyjadrení či návrhov v rozpore so zákonmi a dobrými mravmi, a najmä, bez toho, aby bol tento zoznam vyčerpávajúci:


vyjadrení podnecujúcich rasovú nenávisť, rasistických, antisemitských, xenofóbnych, homofóbnych atď. vyjadrení;

vyjadrení násilného, pornografického, pedofilného atď. charakteru;

vyjadrení obsahujúcich nadávky, znevažovanie, ohováranie či poškodzujúcich osobnostné práva tretej osoby;

vyjadrení popierajúcich zločiny proti ľudskosti a uznané genocídy a obhajujúcich zločiny;

vyjadrení navádzajúcich na páchanie trestných činov ako podnecovanie na páchanie násilných, teroristických činov, na predaj omamných látok atď.;

vyjadrení zasahujúcich do súkromia alebo poškodzujúcich práva duševného vlastníctva tretích osôb,

vyjadrení porušujúcich prezumpciu neviny alebo tajomstvo vyšetrovania atď.;

vyjadrení znevažujúcich ľudskú dôstojnosť;

vyjadrení, ktoré možno pokladať za zneužívajúce slobodu prejavu.


8.3 Vzťah k Make.org

Používateľ sa zaväzuje poskytnúť platforme Make.org všetky informácie potrebné na dobré plnenie služieb.

Všeobecnejšie sa používateľ zaväzuje aktívne spolupracovať s Make.org s cieľom riadneho plnenia tohto dokumentu.


Používateľ súhlasí, aby jeho návrhy boli reprodukované podľa pravidiel indexovania, formátovania a zvýraznenia platformy Make.org ako editora služby.

9.0 ZÁRUKY POUŽÍVATEĹA

9.1 Obsah

Používateľ sám zodpovedá za obsahy akéhokoľvek charakteru (redakčné, grafické, audiovizuálne či iné vrátane pomenovania a/alebo prípadne zvoleného obrazu používateľom na identifikáciu na stránke), ktoré šíri v rámci služieb (ďalej označené ako „obsahy“).


Ručí platforme Make.org za to, že disponuje všetkými právami a potrebnými povoleniami na šírenie týchto obsahov.


Zaväzuje sa, že tieto obsahy budú prípustné, nebudú narúšať verejný poriadok, dobré mravy či práva tretích osôb, neporušia žiadne ustanovenie zákonov či nariadení a všeobecnejšie nebudú môcť nijako vystaviť platformu Make.org občianskej alebo trestnej zodpovednosti.


Bez toho, že by bol tento zoznam vyčerpávajúci, používateľ teda nebude šíriť najmä:


pornografické, obscénne, nedôstojné, šokujúce či nevhodné pre rodiny, ohováračské, urážlivé, kruté, rasistické, xenofóbne alebo revizionistické obsahy,

falzifikované obsahy,

obsahy znevažujúce obraz tretej osoby,

klamlivé, zavádzajúce obsahy či obsahy ponúkajúce alebo propagujúce nezákonné, podvodné alebo zavádzajúce činnosti,

obsahy poškodzujúce informačné systémy tretích osôb (ako vírusy, červy, trójske kone atď.)

a všeobecnejšie obsahy, ktoré môžu poškodiť práva tretích osôb alebo spôsobiť ujmu tretím osobám akýmkoľvek spôsobom alebo formou.


9.2 Hranice využívania služieb

Používateľ uznáva, že služby mu ponúkajú doplnkové, ale nie alternatívne riešenie spôsobov, ktoré už využíva inde na dosiahnutie rovnakého cieľa, a že toto riešenie nemôže nahradiť tieto ostatné spôsoby.


Používateľ musí prijať potrebné opatrenia, aby si vlastnými prostriedkami zálohoval informácie svojho osobného priestoru, ktoré pokladá za potrebné.


Používateľ je informovaný a súhlasí, že realizácia služieb si vyžaduje, aby bol pripojený na internet, a že kvalita služieb závisí priamo od tohto pripojenia, za ktoré sám zodpovedá.

9.3 Reklamácie a náhrada škody

Používateľ ochráni platformu Make.org pred všetkými sťažnosťami, reklamáciami, akciami a akýmikoľvek požiadavkami, ktorým by mohla byť vystavená z dôvodu porušenia používateľom povinností alebo záruk v zmysle týchto všeobecných podmienok.Zaväzuje sa poskytnúť platforme Make.org náhradu škody za akúkoľvek ujmu, ktorú by utrpela, a vyplatiť jej všetky výdavky, náklady a/alebo sankcie, ktoré by mohla znášať z tohto dôvodu.

10.0 ZAKÁZANÉ SPRÁVANIE

Prísne sa zakazuje využívať služby na nasledujúce účely:


vykonávanie nezákonných, podvodných činností či činnosti poškodzujúcich práva alebo bezpečnosť tretích osôb,

narúšanie verejného poriadku alebo porušenie platných zákonov a nariadení,

preniknutie do informačného systému tretej strany alebo akákoľvek činnosť umožňujúca poškodzovať, kontrolovať, sledovať celkom alebo sčasti informačný systém tretej strany, zasahovať doňho, narúšať jeho celistvosť alebo bezpečnosť,

zasielanie nevyžiadaných e-mailov a/alebo e-mailov komerčného prieskumu či výzvy,

manipulácie určené na zlepšenie odkazovania na stránku tretej strany,

pomoc alebo podnecovanie týkajúce sa viacerých aktov a činností opísaných predtým, a to akoukoľvek formou alebo akýmkoľvek spôsobom

a všeobecnejšie akákoľvek prax zneužívajúca služby na iné účely ako tie, na ktoré boli vytvorené.


Prísne sa zakazuje, aby používatelia kopírovali a/alebo zneužívali na svoje účely či na účely tretích strán koncept, technológie alebo akúkoľvek inú súčasť stránky Make.org.


Taktiež sa prísne zakazuje: (i) akékoľvek správanie, ktoré narúša, pozastavuje, spomaľuje alebo zamedzuje kontinuitu služieb, (ii) akékoľvek zásahy alebo pokusy o zásahy do systému Make.org, (iii) akékoľvek zneužitie systémových zdrojov stránky, (iv) akékoľvek akcie, ktoré môžu neúmerne zaťažiť infraštruktúry stránky, (v) akékoľvek zásahy do opatrení pre bezpečnosť a autentifikáciu, (vi) akékoľvek akty, ktoré môžu poškodiť finančné, obchodné či morálne práva a záujmy platformy Make.org alebo používateľov jej stránky, a napokon všeobecnejšie (vii) akýkoľvek prípad nedodržania týchto všeobecných podmienok.


Prísne sa zakazuje speňažiť, predať alebo prepožičať celkom alebo sčasti prístup k službám alebo stránke, ako aj k informáciám, ktoré sú na nej uložené a/alebo zdieľané.


11.0 OBMEDZENIA ZÁRUKY PLATFORMY MAKE.ORG

11.1 Kvalita služby

Make.org nemôže zaručiť, že služba nebude nijako prerušená.

Make.org sa zaväzuje poskytovať službu s náležitou starostlivosťou a v súlade s osvedčenými technickými postupmi, pričom sa pripomína, že ide len o povinnosť vynaložiť maximálne úsilie, čo používatelia uznávajú a výslovne akceptujú.


Make.org sa zaväzuje pravidelne vykonávať kontroly na overenie fungovania a prístupu stránky. Na základe toho si Make.org vyhradzuje možnosť prerušiť dočasne prístup ku stránke z dôvodov údržby. Rovnako Make.org nebude môcť byť braná na zodpovednosť za dočasné ťažkosti s prístupom ku stránke alebo jeho dočasnú nemožnosť, ktoré by vyplývali z okolností mimo jej dosahu, z vyššej moci, alebo ktoré by boli spôsobené poruchami telekomunikačných sietí.


Make.org nezaručuje používateľom, (i) že služby, na ktorých sa bude neustále pracovať, aby sa zlepšila hlavne výkonnosť a pokrok, budú úplne zbavené chýb, porúch a nedostatkov, (ii) že služby, ktoré budú štandardné, a nie ponúkané výlučne len jednému danému používateľovi podľa jeho vlastných osobných obmedzení, budú špecificky vyhovovať jeho potrebám a očakávaniam.

11.2 Obsahy

Aj keď sú služby moderované, platforma Make.org nemôže byť braná na zodpovednosť za obsahy, ktorých autormi sú tretie osoby, pričom akúkoľvek prípadnú reklamáciu treba nasmerovať predovšetkým na autora predmetných obsahov.


Platforme Make.org možno oznámiť obsahy spôsobujúce ujmu tretej osobe podľa podmienok ustanovených v článku 6 I 5 zákona č 2004-575 z 21. júna 2004 o dôvere v digitálnu ekonomiku, pričom Make.org si vyhradzuje právo prijať opatrenia opísané v článku 12.


11.3 Strata informácií

Vzhľadom na to, že služba sa poskytuje zdarma, Make.org odmieta akúkoľvek zodpovednosť v prípade prípadnej straty informácií dostupných v osobnom priestore používateľa, keďže ten si má zálohovať kópiu a z tohto dôvodu si nemôže nárokovať na nijakú náhradu škody.


11.4 Škoda

V každom prípade zodpovednosť, ktorú by mohla niesť Make.org na základe tohto dokumentu, je výslovne obmedzená len na priamu škodu, ktorú preukázateľne utrpel používateľ.


12. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO


12.1 Vlastníctvo platformy Make.org

Make.org si nenárokuje na nijaké vlastníctvo údajov a obsahov, ktoré poskytol používateľ.


Systémy, softvéry, štruktúry, infraštruktúry, databázy a obsahy akéhokoľvek charakteru (texty, obrázky, vizuály, hudba, logá, značky, databázy atď.) využívané platformou Make.org v rámci stránky sú chránené všetkými platnými právami duševného vlastníctva alebo právami producentov databáz.


Za akékoľvek reprodukovanie, zobrazenie, uverejnenie, postúpenie alebo všeobecne za akékoľvek nepovolené využitie vcelku alebo sčasti služby a informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté, bez výslovného povolenia Make.org nesie zodpovednosť používateľ.


Akákoľvek demontáž, dekompilácia, dešifrovanie, extrahovanie, opätovné využitie, kópia a všeobecnejšie akékoľvek akty reprodukcie, zobrazovania, šírenia a využívania ľubovoľného z týchto prvkov, vcelku alebo sčasti, bez povolenia Make.org sú prísne zakázané a môžu byť predmetom súdneho stíhania.


12.2 Vlastníctvo občianskych návrhov

Samotné občianske návrhy sú vlastníctvom ich autorov zapožičiavajúcich platforme Make.org licenciu na využívanie, ktorá nie je výhradná, je prenosná a bezplatná, platná pre Francúzsko a ostatný svet na akékoľvek využitie online akýmkoľvek spôsobom šírenia počas trvania platnosti týchto VPP a na všetky účely uvedené v týchto VPP.


13.0 LINKY A STRÁNKY TRETÍCH STRÁN

Platforma Make.org nebude môcť byť v žiadnom prípade braná na zodpovednosť za technickú dostupnosť internetových stránok alebo mobilných aplikácií prevádzkovaných tretími stranami (vrátane jej prípadnými partnermi), ku ktorým by mali používatelia prístup prostredníctvom stránky.


Platforma Make.org neberie na seba žiadnu zodpovednosť za obsahy, reklamy, produkty a/alebo služby dostupné na takýchto stránkach a v mobilných aplikáciách tretích strán, pričom sa pripomína, že tie sa riadia vlastnými používateľskými podmienkami.


Platforma Make.org neberie zodpovednosť ani za transakcie, ku ktorým dôjde medzi používateľom a akýmkoľvek profesionálnym či komerčným oznamovateľom (vrátane jej prípadných partnerov), na ktorého by bol používateľ nasmerovaný prostredníctvom stránky, a v žiadnom prípade nebude môcť byť stranou v akomkoľvek prípadnom spore s týmito tretími stranami, týkajúcom sa dodávky výrobkov a/alebo služieb, záruk, vyhlásení či akýchkoľvek iných povinností, ktorými sú viazané tieto tretie strany.


14. SANKCIE A ZRUŠENIE

V prípade nedodržania akéhokoľvek ustanovenia týchto všeobecných podmienok alebo všeobecnejšie v prípade porušenia platných zákonov a nariadení zo strany používateľa platforma Make.org si vyhradzuje právo prijať akékoľvek primerané opatrenia, a najmä:


pozastaviť či zrušiť prístup k službám používateľa, ktorý takto konal, alebo ktorý sa podieľal na takomto konaní,

zrušiť akýkoľvek online obsah na stránke,

uverejniť na stránke akúkoľvek informatívnu správu, ktorú bude Make.org pokladať za užitočnú,

informovať akýkoľvek príslušný orgán,

začať akékoľvek právne konanie.

Vo všeobecnosti v prípade, že používateľ si neplní svoje povinnosti ustanovené v tomto dokumente, a/alebo v prípade porušenia akéhokoľvek uplatniteľného zákona či nariadenia platforma Make.org bude môcť zrušiť platnosť týchto všeobecných podmienok používania vo vzťahu k nemu ipso iure a bez predbežného upozornenia či formality.


Zrušenie platnosti týchto všeobecných podmienok používania vo vzťahu k používateľovi bude mať za následok koniec jeho prístupu k službám, ako aj vymazanie jeho údajov a obsahov. Používateľ bude informovaný o tomto zrušení elektronickou poštou na adresu, ktorú uviedol pri svojej registrácii. K zrušeniu dôjde bez toho, aby bolo dotknuté právo na náhradu škody, ktorú si bude môcť uplatniť platforma Make.org za prípadnú škodu spôsobenú v dôsledku chýb, ktoré sa vyčítajú používateľovi.  Platforma Make.org bude môcť následne odmietnuť používateľovi založenie nového účtu na službe.


Vzhľadom na bezplatnosť služieb platforma Make.org bude môcť zrušiť kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia, z akéhokoľvek dôvodu, dočasne alebo definitívne uverejnenie občianskeho návrhu.


Rovnako z dôvodu bezplatnosti služieb bude môcť platforma Make.org kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia, z akéhokoľvek dôvodu, dočasne alebo definitívne vykonať zmenu alebo čiastočne či úplne zmazať služby.


Žiadnym zrušením, prerušením, zmenou alebo zmazaním služieb nemôže vzniknúť používateľovi nárok na náhradu škody.

15.0 TRVANIE SLUŽIEB, ZRUŠENIE REGISTRÁCIE

Prihlásenie na odber služieb je na dobu neurčitú.


Registrovaný používateľ služieb môže kedykoľvek zrušiť svoju registráciu zaslaním žiadosti na tento účel platforme Make.org elektronicky na adresu contact@make.org


Zrušenie registrácie je okamžite účinné.

Má za následok automatické zrušenie účtu registrovaného používateľa, ako aj jeho návrhov.

16. ZMENY

Make.org si vyhradzuje možnosť kedykoľvek zmeniť tieto všeobecné podmienky.


Používateľ bude informovaný o týchto zmenách akýmkoľvek užitočným spôsobom.


Používateľ, ktorý nesúhlasí so zmenenými všeobecnými podmienkami, musí zrušiť svoju registráciu podľa podmienok ustanovených v týchto VPP.


Každý používateľ, ktorý využíva služby potom, ako vstúpili do platnosti zmenené všeobecné podmienky, sa pokladá za takého, že súhlasil s týmito zmenami.

17.0 CELISTVOSŤ

Ak jedno či viaceré ustanovenia tohto dokumentu sa považujú za neplatné podľa nejakého zákona či nariadenia, alebo ak ich za také vyhlási konečný rozsudok príslušného súdu, budú sa pokladať za neprijateľné.

Ak ostatné ustanovenia tohto dokumentu zostanú platné pri úplnom zachovaní svojej účinnosti a svojho dosahu, strany sa zaväzujú, pokiaľ to bude možné, v prípade potreby, vyvinúť spoločné úsilie, aby sa neplatné ustanovenie nahradilo platným, svojím duchom čo možno najbližším tomu, ktoré má nahradiť.

18.0 NEZRIEKNUTIE SA

Skutočnosť, keď jedna zo strán v istý moment nevyužije jedno z ustanovení tohto dokumentu, sa nebude môcť vykladať ani pokladať v tom zmysle, že ide o zrieknutie sa týchto práv podľa tohto dokumentu, nedotkne sa nijakým spôsobom platnosti tohto dokumentu vcelku alebo sčasti a nedotkne sa práv dotknutej strany konať zodpovedajúcim spôsobom.


Žiadna zo strán sa nebude pokladať za takú, že sa zriekla nadobudnutého práva na základe zmluvy, pokiaľ tak neurobí písomnou formou s podpisom.

19.0 VYŠŠIA MOC

Každá nepredvídateľná, neodvrátiteľná udalosť, nezávislá od vplyvu strán, ako (výpočet nie je vyčerpávajúci) vojnové alebo teroristické činy, trestné činy, vzbury, prírodné alebo priemyselné katastrofy, výbuchy, zákonné zabavenie a iné ustanovenia zákonov či nariadení, určujúce obmedzenia pri výkone činnosti platformy Make.org, poruchy elektronických komunikačných sietí nezávislé od vôle Make.org atď., sa musí pokladať za prípad vyššej moci.

V prípade vyššej moci môže byť Make.org donútená pozastaviť službu.  Účinky zmluvy sú potom pozastavené a môžu sa obnoviť po zániku vyššej moci pre zvyšok trvania platnosti zmluvy. Taktiež môžu zostať neobnovené.

20.0 JAZYK

Za predpokladu prekladu týchto všeobecných podmienok do jedného alebo viacerých jazykov bude jazykom výkladu francúzsky jazyk v prípade rozporu alebo spochybnenia týkajúceho sa významu niektorého pojmu alebo ustanovenia.


21.0 ROZHODNÉ PRÁVO A SÚDY

Tieto všeobecné podmienky sa riadia francúzskym právom.


V prípade sporu o platnosti, výklade a/alebo plnení týchto všeobecných podmienok sa strany dohodli, že súdy v Paríži budú výlučne príslušné rozhodnúť o nich, pokiaľ povinné procedurálne pravidlá neustanovujú inak.

22.0 NADOBUDNUTIE PLATNOSTI

Tieto všeobecné podmienky nadobudli platnosť 31.10.2017.