people looking sunset
VÝSLEDKY

Česko-bavorská spolupráce: Jak společně vybudovat silnou a udržitelnou Evropu?

Konzultace organizována
Konzultace podpořena

Kontext

Od 14. prosince 2022 do 12. března 2023 byli mladí občané ze západní části České republiky (Karlovy Vary, Plzeň, Jižní Čechy a Praha) a Bavorska vyzváni, aby vyjádřili své priority pro silnější a udržitelnější Evropu, stejně jako jejich představy o úloze, kterou mohou hrát přeshraniční projekty při posilování Evropy. Tento projekt je financován bavorským státním ministerstvem pro rodinu, práci a sociální věci prostřednictvím Bavorského svazu mládeže. Je součástí bavorského akčního plánu pro mládež.
ZJISTĚTE VÍCE

Dvoufázové konzultace

Fáze 1
Regionální konzultace
Během první fáze jsme požádali bavorské a české účastníky, aby ve svém jazyce odpověděli na následující otázku:
Česko-bavorská spolupráce: Jak společně vybudovat silnou a udržitelnou Evropu?
Na konci této fáze jsme získali celkem 19 nápadů z obou zemí, včetně 16 populárních nápadů a 3 kontroverzních nápadů.

Nápady se často skládají z několika desítek návrhů, z nichž každý získal více než 100 hlasů.
Fáze 2
Nadnárodní konzultace
Ve druhé fázi jsme českým účastníkům představili bavorské návrhy a naopak. Cílem bylo zahájit dialog a analyzovat, jak budou účastníci na své nápady vzájemně reagovat.

Z toho jsme vyvodili analýzu a nápady z této konzultace rozdělili do tří kategorií:
- Společné populární nápady = populární nápady, které byly potvrzeny hlasováním účastníků z druhé země.
- Společné kontroverzní myšlenky = kontroverzní nápady, které byly potvrzeny hlasy účastníků z druhé země.
- Diskutované nápady= Populární nebo kontroverzní myšlenky z jedné země s určitými aspekty, které druhá země nesdílí.
Phase 1
A regional consultation
During the first phase, we asked Bavarian and Czech participants to answer the following question in their respective language:
Czech-Bavarian cooperation: How can we build a strong and sustainable Europe together?
At the end of this phase, we obtained a total of 19 ideas from both countries, including 16 popular ideas and 3 controversial ideas.
Phase 2
A transnational consultation
During the second phase, we submitted Bavarian proposals to Czech participants and vice versa.Why? The goal was to create a dialogue between Bavarian and Czech participants and analyze how participants react to each other's ideas.

Klíčové postavy

Účast probíhala po dobu dvanácti týdnů od 14.12.2022 do 12.3.2023. v rámci naší online platformy.
🇨🇿 🇩🇪
Účastníci

14.631

Návrhy

593

Hlasy

170.976

🇩🇪
Účastníci

6.505

Návrhy

288

Hlasy

71.578

🇨🇿
Účastníci

8.126

Návrhy

305

Hlasy

99.398

🇨🇿 🇩🇪
Participants

14.631

Proposals

593

Votes

170.976

🇨🇿 🇩🇪
Participants

14.631

Proposals

593

Votes

170.976

🇨🇿 🇩🇪
Participants

14.631

Proposals

593

Votes

170.976

Čas na výsledky!

Obrovská účast s téměř 15 000 účastníky, která znovu ukazuje ochotu občanů, zejména mladých, promluvit a společně budovat budoucnost Evropy.
Téma 1: Kultura a společné hodnoty
Společný populární nápad
red heart
Je třeba podpora vzájemného respektu a tolerance
Společný populární nápad
red heart
Je třeba více podporovat společné kulturní projekty a výměny mezi oběma zeměmi.
Diskutované nápady
Pořádání pravidelných akcí v blízkosti hranic
Téma 2 : Digitální transformace
Společný populární nápad
red heart
Zlepšení technologie a digitální infrastruktury.
Téma 3: Ekonomika
Diskutované nápady
Posílení hospodářské spolupráce v Evropě a mezi oběma zeměmi
Diskutované nápady
Podpora ekonomické nezávislosti a nezávislosti na zdrojích a udržitelnosti.
Téma 4: Vzdělávání
Společný populární nápad
red heart
Rozšíření školních výměnných programů
Společný populární nápad
red heart
Podpora zájmu mládeže a veřejnosti o politiku
Příklady návrhů
red heart
Mari, 17
Je třeba vzdělávat širokou veřejnost o politice a ekonomice Evropy.
red heart
Anna Mírková, 20
Je třeba pěstovat zájem mládeže o věci veřejné.
red heart
Václav, 28
Je třeba intenzivně a systematicky vzdělávat nejen mládež o výhodách spolupráce mezi evropskou integrací.
red heart
Jakub, 22
Je třeba vysvětlit pojmy jako NATO, EU nebo OSN široké veřejnosti, aby každý věděl, co to znamená a výhody členství v těchto organizacích.
red heart
Mari, 17
We should educate the general public about the politics and economics of Europe
red heart
Anna Mírková, 20
We should cultivate youth interest in public affairs.
red heart
Václav, 28
We should educate intensively and systematically, not only youth through education, the benefits of cooperation between European integration.
red heart
Jakub, 22
We should explain the concepts such as NATO, EU or UN to the general public so everyone knows what it means and the benefits of membership
Diskutované nápady
Zlepšení vzdělávacího systému a jeho zatraktivnění
Téma 5: Energie a životní prostředí
Společný populární nápad
red heart
Podporovat spolupráci v otázkách životního prostředí a energetiky
Společný populární nápad
red heart
Podpora zlepšování a rozšiřování jaderné energie
Příklady návrhů
red heart
Tomáš Červený, 23
Je třeba zlepšit technologie v oblasti termonukleární a jaderné energetiky, před tím než budeme moci plně přejít na obnovitelné zdroje.
red heart
Adam, 27
Je třeba podporovat rozvoj jaderné fúze, která doplní klasické štěpné jaderné elektrárny.
red heart
Hugo Štolba, 17
Je třeba rozšířit výrobu energie v jaderných elektrárnách.
red heart
Jan, 18
Je třeba uvést do provozu nové jaderné zdroje v souvislosti s ukončením provozu uhelné energetiky.
red heart
Jan, 25
Je třeba investovat do malých modulárních reaktorů Thorium v celé Evropě, které vyrovnají výkyvy v obnovitelné energii.
red heart
Tomáš Červený, 23
We should improve technologies in the field of thermonuclear and nuclear energy before we can fully switch to renewable resources
red heart
Adam, 27
We should support the development of nuclear fusion, which will complement the classic fission nuclear power plants.
red heart
Hugo Štolba, 17
We should expand energy production in nuclear power plants.
red heart
Jan, 18
We should put new nuclear resources into operation in connection with the end of the coal energy operation.
red heart
Jan, 25
We should invest in small Thorium modular reactors throughout Europe, which will balance fluctuations in renewable power.
Téma 6: Zdraví a sociální péče
Diskutované nápady
Poskytování sociálních a finančních zdrojů pro ohrožené skupiny
Příklady návrhů
red heart
Jana Němcová, 21
Je třeba podporovat chudší rodiny a umožnit dětem rovné příležitosti (v různých oblastech), abychom jim pomohli stát se aktivními občany.
red heart
Patrície Indráková, 20
Je třeba mít rozsáhlejší pomoc matkám.
red heart
Hedvika Ruszová, 23
Je třeba pomáhat sociálně křehkým skupinám (senioři, sirotci, ...) orientovat se v nových trendech a pomoci jim začlenit se na trh práce.
red heart
Svatopluk Čech, 19
Je třeba mít vzdělání a dostupnější podporu pro špatné nebo vhodné pracovní příležitosti pro osoby ve znevýhodněné situaci.
a flash of yellow
Svatopluk Čech, 19
Je třeba mít lepší pravidla pro sociální dávky pro Romy v České republice a jejich povinné finanční vzdělání.
red heart
Jana Němcová, 21
We should support poorer families and allow children equal opportunities (in different areas) to help them become an active citizen.
red heart
Patrície Indráková, 20
We should have more extensive assistance to mothers.
red heart
Hedvika Ruszová, 23
We should help socially fragile groups (seniors, orphans, ...) to navigate new trends and help them to integrate into the labor market.
red heart
Svatopluk Čech, 19
We should have education and more affordable support for poor or appropriate job opportunities to those in disadvantaged situation.
a flash of yellow
Svatopluk Čech, 19
We should have better rules for social benefits for the Roma people in the Czech Republic and their compulsory financial education.
Diskutované nápady
Zlepšení zdravotního systému, zejména péče o duševní zdraví
Příklady návrhů
red heart
Niko, 18
Je třeba se více zaměřit na zdravotnictví a vytvořit lepší podmínky pro pacienty a zaměstnance ve státních nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních.
red heart
Patrície Indráková, 20
Je třeba mít léky pro všechny.
red heart
Gabriela, 21
Je třeba mít lepší pracovní podmínky pro sestry, pečovatele, zaměstnance ambulance. Je nutné připravit kompletní reformu zdravotnictví v ČR.
red heart
Svatopluk Čech, 19
Je třeba mít lepší vzdělání o duševních poruchách a větší povědomí o takových lidech.
a flash of yellow
Nikola Červenková, 24
Je třeba navštívit psychologa např. 2x ročně
red heart
Niko, 18
We should focus more on healthcare and create better conditions for patients and employees in state hospitals and other health institutions.
red heart
Patrície Indráková, 20
We should have medicines for all.
red heart
Gabriela, 21
We should have better working conditions for nurses, carers, ambulance employee. It is necessary to prepare complete reform of health care in the Czech Republic.
red heart
Svatopluk Čech, 19
We should have a better education about mental disorders and greater awareness about such a people.
a flash of yellow
Nikola Červenková, 24
We should have a visit to a psychologist, eg twice a year
Téma 7: Mezinárodní vztahy, instituce a demokracieKontroverzní myšlenka
Společný kontroverzní myšlenka
a flash of yellow
Navázání silnější vojenské spolupráce v Evropě
Příklady návrhů
a flash of yellow
Na, 18
Je třeba společně vybudovat vojenskou alianci.
a flash of yellow
Abdullah, 33
Je třeba posílit naši vojenskou službu spolu s ostatními.
a flash of yellow
Raphaël, 21
Je třeba spojit vojenskou službu s prací.
a flash of yellow
Na, 18
We should build a military alliance together.
a flash of yellow
Abdullah, 33
We should strengthen our military service along with others.
a flash of yellow
Raphaël, 21
We should combine military service with work.
Diskutované nápady
Podpora diplomatické přeshraniční spolupráce a soudržnosti
Příklady návrhů
red heart
Bernadett, 22
Je třeba zajistit, aby země mohly úzce spolupracovat, ale přesto respektovaly tradice a kultury.
red heart
Lisa, 21
Je třeba se zaměřit na posílení mezinárodních vztahů. V každé oblasti se tak posiluje vazba a spolupráce mezi státy.
red heart
Manuel, 30
Je třeba se snažit, aby se obě země postavily za demokracii.
a flash of yellow
Jamul, 29 ans
Je třeba vytvořit silnou alianci jako vzor pro ostatní země EU.
a flash of yellow
Cathryn, 22 ans
Je třeba dát politické činitele dohromady a nechat je vyjednávat kompromisy.
red heart
Bernadett, 22
We should make sure that the countries can work closely together but still respect the traditions and cultures.
red heart
Lisa, 21
We should focus on increased international relationships. In this way, the binding and cooperation between the states is strengthened in every area.
red heart
Manuel, 30
We should try that both countries stand up for democracy.
a flash of yellow
Jamul, 29 ans
We should form a strong alliance, as a model for the other EU countries.
a flash of yellow
Cathryn, 22 ans
We should get politicians together and let them negotiate compromises.
Theme 8: Migration
Společný kontroverzní myšlenka
a flash of yellow
Kontrola hranic nebo jejich zrušení
Příklady návrhů
a flash of yellow
Jahn, 21
Je třeba znovu zavést hraniční kontroly.
a flash of yellow
Alpher, 18
Je třeba zkapalnit vnitroevropské hranice a podpořit tak kulturní transfery a jednotu mezi zeměmi.
a flash of yellow
Bennet, 19
Je třeba více finančně podporovat a rozšiřovat evropskou námořní záchranou operaci, abychom zachránili životy více lidí!
a flash of yellow
Jahn, 21
We should reintroduce border controls.
a flash of yellow
Alpher, 18
We should liquefy inner-European borders and thus promote cultural transfers and unity between countries
a flash of yellow
Bennet, 19
We should financially support and expand the European sea rescue more strongly to save more people's lives!
Téma 9: Doprava
Společný populární nápad
red heart
Zlepšení dopravy a mobility
Příklady návrhů
red heart
Sophia, 18
Je třeba rozšířit autobusové a vlakové spoje, aby se na ně lidé mohli spolehnout i v obci.
red heart
Anna, 27
Je třeba snížit ceny za veřejnou dopravu.
red heart
Drawy, 23
Je třeba více investovat do veřejné dopravy a zvýšit její frekvenci, včetně investic do mezinárodních vlakových spojů.
red heart
Abi, 21
Je třeba vybudovat dobrou infrastrukturu mezi oběma zeměmi. Tak, aby například cestování bylo ještě jednodušší a atraktivnější.
red heart
Florian, 27
Je třeba propagovat evropské jízdeny.
red heart
Sophia, 18
Whe should expand bus and train connections so that people can rely on them even in the village.
red heart
Anna, 27
We should lower the prices for public transportation.
red heart
Drawy, 23
We should invest more in public transport and increase its frequency, including investing in international train services.
red heart
Abi, 21
We should build a good infrastructure between the two countries. Like, for example, make travel even easier and more attractive.
red heart
Florian, 27
Europe tickets should be promoted.

Klíčový ukazatelé

🇨🇿 🇩🇪
Jak staří jsou účastníci?
🇨🇿 🇩🇪
Jakého jsou pohlaví?
🇨🇿
Účast podle zeměpisné oblasti
🇩🇪
Účast podle zeměpisné oblasti
Chcete vědět více?
Požádejte o poskytnutí kompletní analýzy.
Naše analýza zde nekončí! Kontaktujte nás a zjistěte podrobné výsledky této “občanské shody” vytvořené za pomoci našich sociologů.
STÁHNĚTE SI REPORT